4/B’li Sözleşmeli, 4/C’li Geçici Personel, Vekil Olarak Görev Yapan Personel ve Kamu İşçileriYüklə 395,62 Kb.
səhifə1/6
tarix23.01.2018
ölçüsü395,62 Kb.
#40206
  1   2   3   4   5   6

KAMU İSTİHDAM YAPISI
Amaç: 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin “B” ve “C” fıkraları uyarınca çalıştırılan personel ile vekil ebe, hemşire, imam, aile sağlığı merkezlerinde görev yapan kamu dışı sağlık personeli ve usta öğreticilerin memur kadrolarına geçirilmesi, kamuda sözleşmeli ve geçici personel çalıştırılması uygulamasına son verilmesi, idari hizmet sözleşmeli personelin hukuki statülerinin belirlenmesi, yüksekokul mezunu işçilerin de talepleri halinde memur kadrolarına atanmalarının sağlanması ve kamuda istikrarlı ve sürdürülebilir bir istihdam rejiminin oluşturulması
4/B’li Sözleşmeli, 4/C’li Geçici Personel, Vekil Olarak Görev Yapan Personel ve Kamu İşçileri

 • 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin “B” ve “C” fıkraları kapsamında istihdam edilen personel ile 5393 sayılı Kanun gibi diğer mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli, geçici, vekil adları altında çalışan personelin ve usta öğreticilerin tamamı ilgili kanunun 4. maddesinin “A” fıkrasında çalışan kadrolu memur olarak değerlendirilmelidir.

 • Bununla birlikte geçici işçiler ile 4. maddenin “D” fıkrası kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan üniversite ve yüksekokul mezunu kamu işçileri de talepleri halinde bir defaya mahsus olarak memur kadrolarına atanmak üzere ilgili maddenin “A” fıkrası kapsamında değerlendirilmelidir. Böylelikle kamuda personel statüleri memurlar ve kamu işçileri olarak belirlenmeli, güvencesiz ve esnek istihdam modelleri Kanundan çıkarılmalıdır.

 • İdari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen personelin tabi olduğu kanuna ait karmaşaya son verilmeli, hukuki statüleri belirlenmelidir.

 • TCDD Genel Müdürlüğü makinist, tren teşkil memuru, mühendis gibi ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşların bünyesinde devletin asli ve sürekli görevlerini ifa eden personelin Anayasaya aykırı bir şekilde işçi unvanı ile istihdam edilmesi uygulamasına son verilmeli, söz konusu personel memur kadrosuna geçirilmelidir.

 • 657 sayılı Kanunun 5. madde metni Kanunun 4. maddesinde yapılacak değişikliğe paralel olarak “Bu Kanuna tabi kurumlar, dördüncü maddede yazılı iki istihdam şekli dışında personel çalıştıramazlar.” şeklinde değiştirilmelidir.

 • Kamuda, iş güvencesiz vekil memur çalıştırılmasına imkân sağlayan 657 sayılı Kanunun 86. maddesinin 1. paragrafındaki “veya açıktan” ibaresi ile 3. ve 4. paragrafları madde metninden çıkartılmalı, vekil imam ve benzeri çalışanlar kadroya geçirilerek kamuda iş güvencesi olmayan vekil personel çalıştırılması uygulaması son bulmalıdır.

 • 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin “C” fıkrası uyarınca çalıştırılan personelin de; konu hakkında verilen olumlu yargı kararları doğrultusunda bir düzenleme yapılarak ek ödemeden ve döner sermayeden faydalandırılması sağlanmalıdır.

 • 6245 sayılı Kanunda gerekli değişiklikler yapılarak 4/B ve 4/C’li personele de nakil harcırahı verilmelidir.

 • 4/C’li personelin de özür tayininden faydalanması sağlanmalıdır.

 • 4/C’li personelin görev tanımı yapılmalı ve söz konusu personelin eğitim durumu, tecrübesi ve özelleştirilen kuruluştaki işi dikkate alınarak görevi ve görev yeri belirlenmelidir.

 • 4/C’li personelin yıllık izin, refakat izni, hastalık izni ve ücretsiz izin haklarındaki kısıtlamalar kaldırılmalıdır.

 • Devletin asli ve sürekli görevlerinin yalnızca kadrolu memurlar eliyle gördürülmesi sağlanmalı, taşeronlaşma ve hizmet alımı uygulamasına son verilmelidir.

 • Aynı konu hakkında farklı kurumlar için çıkarılan yönetmeliklerdeki uyumsuzluklar kaldırılarak aynı konudaki bütün yönetmeliklerin aynı şartları taşıması sağlanmalıdır.


MALİ HAKLAR
Amaç: Kamu görevlileri ve emeklilerinin 2014 ve 2015 yıllarında ortaya çıkan zararlarının telafi edilmesi, memur ve emeklilerin kendileri ve ailelerinin insanca yaşamasına yetecek düzeyde bir ücrete kavuşturulması
Enflasyon Farkı ve Geçmiş Yıl Kayıpları

Bilindiği gibi 2013 yılında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlarına göre, 2014 yılında memur maaşlarına yalnızca net 123 TL zam yapılması kararlaştırılmıştır. Bunun dışında memur maaşlarındaki hiçbir kaleme artış yapılmamış yani çocuk parası, aile yardımı, doğum, ölüm yardımları, ek ödemeler, tazminatlar artmamıştır. Yapılan zam, memurun ele geçen maaşının tamamı için geçerli olmuştur.

Dolayısıyla aile yardımı ve çocuk parası dâhil ortalama memur maaşının 2014 yılı başında 2400 TL olduğu düşünüldüğünde yapılan zammın anlamı ortalama %5,2 artış demektir.

2014 yılı bütçesinde enflasyon hedefi %5,3 olarak öngörülmüşken yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında enflasyon %8,2 olarak gerçekleşmiştir. Bu durumda toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenen maaş artışı gerçekleşen enflasyonun ortalama 3 puan altında kalmış, başka bir deyimle memur maaşları ortalama aylık %3 oranında erimiştir. Bu erimenin parasal karşılığı aylık yaklaşık 76 liraya, 2014 yılının tamamı için ise 912 TL’ye denk gelmektedir.

2013 yılında memurlar adına gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde 2015 yılı için memur ve emekli maaşlarına altışar aylık dilimler halinde %3+3 zam yapılması kararlaştırılmışken kamu işçileri adına gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde işçilere yılın ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 6 zam yapılmasına ayrıca yıllık 500 lira denge tazminatı ödenmesine karar verilmiştir. Memurlar adına gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinin memur ve işçi arasındaki makası biraz daha açtığı ve memurlar aleyhine bir durum ortaya çıkardığı görülmüştür. Öyle ki Aralık 2014 itibariyle eline 2500 lira geçen bir memurun maaşı yüzde 3 artışla 2575 liraya yükselirken, aynı tarihte yine 2500 lira alan bir kamu işçisinin maaşı 2625 lira olmuştur. Bu memurun maaşı yapılan toplu sözleşmeye göre, enflasyon farkı ile birlikte Temmuz ayında 2697,6 liraya yükselmişken işçinin maaşı ise, 2782,5 lira olmuştur. Ayrıca bu işçi yılda bir kez de 500 TL de denge tazminatı alacaktır.

2014 yılında, maaşları aynı olan bir işçi ve memurun maaşında 2015 Temmuz itibariyle işçi lehine 84,9 liralık bir fark ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda, bu işçi 500 lira da denge tazminatı alacağı için denge tazminatının 12 aya yansıması yaklaşık aylık 42 lirayı bulacağından memurlar adına yapılan toplu sözleşmenin ortalama 2500 lira maaş alan bir memurla aynı miktarda maaş alan işçi arasında ortaya çıkardığı zarar, aylık 127 lirayı bulmuştur.Bu bakımdan kamu görevlileri ve bunların emeklilerine 2014 ve 2015 yıllarında ortaya çıkan bu zararlarının karşılanması amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere;

 • 2014 yılı zararı karşılığında 1000 TL ve 2015 yılı zararı karşılığında 1000 TL olmak üzere toplam 2000 TL telafi ödemesi yapılmalı ve bu ödeme 2016 yılı içinde her üç ayda bir 500 TL olarak dört taksitte ödenmelidir.

 • 2014 ve 2015 yıllarında ortaya çıkan zararların gelecek dönem için de telafi edilebilmesi için memur ve emeklilerin maaşlarına 2016 Ocak ayından itibaren %5 + %5; toplamda %10 Telafi Zammı yapılmalıdır. Bu amaçla memur maaş katsayısı öncelikle 0,09160; yan ödeme katsayısı 0,02905; taban aylık gösterge rakamı 1,4338 olarak belirlenmelidir.

2016 Yılı Maaş Artışı
Amaç: Kamu görevlilerine 2016 yılının birinci ve ikinci altı aylık dilimlerinde memur ve emekli maaşlarına %6 + %6 oransal ve Ocak ayından itibaren taban aylığa 100 TL net seyyanen artış yapılması, bu yolla 2014 ve 2015 kayıplarının telafisi için öngörülen %10’luk artışla birlikte 2016 yılının ilk altı ayında %16; ikinci altı ayında %6 zam yapılarak, memur maaşlarının 2016 yılının tamamı için toplamda oransal olarak %22 artışa ulaşılması ve ayrıca Ocak ayında taban aylığa yapılacak net 100 TL artışla yüksek maaş alanlarla düşük maaş alan personel arasındaki farkın kapatılması

 • Memur maaşlarına 2016 yılının birinci ve ikinci altı aylık dilimlerinde, içinde büyüme refah payı da dâhil olmak üzere %6+6 zam yapılmalı, düşük maaş alan ile yüksek maaş alan kamu görevlileri arasındaki makası kapatmak amacıyla ayrıca 2016 Ocak ayından itibaren taban aylığa net 100 TL seyyanen zam yapılmalıdır. Bu doğrultuda memur maaş katsayısı 1 Ocak 2016’da 0,097096; yan ödeme katsayısı 0,030790; taban aylık gösterge rakamı 1,66288 olarak belirlenmeli, bu yolla sosyal yardımlar hariç en düşük dereceli memur maaşı 1811,12 TL’den 2216,56 TL’ye, ortalama memur maaşı ise 2407,22 TL’den 2913,20 TL’ye yükseltilmelidir.

 • 1 Temmuz 2016’den itibaren ise memur maaşlarına %6 daha zam yapılarak maaş katsayısı 0,102922; yan ödeme katsayısı 0,032637; taban aylık katsayısı 1,76265 rakamına yükseltilerek en düşük memur maaşı 2349,55 TL, ortalama memur maaşı 3087,99 TL olarak belirlenmelidir.


2017 Yılı Maaş Artışları
Amaç: Kamu görevlilerine 2017 yılının birinci ve ikinci altı aylık dilimlerinde memur ve emekli maaşlarına %10 + %10 oransal ve Ocak ayından itibaren taban aylığa 150 TL net artış yapılması


 • 2017 yılı için memur maaşlarına %10 + %10 oransal ve Ocak ayında taban aylığa 150 TL net seyyanen zam yapılabilmesi için maaş katsayısı 1 Ocak 2017’de 0,11321; yan ödeme katsayısı 0,0359; taban aylık gösterge rakamı 2,15392 olarak belirlenmeli, bu yolla sosyal yardımlar hariç en düşük dereceli memur maaşı 2734,50 TL, ortalama memur maaşı ise 3546,79 TL’ye yükseltilmelidir.

 • 1 Temmuz 2017’den itibaren ise memur maaşlarına %10 daha zam yapılarak maaş katsayısı 0,12453; yan ödeme katsayısı 0,03949; taban aylık katsayısı 2,3693 olarak belirlenmeli ve en düşük memur maaşı 3007,95 TL, ortalama memur maaşı ise 3901,47 TL’ye yükseltilmelidir.

 • KİT’lerde görev yapan ve diğer mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalışan personelin sözleşme ücretleri de 2016 ve 2017 yıllarında memur maaşlarına yapılan artış oranında artırılmalıdır.

Bu şekilde 2016 yılında en düşük dereceli memur maaşına 538,43 TL, ortalama memur maaşına 680,77 TL artış yapılmış olacaktır.Maaş artış talebimizin karşılanması durumunda, 2017 yılında en düşük dereceli memur maaşı 658,40 TL, ortalama memur maaşı ise 813,48 TL artacaktır.
2015 Temmuz

2016 Ocak

2016 Temmuz

2017 Ocak

2017 Temmuz

Maaş katsayısı

0,083084

0,097096

0,102922

0,11321

0,12453

Taban aylığı katsayısı

1,30054

1,66288

1,76265

2,15392

2,3693

Yan ödeme katsayısı

0,026347

0,03079

0,032637

0,0359

0,03949

En düşük dereceli memur maaşı (TL)

1811,12

2216,56

2349,55

2734,50

3007,95

Ortalama memur maaşı (TL)

2407,22

2912,20

3087,99

3546,79

3901,47

Aile yardımı ödeneği (Toplu sözleşmede konu ile ilgili olarak yer verdiğimiz artış talebimizle birlikte) (TL)

177,30

349,55

370,52

407,56

448,31

Çocuk parası (0-6 yaş için) (Toplu sözleşmede konu ile ilgili olarak yer verdiğimiz artış talebimizle birlikte) (TL)

41,54

97,10

102,92

113,21

124,53

Yüklə 395,62 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin