Aile ve sosyal poliTİkalar bakanliğIYüklə 181,02 Kb.
tarix26.10.2017
ölçüsü181,02 Kb.
#13108

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI


ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığının teşkilat ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığının teşkilat yapısı, görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge 03/06/2011 tarihli ve 633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3, 6, 14 ve 28 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

Bakan: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanını,

Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,

Daire Başkanı: Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanını,

Daire Başkanlığı: Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığını,

Daire Başkan Yardımcısı: Daire Başkanına yardımcı olarak görevlendirileni,

Birim Sorumlusu: Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan birimlerde, birim sorumlusu olarak görevlendirileni,

Birim: Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan birimleri,

İfade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Görevler

Teşkilat

MADDE 5- (1) 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3, 6, 14 ve 28 inci maddesine göre kurulan Dairesi Başkanlığının teşkilatı ekli (1) sayılı cetvel ve (2) sayılı teşkilat şemasında gösterilmiştir.
Daire Başkanlığının görevleri

MADDE 6- (1) Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Bakanlığın şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek.

b) Şehit yakınları ve gazilerin hakları ile onlara yönelik yardım, hizmet ve muafiyetlere ilişkin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmaları koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.

c) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce şehit yakınları ve gazilere yönelik yürütülen faaliyetlere ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak.

ç) Şehit ve gazi çocuklarının eğitimi konusunda, ilgili kurum ve kuruluşlar ile gönüllü kuruluşların da desteğiyle gerekli çalışmaları yürütmek.

d) Şehit yakınları ve gazilerin ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan desteklenmesi ve toplumdan kopmaması amacıyla çalışmalar yürütmek, bu konuda toplumsal duyarlılığı güçlendirici faaliyetler yapmak.

e) Gazilerin toplumsal hayata adaptasyonu, tedavi ihtiyaçlarının karşılanması, istihdam sorunlarının giderilmesi ve sosyal güvenlik haklarının geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek.

f) Şehit yakınları ve gaziler arasında iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek.

g) Şehit yakınları ve gazilere yönelik yardım kampanyalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek, istismar amaçlı girişimlere karşı ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde her türlü önlemi almak.

ğ) İlgili mevzuat çerçevesinde şehit ve gazi yakınlarının öncelikli istihdamına yönelik uygulamaları koordine etmek.

h) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7- (1) Dairesi Başkanı, Daire Başkanlığının en üst yöneticisidir. Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Daire Başkanlığına verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programları ile Bakanlığın misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerine uygun olarak yürütmek.

b) Hükümet programları, kalkınma ve icra planlarında Daire Başkanlığını ilgilendiren faaliyetleri takip ederek gereğinin yapılmasını sağlamak.

c) Şehit yakınları ve gaziler ile ilgili politika ve stratejileri belirleyerek ilgili birimlerle işbirliği içinde sonuçlandırmak.

ç) Daire Başkanlığının görev alanı ile ilgili yenilik ve değişimi gerektiren konularda projeler hazırlatmak, birim imkânları ile diğer bakanlık ve dış imkânları birleştirerek projelerin uygulanmasını sağlamak.

d) Daire Başkanlığının insan gücü ihtiyacını belirlemek, buna göre personel planlamasını yapmak ve personelin gelişimini sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri almak.

e) Daire Başkanı; daire başkan yardımcısı, birim sorumluları, Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak kurulların görevlerini belirlemek, söz konusu birimler arasında görev dağılımı yaparak, koordinasyon ve iletişimi sağlamak, ayrıca değişen ve gelişen şartlara göre gerekli değişiklik ve düzenlemeleri yapmak.

f) Daire Başkanlığının hizmet süreçleri ile ilgili geliştirilen çeşitli teknolojik usul ve yöntemlerin değerlendirmesini yapmak ve uygulanması için gerekli tedbirleri almak.

g) Yapılan işlerin belirli aralıklarla değerlendirilmesi, mevcut yapının işlevselliğinin gözden geçirilmesi, görevlerin analizi yapılarak daha etkin duruma getirilmesi amacıyla değerlendirmeler yapmak ve sistemin kamu yararı ve hizmet gereklerini karşılar hâle gelmesini sağlamak.

ğ) Personelin performansını incelemek, değerlendirmek ve denetlemek; verim düşüklüğü varsa bunun sebeplerini araştırmak ve gerekli tedbirleri almak, gerektiğinde taltif etmek, bir üst göreve atanacak personeli niteliklerine ve belirlenen kriterlere göre seçmek ve atanması için teklifte bulunmak.

h) Kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, israfın önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almak.

ı) Hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla, Bakanlığın diğer birimleri ile Bakanlık dışındaki kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

i) Bakanlık Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre yetkili kılındığı yazıları Bakan adına imzalamak; yetkisinde bulunan konularda gerek görmesi hâlinde daire başkan yardımcısı ve birim sorumlularına hangi konularda ve hangi alanlardaki işlerin imza yetkisini devrettiğini yazılı olarak bildirmek.

j) Daire Başkanlığının iş ve işlemlerinin etik kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

k) Daire Başkanlığının stratejileri konusunda uygun göreceği zamanlarda yönetim, plan, prensip ve politika tespiti amacıyla daire başkan yardımcısı ve birim sorumluları ile toplantı yapmak.

l) Daire Başkanlığının hizmetlerinde ekip çalışması ruhunun yerleşmesini sağlamak.

m) Görev verildiğinde Bakanlığı yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek.

n) Bakanlık Disiplin Amirleri Yönetmeliğince verilen görevleri yürütmek.

o) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Daire Başkanı; Daire Başkanlığının hizmet ve faaliyetleri ile emri altındakilerin iş ve işlemlerinden Bakanlık Makamına karşı sorumludur.
Daire Başkan Yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8– (1) Daire Başkan Yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütmek.

b) Planlama, koordinasyon ve yönetim işlerinde Daire Başkanına yardımcı olmak ve çalışma şartları ile diğer faaliyetlerde meydana gelen değişikliklerle ilgili bilgi vermek.

c) Kendisine bağlı birimlerle ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi ve uygulanmasında Daire Başkanına yardımcı olmak.

ç) Politika ve stratejilerin alt kademelere en doğru biçimde aktarılmasını ve buna uygun hareket edilmesini sağlamak.

d) Hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik yeni yol ve yöntemler araştırmak, araştırma sonuçlarına göre yapılması gerekli görülen değişikliklere ilişkin Daire Başkanına önerilerde bulunmak.

e) Kendisine bağlı birimlerdeki görevlerin zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak.

f) Personelin üst görevlere hazırlanmalarını sağlamak için performans gelişimlerini izlemek ve bu çerçevede performanslarını değerlendirmek.

g) Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, israfın önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almak.

ğ) Hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla Bakanlığın diğer birimleriyle iş birliği yapmak.

h) Daire Başkanlığının elektronik posta adresinden kendi adresine yönlendirilen elektronik postalarının günlük kontrolünü ve takibini yapmak.

ı) Genel denetim, iç denetim ve kalite yönetim sistemi rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek.

i) Daire Başkanınca verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Daire Başkan Yardımcısı kendisine bağlı birimlerin hizmet ve faaliyetleri ile emri altındakilerin iş ve işlemlerinden Daire Başkanına karşı sorumludur.
Müdür/ Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9– (1) Müdür/ Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütmek.

b) Birimi ile ilgili politika ve stratejileri belirlemek ve biriminde iş ve işlemlerin bu doğrultuda planlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

c) Personelin bilgi ve yeterliliklerini artırıcı faaliyetler yürütmek.

ç) Kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, israfın önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almak.

d) Daire Başkanlığının elektronik posta adresinden kendi adresine yönlendirilen elektronik postalarının günlük kontrolünü ve takibini yapmak.

e) İmzaya sunulan yazıların takibini yapmak.

f) Diğer birimlerle iş birliği yapmak.

g) Birim çalışmalarının daha etkin ve verimli hâle gelebilmesi için iyileştirmeye yönelik tekliflerini amirlerine sunmak.

ğ) Kendisine bağlı birimlerdeki görevlerin zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

h) İstenildiğinde, çalışmalarıyla ilgili rapor hazırlamak.

ı) Birim personelinin kılık-kıyafet, devam-devamsızlık ve benzeri hususlarını denetlemek ve takip etmek.

i) Bakanlık Disiplin Amirleri Yönetmeliğince verilen görevleri yürütmek.

j) Genel denetim, iç denetim ve kalite yönetimi sistemi rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek.

k) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
Birim sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10– (1) Birim sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütmek.

b) Birimi ile ilgili politika ve stratejileri belirlemek ve biriminde iş ve işlemlerin bu doğrultuda planlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

c) Personelin bilgi ve yeterliliklerini artırıcı faaliyetleri yürütmek.

ç) Kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, israfın önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almak.

d) Daire Başkanlığının elektronik posta adresinden kendi adresine yönlendirilen elektronik postalarının günlük kontrolünü ve takibini yapmak.

e) İmzaya sunulan yazıların takibini yapmak.

f) Diğer birimlerle iş birliği yapmak.

g) Birim çalışmalarının daha etkin ve verimli hâle gelebilmesi için iyileştirmeye yönelik tekliflerini amirlerine sunmak.

ğ) Kendisine bağlı birimlerdeki görevlerin zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak.

h) İstenildiğinde, çalışmalarıyla ilgili rapor hazırlamak.

ı) Birimine ilişkin altı aylık ve yıllık raporları hazırlatarak kontrolünü yapmak ve amirine sunmak.

i) Birim personelinin kılık-kıyafet, devam-devamsızlık ve benzeri hususlarını denetlemek ve takip etmek.

j) Bakanlık Disiplin Amirleri Yönetmeliğince verilen görevleri yürütmek.

k) Genel denetim, iç denetim ve kalite yönetimi sistemi rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek.

l) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.


Aile ve sosyal politikalar uzmanı ve uzman yardımcısının görev ve sorumlulukları

MADDE 11– (1) Aile ve sosyal politikalar uzmanı ve uzman yardımcısının görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütmek.


b) Görev alanlarına giren konularda araştırma, inceleme ve geliştirme çalışmaları yapmak.

c) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce şehit yakınları ve gazilere yönelik yürütülen hizmetlere ilişkin ilke, usul ve esasların belirlenmesinde görev almak.

ç) Şehit yakınları ve gazilere yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici her türlü faaliyetin düzenlenmesinde, izlenmesinde ve koordine edilmesinde görev almak.

d) Uzmanlık alanlarına giren konularda talep edildiğinde amirlerini bilgilendirmek, çalışanlara seminer ve kurs vermek.

e) Mevzuat geliştirme çalışmalarına katılmak.

f) Hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için öneriler hazırlamak ve projeler geliştirmek.

g) Mevcut uygulamaları izlemek, değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını raporlayarak amirlerine sunmak.

ğ) Daire Başkanlığının elektronik posta adresinden kendi adresine yönlendirilen elektronik postalarının günlük kontrolünü ve takibini yapmak.

h) Genel denetim, iç denetim ve kalite yönetimi sistemi rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek.

ı) Görev alanlarının gerektirdiği konularda ilgili birim yöneticileriyle koordineli çalışmak.

i) Birimi ile ilgili yazışmaları düzenlemek.

j) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.


Araştırmacının görev ve sorumlulukları

MADDE 12– (1) Araştırmacıların görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütmek.

b) Görevlendirildiği alanla ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesinde görev almak.

c) Kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasının sağlanması, israfın önlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınmasında idareye yardımcı olmak.

ç) Bakanlığımızın diğer birimleriyle yürütülecek ortak çalışmalarda görev almak.

d) Hizmetlerin daha etkin ve verimli hâle gelebilmesi için iyileştirmeye yönelik teklifleri amirlerine sunmak.

e) Daire Başkanlığının elektronik posta adresinden kendi adresine yönlendirilen elektronik postalarının günlük kontrolünü ve takibini yapmak.

f) Kendisinden istenilen çalışmalarla ilgili rapor hazırlamak ve amirlerine sunmak.

g) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
Sosyal çalışmacının görev ve sorumlulukları

MADDE 13– (1) Sosyal çalışmacının görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütmek.

b) Şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmet veren kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına rehberlik yaparak, uygulama sonuçlarını karşılaştırmak, ihtiyaç ve sorunlarını belirlemek, çözümü yönünde gerekli mesleki çalışmaların yapılmasına ilişkin temel esasların belirlenmesinde görev almak.

c) Şehit yakınları ve gazilerden gelen talepleri incelemek mesleki ve mevzuat açısından değerlendirerek rehberlik yapmak, yazışmaları takip etmek.

ç) Diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan alanı ile ilgili araştırma, rapor vb. çalışmaları incelemek, mesleki görüş bildirmek ve ortak çalışmalara katılmak.

d) Daire Başkanlığının hizmetlerinin topluma tanıtılmasını sağlamak amacıyla resmi ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde yapılacak etkinliklerde ve çalışmalarda görev almak.

e) Daire Başkanlığının kuruluş amacına uygun nitelikteki araştırma ve incelemelerde görev almak.

f) Birimi ve mesleği ile ilgili yazışmaları düzenlemek.

g) Daire Başkanlığının hizmet alanına giren konularının uygulamasında, mevzuat çalışmalarında ve hizmet içi eğitimlerde görev almak.

ğ) Genel denetim, iç denetim ve kalite yönetimi sistemi rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek.

h) Çalışma alanına ilişkin altı aylık, yıllık raporları hazırlamak ve amirine sunmak.

ı) Şehit yakınları ve gazilerin her bakımdan toplumsal yaşama adaptasyonları amacıyla psiko-sosyal gelişimlerinin izlenmesi ve sorunlarının çözümüne yönelik olarak çalışmalar yapmak.

i) Daire Başkanlığının elektronik posta adresinden kendi adresine yönlendirilen elektronik postalarının günlük kontrolünü ve takibini yapmak.

j) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.Psikoloğun görev ve sorumlulukları

MADDE 14- (1) Psikoloğun görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütmek.

b) Şehit yakınları ve gazilerin yeni yaşantılarına hazırlanması ve yeni yaşantılarının izlenmesine yönelik süreçlerin belirlenmesinde görev almak.

c) Şehit yakınları ve gazilerin rehabilitasyonu sürecinde psikolojik durumunu, yeteneğini, mesleki yönelimini ve ilgi alanlarını tespit edecek çeşitli test, yöntem ve tekniklerin belirlenmesi çalışmalarında görev almak.

ç) Daire Başkanlığının hizmet alanına giren konularının uygulamasında, mevzuat çalışmalarında ve hizmet içi eğitimlerde görev almak.

d) Diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan alanı ile ilgili araştırma rapor vb. çalışmaları incelemek, mesleki görüş bildirmek ve ortak çalışmalara katılmak.

e) Daire Başkanlığının kuruluş amacına uygun nitelikteki araştırma ve incelemelerde görev almak.

f) Mevzuat çalışmalarında görev almak.

g) Birimi ve mesleği ile ilgili yazışmaları düzenlemek.

ğ) Genel denetim, iç denetim ve kalite yönetimi sistemi rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek.

h) Daire Başkanlığının elektronik posta adresinden kendi adresine yönlendirilen elektronik postalarının günlük kontrolünü ve takibini yapmak.

ı) Çalışma alanına ilişkin altı aylık, yıllık raporları hazırlamak ve amirine sunmak.

i) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
Çocuk gelişimcisinin görev ve sorumlulukları

MADDE 15- (1) Çocuk gelişimcisinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Şehit ve gazi çocuklarının talep etmeleri halinde psiko-sosyal özelliklerini göz önünde tutarak yaşadıkları travmanın etkilerini azaltıcı yönde yapılacak çalışmalara rehberlik etmek.

b) Şehit ve gazi çocuklarından gelen talepleri incelemek mesleki ve mevzuat açısından değerlendirerek rehberlik yapmak, yazışmaları takip etmek.

c) Diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan alanı ile ilgili araştırma, rapor vb. çalışmaları incelemek, mesleki görüş bildirmek ve ortak çalışmalara katılmak.

ç) Daire Başkanlığının hizmetlerinin topluma tanıtılmasını sağlamak amacıyla resmi ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde yapılacak etkinliklerde ve çalışmalarda görev almak.

d) Daire Başkanlığının kuruluş amacına uygun nitelikteki araştırma ve incelemelerde görev almak.

e) Birimi ve mesleği ile ilgili yazışmaları düzenlemek.

f) Daire Başkanlığının hizmet alanına giren konularının uygulamasında, mevzuat çalışmalarında ve hizmet içi eğitimlerde görev almak.

g) Genel denetim, iç denetim ve kalite yönetimi sistemi rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek.

ğ) Çalışma alanına ilişkin altı aylık, yıllık raporları hazırlamak ve amirine sunmak.

h) Şehit yakınları ve gazilerin her bakımdan toplumsal yaşama adaptasyonları amacıyla psiko-sosyal gelişimlerinin izlenmesi ve sorunlarının çözümüne yönelik olarak çalışmalar yapmak.

ı) Daire Başkanlığının elektronik posta adresinden kendi adresine yönlendirilen elektronik postalarının günlük kontrolünü ve takibini yapmak.

i) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.


Öğretmenin görev ve sorumlulukları

MADDE 16- (1) Öğretmenin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütmek.

b) Şehit yakınları ve gazilerimizin çocuklarının eğitim-öğretim standartlarının yükseltilmesi için çalışmalarda bulunmak.

c) Daire Başkanlığının hizmet alanına giren konularının uygulamasında, mevzuat çalışmalarında ve hizmet içi eğitimlerde görev almak.

ç) Daire Başkanlığının görev alanı ile ilgili konularda diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının hazırlamış olduğu çalışmalara katılmak.

d) Birimi ve mesleği ile ilgili yazışmaları düzenlemek.

e) Genel denetim, iç denetim ve kalite yönetimi sistemi rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek.

f) Daire Başkanlığının elektronik posta adresinden kendi adresine yönlendirilen elektronik postalarının günlük kontrolünü ve takibini yapmak.

g) Çalışma alanına ilişkin altı aylık, yıllık raporları hazırlamak ve amirine sunmak.

ğ) Amirlerince verilen benzeri görevleri yapmak.


İstatistikçinin görev ve sorumlulukları

MADDE 17– (1) İstatistikçinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütmek.

b) Şehit yakınları ve gazileri ilgilendiren toplumsal, ekonomik, kültürel, bilimsel olgu ve olaylarla ilgili bilgileri derlemek, bu bilgileri istatistik tekniklerini kullanarak yorumlamak ve sayısal olarak ifade ederek, amirlerine sunmak.

c) Daire Başkanlığının hizmet alanları ile ilgili istatistik bilgilerinin karakterlerini ve hacmini tayin etmek, bu bilgileri toplamak veya bunların derlenmesi için metotlar tespit etmek.

ç) Daire Başkanlığının hizmet alanları ile ilgili verilerin toplanması ve bunların yorumlanarak raporlanmasını sağlamak.

d) Daire Başkanlığının hizmet alanına giren konularının uygulamasında, mevzuat çalışmalarında ve hizmet içi eğitimlerde görev almak.

e) Diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan alanı ile ilgili araştırma rapor vb. çalışmaları incelemek ve mesleki görüş bildirmek ve ortak çalışmalara katılmak.

f) İstatistik bilgilerini kart, grafik, diyagram ve yazılı özetler halinde değerlendirmek ve ilgili yerlere sunmak.

g) Birimi ve mesleği ile ilgili yazışmaları düzenlemek.

ğ) Genel denetim, iç denetim ve kalite yönetimi sistemi rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek.

h) Daire Başkanlığının elektronik posta adresinden kendi adresine yönlendirilen elektronik postalarının günlük kontrolünü ve takibini yapmak.

ı) Çalışma alanına ilişkin altı aylık, yıllık raporları hazırlamak ve amirine sunmak.

i) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
Mütercimin görev ve sorumlulukları

MADDE 18– (1) Mütercimin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütmek.

b) Daire Başkanlığının genel hizmetleri ile ilgili yabancı yayınları takip etmek, gerektiğinde tercüme ederek, bağlı bulunduğu amirine sunmak.

c) Yabancı dillerde gelen ve giden resmi yazı ve dokümanları inceleyerek çevirilerini hazırlamak.

ç) Yurt dışı heyetlerin programlarına eşlik etmek, gerektiğinde yazılı ve sözlü tercüme görevini yürütmek.

d) Hizmetlerin tanıtımına ilişkin hazırlanan her türlü dokümanın yabancı dillere çevirisini yapmak ve yaptırılan çevirileri kontrol etmek.

e) Görev alanlarına giren konularda araştırma, inceleme ve geliştirme çalışmaları yapmak.

f) Mevzuat çalışmalarında görev almak.

g) Birimi ve mesleği ile ilgili yazışmaları düzenlemek.

ğ) Daire Başkanlığının elektronik posta adresinden kendi adresine yönlendirilen elektronik postalarının günlük kontrolünü ve takibini yapmak.

h) Genel denetim, iç denetim ve kalite yönetimi sistemi rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek.

ı) Çalışma alanına ilişkin altı aylık, yıllık raporları hazırlamak ve amirine sunmak.

i) Amirlerince verilen benzeri görevleri yapmak.


Taşınır kayıt kontrol yetkilisinin görev ve sorumlulukları

MADDE 19- (1) Taşınır kayıt kontrol yetkilisinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütmek.

b) 5018 Sayılı Kanun gereğince Daire Başkanlığının taşınır işlemlerine ilişkin tüm hizmetleri yürütmek.

c) Demirbaş ve sair malzemenin kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ambar giriş ve çıkış işlemlerinin takibini yapmak.

ç) Hurda haline gelmiş ve ekonomik ömrünü tamamlamış malzemelerin imha ve devrine ilişkin işlemleri yapmak.

d) Yıl sonu sayım işlemlerini yapmak, sayım sonunda çıkan noksanlık ve fazlalıkların nedenlerini araştırıp gerekli işlemleri yaparak ilgili cetvelleri hazırlamak ve Daire Başkanlığı yönetim hesabı cetvelini Strateji Geliştirme Başkanlığına sunmak.

e) Görevi ile ilgili yazışmaları düzenlemek.

f) Daire Başkanlığının elektronik posta adresinden kendi adresine yönlendirilen elektronik postalarının günlük kontrolünü ve takibini yapmak.

g) Genel denetim, iç denetim ve kalite yönetimi sistemi rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek.

ğ) Amirlerince verilen benzeri görevleri yapmak.
Şefin görev ve sorumlulukları

MADDE 20– (1) Şefin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütmek.

b) Mahiyetindeki personelin üst görevlere hazırlanmalarına rehberlik etmek.

c) Sorumlu olduğu birimlerin malî işlerini yürütmek, bunlarla ilgili yazı, belge ve dosyaların düzenlenmesi ve muhafaza edilmesini sağlamak.

ç) Gelen ve giden evrakın kayıt ve dosyalama ve arşiv işlemlerinin takibini yapmak.

d) İlgili dokümanları zamanında amirlerine sunmak.

e) İmzaya sunulan yazıların takibini yapmak.

f) Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak.

g) Hizmet için gerekli araç ve gerecin temini ve korunmasını sağlamak.

ğ) Daire Başkanlığı elektronik posta adresinden kendi adresine yönlendirilen elektronik postalarının günlük kontrolünü ve takibini yapmak.

h) Genel denetim, iç denetim ve kalite yönetimi sistemi rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek.

ı) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.


Bilgisayar programcısının görev ve sorumlulukları

MADDE 21– (1) Bilgisayar programcısının görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütmek.

b) Bilgisayar ortamında yapılacak her türlü iş ve işlemlerle ilgili bilgisayar programlarının analizine yardımcı olarak tasarım ve kodlanması konusunda görev almak.

c) Hazırlanan programların test edilmesi ve uygulamaya konulması çalışmalarını yapmak.ç) Çözümleyici, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile işbirliği yapmak ve sorunları önleyici ve çözümüne ilişkin işlemleri yapmak, program akış şemalarını ve alt programlarını hazırlamak, program kullanma talimatını hazırlamak.

d) Genel denetim, iç denetim ve kalite yönetimi sistemi rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek.

e) Mesleği ile ilgili yazışmaları düzenlemek.

f) Daire Başkanlığının elektronik posta adresinden kendi adresine yönlendirilen elektronik postalarının günlük kontrolünü ve takibini yapmak.

g) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
Çözümleyicinin görev ve sorumlulukları

MADDE 22– (1) Çözümleyicinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütmek.

b) Sistem tasarımı ve çözümleme yapmak. Bilgi işlem yoluyla istenen işlerin olabilirliğini araştırmak, gerekli verileri toplamak, çözümlemek, tasarımlar hazırlamak ve kontrol etmek.

c) Sistemin çalışma düzenini belgelemek, güvenliğini ve denetimini sağlayacak yöntemleri tanımlamak, geliştirmek, düzeltme yapmak, denemek ve sistemin kurulmasına yardımcı olmak.

ç) Sorumluluğundaki projeleri yürütmek.

d) Bilgi işlem konusunda personele yönelik yapılacak eğitim çalışmalarına katılmak.

e) Bilgisayar hizmetleri ile ilgili danışmanlık yapmak ve komisyonlarda görev almak,

f) Genel denetim, iç denetim ve kalite yönetimi sistemi rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek.

g) Daire Başkanlığının elektronik posta adresinden kendi adresine yönlendirilen elektronik postalarının günlük kontrolünü ve takibini yapmak.

ğ) Mesleği ile ilgili yazışmaları düzenlemek.

h) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Bilgisayar işletmeni/veri hazırlama ve kontrol işletmeninin görev ve sorumlulukları

MADDE 23– (1) Bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeninin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütmek.

b) Daire Başkanlığının her türlü yazılarını mevzuata uygun hazırlayıp imzaya sunmak.

c) Görev alanıyla ilgili kayıtları tutmak, evrak ve belgeleri arşivlemek.

ç) Daire Başkanlığı hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli araç ve gerecin korunmasını sağlamak.

d) Kaydı yapılan evrakın dağıtımını yapmak ve posta ile gönderilmesi gereken evrakı postaya vermek.

e) Sorumlu olduğu birimlerin malî işlerini yürütmek, bunlarla ilgili yazı, belge ve dosyaları düzenlemek.

f) Genel denetim, iç denetim ve kalite yönetimi sistemi rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek.

g) Daire Başkanlığının elektronik posta adresinden kendi adresine yönlendirilen elektronik postanın günlük kontrolünü ve takibini yapmak.

ğ) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.


Memurun görev ve sorumlulukları

MADDE 24– (1) Memurun görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütmek.

b) Daire Başkanlığı hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli araç ve gerecin korunmasını sağlamak.

c) Diğer çalışanlarla iş birliği yapmak.

ç) Daire Başkanlığının her türlü yazılarını mevzuata uygun hazırlayıp imzaya sunmak.

d) Personelin özlük haklarıyla ilgili tüm iş ve işlemlerini yürütmek.

e) Sorumlu olduğu birimlerin malî işlerini yürütmek, bunlarla ilgili yazı, belge ve dosyaları düzenlemek.

f) Görev alanıyla ilgili kayıtları tutmak, evrak ve belgeleri arşivlemek.

g) Kaydı yapılan evrakın dağıtımını yapmak, posta ile gönderilmesi gereken evrakı postaya vermek.

ğ) Genel denetim, iç denetim ve kalite yönetimi sistemi rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek.

h) Daire Başkanlığının elektronik posta adresinden kendi adresine yönlendirilen elektronik postalarının günlük kontrolünü ve takibini yapmak.

ı) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.


Sekreterin görev ve sorumlulukları

MADDE 25– (1) Sekreterin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütmek.

b) Daire Başkanının iç ve dış görüşmelerini, makamın zaman ve iş durumlarını da dikkate alarak planlamak, emre göre görüşmeleri yürütmek.

c) Daire Başkanı veya başkan yardımcısının yazılı ve sözlü direktiflerini ilgili kişi ve birimlere iletilmesini sağlamak.

ç) İmza ve havale edilen yazı ve dosyaları ilgili birim ve kişilere göndererek izlemek, gerekli olanların giriş-çıkış kayıtlarını tutmak.

d) Daire Başkanının kırtasiye, demirbaş, temizlik vb. büro hizmetlerini takip etmek.

e) Genel denetim, iç denetim ve kalite yönetimi sistemi rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek.

f) Daire Başkanlığının elektronik posta adresinden kendi adresine yönlendirilen elektronik postalarının günlük kontrolünü ve takibini yapmak.

g) Amirlerince verilecek benzer görevleri yapmak.
Şoförün görev ve sorumlulukları

MADDE 26– (1) Şoförün görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütmek.

b) Sorumlusu olduğu taşıtları, teknik ve trafik kurallarına uygun olarak kullanmak.

c) Sorumlusu olduğu taşıtların bakım, temizlik ve basit onarımını yaparak her an kullanıma hazır şekilde bulundurulmasını sağlamak.

ç) Taşıtların yükleme ve boşaltılmasına nezaret etmek.

d) Görev dönüşünde taşıtı kurum park yerine bırakmak, kayıtlarını tutmak ve gerekli emniyet tedbirlerini almak.

e) Göreviyle ilgili her türlü protokol ve güvenlik kurallarının uygulanmasında gerekli hassasiyeti göstermek.

f) Genel denetim, iç denetim ve kalite yönetimi sistemi rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek.

g) Amirlerince verilecek benzer görevleri yapmak.


Sözleşmeli personelin görev ve sorumlulukları

MADDE 27- (1) Sözleşmeli personelin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a)Sözleşme hükümlerine uygun olarak atandıkları pozisyonların gereği hizmetleri yürütmek.

b) Birimi ve mesleği ile ilgili yazışmaları düzenlemek.

c) Daire Başkanlığının elektronik posta adresinden kendi adresine yönlendirilen elektronik postalarının günlük kontrolünü ve takibini yapmak.

ç) Genel denetim, iç denetim ve kalite yönetimi sistemi rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek.

d) Amirlerince verilen benzeri görevleri yapmak.


Diğer personelin görev ve sorumlulukları

MADDE 28-(1) Diğer personelin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Kadro unvanlarının gereği olan hizmetleri yapmak.

b) Birimi ve mesleği ile ilgili yazışmaları düzenlemek.

c) Daire Başkanlığının elektronik posta adresinden kendi adresine yönlendirilen elektronik postalarının günlük kontrolünü ve takibini yapmak.

ç) Genel denetim, iç denetim ve kalite yönetimi sistemi rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek.

d) Amirlerince verilen benzeri görevleri yapmak.


Kurullar

MADDE 29- (1) Şehit yakınları ve gazi hizmetlerine yönelik oluşturulacak kurulların, çalışma usul ve esasları ile üyelerine ilişkin hususlar Bakanlık Makamı onayı ile belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birimler ve Görevleri
Daire Başkanlığı birimleri

MADDE 30- (1) Daire Başkanlığı birimleri şunlardır:


 1. İstihdam ve Seyahat Kartı İşlemleri Birimi

 2. Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Birimi

 3. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi

ç) Şehitlikler ve Anıtlar Birimi

 1. Araştırma Geliştirme ve Proje Birimi

 2. Yönetim ve Tahakkuk Hizmetleri Birimi

 3. Satın Alma ve Bütçe Birimi


İstihdam ve Seyahat Kartı İşlemleri Birimi

MADDE 31- (1) İstihdam ve Seyahat Kartı İşlemleri Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemleri yapmak.

b) Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

c) Seyahat kartı hak sahiplerinin başvurularını değerlendirerek, kartların basımını ve adreslerine gönderilmesini sağlamak.

ç) Şehit gazi bilgi sistemini kullanmak üzere personel yetkilendirmek ve teknik destek sağlamak.

d) Bakanlığımız aleyhine; istihdam ve seyahat kartları işlemlerine ilişkin açılan davalarla ilgili Hukuk Müşavirliği ile gerekli yazışmaları yapmak.

e) Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), Bakanlık Bilgi Edinme Yönetim Sistemi (BİEYS), Daire Başkanlığımızın elektronik posta adresi ile vatandaşlardan gelen istihdam ve ücretsiz seyahat kart işlemlerine yönelik dilekçe ve talepleri cevaplandırmak.

f) İstihdam ve seyahat kart işlemlerine yönelik mevzuat kapsamında Bakanlığımıza bağlı İl Müdürlüklerimize danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek.

g) Birimin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyduğu malzemenin veya hizmetin temini için ihtiyaç olması halinde teknik şartname hazırlayarak Satın Alma ve Bütçe Biriminden yazılı talepte bulunmak.

ğ) Şehit-Gazi Bilgi Sisteminin (veri tabanı) güncelliğini sağlamak ve istihdam ve ücretsiz seyahat kart işlemlerine yönelik istatistiki bilgileri oluşturmak.

h) Birimin haber ve duyurularını Araştırma Geliştirme ve Proje Birimine yazılı olarak bildirmek.

ı) Birimin uygulamalarına yönelik mevzuatı takip etmek, geliştirmek ve diğer kurumlarca gönderilen mevzuat taslakları ile ilgili Daire Başkanlığı görüşünü oluşturmak.

i) Birimindeki evrakların dosyalama ve arşivleme işlemlerini yapmak.

j) Birimin faaliyet raporunu altı aylık dönemler halinde hazırlayarak Yönetim ve Tahakkuk Hizmetleri birimine yazılı olarak bildirmek.

k) Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.
Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Biriminin görevleri

MADDE 32- (1) Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Şehit yakınları ve gazilerin haklarına ilişkin yardım, hizmet ve muafiyetler hususunda politika ve stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmalara katılmak, belirlenen politika ve stratejinin, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.

b) Daire Başkanlığının şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek.

c) Şehit ve gazi çocuklarının eğitimi konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile gönüllü kuruluşların da desteğiyle gerekli çalışmaları yürütmek.

ç) Şehit yakını ve gazilerin istismar amaçlı girişimlere karşı korunması amacıyla gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde bulunmak.

d) Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), Bakanlık Bilgi Edinme Yönetim Sistemi (BİEYS), Daire Başkanlığımızın elektronik posta adresi ile vatandaşlardan gelen şehit yakını ve gazi işlemlerine yönelik dilekçe ve talepleri cevaplandırmak.

e) Birimin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyduğu malzemenin veya hizmetin temini için ihtiyaç olması halinde teknik şartname hazırlayarak Satın Alma ve Bütçe Biriminden yazılı talepte bulunmak.

f ) Şehit, şehit yakını, gazi, gazi yakını, harp ve vazife malulleri bilgilerinin yer aldığı veri tabanını oluşturmak.

g) Birimin uygulamalarına yönelik mevzuatı takip etmek, geliştirmek ve diğer kurumlarca gönderilen mevzuat taslakları ile ilgili Daire Başkanlığı görüşünü oluşturmak,

ğ) Birimindeki evrakların dosyalama ve arşivleme işlemlerini yaptırmak

h) Birimin sosyal, kültürel, sanatsal etkinlikleri ile haber ve duyurularını Araştırma Geliştirme ve Proje Birimine yazılı olarak bildirmek.

ı) Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.


Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin Görevleri

MADDE 33-(1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Daire Başkanlığının basın ve halkla ilişkilerle ilgili hizmetlerini yürütmek.

b) Daire Başkanlığının hizmet alanıyla ilgili yazılı ve görsel basında çıkan haber yorum ve eleştirileri izlemek ve ilgili birimlere bildirmek.

c) Daire Başkanlığının tanıtımı, faaliyetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla kamu spotu, çeşitli materyaller, yazılı metinler hazırlamak, hazırlatmak, dağıtımını sağlamak ve yayınlanması için Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içinde çalışmak.

ç) Daire Başkanlığının amaç ve etkinliklerini her türlü yazılı ve görsel araçlarla yurt içinde ve yurt dışında kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.

d) Şehadet veya yaralanma haberinin alınmasından itibaren Bakanlığın İl Müdürlüğü ile şehit yakını veya gazi aileleri arasındaki iletişimi sağlamak ve gerekli bilgilendirmeleri yapmak.

e) Daire Başkanlığının hizmet alanına giren konularla ilgili ziyaretlerde bulunan veya telefonla iletişime geçmek isteyen şehit yakını ve gazilerin sorunlarını dinlemek, çözüm önerileri geliştirmek.

f) Birimin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyduğu malzemenin veya hizmetin temini için ihtiyaç olması halinde teknik şartname hazırlayarak Satın Alma ve Bütçe Biriminden yazılı talepte bulunmak.

g) Birimin uygulamalarına yönelik mevzuatı takip etmek, geliştirmek ve diğer kurumlarca gönderilen mevzuat taslakları ile ilgili, Daire Başkanlığının görüşünü oluşturmak.

ğ) Birimindeki evrakların dosyalama ve arşivleme işlemlerini yaptırmak.

h) Birimin haber ve duyurularını Araştırma Geliştirme ve Proje Birimine yazılı olarak bildirmek.

ı) Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.


Şehitlikler ve Anıtlar Biriminin görevleri

MADDE 34- (1) Şehitlikler ve Anıtlar Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yurt içinde ve yurt dışında oluşturulacak şehitliklerin ve anıtların yapım, bakım, onarım, koruma işlemlerine ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek, uyulmasını sağlamak.

b) Şehitlikler ve anıtlarla ilgili projeler geliştirmek, uygulamak ve gerekirse ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak uygulatmak.

c) Daire Başkanlığının hizmet alanına giren şehitlik ve anıtlarla ilgili konularda yapılan yazılı istek ve şikayetleri değerlendirerek cevaplandırmak.

ç) Yurt içinde ve yurt dışında var olan şehitlik ve anıtlar ile ilgili konularda akademik çalışmalar yapılmasını teşvik etmek.

d) Yurt içinde ve yurt dışında bulunan şehitlik ve anıtlar ile ilgili hükümetler arası komisyon toplantılarına, talepte bulunulması halinde katılmak.

e) Yurt içinde ve yurt dışında bulunan şehitlikler ve anıtlarımızın envanterlerinin oluşturulmasını sağlamak.

f) Birimin uygulamalarına yönelik mevzuatı takip etmek, geliştirmek ve diğer kurumlarca gönderilen mevzuat taslakları ile ilgili Daire Başkanlığı görüşünü oluşturmak.

g) Birimin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyduğu malzemenin veya hizmetin temini için ihtiyaç olması halinde teknik şartname hazırlayarak Satın Alma ve Bütçe Biriminden yazılı talepte bulunmak.

ğ) Birimindeki evrakların dosyalama ve arşivleme işlemlerini yaptırmak.

h) Birimin sosyal, kültürel, sanatsal etkinlikleri ile haber ve duyurularını Araştırma Geliştirme ve Proje Birimine yazılı olarak bildirmek.

ı) Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.


Araştırma, Geliştirme ve Proje Biriminin görevleri

MADDE 35- (1) Araştırma, Geliştirme ve Proje Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Şehit yakını ve gazilerin ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan desteklenmesi, toplumdan kopmaması amacıyla çalışmalar yürütmek, bu konuda toplumsal duyarlılığı güçlendirici faaliyetler yapmak ve proje geliştirmek.

b) Resmi kurumlarla ve dış paydaşlarla yapılacak her türlü toplantı ve görüşmeleri koordine etmek.

c) Uygulanan projelerin takibini yapmak, performans ve kalite ölçütleri geliştirerek uygulamanın verimliliğini izlemek, performans analizleri yapmak ve elde edilen sonuçlara göre önerilerde bulunmak.

ç) Daire Başkanlığımızın çalışma alanı ile ilgili uluslararası düzeyde yapılan çalışmaları takip etmek, bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği gerçekleştirmek.

d) Birimin uygulamalarına yönelik mevzuatı takip etmek, geliştirmek ve diğer kurumlarca gönderilen mevzuat taslakları ile ilgili Daire Başkanlığının görüşünü oluşturmak,

e) Birimindeki evrakların dosyalama ve arşivleme işlemlerini yaptırmak.

f) Birimin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyduğu malzemenin veya hizmetin temini için ihtiyaç olması halinde teknik şartname hazırlayarak Satın Alma ve Bütçe Biriminden yazılı talepte bulunmak.

g) Birimlerden gelen sosyal, kültürel, sanatsal etkinlikleri ile haber ve duyurularını Daire Başkanlığının sitesinde yayımlamak.

ğ) Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim ve Tahakkuk Hizmetleri Biriminin görevleri

MADDE 36-(1) Yönetim ve Tahakkuk Hizmetleri Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) İnsan kaynaklarını, Bakanlığın vizyon ve misyonuna uygun bir şekilde gerçekleştirmek için; Bakanlığın Strateji Geliştirme Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı ile iş birliği yaparak araştırma geliştirme çalışmaları yapmak ve yaptırmak.

b) Daire Başkanlığı personelinin yıllık ve sıhhi izin, göreve ilişkin vekalet, geçici görevlendirme, istifa ve emeklilik gibi özlük işlemlerini yürütmek.

c) Daire Başkanlığı personelinin disiplin, ödül ve ceza ile ilgili iş ve işlemlerini takip etmek, gizlilik ilkesine uygun olarak gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak.

ç) İhtiyaç ve kurumsal gelişimi göz önünde tutarak teşkilat yapısını üst yönetim ile birlikte oluşturmak, yeni insan kaynağı pozisyonlarını belirlemek, Daire Başkanlığının personel bilgisi istatistiklerini tutmak, kadro talebine esas gerekçe ve raporları hazırlamak.

d) Personelin devam kontrol sistemi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

e) Sözleşmeli personelin iş ve işlemlerini yürütmek.

f) Personelin performans ve motivasyonunun artırılması amacıyla önerilerde bulunmak ve gerekli çalışmaları yapmak.

g) Personelin hizmet içi eğitim ihtiyacını belirleyerek Bakanlığın ilgili birimleriyle iş birliği içinde eğitimlerin yapılmasını sağlamak, personelin sürekli gelişimini sağlayacak eğitim hedeflerini belirlemek, eğitim sonuçlarını değerlendirerek birimlere duyurmak, personelin oryantasyon eğitimlerini etkili olarak uygulatmak ve takip etmek.

ğ) Personelin sözleşme, maaş, ek ders ücreti, görev yolluğu, kişi borçları işlemlerini yapmak, ödeme emrini düzenlemek, sendika üyelikleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

h) Satın Alma ve Bütçe Birimi tarafından alımı yapılan mal/hizmetin ödeme emrini düzenlemek.

ı) Taşınırların etkin, verimli, ekonomik ve usulüne uygun olarak edinilmesi ile kayıtların usulüne uygun tutulması, yönetim hesabının ilgili mercilere iletilmesi işlemlerini yapmak.

i) Daire Başkanlığı ve birim arşivi ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek, belgeleri sınıflandırma, saklama, kullanıma sunma, ayıklama ve imha etme gibi işleri usulüne uygun olarak gerçekleştirmek.

j) Kütüphane, doküman yönetimi bilgi sistemi ve evrak işlerini yürütmek.

k) Daire Başkanlığı birimlerinden çıkan yazı ve belgelerin özelliğine göre posta ya da kurye ile dağıtımını sağlamak.

l) Daire Başkanlığına yönlendirilen soru önergelerini ilgili birimlerin yazılı görüşlerini alarak cevaplandırmak ve koordinasyonu sağlamak,

m) Birimin uygulamalarına yönelik mevzuatı takip etmek, geliştirmek ve diğer kurumlarca gönderilen mevzuat taslakları ile ilgili Daire Başkanlığı görüşünü oluşturmak,

n) Daire Başkanlığımızın; Bakanlık, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla yapacağı anlaşma, sözleşme, idari şartname ve protokolleri inceleyerek ilgili birimlerin görüşünü de alarak ilgili yerlere bildirmek.

o) Birimin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyduğu malzemenin veya hizmetin temini için ihtiyaç olması halinde teknik şartname hazırlayarak Satın Alma ve Bütçe Biriminden yazılı talepte bulunmak.

ö) Daire Başkanlığını ilgilendiren genel iş ve işlemlerde koordinasyonu sağlamak.

p) Birimin haber ve duyurularını Araştırma Geliştirme ve Proje Birimine yazılı olarak bildirmek.

r) 5018 sayılı Kanun ile öngörülen iç kontrol standartlarını oluşturmak, güncelleyerek değerlendirmek ve izlemek.

s) Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.
Satın Alma ve Bütçe Biriminin görevleri

MADDE: 37- Satın Alma ve Bütçe Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Daire Başkanlık birimlerinin ihtiyacı olan malzeme ve hizmet alımlarını, 4/1/2002 tarihli ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde yapmak,

b) Bütçe uygulamaları talimatı doğrultusunda serbest bırakma oranlarına ve ilkelerine uygun olarak tedariki talep edilen mal ve hizmetlerin takibini yapmak ve hazırlanan evrakları Yönetim ve Tahakkuk Hizmetleri Birimine göndermek.

c) Bütçenin hazırlanması ve ödenek işlemlerinin takip ve gereğini yapmak.

ç) 1111 Sayılı Kanunun geçici 46 ncı maddesi gereği toplanan bedelli kaynağından, Daire Başkanlığımızı ilgilendiren harcamalara ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

d) Birimin haber ve duyurularını Araştırma Geliştirme ve Proje Birimine yazılı olarak bildirmek.

e) 5018 Sayılı Kanun ile öngörülen iç kontrol standartlarını oluşturmak, güncelleyerek değerlendirmek ve izlemek.

f) Birimindeki evrakların dosyalama ve arşivleme işlemlerini yaptırmak.

g) Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer Hükümler

MADDE 38 - (1) Bu Yönergede yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de dikkate alarak karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Daire Başkanı yetkilidir.

(2) Daire Başkanı, Daire Başkanlığı çalışanlarının görev dağılımının yapılmasında, görev yerlerinin değiştirilmesinde yetkilidir.

(3) Daire Başkanlığının her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet ve görevleri Daire Başkanının emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara, etik kurallara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludurlar.


Yetki Devri

MADDE 39- (1) Daire Başkanı ve diğer sorumlular, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak; yetki devri, yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz.
Yürürlük

MADDE: 40- (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Bu yönergenin onaylandığı tarihten itibaren, 18/06/2012 tarihli ve 25 sayılı yönerge ile 30/07/2013 tarihli ve 45 sayılı yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürütme

MADDE 41 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

EK (1) CETVEL

T.C.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Daire

Başkanı

Daire Başkan Yardımcısı

Daire Başkanlığına Bağlı Birimler

Diğer Hizmet Birimleri

Daire Başkanı


Başkan


Yardımcısı


 1. İstihdam ve Seyahat Kartı İşlemleri Birimi

 2. Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Birimi

 3. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi

ç) Şehitlikler ve Anıtlar Birimi

 1. Araştırma Geliştirme ve Proje Birimi

 2. Yönetim ve Tahakkuk Hizmetleri Birimi

 3. Satın Alma ve Bütçe BirimiKurullar
EK: (2) TEŞKİLAT ŞEMASI
T.C.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEŞKİLAT ŞEMASI


BAKAN


MÜSTEŞAR

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DANIŞMA KURULU

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİ HİZMETLERİ BİRİMİ

İSTİHDAM VE SEYAHAT KARTI İŞLEMLERİ BİRİMİ

SATIN ALMA VE BÜTÇE BİRİMİ

BAŞKAN YARDIMCISI

YÖNETİM VE TAHAKKUK HİZMETLERİ BİRİMİ

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE PROJE BİRİMİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ

BAŞKAN YARDIMCISI

MÜSTEŞAR YARDIMCISIŞEHİTLİKLER VE

ANITLAR BİRİMİYüklə 181,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin