6-sinf geografiyasi SanaYüklə 24,82 Kb.
tarix14.07.2018
ölçüsü24,82 Kb.
#56721

powerpluswatermarkobject26509283


6
Mazkur xujjatni to’liq holda olish uchun +998902295952 telefon raqamiga qo’ng’iroq qiling va arzon narx evaziga unga ega bo’ling!

Xujjatni e-mailingizga yoki telegram orqali olishingiz mumkin.

P.S. Sizning to’lovingiz

www.entt.uz loyihasi rivoji uchun sarflanadi.
Narxi: 10000 sum

-sinf geografiyasi Sana ______


Mavzu: Kirish. Materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi kursida nimalar o`rganiladi.

Darsning maqsadi:

Ta’limiy maqsad:

O`quvchilarga ,,Materiklar va okeanlar tabiiy geograflyasi” kursida geografik xaritalar. geografik qobiq va uning rivojianish qonuniyatlari, tuzilishi. xususiyatlari, tarkibiy qismiari (litosfera, gidrosfera, atmosfera), har bir materik va okean tabiatiga old bilimlar berilishi haqida ma`lumot berishTarbiyaviy maqsad: O`quvchilarga ekologik tarbiya berish, Vatanimizga mehr-muhabbat hislarini shakllantirish.

Rivojlantiruvchi maqsad:O`quvchilarni mustaqil fikrlashga o`rgatish, nutq madaniyatini o`stirish, o`z-o`zini boshqarishga yo`naltirish, hozirjavoblik, topqirlik xususiyatlarini rivojlantirish.

Dars turi: Ta’lim beruvchi, interfaol.

Dars o`tish metodi: Aqliy hujum, aralash, interfaol.

Dars jihozi: Globus, dunyo tabiiy kartasi, 6-sinf darsligi, atlasi, yozuvsiz xaritasi, jadvallar, tarqatma materiallar,

Texnik jixozlar:Kompyuter, multimedia, slaydlar.

I. Tashkiliy qism. 1.O`qituvchining kirish so`zi. Davomatni aniqlash. O`quvchilarni darsga hozirlash

II. O`tgan mavzuni so`rab baholash. 3.Biz bilgan bilimlar.

III. Yangi mavzu bayoni. Yer yuzida yashaydigan kishilar hayoti tabiatga juda bog’Iangan. Inson o’ziga kerakli bo’lgan hamma narsani tabiatdan oladi. Odamlar o’zlariga kerakli bo’lgan narsalarni tabiatdan olish uchun mehnat qilishadi: yerlarni haydab, ekinlar ekishadi, konlarni ochib, foydali qazilmalarni qazib chiqarishadi, turli ishlab chiqarish korxonalarini qurib, har xii mahsulotlar ishiab chiqarishadi, yashash uchun uy-joylar qurishadi. Insonning bunday xo’jalik faoliyati ta’sirida Yer yuzi tabiatida o’zgarishlar, ba’zan zararli o’zgarishlar ro’y beradi, tabiat ifloslanadi. Bularning oldini olish uchun Yer yuzining turli joylarida va butun geografik qobiqda ro’y berayotgan o’zgarishlarni tushunish kerak.

Buning uchun esa sayyoramizning butun tabiatini, materikiar va okeanlarni, tabiat komplekslarini, ularda ro’y berayotgan tabiiy va inson ta’siridagi jarayonlarni bilishingiz zarur. Siz bu bilimlarni qo’lingizdagi darslikdan o’rganasiz.

Geografik qobiqda, shu jumladan, bizni o’rab turgan yaqin atrof tabiat komplekslarida, jamiyatda sodir bo’layotgan voqea va hodisalarning tub mohiyatini anglab yetishingiz uchun quyidagilarni muntazam ravishda bajarishingiz, ya’ni: darslik bilan mustaqil ishlashingiz, matn mazmuni, xarita va kesrnalarni tahlil qua bilishingiz; har bir mavzuda berilgan va matn mazmunini anglashga yordam beradigan atama, tayanch tushuncha, nomlarning asi m&nosini va tavsifini o’zlashtirishingiz, amaliy topshiriqlarni o’z vaqtida bajarishingiz; Yerning geografik qobig’ida sodir bo’lgan va bo’Iayotgan barcha hodisa va voqealarning o’zgarishini; tabiat bilan jamiyat o’rtasidagi munosabatlarni, geografik qonuniyatlarga mos ravishda xo’jalik yuritish zarurligini anglab yetishingiz lozim.

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash: 8. “Aplikatsiya” usuli. (7 daqiqa)

V. O`quvchilarni baholash va uyga vazifa.Mavzuni o`qish , xarita bilan ishlash
6-sinf geografiyasi Sana ______

Mavzu: Geografik xaritalar va ularning turlari. Atlaslar, globuslar

Darsning maqsadi:

Ta’limiy maqsad:

O`quvchilarga Geografik xaritalar va ularning turlari. Atlaslar, globuslar haqida batafsil ma`lumot berish.Ulardan foydalanishni o`rgatishTarbiyaviy maqsad: O`quvchilarga ekologik tarbiya berish, Vatanimizga mehr-muhabbat hislarini shakllantirish.

Rivojlantiruvchi maqsad:O`quvchilarni mustaqil fikrlashga o`rgatish, nutq madaniyatini o`stirish, o`z-o`zini boshqarishga yo`naltirish, hozirjavoblik, topqirlik xususiyatlarini rivojlantirish.

Dars turi: Ta’lim beruvchi, interfaol.

Dars o`tish metodi: Aqliy hujum, aralash, interfaol.

Dars jihozi: Globus, dunyo tabiiy kartasi, 6-sinf darsligi, atlasi, yozuvsiz xaritasi, jadvallar, tarqatma materiallar,

Texnik jixozlar:Kompyuter, multimedia, slaydlar.

I. Tashkiliy qism. 1.O`qituvchining kirish so`zi. Davomatni aniqlash. O`quvchilarni darsga hozirlash

II. O`tgan mavzuni so`rab baholash. 3.Biz bilgan bilimlar.

III. Yangi mavzu bayoni. Geografik xaritalar — bilim manbayi. Turli mazmundagi va masshtabdagi xaritalardan o’quvchilarning maqsadli foydalanishi talab qilinadi. Kursning materikiar va okeanlar tabiiy geograflyasiga oid bo’lirnlarida har bir mavzuga taalluqli bo’lgan xaritalar berilgan. Demak, muayyan mavzuni o’rganish jarayonida xaritalardan foydalanish shart. Darsilk matni mazmunini to’ldirish uchungina emas, balki bilimlarni mustahkamlash, voqea-hodisalarning o’zaro bog’liqligini anglab yetish uchun ham xaritalarni tahlil qilish zarur.

Geografik xaritalarning tasnif.. Geografik xaritalar goyat ko’p va xilma-xildir. Xaritalar — o’rganish, hisobga olish, saqiash va boshqa maqsadlar uchun mo’ljallangan bo’lishi mumkin.

Xaritalar tobrtta asosiy belgisiga kobra, ya’ni xaritada tasvirlangan hududning katta-kichikligiga, masshtabiga, mazmuniga va ko’zda tutilgan maqsadiga qarab guruhiarga ajratiladi.

Tasvirlangan hududning katta-kichikligiga kora, xaritalar: dunyo va yarimsharlar, materikiar va okeanlar hamda ularning qismiari, tabiiy o’lkalar va ularning qismiari, mamlakatlar, viloyatlar va boshqa ma’muriy birlikiar xaritalariga bo’Iinadi.

Masshtabiga ko’ra: yirik masshtabli (1: 10 000 dan 1: 200 000 gacha), o’rta masshtabli (1: 200 000 dan I : 1 000 000 gacha), mayda masshtabli (1: 1 000 000 va undan mayda) xaritalar bo’ladi. Joy planini tuzishda ham muayyan masshtabdan (1: 5000) foydalaniladi. Lekin plan kichik hududlar uchun tuziladi.

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash: 8. “Aplikatsiya” usuli. (7 daqiqa)

V. O`quvchilarni baholash va uyga vazifa.Mavzuni o`qish , xarita bilan ishlash
6-sinf geografiyasi Sana ______

Mavzu: Geografik qobiq. Geografik qobiqning chegaralari va xususiyatlari

Darsning maqsadi:

Ta’limiy maqsad:

O`quvchilarga geografik qobiqning tuzilishi va chegaralarini o`rgatishTarbiyaviy maqsad: O`quvchilarga ekologik tarbiya berish, Vatanimizga mehr-muhabbat hislarini shakllantirish.

Rivojlantiruvchi maqsad:O`quvchilarni mustaqil fikrlashga o`rgatish, nutq madaniyatini o`stirish, o`z-o`zini boshqarishga yo`naltirish, hozirjavoblik, topqirlik xususiyatlarini rivojlantirish.

Dars turi: Ta’lim beruvchi, interfaol.

Dars o`tish metodi: Aqliy hujum, aralash, interfaol.

Dars jihozi: Globus, dunyo tabiiy kartasi, 6-sinf darsligi, atlasi, yozuvsiz xaritasi, jadvallar, tarqatma materiallar,

Texnik jixozlar:Kompyuter, multimedia, slaydlar.

I. Tashkiliy qism. 1.O`qituvchining kirish so`zi. Davomatni aniqlash. O`quvchilarni darsga hozirlash

II. O`tgan mavzuni so`rab baholash. 3.Biz bilgan bilimlar.

III. Yangi mavzu bayoni.

Geografik qobiq va uning chegaralari. Geografik qobiq tushunchasiga yaqin bo’lgan g’oya birinchi marta 1902- yilda D. N. Anuchin tomonidan aytilgan. Geografik qobiq haqidagi ta’Iimotni 1966- yilda rossiyalik ohm A. A. Grigoryev ishlab chiqdi.

Atmosferaning quyi qatlami—troposfera, litosferaning ustki g’ovak qattami, gidrosfera va biosferalarni o’z ichiga olgan hamda o’zaro ta’sir etib turadigan yaxhit qobiq Yerning geografik qobig’i deb ataladi.

Geografik qobiqning yuqori va quyi chegarasini, iining qalinligini turhi olimlar turlicha o’tkazishadi va belgilashadi. Ko’p olimlar geografik qobiqning yuqori chegarasini troposferaning yuqori qismidan o’tkazishadi va uning qalinhigini 30—35 km deb hisoblashadi. Aniqianishicha, geografik qobiqning yuqori chegarasi ozon pardasiga, pastki chegarasi esa g’ovak jinslarining tag qismiga to’g’ri keladi. Ozon pardasi Yerdagi organizmlarni Quyoshning ultrabinafsha nurlaridan muhofaza qiladi.

Geografik qobiqning xususiyatlari. Geografik qobiq Yerning boshqa qobiqiaridan faqat o’ziga xos bo’Igan quyidagi xususiyatlari bilan farq qiladi: birinchi xususiyati, geografik qobiq komponentlari— litosfera, gidrosfera, atmosfera va biosferalar doimiy ravishda o’zaro aloqadorhikda bo’hishi va bir-biriga ta’sir etishidir; ikkinchi xususiyali, modda va energiya almashinish jarayonining bo’lib turishidir; uchinchi xususiyati, geografik qobiqda organik hayotning, jumladan, insoniyat jamiyatining mavjudligidir.

Geografik qobiqning rivojianishiga Yerning tashqi va ichki energiyaJan ta’sir etadi. Geografik qobiqda sodir bo’layotgan barcha jarayonlarfling asosiy qismi Quyosh energiyasi va kamroq qismi Yerning ichki energiyasi ta’sirida ro’y beradiIV. Yangi mavzuni mustahkamlash: 8.Yangi mavzuni savol-javob qilib mustahkamlash

V. O`quvchilarni baholash va uyga vazifa.Mavzuni o`qish , xarita bilan ishlash
6-sinf geografiyasi Sana ______

Mavzu: Geografik qobiqning rivojlanish qonuniyatlari

Darsning maqsadi:

Ta’limiy maqsad:

O`quvchilarga geografik qobiqning rivojlanish bosqichlarini va qonuniyatlarini o`rgatishTarbiyaviy maqsad: O`quvchilarga ekologik tarbiya berish, Vatanimizga mehr-muhabbat hislarini shakllantirish.

Rivojlantiruvchi maqsad:O`quvchilarni mustaqil fikrlashga o`rgatish, nutq madaniyatini o`stirish, o`z-o`zini boshqarishga yo`naltirish, hozirjavoblik, topqirlik xususiyatlarini rivojlantirish.

Dars turi: Ta’lim beruvchi, interfaol.

Dars o`tish metodi: Aqliy hujum, aralash, interfaol.

Dars jihozi: Globus, dunyo tabiiy kartasi, 6-sinf darsligi, atlasi, yozuvsiz xaritasi, jadvallar, tarqatma materiallar,

Texnik jixozlar:Kompyuter, multimedia, slaydlar.

I. Tashkiliy qism. 1.O`qituvchining kirish so`zi. Davomatni aniqlash. O`quvchilarni darsga hozirlash

II. O`tgan mavzuni so`rab baholash. 3.Biz bilgan bilimlar.

III. Yangi mavzu bayoni.

Geografik qobiqning rivojianish bosqichiari. Olimlar geografik qobiqning rivojianishini uch bosqichga ajratishadi: nobiogen, biogen va antropogen. Nobiogen bosqich — Yer taraqqiyotining 4,6 mlrd yildan to 570 mm yilgacha o’tgan davrini qamrab oladi. Bu bosqichda geografik qobiqning asosi tarkib topadi, ya’ni litosfera, atmosfera va gidrosfera shakilanadi. Yerda hayot 3,8—3,5 mird yil muqaddam paydo bo’lgan bo’lsa-da, ular o’ta oddiy organizmlardan tashkil topganligi uchun geografik qobiqning rivojianishiga sezilarli ta’sir etmagan.

Biogen bosqich — 570 mm yil muqaddam boshlangan. Bu davrda organizmlar taraqqiy etgan (geoxronologik jadvalga qarang). Natijada biosfera shakilangan va geografik qobiqning mukammal tizimga ega bo’lishiga kuchli ta’sir ko’rsatgan. Antropogen bosqich inson paydo boigandan (3 mm yil avval) hozirgi kunga qadar o’tgan davrni qamrab oladi. Ayni paytda geografik qobiqning rivojianishiga insonning xo’jalik faoliyati (texnika inqilobi, kosmik asr) sezilarli darajada ta’sir ko’rsatmoqda. Bular tabiatni muhofaza qilish, ekologik, demografik muammolarni keltirib chiqardi. Shulardan bin o’lkamizdagi Orolbo’yi ekologik muammosidir.

Geografik qobiqning umumiy qonuniyatlari. Geografik qobiqning rivojianishida va tabiat komplekslarining tabaqalanishida ham o’ziga xos qonuniyatlar mavjud. Ular Yenning umumly geografik qonunlyatlari deb ataladi. Bu qonuniyatlarni blush insonga tabiiy resursiardan oqilona foydalanishga, atrof-muhitni muhofaza qilishga va unga zarar yetkazmaslikka, ekologik muvozanatni buzmaslik choralarini ko’rishga imkon beradi.Bir butun Ilk, rnodda va energiyaning tabiatda aylanib yurishi, davriy yoki ritmik hodisalar, geografik zonallik va hududlylik geografik qobiqning umumiy qonuniyatlaridir. Bular geografik qobiqning rivojianish qonuniyatlarini namoyon qiladi .

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash: 8.Yangi mavzuni savol-javob qilib mustahkamlash

V. O`quvchilarni baholash va uyga vazifa.Mavzuni o`qish , xarita bilan ishlashYüklə 24,82 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə