AlapíTÓ okiratYüklə 58,87 Kb.
tarix03.04.2018
ölçüsü58,87 Kb.
#46253

ALAPÍTÓ OKIRAT


(az eddigi módosításokkal egységes szerkezetben)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Polgári Törvénykönyv 74/G. §-ban foglaltak alapján Szombathely Megyei Jogú Város Közbiztonságáért Közalapítvány létrehozását határozta el az alábbiak szerint:I.
1./ A Közalapítvány neve:

Szombathely Megyei Jogú Város Közbiztonságáért Közalapítvány

(a továbbiakban: Közalapítvány).


2./ A Közalapítvány székhelye:

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.


3./ Közalapítványtevő:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata


4./ A Közalapítvány nyílt. A Közalapítványhoz csatlakozhat minden magyar és külföldi természetes és jogi személy, továbbá ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társasága (a továbbiakban: csatlakozó), ha a Közalapítvány céljaival egyetért, működési szabályait elfogadja, és a célok megvalósításához vagyoni eszközökkel hozzájárul. A csatlakozási szándék elfogadásához a Közalapítvány Kuratóriumának jóváhagyása szükséges.
5./ A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
6./ a./ A Közalapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.

b./ A Közalapítvány által végzendő közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontja alapján: közrend és közlekedésbiztonság védelme.II.

A Közalapítvány célja
Szombathely Megyei Jogú Város közbiztonságának, mint az 1990. LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása és javítása. Ennek érdekében a közrend és közlekedésbiztonság védelme, illetőleg a bűnmegelőzés és áldozatvédelem.

III.

A Közalapítvány vagyona
1./ A Közalapítvány induló vagyona Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított 1 millió forint törzsvagyon, mely kizárólag alaptőkeként használható fel.

A törzsvagyont bankban, tartós betétben kell elhelyezni.


2./ A Közalapítványi vagyon további forrásai:

a./ a csatlakozó által biztosított vagyon,

b./ más természetes és jogi személyek vagy ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társasága által a Közalapítvány céljaihoz nyújtott hozzájárulás,

c./ a Közalapítvány saját bevétele,

d./ a vagyon hozadéka,

e./ egyéb források.


3./ A Közalapítvány vagyonához hozzá lehet járulni:

a./ készpénzzel,

b./ ingó és ingatlan vagyonnal.
4./ A Közalapítvány számlájára való befizetés forintban és devizában is történhet. Ez utóbbi esetben a hozzájárulást devizaszámlán kell elhelyezni.
5./ Az alapító az 1 millió forintos hozzájárulás befizetéséről a Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtásáig gondoskodik, a csatlakozó pedig a felajánlott vagyont a csatlakozás elfogadásától számított 30 napon belül fizeti be a Közalapítvány számlájára.
6./ A közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító okiratban meghatározott céljának megfelelően használhatja fel.

IV.

A Közalapítvány gazdálkodása
1./ A vagyon felhasználásáról a Kuratórium dönt.
2./ A Közalapítvány támogatást egyéni kérelmek, vagy pályázatok alapján nyújthat. A támogatott személyek vagy szervezetek tevékenysége az alapítványi célokhoz kapcsolódik, azok megvalósítását segíti.

Amennyiben a Közalapítvány cél szerinti juttatását pályázathoz köti, a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van. Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente vagyona 5 %-ának mértékéig, de legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban foglalt célokra.
3./ A Közalapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet a Közalapítvány fő tevékenysége. A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
4./ A Kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében évente dönt a Közalapítvány céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről, továbbá a felosztás fontossági sorrend szerinti módjáról.
5./ A meghatározott célra adott összeget csak az adományozó (csatlakozó) által meghatározott célra lehet felhasználni.
6./ A Közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. szerint meghatározott befektetési tevékenységet nem folytat. Amennyiben a közalapítvány javára ingatlan vagyon felajánlása történik, abban az esetben a Ksztv. 26.§ k./ pontja rendelkezésének megfelelően a közalapítvány befektetési szabályzatot készít, amelyet a Kuratórium fogad el és a nyilvántartást vezető bírósághoz is benyújt.

IV/A.

A Felügyelő Bizottság
1./ A Közalapítványnál három tagú Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság tagjait az alapító határozott időre, az önkormányzati képviselőkre vonatkozó választási ciklus lejártát követő, új közgyűlés alakuló ülése után 60 napig bízza meg.

a./ Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy aki

- a Kuratórium elnöke vagy tagja,

- a közalapítvánnyal – a megbízatásán kívül – más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

- a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve

- a fent meghatározott személyek hozzátartozója.

b./ Nem lehet az Alapítvány felügyelő bizottságának tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki a közhasznú szervezet megszűnését követő két évig.

c./ A felügyelő bizottság tagjai kötelesek tájékoztatni az Alapítót és a Kuratóriumot, amennyiben más közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselői megbízatásuk keletkezik, és a megválasztást megelőzően a jelölt is köteles arról nyilatkozni, hogy más közhasznú szervezetnél fennáll-e vezető tisztségviselői megbízatása vagy sem.


2./ A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Elnököt tagjai közül választ, és működési rendjét maga állapítja meg.
3./ A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Közalapítvány kezelő szervének tevékenységét.
4./ A Felügyelő Bizottság betekinthet a Közalapítvány irataiba, felvilágosítást, illetve jelentést kérhet a Közalapítvány Kuratóriumának tagjaitól.
5./ A Felügyelő Bizottság elnöke kérheti a Kuratórium elnökétől a Kuratórium összehívását, ha a Felügyelő Bizottság tudomására jutott információk alapján valamely fontos kérdésben a Kuratórium döntése szükséges. A Kuratórium elnöke minden ilyen esetben 15 napon belül köteles a Kuratórium ülését összehívni.

6./ A Felügyelő Bizottság, illetve annak megbízásából a Felügyelő Bizottság elnöke – a határozat meghozatalától számított 5 napon belül – bármely kuratóriumi határozat újratárgyalását kezdeményezheti.


7./ A Felügyelő Bizottság célvizsgálatot folytat, ha a Közalapítvány céljainak megvalósítását, illetve a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja.
8./ A Felügyelő Bizottság véleményezi a Kuratórium éves beszámolóját.
9./ A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé,

- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
10./ Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni az Alapító képviselőjét és a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
11./ A Felügyelő Bizottság a Kuratóriumra kötelező döntést nem hozhat.
12./ A Felügyelő Bizottság a feladatának végrehajtása során kialakított véleményét írásban közli a Kuratóriummal.

V.

A Közalapítvány szervezete, működése, képviselete
1./ A Közalapítvány vagyonának kezelője és legfőbb döntéshozó szerve a 8 tagú Kuratórium.

A 8 tagú Kuratórium elnökét és 1 tagját az alapító, 1 tagját a Városi Rendőrkapitányság, 5 tagját a közbiztonságban érdekelt jogi személyek, egyéni vállalkozók javaslatának figyelembevételével az alapító kéri fel.

A Kuratórium elnökének és tagjainak megbízatása a választási ciklus lejártát követő, új közgyűlés alakuló ülése után 60 napig tart.
A Kuratórium elnöke:

Joó Imre Szombathely, Faludi F. u. 22.

A Kuratórium tagjai:

Hollósi Gábor Bük, Arany J. u. 2.

Csonka János Szombathely, Kuncz Adolf u. 14. III/21.

Markó László Szombathely, Szöllősi sétány 11.

Mészáros József Szombathely, Kárpáti K. u. 45.

Szabolcsi Gábor Szombathely, Kodály Z. u. 8.

Baranyai László Szombathely, Négyesi u. 4/A.

Dr. Gerencsér Ferenc Szombathely, Jurisich u. 24.

A Közalapítványi vagyon kezelésével összefüggő pénzügyi és számviteli feladatokat, valamint a folyamatos ügyintézést a titkár látja el.
2./ A Kuratórium jogköre:
A Közalapítvány vagyonkezelő szerve a Kuratórium. A Kuratórium jogkörébe tartozik a Közalapítvány céljának megvalósulásával összefüggő döntések meghozatala. Így különösen:

a./ gondoskodik a Közalapítvány vagyonának az alapító okiratban meghatározott céloknak megfelelő felhasználásáról;

b./ meghatározza az alapító okiratban kitűzött cél megvalósításához szükséges feltételeket, gondoskodik azok biztosításáról;

c./ elfogadja a Közalapítványhoz való csatlakozást, megállapodik a csatlakozás feltételeiben;

d./ elfogadja az éves működési, valamint pénzügyi tervet és a Közalapítvány mérlegét;

e./ megállapítja a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát, dönt annak módosításáról;

f./ dönt a vállalkozásszerűen végzendő tevékenységekkel összefüggő kérdésekről;

g./ meghatározza a Közalapítványi célok éves prioritását;

h./ dönt az alapító elé terjesztendő, a Közalapítvány működéséről szóló éves beszámoló elfogadásáról.

i./ A közhasznúsági jelentés elfogadásáról.


3./ A Kuratórium működése
A Kuratórium döntéseit nyilvános ülésein hozza. Az üléseket az elnök vagy bármely két kuratóriumi tag írásban, - szükség szerint, de legalább évente négy alkalommal - hívja össze. Szabályszerű az összehívás, ha a tagok az ülésről legalább 5 nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek. A meghívónak tartalmaznia kell a napirendi pontokat. A Kuratórium ülésein tanácskozási joggal a felügyelő bizottság tagjai részt vehetnek.

A Kuratórium határozatképes, ha ülésén a tagok több mint fele jelen van. A Kuratórium határozatait egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Minősített többség szükséges:

- az V/2. d-i./ pontokban meghatározott döntésekhez,

- az alapító okirat módosításának kezdeményezéséhez,

- a közalapítvány megszüntetése, más alapítvánnyal való egyesítése kezdeményezéséhez.


4./ A Közalapítvány szervezetének, működésének, gazdálkodásának, döntéshozatalának részletes szabályait a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.
5./ A Közalapítvány egyszemélyi teljes körű képviseletére a Kuratórium elnöke jogosult. Akadályoztatása esetén képviseleti jogát – az alapító képviselőjét kivéve – átruházhatja. A megbízásban meg kell jelölni a képviseleti jog tartalmát és idejét.
6./ A Kuratórium – a vonatkozó jogszabályok szerint – köteles évente beszámolni működéséről az alapítónak.
7./ A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. §. b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet a Közalapítvány vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Az Alapító a tisztségviselők felkérésekor figyelembe veszi az 1997. évi CLVI. tv. 8–9. §-ában írott összeférhetetlenségi szabályokat.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
8./ A Közalapítvány az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételit és módját.
9./ A kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, valamint a döntések mellett és ellen szavazók személye név szerinti megjelöléssel. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott határozatokat sorszámmal ellátva.

A jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell a Közalapítvány iratai között megőrizni, folyamatos kezelését a Közalapítvány titkára látja el.

A Kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel.

A Közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a Közalapítvány székhelyén – a Közalapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.

A Kuratórium a Ksztv. 7.§ (3) bekezdés b./, illetőleg d./ pontjára figyelemmel a közalapítvány alapító okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, a Kuratórium döntéseit a helyi sajtó útján nyilvánosságra hozza. A közalapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetőek.
10./ Az Alapítvány köteles – az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg – közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A közhasznúsági jelentés tartalma:

- számviteli beszámoló;

- a költségvetési támogatás felhasználása;

- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás;

- cél szerinti juttatások kimutatása;

- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától kapott támogatás mértéke;

- a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege;

- közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.


Az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyása – a közhasznúsági jelentés elfogadásával egyidejűleg – a tárgyévet követő év 150. napjáig a Kuratórium minősített többségű döntése alapján történik.

VI.

Záró rendelkezések
1./ A Közalapítvány céljainak elérése érdekében együttműködik az érintett állami, társadalmi szervezetekkel és alapítványokkal.
2./ A Közalapítvány gazdálkodásának legfontosabb adatait évente nyilvánosságra kell hozni.
3./ Azon személyek – akik önállóan vagy testület tagjaként – javaslattételre, döntésre illetve ellenőrzésre jogosultak a Közalapítvány által lefolytatott közbeszerzési eljárásban évenként, a közalapítvány támogatási pénzeszköz juttatásánál és a közalapítványi támogatások felhasználásának vizsgálata, valamint a felhasználással való elszámoltatás során kétévenként vagyonnyilatkozatot tesznek az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján.

4./ Az alapítónak tudomása van arról, hogy a Közalapítvány létrejöttéhez a Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vétele szükséges.


5./ A nyilvántartásba vételt követően a Közalapítvány alapító okiratát – a Polgári Törvénykönyv 74/G.§ (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – hivatalos lapban közzé kell tenni.
6./ A Közalapítvány – a Ptk-ban meghatározott okok miatt történő – megszűnése esetén az alapítványi vagyont a Közalapítvány céljaiban meghatározottakra kell fordítani.
7./ Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a Közalapítvány tevékenységére vonatkozó, mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók.

Szombathely, 2008. május 30.

Dr. Ipkovich György sk.

polgármester

az alapító megbízásából

Jelen alapító okiratot a Közgyűlés 226/1995.(X.26.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta, és 185/1997.(VI.26.) Kgy. sz., a 20/1999.(I.28.), a 21/1999. (I.28.) Kgy. sz., a 187/2001.(V.31.) Kgy. sz., a 41/2003.(II.27.) Kgy. sz., a 81/2003.(III.27.) Kgy. sz., a 82/2003.(III.27.) Kgy. sz., a 399/2003.(XI.27.) Kgy. sz., a 33/2004.(I.29.) Kgy. sz., a 112/2005.(III.31.) Kgy. sz., a 231/2005.(VI.23.) Kgy. sz., 396/2005.(IX.29.) Kgy. sz., 449/2005.(X.27.) Kgy. sz., 361/2006. (XI.30) Kgy. sz., 374/2006. (XI.30) Kgy. sz., 552/2007. (XI.29.) Kgy. sz., valamint a 162/2008. (IV.24.) Kgy. számú határozataival módosította.
Yüklə 58,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə