Anayasa AnayasaYüklə 445 b.
tarix31.10.2017
ölçüsü445 b.Anayasa

 • Anayasa

 • « Madde 73 – 

 • Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.

 • Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. ……..»

 • Servet, mali gücün en önemli göstergelerindendir.

 • Servet unsurlarından biri olan taşınmaz değerinin tespiti, mali gücün doğru ölçülmesi açısından çok büyük önem taşımaktadır.Bu nedenledir ki,

 • Bu nedenledir ki,

 • Adaletli ve dengeli bir vergi sisteminin oluşturulması,

 • Kayıt dışılığın azaltılması ve

 • Kamu gelirlerinin artırılması için,

 • doğru ve güncel taşınmaz değerlerinin belirlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır.Emlak Vergisi

 • Emlak Vergisi

 • Veraset ve İntikal Vergisi

 • Tapu ve Kadastro Harcı

 • GMSİ (Kira Geliri)

 • Katma Değer Vergisi

 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

 • Harcamalara Katılma Payı

 • Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

 • Ecrimisil Bedeli

 • Diğer Kamu Gelirleri • Kamu gelirlerinin hesaplanmasında taşınmaz değeri;

 • Doğrudan taşınmazın değeri üzerinden,

 • (Emlak Vergisi, V.İ.V., Tapu ve Kadastro Harcı)

 • Üzerine yapıldığı arsanın metrekare değerine göre,

 • (Katma Değer Vergisi)

 • Taşınmaz değerinin belli oranı üzerinden,

 • (GMSİ, Harcamalara Katılma Payı)

 • Dikkate alınmaktadır. • Emlak vergisi;

 • Emlak vergisi tarihin en eski vergilerinden birisidir.

 • Bina, arsa ve arazi olarak tanımlanan taşınmazlar üzerinden alınan bir servet vergisidir.

 • Bu verginin hesaplanmasında arsa, arazi ve binaların emlak vergi değerleri esas alınmaktadır.

 • Emlak vergisi, dünyada genel olarak yerel idareler tarafından tahsil edilen bir vergidir.

 • Türkiye’de uygulanan emlak vergisi de 1986 yılından beri belediyeler tarafından tahsil edilmektedir.

Veraset ve intikal vergisi uygulamasında;

 • Veraset ve intikal vergisi uygulamasında;

 • İntikale konu olan mal gayrimenkul ise verginin hesaplanmasında emlak vergi değeri esas alınmaktadır.

 • Veraset ve intikal vergisinde emlak vergi değeri doğrudan dikkate alınarak verginin matrahını oluşturmaktadır.

 • Mükelleflerce ayrıca bir değer beyan edilmemektedir.Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu ve kadastro harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanmaktadır.

 • Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu ve kadastro harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanmaktadır.

 • (492 sayılı Harçlar Kanunu Md: 63)

 • Tapu kadastro harcına konu olan taşınmazlarda harç matrahı esasen mükelleflerin gerçek alım satım bedelidir.

 • Ancak, asgari olarak emlak vergi değerinin altında bir değer beyan edilememektedir.Taşınmaz kira gelirinin vergilendirilmesinde, kiraya verilen gayrimenkullerin kira bedeli belli tutarın altında olamaz.

 • Taşınmaz kira gelirinin vergilendirilmesinde, kiraya verilen gayrimenkullerin kira bedeli belli tutarın altında olamaz.

 • Kiraya verilen bina ve arazide emsal kira bedeli, emlak vergi değerinin %5’i olarak hesaplanmaktadır.

 • (193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Md:73)

 • Buna göre taşınmazların yıllık kira bedelleri emlak vergi değerinin %5’inden aşağı olamamaktadır.Büyükşehirlerde ve net alanı 150 m2’ye kadar olan

 • Büyükşehirlerde ve net alanı 150 m2’ye kadar olan

 • Lüks veya I. sınıf inşaat olarak yapılan konutlardan;

 • Yapı ruhsatının alındığı tarihte üzerindeki arsanın metrekare vergi değeri;

 • 0-999 TL arasındaki konutlarda KDV oranı ……...%1

 • 1000-2000 TL arasındaki konutlarda KDV oranı....%8

 • 2000 TL ve üzerindeki konutlarda ise bu oran......%18

 • olarak uygulanmaktadır.6183 sayılı Kanun kapsamında;

 • 6183 sayılı Kanun kapsamında;

 • Borçlunun, kamu borcuna karşılık;

 • - Satışa çıkarılan taşınmazının, satış komisyonu rayiç değerini belirlenmektedir.

 • - Borçluya ait taşınmazlardan, merkezi kamu idarelerince ihtiyaç duyulanlar,

 • KİK (Kamu İhale Kanununa) göre oluşturulan komisyon tarafından takdir edilecek değer üzerinden, satın alınabilmektedir.Harcamalara katılma payları:

 • Harcamalara katılma payları:

 • Belediyelerce yapılan:

 • yol, kanalizasyon ve su tesisi

 • harcamalarında taşınmaz sahiplerinden alınan bir kamu alacağıdır.

 • Harcamalara katılma payları taşınmazın vergi değerinin %2'sini geçememektedir.

 • Bu kapsamda, harcamalara katılma payları da

 • emlak vergi değeri üzerinden hesaplanmaktadır.Belediyeler ve il özel idarelerinin görev alanındaki kültür varlıklarının;

 • Belediyeler ve il özel idarelerinin görev alanındaki kültür varlıklarının;

 • Korunması ve

 • Değerlendirilmesinde

 • kullanılmak üzere,

 • Tahakkuk eden emlak vergisinin % 10'u nispetinde Katkı Payı tahsil edilmektedir.

 • Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı emlak vergi değerine bağlı olarak hesaplanmaktadır.Ecrimisil; Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında izinsiz kullanımının karşılığı olarak alınan bir tazminattır. 

 • Ecrimisil; Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında izinsiz kullanımının karşılığı olarak alınan bir tazminattır. 

 • Bu bedel tespit komisyonunca tespit edilmektedir.

 • Ecrimisil bedeli takdir edilirken, taşınmazın emlak vergi değerinin belli yüzdesinden az olamayacağı belirtilmiştir.Kamulaştırma

  • Kamulaştırma
  • Kamunun taşınmaz satışları
 • Bu işlemlerde emlak vergi değerinden daha az hesaplanmamaktadır.

Emlak vergi değeri, bina, arsa ve arazi için tespit edilmektedir.

 • Emlak vergi değeri, bina, arsa ve arazi için tespit edilmektedir.

 • Bina; yapıldığı madde ne olursa olsun gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatı kapsamaktadır.

 • Arsa; belediye sınırları içinde bulunan ve belediyece parsellenmiş araziyi ifade eder.

 • Arazi; arz üzerinde yer alan ve sınırları, dağ, çit, duvar, ağaç, yol gibi tabiî ve sun'î işaretlerle çevrilmiş bulunan yeryüzü parçasıdır. (Genel Tebliğ:6)Emlak vergi değeri:

 • Emlak vergi değeri:

 • Arsa ve Arazi Birim Değer Takdiri :

 • 213 sayılı VUK’a göre oluşturulan arsa ve arazi komisyonlarınca arsa ve arazi birim değerleri takdiri yapılmaktadır.

 • Bina İnşaat Metrekare Maliyet Bedeli:

 • Maliye Bakanlığı ve Çevre ve Şhircilik Bakanlığınca inşaat metrekare maliyet bedelleri belirlenmektedir.

 • [Arsa birim değeri + Bina inşaat maliyet bedeli] • Arsa Takdir Komisyonu ( V.U.K. Md:72)

 • Belediye başkanı veya vekili,

 • Belediyenin yetkili bir memuru,

 • Maliye Bakanlığından iki memur,

 • Tapu sicil müdürü veya vekili,

 • Ticaret odasından bir üye (varsa OSB’yi temsilen bir üye)

 • İlgili mahalle veya köyün muhtarından kurulur. • Arazi Takdir Komisyonu ( V.U.K. Md:72)

 • Vali (başkan),

 • Defterdar,

 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bak. İl müdürü,

 • İl merkezlerindeki Ticaret ve Ziraat odasından seçilmiş

 • birer üyeden oluşurMerkez Komisyonu ( V.U.K. Mükerrer Md:49)

 • Merkez Komisyonu ( V.U.K. Mükerrer Md:49)

 • Vali veya vekili (başkan),

 • Defterdar veya vekalet vereceği memur,

 • Tapu sicil müdürü,

 • Ticaret odası, SMM odası ve Esnaf ve Sanatkârlar

 • Odaları Birliğince

 • görevlendirilecek birer üyeden oluşur.Arsa vergi değer takdirleri; metrekare olarak ve dört yılda bir yapılmaktadır.

 • Arsa vergi değer takdirleri; metrekare olarak ve dört yılda bir yapılmaktadır.

 • Vergi değerinin takdirinde dikkate alınan hususlar: (Tüzük- Madde:26)

 • 1 - İşyerlerine ve meskûn yerlere ulaşım durumu, 2 - Bulunduğu meydan, cadde ve sokak itibariyle mevkii, 3 - Su, elektrik ve kanalizasyon gibi belediye hizmetleri, 4 - Hangi tür bina inşaatına müsait olduğu, 5 - İmar planındaki durumu, 6 - Topografik durumu,

 • dikkate alınmaktadır.İl veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç, taban ve sulak) olarak sınıflandırılmaktadır.

 • İl veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç, taban ve sulak) olarak sınıflandırılmaktadır.

 • Arazi Türleri

 • Kıraç arazi: Bariz olarak civardan yüksekte bulunan, meyilli ve sulanmayan arazidir.

 • Taban arazi: Yağışların ve akarsuların toplandığı taban konumunda genellikle düz ve düze yakın meyilde ve iyi şartlarındaki arazidir.

 • Sulak arazi: Kıraç ve taban arazilerden sulananlara sulak arazi denir.Teknik elemanlardan, bilirkişiden, gayrimenkul değerleme uzmanlarından yararlanılmaktadır.

 • Teknik elemanlardan, bilirkişiden, gayrimenkul değerleme uzmanlarından yararlanılmaktadır.

 • Alım-satım faaliyeti yapanlardan yararlanılır.

 • Yıllık üretim değerinden yararlanılır.

 • Arazinin kuru, sulu ve taban arazi olması

 • durumu dikkate alınmaktadır.Sorunlar-1

 • Sorunlar-1

 • Taşınmazların gerçek değerlerine yakın tutarlar belirlenememektedir.

 • Genellikle değer artışları geçmiş yıllara ait yeniden değerleme oranı uygulanarak yapılmaktadır.

 • Arazilerde takdir edilen birim değerler bir il veya ilçenin tamamı için kullanılmaktadır.

 • Ülkede çok sayıda kurum birbirinden ayrı değerleme çalışmaları yapmaktadır.Sorunlar-2

 • Sorunlar-2

 • Takdir işlemlerinde mahallinde inceleme yapılmamaktadır.

 • Arsa ve arazilerin takdiri dört yılda bir yapılmaktadır.

 • Takdir işlemlerinde bilimsel çalışmalardan yeterince yararlanılmamaktadır.

 • Arazi takdirlerinde komisyonda köy muhtarı bulunmamaktadır.Çözüm Önerileri-1

 • Çözüm Önerileri-1

 • Taşınmazların rayiç değerinin bulunabilmesine ilişkin standartlar belirlenmelidir.

 • Değerleme yapan kurum ve kuruluşlar birbiri ile daha fazla işbirliği içinde olmalıdır.

 • Komisyonların arsa takdirlerinde daha özenli çalışmaları gerekmektedir.

 • Araziler için takdir edilen birim değerler bir il veya ilçe içinde daha çok farklılaştırılmalıdır.Çözüm Önerileri-2

 • Çözüm Önerileri-2

 • Takdirlerde yerinde inceleme yapılmasına özen gösterilmelidir.

 • Arazi takdirlerinde ilgili köy muhtarı da komisyona dahil edilmelidir.

 • Arsa ve arazi takdiri dört yılda bir yapılmaktadır. Bu süre daha da kısaltılabilir.

 • Taşınmaz değerlemesi konusunda bilimsel çalışmalarından daha çok yararlanılmalıdır. • Binalar, kullanılış tarzlarına göre;

  • Konutlar,
  • İşyerleri
  • Özellik gösteren diğer yapılar
 • Binalar, taşıyıcı sistemlerine göre;

  • Çelik karkas,
  • Betonarme karkas,
  • Yığma kâgir,
  • Yığma yarı kâgir,
  • Ahşap,
  • Taş duvarlı (çamur harçlı),
  • Gecekondu tarz ve vasfında ve
  • Kerpiç ve diğer basit binalar
 • Binalar, inşaatında kullanılan malzemenin cinsi, kalitesine göre;

  • Lüks inşaat,
  • Birinci sınıf inşaat,
  • İkinci sınıf inşaat,
  • Üçüncü sınıf inşaat
  • Basit inşaat olarak
  • ayrılır.


Binalarda Maliyet Bedelinin Tespiti;

 • Binalarda Maliyet Bedelinin Tespiti;

 • İnşaat maliyet bedelleri her yıl Maliye Bakanlığı ile

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken tespit

 • edilmektedir.

 • Bu değerlerin tespitinde müteahhit karı dikkate

 • alınmamaktadır.

 • Tespit edilen değerler metrekare ortalama inşaat

 • maliyet bedelleridir.

 • Tespit edilen bedellere karşı, 15 gün içinde sadece

 • TOBB, Danıştay’da dava açabilmektedir.Arsa ve arazi vergi değeri:

 • Arsa ve arazi vergi değeri:

 • Takdir edilen metrekare birim değeri ile arsanın/arazinin

 • yüzölçümünün çarpılması suretiyle bulunur.

 • Bina vergi değeri

 • Binanın dıştan dışa yüzölçümü ile inşaat maliyet bedelinin

 • çarpılması suretiyle binanın inşaat maliyet bedeli bulunur.

 • Bu bedele;

 • - kalorifer/klima için % 8,

 • - asansör için % 6 oranında ilave yapılır.

 • - Aşınma payı düşülür.

 • Maliyet bedeline binanın arsa payının vergi değeri eklenerek

 • binanın vergi değeri bulunur.Bina İnşaat Maliyet Bedelleri

 • Bina İnşaat Maliyet Bedelleri

 • Sorunlar - 1

 • Belirlenen bina birim m² değerleri ülkenin tamamı itibarıyla belirlenmektedir.

 • Binaların konumu dikkate alınmamaktadır.

 • Binalar kullanış itibarıyla 23 türe ayrılmıştır. Kullanım sayısı artırılmalıdır.

 • Bina inşaat sınıflarına dair cetvel güncellenmelidir.

 • Bina aşınma oranları güncellenmelidir.Bina İnşaat Maliyet Bedelleri

 • Bina İnşaat Maliyet Bedelleri

 • Sorunlar - 2

 • Binaların değerini artıran ortak kullanım alanları, vergi değerine yeterince dahil edilmemektedir.

 • Bunlar;

 • Açık otopark, kapalı otopark, Havuz

 • Sosyal donatı ve spor alanları (futbol, tenis kortu vb.)

 • Hamam, sauna ve sağlıklı yaşam alanları

 • gibi ortak kullanıma mahsus alanlardır.Taşınmaz değeri, birçok kamu gelirinin hesaplanmasında esas alınmaktadır.

 • Taşınmaz değeri, birçok kamu gelirinin hesaplanmasında esas alınmaktadır.

 • Bu nedenledir ki taşınmazların gerçek değerine göre değerlenmesinin bazı faydaları şunlardır:

 • Kamu gelirlerinin artırılmasını sağlayacaktır.

 • Adaletli ve dengeli bir vergi sisteminin oluşturulmasına katkı sağlayacaktır

 • Kayıt dışılığın azaltılmasına katkı sağlayacaktır.

 • Adil gelir dağılımı sağlanmasına yardımcı olacaktır.

 • Ekonomik planların sağlıklı yapılması için önemlidir.Taşınmaz değerlemesine ilişkin farklı mevzuatlardaki düzenlemeler gözden geçirilmelidir.

 • Taşınmaz değerlemesine ilişkin farklı mevzuatlardaki düzenlemeler gözden geçirilmelidir.

 • Taşınmaz değerlemesi uzmanlık işidir, uzman kişilerin görüşlerinden yararlanılmalıdır.

 • Değerleme konusunda bilimsel çalışmalardan ve teknolojik imkanlardan daha fazla yararlanılmalıdır.

 • Değerlemeler daha kısa sürelerle güncellenmelidir.

 • Kurumlar arasında işbirliği ve bilgi paylaşımı artırılmalıdır. • TEŞEKKÜRLER
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə