Activitatea cadrelor didacticeYüklə 285,68 Kb.
səhifə1/5
tarix27.10.2017
ölçüsü285,68 Kb.
#16682
  1   2   3   4   5

ŞCOALA GIMNAZIALĂsiglamecs-cfmanual

PETRU RAREŞ

Str. Ştefan cel Mare nr. 23, Hîrlău, Jud. Iaşi

Tel: /Fax: +40 (0)232 720 467/ 232 722 433

E-mail: scoalapetruraresh@yahoo.com

_

ACTIVITATEA CADRELOR DIDACTICE

ÎN ANUL ȘCOLAR 2014-2015

Comisia metodică : CLASELE PREGĂTITOARE
Membrii comisiei: OPREA EMILIA – PREG. A

MUȘEI LUMINIȚA – PREG. B

CREȚU MARIA – PREG. C

MUNTEANU MIRELA – PREG. D

COZMA ALINA – PREG. E
Responsabil: MUNTEANU MIRELA
I. REZULTATE ALE ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE(PROGRES ŞCOLAR, PROMOVABILITATE, FRECVENȚĂ, REZULTATE EVALUĂRI ETC.):
OPREA EMILIA – PREG. A

Am condus colectivul clasei pregătitoare A format din 29 de elevi care s-au integrat în viața școlară,au dobândit competențele propuse.

Încadrulactivităţilordidactice am utilizatstrategiididactice care transformăelevulîntr-un factor activ al proprieiformări, construiescsituaţii de învăţare care solicităparticipareacreativă a câtmaimultorelevi. Pentrucalecţiilesă fie câtmaiatractivesieficiente am folositmetode de abordareintegrată. Am căutatsăaduc, la diferite ore, materialedidacticepe care să le corelez cu conţinuturile de învăţare, astfelîncâtacesteasădevină un suportactivînprocesulinstructiveducativşisă adopt strategiivariatepeparcursulorei – lucrul individual, lucrulîngrup, lucrulînperechi, pentrucatoţieleviisă fie activaţi, săstimulezcooperareaşi/sauspiritulcompetiţiei.

Am utilizatoptimresurseleeducaţionaleşisursele de informaţie de care dispuneamînactivităţieadidactică, metodicăşiştiinţifică .

Am adaptatlimbajul la nivelulachiziţiiloranterioare ale educabililor, prinexplicarea

noţiunilor, corectareagreşelilor de exprimare, folosirealimbiiromâneliterareşi a unuilimbajcorect, decent şiadecvatstatutului de cadru didactic; am utilizatauxiliarelecurriculareautorizate, aşaîncâtsă pot asiguracaracterul intra şitransdisciplinar al cunoştinţelor

Am asigurat feed-back-ulconstructivîntoatemomentelelecţiei- toţieleviibeneficiind de atenţieşiprimindaprecieri.Valorizareaactivităţilor s-a facutprinrealizareaunorportofolii/expoziţii cu lucrarileelevilor, prinexemple de bunăpractică

Am înregistrat o frecvență de 89%, o elevă de etnierromănemaifrecventândcursurile din lunanoiembrie.

Am completatrapoartele de evaluarepentruclasapregătitoare.
MUȘEI LUMINIȚA – PREG. B

Înanulșcolar 2014/2015, la clasapregătitoare B, cu un nr de 28 eleviînscriși, 27 promovați, s-au obținutrezultatebuneșifoartebuneîncadrulactivităților de învățare, eleviiînsușindu-șiîn mare măsurăcunoștințeleprevăzuteînprogramașcolarăastfelcă la finalulanuluișcolar am înregistrat:

-remediereadefectelor de vorbire la 4 din 7 eleviceprezentaudificultateînexprimare

-cunoaștereatuturorliterelormari/mici de tipar de către 23 elevi din 27

-deprinderi de citit/scris cu litere de tipar de către 18 din 27 elevi

-însușireacifrelor 0 -31 de către 24 elevi din 27, efectuarea de operații de adunareșiscădereînconcentrul 0 – 31de cătremajoritateaelevilor,

Frecvența la clasă a fostbună, doar 1 elevînscris nu s-a prezentatdeloc, fiindamânat din cauzaabsențelor

CREȚU MARIA – PREG. C

- Au fost înscriși 26 elevi, au promovat, în clasa I, 26 elevi

- frecvența la ore a fost bună, doar 2 elevi au înregistrat un număr mai mare de absențe
MUNTEANU MIRELA – PREG. D

Am condus colectivul clasei pregătitoare D format din 26 de elevi, promovați – 26 elevi, care s-au integrat în viața școlară, au dobândit competențele prevăzute în programa școlară.

Am înregistrat o frecvență de 86 %, unelev de etnierromă nu a maifrecventatcursurile din lunanoiembrie.

Am completatrapoartele de evaluarepentruclasapregătitoare.


COZMA ALINA – PREG. E

Elevii Clasei Pregatitoare E au fost declarați promovați în clasa întâi. La sfirsitul anului scolar 2014-2015, două treimi dintre elevi stiau sa citească, să descompună numerele naturale pîna la 10 și să efectueze corect adunări și scăderi în concentrul 0-10. În cadrul procesului de predare-învațare-evaluare am utilizat diverse strategii didactice, menite să contribuie la învățarea conștientă și activă, folosind metode activ-participative în vederea formării și dezvoltării competenţelor specifice. Am utilizat frecvent jocul didactic ca formă integratoare pentru stimularea învățării și am utilizat strategii didactice interactive. Pe parcursul anului şcolar 2014-2015 am predat conținuturile didactice respectînd abordarea interdisciplinară.

În cadrul procesului de predare învăţare am utilizat auxiliare variate, astfel încît să le trezesc copiilor interesul pentru studiu. Am asigurat feed-backul necesar, prin formularea de aprecieri individuale, în cadrul procesului de evaluare formativă continuă, acordîndu-le elevilor calificative sub formă de buline: roșie (FB), verde (B), maro (S). Părinţii au fost informaţi sistematic, în cadrul şedinţelor desfăşurate săptămânal, în privința progresului/regresului şcolar înregistrat de către elevi. Unii părinţi au manifestat un interes real pentru rezultatele școlare obţinute de către elevi.

Pe parcursul orelor de curs am folosit atât metode tradiţionale, cît și activ-participative. Am utilizat calculatorul și softurile oferite de EDU, orele devenind astfel mai atractive, iar asimilarea cunoștințelor mai facilă.

Pe tot parcursul anului şcolar am fost interesată de realizarea și achiziționarea de material didactic, în funcţie de varietatea temelor şi a conţinuturilor învăţării. De asemenea, am folosit auxiliarele oferite de editurile: Aramis, Carminis și Delta Cart International.

Am realizat activităţi comune, la nivelul Comisiei Metodice, și am asistat la lecțiile deschise susținute de doamnele învățătoare care au predat la clasele pregătitoare, în vederea asigurării unei experiențe didactice variate. În cadrul ședințelor Comisiei Metodice, am abordat teme de actualitate: proiectarea interdisciplinară, abordarea transdisciplinară a conținuturilor, metodele moderne de predare activ-participative etc.

În cadrul lectoratelor cu parinții am aplicat chestionare în vederea optimizării procesului instructiv-educativ.

Am realizat proiecte didactice, formulînd clar scopul și obiectivele operaționale, în vederea achiziționării de către elevi a competențelor generale și specifice corespunzatoare disciplinelor de studiu. Am realizat modele originale de fișe de lucru, stabilind descriptorii de performanță.

Am stabilit obiectivele evaluării inițiale specifice clasei pregătitoare, am elaborat itemii în concordanță cu obiectivele operaționale și am prezentat rezultatele evaluării copiilor, atît parinților, cît și doamnelor învățătoare care fac parte din Comisia Metodică.

Pe tot parcursul anului școlar am realizat evaluarea formativă, continuă, criteriile de evaluare fiind stabilite clar și concis. Am realizat evaluarea nivelului de pregătire a elevilor atât prin metode tradiţionale de evaluare (probe orale, scrise, practice), cât şi prin metode alternative de evaluare (observarea sistematică, fişa de observaţie curentă, portofoliul individual, autoevaluarea). Am folosit evaluarea formativă în vederea identificării dificultăţilor în învăţare şi ameliorării rezultatelor școlare. Am realizat evaluarea sumativă, aplicată la finalul unei unități de învăţare, semestrului, anului şcolar pentru a observa rezultatele învățării. Am elaborat teste de evaluare: inițală, formativășisumativă însoțite de obiective, itemi și descriptori de performanță.

După aplicarea testelor sumative, am întocmit matricea de specificaţii din care reies măsurile care se impun (ameliorative, de dezvoltare etc).

Evaluarea a fost realizată sistematic, iar acordarea bulinelor ce au ținut locul calificativelor a fost explicată și argumentată elevilor și părinților, rezultatele fiind consemnate periodic în caietul învățătorului. Dintre modalităţile alternative de evaluare menționez: portofoliile individuale, lucrările practice, aprecierile verbale, bulinele, ecusoanele, ştampilele etc.

Fiecare elev a avut un portofoliu individual care a cuprins lucrările şi rezultatele obținute în timpul activităţilor şcolare şi extraşcolare, desfasurate pe parcursul anului şcolar.

Pentru a pune în valoare activităţile realizate de către elevii clasei, fişele de lucru și stocate înportofoliul individual al elevilor, iar cele de evaluare sumativă în portofoliul învăţătorului, acestea fiind păstrate pe tot parcursul anului școlar. O parte dintre lucrările plastice realizate de elevi au fost expuse în clasă. În luna decembrie, am organizat şi desfăşurat Serbarea pomului de iarnă: „Uite, vine Moş Crăciun!” cu colinde și poezii specifice sărbătorilor de iarnă. În săptămâna „Şcoala altfel”, elevii au înțeles că jocul reprezintă uneori o activitate interesantă de învățare.

Am organizat Serbarea de sfîrșit de an scolar și le-am acordat elevilor diplomeșipremii.  1. PARTICIPAREA LA CURSURI DE FORMARE/PERFECŢIONARE PRIN GRADE DIDACTICE :

OPREA EMILIA – PREG. A

Am participat la Programul de formarecontinuă ,,Abilitateacurriculară a cadrelordidactice din învățământulprimarpentruclasapregătitoare,, la cursul de formare ,,Abordăribazatepeproiecte,, și la programul de specializare ,,Formator de formatori,,.


MUȘEI LUMINIȚA – PREG. B

Am participat la cursul de formare,,Abilitateacurriculară a cadrelordidactice din învățământulprimarpentruclasapregătitoare,, și la cursul”Formator de Formatori”, aprilie 2015 încadrulactivităților de formarecontinuă


CREȚU MARIA – PREG. C

Am participat și absolvit cursul de formare Formator de formatori

Am participat la Simpozionul Lectura în era tehnologiei desfășurat la Colegiul Național Mihai Eminescu din Iași

Am publicat un articol în volumul editat cu prilejul Simpozionului Lectura în era tehnologiei

Am susținut lecție demonstrativă la Comunicare în limba română în cadrul activităților comisiei metodice a învățătorilor
MUNTEANU MIRELA – PREG. D

Am participat la cursuri de formare continuă ,,Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare,,.

Am susținut o lecție demonstrativă la clasa pregătitoare D, la disciplina Matematică și explorarea mediului.

Am participat cu lucrări științifice sau lucrări ale elevilorla simpozionul național ,,Oameni și locuri,, și simpozionul ,,Și noi suntem flori,,

Am publicat un articol în Revista ,,Micii matematicieni,, a Colegiului Național ,,Ștefan cel Mare,, Hîrlău și Revista ,,Jurnal de dascăl,,
COZMA ALINA – PREG. E

Am urmat şi absolvit cursurile de formare profesională ICOSS Clasa Pregătitoare organizate în vara anului şcolar 2013.

Am participat la activitățile Comisiei Metodice și la Cercurile Pedagogice și am realizat referate pe teme științifice din domeniul psiho-pedagogiei. Pe parcursul anului școlar, am îndeplinit atribuțiile specificate în fișa postului la termenele prevăzute. Am aplicat în activitatea didactică cunoștințele dobîndite în cadrul activităților metodice și de dezvoltare profesională la care am participat.

Mi-am întocmit portofoliul învățătorului, în conformitate cu cerințele prevăzute.

Am respectat Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățămînt, supraveghind comportamentul elevilor în timpul pauzelor și am oferit recompense. Am organizat activități de informare privind combaterea violenței verbale și/sau comportamentale.

Elevii au fost instruiți cu privire la respectarea normelor protecție.

Pe parcursul anului scolar 2014-2015 m-am implicat în activităţile metodice organizate de la nivelul Comisiei Metodice și am participat cu interes la cercurile pedagogice organizate în zonă.

Am realizat integral pâna la termenele prevăzute atribuțiile stabilite în Fișa Postului și am respectat regulamentul de ordine interioară, normele de organizare şi funcţionare a institutiei.

Am colaborat şi am participat cu interes la activităţile şi acţiunile organizate de școală, în parteneriat cu alte instituții.

Am comunicat eficient cu doamnele învățătoare de la ciclul primar şi cu doamnele și domnii profesori care predau la Clasa Pregătitoare E. Am colaborat și am răspuns pozitiv solicitărilor formulate de către conducerea unităţii de învățămînt.

Am respectat deontologia profesională, am initiat, dezvoltat și promovat o relaționare inter-personală pozitivă cu colegii și cadrele didactice care dețin funcții de conducere în școală.  1. ORGANIZAREA/IMPLICAREA ÎN ACTIVITĂŢI EDUCATIVE EXTRACURRICULARE(PARTENERIATE,PROIECTE EDUCATIVE) ȘI REZULTATE LA CONCURSURI ȘI OLIMPIADE ȘCOLARE:


OPREA EMILIA – PREG. A

Am desfășuratserbare de Crăciun, Proiectul,,BucuriaÎnvierii,, , Serbarealiterelor.

Elevii au participat la concursurile:

Concursul Euclid-etapaI-7 locuri I

-etapa a II-a-12 locuri I

Concursul Circulați,circulați! –locul I,II și o mențiune

Concursul Gazeta Matematică –etapaI-10 mențiuni


  • Etapa a II-a-11 locuri I

Am participat cu elevii la Proiectul interdisciplinar ,,Pașaport pentru cultură,,
MUȘEI LUMINIȚA – PREG. B

Am organizatsidesfasuratactivitati in maimulteparteneriatesiproiecteeducationale in colaborare cu colegii din C.M., alțicolegi din scoala (inv. primarsigimnazial) saudinafarascolii, cu O.N.G.-uri, Politia de proximitateetc:

- am susținutlecțiedemonstrativăîncadrul CM, înlunamartie 2015

- am îndrumateleviiparticipanti la concursuriscolare, acestiaobtinandrezultatebunesifoartebune:

*concursul ”COMPER” – participa 20 de elevi, 7 elevi cu peste 90 de punctecomunicare, 3 elevi cu peste 90 punctematematica (et. a-II-a), ),GMJ, participă 24 elevi, 7 elevi cu premii ( 3 – premiul I; 2 – premiul II; 1 – premiul III; 1 – mențiune).

- am implicatcolectivulpe care l-am condus in toateactivitatileorganizate la nivelulscoliisauclasei cu privire la combatereaviolentei, respectareaprocedurilor in caz de cutremuresauincendii, a normelor de igienasisanatatespecificevarstei, sexului, mediului in care fiecareindividisidesfasoaraactivitateacerandsprijinsiunorpersoaneabilitate in acestsens: medici, cadre sanitare, psihologulscolii, politist de proximitate, responsabil P.S.I.

- am participatactiv la colectareahartieiaducandastfelcontributiacolectivului in derulareaproiectului ”Școalapentru o Românie Verde”

- am organizatșidesfășurat cu eleviiprogrameartistice( deCrăciun, de ! Iunie, la sfârșit de an școlar), vizite (GPP Hârlău, casăcunoaștemprincipaleleinstituții din oraș), excursii cu eleviișipărințiaiacestora in lunaaprilie la Iașiși la sfârșitulluniimai la Botoșani – Ipotești, înparteneriat cu clasapreg.C, condusă de d-na prof. Crețu Maria.


CREȚU MARIA – PREG. C

-Am participat cu elevii la activitatea Săptămâna legumelor și fructelor donate

-Am participat cu elevii la Concursul de matematică Euclid- 1 elev a obținut 100 p și la Concursul de matematică Gazeta matematică junior- 8 elevi au obținut 100 p

-Am participat la activitatea de colectare a hârtiei

-Am desfășurat activități cu ocazia zilei de 24 Ianuarie, activități de educație pentru sănătate

-Am pregătit serbări școlare de Crăciun, 8 Martie, sfârșitul anului școlar

-Am organizat și desfășurat o excursie școlară în județul Botoșani, am însoțit elevii la un film pentru copii în orașul Botoșani

-Am desfășurat activități în cadrul Proiectului Educațional Imaginație și creativitate

-Am participat la Concursul de matematică Micii matematicieni desfășurat la Colegiul Național Ștefan cel Mare din Hîrlău în calitate de propunător de subiecte, evaluator

-Am participat la organizarea, desfășurarea Concursului de matematică Prâslea cel isteț, faza locală, și evaluarea lucrărilor

-Am participat la campanii de întrajutorare a persoanelor aflate în dificultate
MUNTEANU MIRELA – PREG. D

*Am participat la organizarea concursului ,,Prâslea cel isteț,, cl. a III-a, etapa locală

*La concursul ,,Micii matematicieni,, organizat de Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare,, Hîrlău am participat în calitate de propunător de subiecte și evaluator

*În cadrul Proiectului educațional ,,Obiceiuri și tradiții la români,, am făcut parte din juriul concursului de educație plastică

*,,În lumea cărților,, - activitate în colaborare cu biblioteca școlii

*Am realizat expoziția ,,Școala altfel,, pe holul școlii

*Am realizat serbări cu prilejul unor sărbători: Crăciun, 8 Martie, sfârșitul anului școlar; activitate dedicată zilei de 24 Ianuarie

*În acest an școlar am realizat revista Școlii ,,Petru Rareș,, - ,,Super Mate,,

*În calitate de voluntar al Organizației ,,Salvați copiii,, am desfășurat activități în săptămâna Școala altfel - ,,Să știi mai multe, să fii mai bun,, și în ,,Săptămâna voluntariatului,,

*Am desfășurat activități de voluntariat în cadrul campaniei ,,Săptămâna legumelor și fructelor donate,,

*Am participat cu elevii la activitățile din cadrul Proiectelor ,,Eco-școala,, ,,Târg de Crăciun,, ,,Târgul Mărțișorului,,

*Concursul ,,Gazeta matematică,,

- etapa I – 4 elevi au luat Mențiune

- etapa II – 5 elevi au obținut 100 p, 2 elevi premiul III și 1 elev Mențiune

*Concursul ,,Coșul toamnei,, - clasa pregătitoare D – Premiul I

*Concursul ,,Copiii lui Tonitza descoperă lumea,, Premiul de excelență (etapa jud.)

*Concurs de desene în cadrul simpozionului național ,,Și noi suntem flori,,Premiul I, II, III
COZMA ALINA – PREG. E

Am participat împreună cu elevii la expozițiile organizate în cadrul proiectelor educaţionale și la acțiunile organizate de Școala “Petru Rareș”. Am realizat activități extracurriculare de prevenire și combatere a violenței. Am desfășurat activități de informare pe tema respectării regulilor de circulație.

Elevii Clasei Pregătitoare E au participat cu interes la expozițiile organizate de școală.

Am desfăşurat activităţi de informare și respectare de către elevi a regulilor de igienă.

Consult frecvent și cu deosebit interes lucrările de specialitate și site-urile specifice domeniului educaţiei.


  1. ALTE ACTIVITĂŢI /SARCINI PRIMITE(responsabilități) DUSE LA ÎNDEPLINIRE, REZULTATE ALE COLABORĂRII CU COMITETUL DE PĂRINȚI AL CLASEI(dotări,amenajări) ETC. :

OPREA EMILIA – PREG. A

Am fost responsabil al comisiei metodice și al comisiei sociale de relații cu părinții.


MUȘEI LUMINIȚA – PREG. B

a) membruînechipa de lucru a proiectuluieducativ - ”Super Mate

b) participant la ”Targulmărțișorului” din cadrulproiectuluijudetean”Dăruindvei fi mai bun” –editia a III-a, dom.EDUCATIE PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA

c) îndrumător la Concursul de creațieplastică ” Suflet in sarbatoare” din cadrulProiectuluiEducaționalInterjudețean ” Obiceiurisitradiții la romani” editia a IV-a; indrumatorsi participant la concursul de etnografiesifolclor, creatieliterara, din cadrulaceluiasiproiect educational

d) participant in cadrulactivitatii ”Prieteniimuzicii”-ScGimn ”PetruRares” Hârlău;

e) invitat la ExpozitiaNațională de Insigne, a 41-a ediție, desfășurată la Tg. Secuiescînperioada 22 /24 mai 2015

Comitetul de părinți al CP. B a participatactiv la acțiunilesăptămânale de igienizare a clasei, la pregătireașidesfășurareaunoractivitățiextrașcolare( serbări, vizite, excursii, organizareasărbătoririianiversării/onomasticiiunorelevi, activități de voluntariat la orele de AVAP)
CREȚU MARIA – PREG. C


  • Am implicat părinții în activități de curățenie în sala de clasă


MUNTEANU MIRELA – PREG. D

*Am fost coordonator al Proiectului educațional ,,Super Mate,,

*Am fost membru al Comisiei pentru acțiune comunitară - SNAC, Comisia pt. olimpiade și concursuri școlare și Comisia pt. activități extrașcolare.

*Am implicat părinții în activități de înfrumusețare, dotare și igienizare a sălii de clasă, la pregătirea și desfășurarea unor activități extrașcolare.


COZMA ALINA – PREG. E

De asemenea, am întocmit şi am prezentat o listă cu regulile de bază care trebuie respectate, în cazul unor incendii, în cazul cutremurelor sau a altor dezastre și am participat la exerciţii de simulare a evacuării elevilor, cadrelor didactice și a personalului auxiliar din clădirea şcolii.

Elevii Clasei Pregătitoare E au participat sub îndrumarea mea la concursul de pictură de măști pe față reprezentînd personaje din povești.

Comisia metodica a claselor I
Membrii comisiei : prof. Agafitei Gabriela

prof. Rugina Tereza

prof. Ciobanu Carmen Manuela

prof. Scripniciuc Daniela

Responsabil : prof. inv. primar Rugina Maria Tereza


  1. REZULTATE ALE ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

(PROGRES ŞCOLAR, PROMOVABILITATE, FRECVENȚĂ, REZULTATE EVALUĂRI ):

Pentru proiectarea activităţiilor membrii comisiei metodice au studiat programele şcolare în vigoare si alte documente ajutatoare necesare/ existente în portofoliul personal.

La începutul anului şcolar au întocmit planificările calendaristice la toate disciplinele de învăţământ, precum şi proiectarea unităţilor de învăţare, în conformitate cu programele şcolare şi curriculumul naţional în vigoare , corelând conţinutul disciplinei şi activităţile de învatare cu obiectivele urmărite. Permanent au identificat resursele informaţionale adecvate conţinutului stabilit şi au selectat activităţi şi situaţii de lucru astfel încât acestea să capete un caracter antrenant, în concordanţă cu nivelul clasei, cu stilurile de învăţare ale elevilor şi cunoştinţele lor anterioare , cu particularitatile de varsta / nevoile si interesele acestora. Proiectarea şi elaborarea materialelor didactice, a activităţilor cu părinţii si extracurriculare au realizat-o si in format electronic..

Au realizat modele de proiecte didactice, de fişe de lucru, stabilind descriptorii de performanţă, obiectivele operaţionale şi itemii. Proiectarea activitătilor extracurriculare a fost realizata corelând obiectivele curriculare cu nevoile şi interesele elevilor.

Activitatea didactică desfăşurată în anul şcolar 2014 -2015 s-a realizat conform planificărilor calendaristice la disciplinele prevăzute de programa şcolară pentru clasa intai, planificări ce au avut în vedere aplicarea prevederilor programelor şcolare în vigoare, cât şi respectarea metodologiei de elaborare. Activitatea a fost proiectata conform tipului de planificare, cuprinzând toate activităţile ce vizează competenţele specifice disciplinelor, conţinuturile unităţilor de învăţare, numărul de ore şi modalităţile de evaluare.

Modalităţile de realizare a activităţilor de învăţare prevăzute în programa

s-au rezumat la aplicarea metodelor şi strategiilor variate, care au condus la obţinerea de rezultate foarte bune şi bune în înţelegerea şi aprofundarea conţinuturilor propuse. Metodele folosite au fost cele tradiţionale îmbinate cu cele alternative, sprijinindu-i astfel pe elevi în formarea unor deprinderi de învăţare eficientă.Datorita acestor aspecte , elevii au obtinut PROGRES SCOLAR . EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII:
Cadrele diactice au stabilit obiective clare ale evaluării iniţiale pentru clasa intai , au elaborat itemii în concordanţă cu obiectivele stabilite, au prelucrat testele şi au identificat activităţile didactice care să permită achiziţionarea competenţelor generale / specifice ale disciplinei; au proiectat activităţile de remediere şcolară; au prezentat şi discutat rezultatele evaluării iniţiale cu parinţii elevilor şi în comisia metodică; au realizat unele activităţi de sprijin pentru elevii cu CES.

Evaluarea continuă, autoevaluarea şi notarea s-a făcut conform reglementărior legale şi standardelor naţionale în vigoare. Membrii comisiei au elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă), însoţite de obiective, itemi si descriptori de performanţă . Au elaborat testele finale, au făcut analiza rezultatelor acestora comparativ cu cele iniţiale si au intocmit rapoarte de evaluare pentru fiecare elev in parte, care au fost aduse la cunostinta parintilor in mod individual.

Membrii comisiei au asigurat transparenţa criteriilor şi procedurilor de evaluare, au organizat şedinţe cu părinţii, discuţii cu elevii pentru evaluarea nivelului de satisfacţie faţă de calitatea educaţiei oferite, identificarea nevoilor/aşteptărilor acestora, au realizat corecţii în funcţie de aşteptările acestora. Pentru a menţinerea relatiei familie-şcoală au oferit în cadrul şedinţelor cu părinţii ( orele de consiliere parinti ) informatii periodice referitoare la progresul fiecărui elev, comportamentul social al acestora, iar cand au aparut anumite situaţii problematice (lipsa de responsabilitate, regres la învăţătura ), au căutat împreună rezolvarea.

Au aplicat evaluarea continuă şi notarea conform reglementărilor şi standardelor naţionale în vigoare, asigurarea transparenţei criteriilor şi procedurilor de evaluare fiind făcută prin intermediul fişelor de evaluare îndosariate în portofoliul personal al elevului.

Au fost preocupate de utilizarea diverselor instrumente de evaluare. Au proiectat activităţi cu caracter de autoevaluare şi interevaluare atât la nivelul clasei cât şi la nivel de comisie metodică. Astfel de activităţi au avut preponderenţă în cadrul săptămânii „Să ştii mai multe, să fii mai bun”.

Evaluarea a avut loc sistematic, iar acordarea calificativelor a fost motivată în termeni accesibili atât elevilor cât şi părinţilor, rezultatele fiind consemnate periodic în caietul invatatorului .

La sfârşitul anului şcolar am înregistrat următoarea situaţie:

Clasa I A- promovabilitate 100%

Clasa I B- promovabilitate 100 %

Clasa I C- promovabilitate 82%

Clasa I D – promovabilitate 96%

S-au raportat un numar de absente, dupa cum urmeaza :

Clasa I A = 241 nemotivate

Clasa I B=170 nemotivate

Clasa I C= 2156 nemotivate

Clasa I D = 429 nemotivate

Rezultatele evaluarilor au fost inregistrate in catalog , obtinandu-se urmatoarelele medii la

CLR MEMClasa

FB

B

S

I

FB

B

S

I

I A

23

6

1

0

24

5

1

0

I B

17

8

2

0

16

9

2

0

I C

8

4

6

Situatie

Neincheiata

4


8

3

7

Situatie neincheiata

4


I D

10

7

10

Situatie neincheiata

1


12

5

10

Situatie neincheiata

1


Total

58

25

19

5

60

22

20

5

  1. Yüklə 285,68 Kb.

    Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə