Ab için birbirini destekleyen üç öncelik belirtilmektedir: ab için birbirini destekleyen üç öncelik belirtilmektedirYüklə 445 b.
tarix03.08.2018
ölçüsü445 b.
#66806AB için birbirini destekleyen üç öncelik belirtilmektedir:

 • AB için birbirini destekleyen üç öncelik belirtilmektedir:

 • I. Akıllı Büyüme: Bilgi ve Yeniliğe dayalı bir ekonomi

 • II. Sürdürülebilir Büyüme: Daha verimli kaynak kullanan, yeşil ve rekabet edebilir bir ekonomi

 • III. Kapsayıcı Büyüme: Ekonomik, sosyal ve sınırsal anlamda bütünleşmeyi sağlayan yüksek istihdam ekonomisiBu üç öncelik kapsamında, 2020 yılı için AB ekonomik hedefleri sıralanmaktadır:

 • Bu üç öncelik kapsamında, 2020 yılı için AB ekonomik hedefleri sıralanmaktadır:

 • 20-64 yaş arası nüfusun istihdam oranının %69 seviyesinden %75’e çıkarılması,

 • GYİH’nin %3’ünün Ar-Ge’ye ayrılması hedefinin gerçekleştirilmesi; özel sektörün Ar-Ge’ye yatırım yapması için koşulların iyileştirilmesi ve yenilikçilik takibi için yeni bir gösterge oluşturulması,

 • Sera gazı salımının 1990 yılına kıyasla en az %20, şartlar elverişli ise %30 oranında azaltılması, AB’nin enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payının %20’ye yükseltilmesi ve %20 oranında enerji verimliliği sağlanması,

 • Okulu erken bırakanların oranının %15’ten %10 seviyesine düşürülmesi, 30-34 yaş arası yüksek öğrenim mezunu nüfus oranının %31 seviyesinden en az %40 seviyesine yükseltilmesi,

 • 20 milyon insanın yoksulluktan kurtarılarak, ulusal yoksulluk sınırı altında yaşayan AB vatandaşlarının sayısının %25 azaltılması.AB 6. Çerçeve Programı 2002-2006 yılları arasında devam etmiş olup, yerini 2007-2013 yılarını kapsayan AB 7. Çerçeve Programı’na bırakmıştır. 8. Çerçeve Programı diyebileceğimiz HORİZON 2020 ise Ocak 2014’te başlamıştır.

 • AB 6. Çerçeve Programı 2002-2006 yılları arasında devam etmiş olup, yerini 2007-2013 yılarını kapsayan AB 7. Çerçeve Programı’na bırakmıştır. 8. Çerçeve Programı diyebileceğimiz HORİZON 2020 ise Ocak 2014’te başlamıştır.

 • 80 milyar Avro’luk bütçesiyle, 2014-2020 yılları arasında yürürlükte olacak Avrupa Birliği’nin (AB) yeni araştırma ve yenilik programıdırBu program sayesinde, Avrupa’da yeni büyüme ve istihdam olanaklarının yaratılması hedeflenmektedir.

 • Bu program sayesinde, Avrupa’da yeni büyüme ve istihdam olanaklarının yaratılması hedeflenmektedir.

 • HORİZON 2020 Programı, Bilimsel Mükemmeliyet, Endüstriyel Liderlik ve Toplumsal Sorunlara Çözümler olmak üzere üç öncelik alanı altında yapılandırılmıştır. • Bölgelerarası dengesizliklerin giderilmesi

 • Sosyal içerme

1.Araştırma, teknolojik gelişme ve inovasyonun güçlendirilmesi 2. Bilgi ve iletişim teknolojilerine girişin, bunların kullanımının ve kalitesinin geliştirilmesi    3. KOBİ'lerin rekabet gücünün artırılması    4. Düşük karbon ekonomisine geçişin desteklenmesi    5. İklim değişikliğine uyumun, risk önleme ve yönetiminin teşviki

 • 1.Araştırma, teknolojik gelişme ve inovasyonun güçlendirilmesi 2. Bilgi ve iletişim teknolojilerine girişin, bunların kullanımının ve kalitesinin geliştirilmesi    3. KOBİ'lerin rekabet gücünün artırılması    4. Düşük karbon ekonomisine geçişin desteklenmesi    5. İklim değişikliğine uyumun, risk önleme ve yönetiminin teşviki

 • 6. Çevrenin korunması ve kaynak verimliliğinin teşviki    7. Sürdürülebilir ulaşımın teşviki ve ağ altyapılarının geliştirilmesi    8. sürdürülebilir ve kaliteli istihdamın teşvik edilmesi ve işgücü hareketliliğinin desteklenmesi    9. Sosyal içermenin teşviki, yoksullukla mücadele ve her türlü ayrımcılığın önlenmesi,    10.Eğitim, öğretim ve hayat boyu öğrenmeye yatırım yapılması    11. Kamu yönetiminin verimliliğinin geliştirilmesiUyum politikası AB'de her bölgeyi kapsar.

 • Uyum politikası AB'de her bölgeyi kapsar.

 • Fakat bu fonların çoğu en çok ihtiyaç olan yerleri hedef alır, bu yerler kişi başına düşen milli geliri, AB ortalamasının %75 inin altında kalan bölgelerdir.

 • Bölgesel ve uyum politikası için ayrılan fon miktarı 2014-2020 arasında 351,8 milyar eurodur.

2014-2020 Dönemi

 • 2014-2020 Dönemi

 • Bütçe: 185,374 milyar euro (bölgesel yakınsama)ERDF bölgeler arasındaki dengesizlikleri düzelterek, Avrupa Birliği'nde ekonomik ve sosyal uyumun güçlendirilmesi amaçlar.

 • ERDF bölgeler arasındaki dengesizlikleri düzelterek, Avrupa Birliği'nde ekonomik ve sosyal uyumun güçlendirilmesi amaçlar.

 • ERDF genel olarak Ar-Ge ve inovasyon; İklim değişikliği ve çevre; KOBİ'lere iş desteği; ortak ekonomik çıkar hizmetleri; telekomünikasyon, enerji ve ulaşım altyapıları; sağlık, eğitim ve sosyal altyapıları; ve sürdürülebilir kentsel gelişme gibi alanlarda finansal destek sağlayarak bölgesel ve yerel kalkınmayı destekler.ERDF; ekonomik, sosyal ve bölgesel uyumu güçlendirmeyi amaçlayan finansal desteği sağlayacak, geri kalmış sanayi bölgelerini de içerecek şekilde bölgesel ekonomilerin geliştirilmesine, yapısal uyumun sağlanmasına ve bölgesel dengesizliklerin giderilmesine katkıda bulunacaktır.

 • ERDF; ekonomik, sosyal ve bölgesel uyumu güçlendirmeyi amaçlayan finansal desteği sağlayacak, geri kalmış sanayi bölgelerini de içerecek şekilde bölgesel ekonomilerin geliştirilmesine, yapısal uyumun sağlanmasına ve bölgesel dengesizliklerin giderilmesine katkıda bulunacaktır.

 • ERDF, Avrupa 2020 stratejisine katkıda bulunmalı, böylelikle Birliğin önceliklerini desteklemeyi garantilemelidir. Desteklenen bölgelerin kategorisine göre, ERDF'den sağlanan destek araştırma ve yeniliğe, küçük ve orta ölçekli işletmelere ve iklim değişikliğinin azaltılmasına odaklanmalıdır

 • Bölgenin gelişmişlik düzeyinin yanı sıra, 2007-2013 dönemi için kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasılası AB-25 ülkelerinin ortalama GSYİH'nın % 75'inden az olan bölgelerin özel ihtiyaçları dikkate alınmalıdır.

ERDF birkaç önemli öncelik alanları üzerinde yatırımlarını odaklar. Bu tematik odaklanma" olarak geçer

 • ERDF birkaç önemli öncelik alanları üzerinde yatırımlarını odaklar. Bu tematik odaklanma" olarak geçer

 • Yenilik ve araştırma;

 • Dijital gündem;

 • Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) destek;

 • Düşük karbon ekonomisiBu önceliklere ayrılan ERDF kaynakları bölgenin kategorisine bağlıdır.

 • Bu önceliklere ayrılan ERDF kaynakları bölgenin kategorisine bağlıdır.

 • Daha gelişmiş bölgelerde fonların en az% 80'i bu önceliklerden en az ikisine odaklanmalıdır:

 • 1- Geçiş bölgelerinde, bu odaklanma fonların% 60'ını

 • 2- Daha az gelişmiş bölgelerde ise % 50'sini oluşturur.Üstelik bazı ERDF kaynakları, düşük karbon ekonomisi projelerine yönelik olarak harcanmalıdır. Bu oranlar;

 • Üstelik bazı ERDF kaynakları, düşük karbon ekonomisi projelerine yönelik olarak harcanmalıdır. Bu oranlar;

 • Daha gelişmiş bölgeler için : % 20

 • Geçiş bölgeleri için : 15%

 • Az gelişmiş bölgeler için : % 12 dirERDF ayrıca belirli bölgesel özelliklere daha çok önem verir. ERDF eylemi sürdürülebilir kentsel gelişme üzerine daha çok odaklanarak kentsel alanlarda ekonomik, çevresel ve sosyal sorunları azaltmak için tasarlanmıştır. ERDF kaynaklarının en az% 5 'i şehirlerle yönetilen "entegre eylemler' için bir kenara ayrılır.

 • ERDF ayrıca belirli bölgesel özelliklere daha çok önem verir. ERDF eylemi sürdürülebilir kentsel gelişme üzerine daha çok odaklanarak kentsel alanlarda ekonomik, çevresel ve sosyal sorunları azaltmak için tasarlanmıştır. ERDF kaynaklarının en az% 5 'i şehirlerle yönetilen "entegre eylemler' için bir kenara ayrılır.

 • Coğrafi açıdan dezavantajlı bölgeler (uzak, dağlık ve seyrek nüfuslu alanlar) özel bir uygulamaya maruz kalmaktadırlar. Son olarak, dış alanlar uzaklık nedeniyle görülen dezavantajların giderilmesi için ERDF yardımından yararlanırlar2014-2020 Dönemi

 • 2014-2020 Dönemi

 • Bütçe: Minimum 74 Milyar Euro

 • ESF yatırımları, AB genelinde istihdam ve eğitim imkanlarının geliştirilmesine odaklanılarak beşeri faaliyetler üzerine yapılmaktadır.

 • Aynı zamanda ESF, yoksulluk riskiyle karşı karşıya kalan en savunmasız insanların durumunu da iyileştirmeyi amaçlamaktadırESF yatırımları tüm AB bölgeleri kapsamaktadır. Toplamda 80 MİLYAR eurodan daha fazla olan bu yatırımlar, 2014 ve 2020 arasında üye devletlerde beşeri sermaye için tahsis edilmiş, ekstra olarak ise 3.2 milyar euro gençlerin istihdamı için ayrılmıştır.

 • ESF yatırımları tüm AB bölgeleri kapsamaktadır. Toplamda 80 MİLYAR eurodan daha fazla olan bu yatırımlar, 2014 ve 2020 arasında üye devletlerde beşeri sermaye için tahsis edilmiş, ekstra olarak ise 3.2 milyar euro gençlerin istihdamı için ayrılmıştır.

 • 2014-2020 dönemi için, ESF, uyum politikasının tematik hedeflerinden 4 tanesine odaklanacaktır:

 • istihdamın artırılması ve işgücü hareketliliğinin desteklenmesi

 • sosyal içermenin teşviki ve yoksullukla mücadele

 • eğitim, beceri ve yaşam boyu öğrenme için yatırım

 • kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve etkin bir kamu yönetiminin ortaya çıkması

 • Buna ek olarak, ESF yatırımların% 20'si sosyal içermenin iyileştirilmesi ve yoksullukla mücadele için ayrılacaktır. Bu durum "tematik odaklanma" olarak geçer.Üye Devletler aşağıdaki usullere göre tematik odaklanmayı takip edecektir:

 • Üye Devletler aşağıdaki usullere göre tematik odaklanmayı takip edecektir:

 • Üye Devletler, daha gelişmiş bölgeler için Madde 3'te belirtilen yatırım önceliklerinden 5 taneye kadar her operasyonel program için ESF kaynaklarından en az% 80'ini ayıracaktır.

 • Üye Devletler, geçiş bölgeleri için Madde 3'te belirtilen yatırım önceliklerinden 5 taneye kadar her operasyonel program için ESF kaynaklarından en az% 70'ini ayıracaktır.

 • Üye Devletler, az gelişmiş bölgeler için Madde 3'te belirtilen yatırım önceliklerinden 5 taneye kadar her operasyonel program için ESF kaynaklarından en az% 60'ini ayıracaktır.2014-2020 Dönemi. Bütçe: € 74 928,36 million ( cari fiyatlar)

 • 2014-2020 Dönemi. Bütçe: € 74 928,36 million ( cari fiyatlar)

 • Uyum fonu, Gayri Safi Milli Geliri (GSMH) kişi başına AB ortalamasının % 90'ından az olan Üye Devletleri hedeflemektedir.

 • Fon, ekonomik ve sosyal eşitsizlikleri azaltmayı ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

 • 2014-2020 dönemi için Uyum Fonunun içerdiği ülkeler: Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Yunanistan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya ve SlovenyaUyum fonu, hayat standartları yüksek AB üyesi ülkelerinin, diğer üye devletlere yardımcı olmaları ve onların ekonomilerini ve sürdürülebilir kalkınmalarını destekleyerek istikrara kavuşturmayı amaçlayan ve bu anlamda geliştirilen yapısal bir araçtır.

 • Uyum fonu, hayat standartları yüksek AB üyesi ülkelerinin, diğer üye devletlere yardımcı olmaları ve onların ekonomilerini ve sürdürülebilir kalkınmalarını destekleyerek istikrara kavuşturmayı amaçlayan ve bu anlamda geliştirilen yapısal bir araçtır.

 • Bu fon; ulaşım, enerji ve çevre koruma alanlarındaki ana projeleri finanse etmektedirUyum fonu, bir yandan uygun dengeyi sağlayıp, yatırım ve altyapı gereksinimlerini karşılarken öte yanda da aşağıdaki alanları destekler:

 • Uyum fonu, bir yandan uygun dengeyi sağlayıp, yatırım ve altyapı gereksinimlerini karşılarken öte yanda da aşağıdaki alanları destekler:

 • Sürdürülebilir kalkınma ve enerjiyle ilgili olan alanları içeren çevresel yatırımlar,

 • Ulaştırma altyapısının alanında Trans-Avrupa ağları;

 • Teknik yardımUyum fonu neleri desteklemez?

 • Uyum fonu neleri desteklemez?

 • Nükleer santrallerin devreden çıkarılması veya inşası

 • 2003/87 / EC sayılı Yönergenin Ek I'inde sıralanan faaliyetlerden sera gazı emisyonlarının azaltılmasının sağlanması

 • enerji verimliliği veya yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi gerekmedikçe konut yatırımı yapılması

 • Tütün ürünlerinin üretimi, işletilmesi ve pazarlanması

 • Birlik Devletleri yardım kuralları çerçevesinde tanımlanan projeler

 • Çevre koruma ile ilgili olarak olumsuz çevresel etkileri azaltmak için havaalanı altyapısı yatırımları

Avrupa Bölgesel İşbirliği uyum politikasının amaçlarından biridir ve farklı üye devletlerdeki ulusal, bölgesel ve yerel aktörler arasında ortak eylem ve politika değişimi uygulanması için bir çerçeve sunmaktadır.

 • Avrupa Bölgesel İşbirliği uyum politikasının amaçlarından biridir ve farklı üye devletlerdeki ulusal, bölgesel ve yerel aktörler arasında ortak eylem ve politika değişimi uygulanması için bir çerçeve sunmaktadır.Interreg programları farklı düzeylerde Avrupa Birliği'nin topraklarının uyumlu gelişimini desteklemek için Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu tarafından finanse edilmektedir.

 • Interreg programları farklı düzeylerde Avrupa Birliği'nin topraklarının uyumlu gelişimini desteklemek için Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu tarafından finanse edilmektedir.

 • Interreg programlarının üç çeşidi vardır: Sınırötesi, uluslarüstü ve bölgelerarası

 • 5.interreg programlama dönemi 100'den fazla işbirliği programları içinde bölgesel, sosyal ve ekonomik partnerler arasında 10,1 milyar Euroluk bir bütçeye sahiptir.

 • Bu bütçe, aynı zamanda diğer araçlar tarafından desteklenen AB dışındaki sınırlarda işbirliği programlarına katılmak için Üye Devletlere kaynak aktarır.38 iç AB sınırları boyunca 60 Sınır ötesi - Interreg V-A, . ERDF katkısı: 6,6 milyar Euro.

 • 38 iç AB sınırları boyunca 60 Sınır ötesi - Interreg V-A, . ERDF katkısı: 6,6 milyar Euro.

 • 12 IPA Sınır Ötesi: Katılım Öncesi ve Avrupa Komşuluk Aracı

 • 16 ENI Sınır Ötesi: Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma

 • 15 Sınıraşan - I Baltık Denizi, Alpler ve Akdeniz bölgeler gibi daha büyük işbirliği alanları kapsayan Interreg V-B. ERDF katkısı: 2,1 milyar Euro.

 • Bölgelerarası işbirliği programı (INTERREG VC) ve 3 ağ programı (URBACT III, Interact III ve ESPON) 28 AB Üyesi Devleti kapsamaktadır. Bu programlar farklı ülkelerdeki bölgesel ve yerel kurumlar arasındaki deneyim alışverişi için bir çerçeve sunmaktadır. ERDF Katkısı : 500 milyar euro

Ocak 2007 tarihinden itibaren, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA), aday ülkeler ve potansiyel aday ülkeler için PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD, CARDS gibi bir dizi AB programı ve finansal yardım hazırlamış, bu finansal yardımlardan Türkiye de yararlanmıştır

 • Ocak 2007 tarihinden itibaren, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA), aday ülkeler ve potansiyel aday ülkeler için PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD, CARDS gibi bir dizi AB programı ve finansal yardım hazırlamış, bu finansal yardımlardan Türkiye de yararlanmıştır2014-2012 Dönemi Bütçesi 11.698 milyon euro

 • 2014-2012 Dönemi Bütçesi 11.698 milyon euro

 • Katılım Öncesi Yardım Aracı II, hem Aday ve Potansiyel Aday Ülkeleri aynı çatı altında birleştirmek için tasarlanmıştır, böylece başka bir konumdan diğerine transferi kolaylaştıracaktır,

 • AB Konseyi; İzlanda, Karadağ, Makedonya, Türkiye ve Sırbistan'a aday ülke statüsü vermiştir.

 • EK I Ülkeleri: Arnavutluk, Bosna Hersek, İzlanda, Kosova, Karadağ, Sırbistan, Türkiye, Makedonya

2014 ile 2020 arası dönemi için Katılım Öncesi Yardım Aracı Ek 1 de belirtilen ülkeleri bu ülkelerde gerekli siyasi, kurumsal, yasal,idari, toplumsal ve ekonomik reformları yerine getirerek destekleyecek, bu ülkeleri birliğin değerleri, kuralları, politikaları ve uygulamalarına uyumlu hale getirmeye çalışacaktır.

 • 2014 ile 2020 arası dönemi için Katılım Öncesi Yardım Aracı Ek 1 de belirtilen ülkeleri bu ülkelerde gerekli siyasi, kurumsal, yasal,idari, toplumsal ve ekonomik reformları yerine getirerek destekleyecek, bu ülkeleri birliğin değerleri, kuralları, politikaları ve uygulamalarına uyumlu hale getirmeye çalışacaktır.

 • Böyle bir destek ile, IPA II Ek-I'de sıralanan ülkelerin istikrar, güvenlik ve refahına katkıda bulunacaktır.Siyasi reformlar için destek

 • Siyasi reformlar için destek

 • akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme ile birlikte ekonomik, sosyal ve bölgesel kalkınmaya destek

 • Birlik Yapısal Fonlarının, uyum fonlarının ve Avrupa Tarımsal fonlarının yönetimi için hazırlık aşaması da dahil olmak üzere ilerici uyumu destekleyerek Birlik üyeliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için Ek 1'de listelenen ülkelerin yeteneğin güçlendirilmesi .

 • Ek 1'deki ülkeleri ve Avrupa Parlementosu ve Konseyinin 232/2014 sayılı yönetmeliği çerçevesindeki 3.ülkeleri de kapsayacak şekilde üye devletlerin arasındaki bölgesel entegrasyon ve bölgesel işbirliğin güçlendirilmesiBu Yönetmelik kapsamında yardımlar, esas olarak aşağıdaki politika alanlarını ele alacaktır:

 • Bu Yönetmelik kapsamında yardımlar, esas olarak aşağıdaki politika alanlarını ele alacaktır:

 • Birlik üyeliği ve ilgili kurum ve kapasite inşası için reform hazırlıkları;

 • Sosyo-ekonomik ve bölgesel kalkınma;

 • İstihdam, sosyal politikalar, eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ve insan kaynaklarının geliştirilmesi;

 • Tarım ve kırsal kalkınma;

 • Bölgesel işbirliği.Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin