Gemi sorvey kurulu başkani (gskb)Yüklə 94,73 Kb.
tarix28.07.2018
ölçüsü94,73 Kb.
#61499
BANDIRMA LİMAN BAŞKANLIĞI

GÖREV TANIMLARI

Dok. No

UDHB.17.LB09.GT.01

Yür. Tarihi

28.09.2010

Rev. Tar.

07.09.2012

Rev. No

03

Sayfa No

/ 15

LİMAN BAŞKANI (I.A):
1. Vekâlet Durumu: Liman Başkanının izinli olduğu veya diğer nedenlerle görevde olmadığı zamanlarda, kendisinin teklifi ve izin vermeye yetkili makamın olur’u ile yerine vekâlet edecek personel için onay alınır.
2. Görev ve Sorumlulukları:
Liman başkanlıkları, 618 sayılı Limanlar Kanunu, Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 655 Sayılı KHK ile yürürlükte bulunan diğer ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşme gerekleri ile ilgili hükümlerin idare adına taşradaki icra organıdır.

Liman Başkanları, ilgili ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşme hükümleri gereğince kendilerine verilen görevleri eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesinden birinci derecede Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğüne karşı sorumludur.Bu sorumluluğun gereği olarak; bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın kendilerine verilen görevleri yürütür ve görevli ve yetkili oldukları idari liman sınırları içerisindeki deniz, göl, nehir, sahil ve limanlarda seyir emniyeti, can, mal ve çevre güvenliği ile ilgili görev ve denetim hizmetlerini mevzuatın öngördüğü şekilde uygular ve sınırlayıcı olmamak üzere, aşağıda belirtilen görevleri yapar.


 • UDHB’nin ana politika, strateji ve hedefleri ile mevzuat ve uluslararası normlar doğrultusunda, ulusal ve uluslararası standartlara ve liman başkanlığı idari sınırları içerisinde yürütülen tüm faaliyetlerin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesinden, planlanmasından ve yönlendirilmesinden, koordine edilmesinden ve denetlenmesinden sorumlu olarak görev yapar. Liman sınırları içinde UDHB’yi temsil eder,

 • Liman başkanı, liman başkanlığında görevli personelin disiplin ve sicil amiri olup, başkanlığına ve gemi sicil memurluğuna ait tüm hizmetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinden ve bu birimlerde görevli personelin yetiştirilmesinden ve denetiminden sorumludur,

 • Liman idari sınırları içerisinde, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince, her türlü ölçüm, muayene, teknik denetimleri yetkili olduğu ölçüde yapar veya yaptırır ve gerekli belge ve sertifikaları verir. Liman başkanı, yetkisi dâhilindeki gemi ve deniz araçlarının ölçme ve belgelendirmeye yönelik denetimlerini emrindeki gemi denetim uzmanları ve denetleme şefi/memurlarına da yaptırabilir,

 • Liman idari sınırları içerisinde, 14.4.1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu'nun, 3.3.2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun’un, 2.7.1964 tarihli ve 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun, liman tüzük, yönetmelik ve talimatları ile diğer mevzuatın gereklerini uygular,

 • Liman idari sınırları içerisinde yapılacak kıyı ve deniz yapıları taleplerini seyir emniyeti ve deniz güvenliği bakımından inceler ve görüş bildirir,

 • 618 sayılı Limanlar Kanunu ve liman mevzuatına aykırı hareketten doğan idari para cezaları ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun ilgili tarifesine göre her çeşit gemi ve liman harçlarının ilgililerinden tahsilini sağlar,

 • İdari sınırları içerisindeki mevcut seyir yardımcılarının yeterlik durumları ile ihtiyaca göre yenisinin tesisi ve mevcutları üzerinde değişiklik yapılmasını ve deniz haritalarına göre değişiklik olan durumları inceler, bu husustaki önerilerini bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne bildirir,

 • Can, mal emniyeti ve seyir güvenliği bakımlarından denetim hizmetlerinin yetki sınırları içerisinde hizmetin 24 saat esası üzerinden devamlılığını sağlar ve bu hususta gerekli tedbirleri alır,

 • Başkanlığına ait ayniyat, muhasebe, bütçe ödeneklerinin sarfıyla ilgili işlemlerin yapılmasını, bunlarla ilgili defter, dosya ve kayıtların tutulmasını sağlar. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanununa göre gerçekleştirme görevlisi olarak görev yapar,

 • Bina, tesis, demirbaş eşya, malzeme ve taşıt araçlarının bakım ve muhafazasını sağlar.

 • İdari sınırları içerisinde bulunan Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Koduna (ISPS) tâbi liman tesislerinin yıllık periyodik vize denetimini bu konuda eğitim almış gemi sörvey kurulu uzmanı ile birlikte yaparak uygun olanları onaylar. Ayrıca rastgele denetimler yaparak tespit ettiği eksiklikleri Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğüne bildirir,

 • İdari sınırları içerisinde kılavuzluk ve römorkaj hizmeti veren kuruluşların faaliyetlerini mevzuat hükümleri ve verilen izin kapsamında yerine getirmesini sağlar.

 • Mevzuatla kendisine verilen görevleri yerine getirirken; gerek duyduğunda, liman idari sınırları içerisinde seyir, can, mal ve çevre güvenliğinin sağlanması bakımından, limana yanaşma, ayrılma, demirleme ve gemilerin yerinden kaldırılmasında tam yetkilidir,

 • ÖTV’ siz yakıt uygulamasını yürütür,

 • Adli veya idari makamlardan gelen seferden men, haciz ve ipotek gibi müzekkerelerin gereğini ve takibini yapar,

 • Türk Bayrağı taşıyan gemilere, bu gemiler uluslararası kural ve şartların gereklerine uygun olarak denize çıkabilecek duruma gelene kadar, sefere çıkış yasağı koyar,

 • Deniz kazası meydana geldiğinde, kaza ile ilgili bilgileri anında Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğüne ve Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne (AAKKM) bildirir. Ayrıca kaza sonrası aylık ve yıllık deniz kazası istatistiklerinin Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne (AAKKM) gönderilmesini sağlar.

 • Bakanlık politika ve hedefleri ve ayrıca tüm dokümanlar doğrultusunda uygun hareket etmek, istenilen kayıtları eksiksiz tutmak ve kendi birimleri ile ilgili Düzeltici ve Önleyici Faaliyetleri yerine getirerek kayıt altına almak,

 • Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğün’ nün vereceği diğer görevleri yapar.


3-Yetkileri:
Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın kendilerine verilen görevleri yürütür ve görevli ve yetkili oldukları idari liman sınırları içerisindeki deniz, göl, nehir, sahil ve limanlarda seyir emniyeti, can, mal ve çevre güvenliği ile ilgili görev ve denetim hizmetlerini mevzuatın öngördüğü şekilde uygulamaya yetkilidir.
4- Üst-Ast İlişkileri:

Üstü : 1- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,

2- Mülki İdare AmirliğiAstları : GS Uzmanı, Uzman, Memur

.

5. Görev Profili:

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olmak.GEMİ SÜRVEY UZMANI (III.A):


powerpluswatermarkobject31. Vekâlet Durumu: Yok

2. Görev ve Sorumluluklar:

Bu yükümlülüğün bir gereği olarak; sınırlayıcı olmamak üzere aşağıdaki belirtilen görevleri yerine getirir.

 • İlgili mevzuat gereğince kontrolü yapılarak, yeni inşa veya tadil edilecek Türk Bayraklı gemi ve su araçlarına gemi inşaatına / tadilatına başlama izin belgesi düzenler,

 • İnşa halinde bulunan gemilere mahsus sicile tescil işlemi için rapor düzenler,

 • Türk Bayraklı gemi ve deniz araçlarının, ulusal ve/veya uluslararası ölçme kurallarına göre ölçümlerini yapar, tonilato belgelerini düzenler, teknik kütük kaydını yapar, tescil zorunluluğu bulunan gemilerde tescil işleminin yapılabilmesi amacıyla gemi sicil memurluğuna bildirimde bulunur,

 • Türk Bayraklı gemilerin mevzuat ve taraf olunan uluslararası sözleşmeler çerçevesinde, seyir, can, mal ve çevre güvenliği bakımından karada ve denizde başlangıç, yenileme, periyodik, ara, yıllık ve program dışı ve diğer tüm sörveyleri yapar, eksikliklerini tamamlatır ve belgelendirir,

 • Türk Bayraklı gemilerin mevzuat ve taraf olunan uluslararası sözleşmelere göre sörveyleri yapılarak belgelendirilmelerine esas plan, proje, kitapçık, el kitabı ve benzeri dokümanları inceler, eksikliklerini tamamlatır ve onaylar,

 • İlgili mevzuat gereğince indirimli veya indirimsiz olmak üzere, gemilerin gemi adamı ile donatılmasında asgari emniyet belgesini düzenler,

 • Uluslararası sözleşmeler gereği, gemilerin ve/veya gemilere sahip firmaların emniyetli yönetim sistemi bakımından denetimlerini yapar, eksikliklerini tamamlatır ve belgelendirir,

 • Petrol yükü taşıyan gemilere petrol kirliliğinden doğan zararların hukuki sorumluluğu ile ilgili sigorta belgesi veya diğer mali teminat sertifikaları düzenler,

 • Türk Bayraklı gemilerle ilgili olarak, yurtdışı ve/veya yurtiçinde liman devleti kontrol ofisleri, klâs kuruluşları ve benzeri yerlerle koordinasyon kurar ve yazışma yapar,

 • Yurtdışına çıkış yapacak Türk Bayraklı gemilerin, bulunduğu Türk limanından ayrılmadan önce gerekiyorsa sörveyini yapar, eksikliklerini tamamlatır ve seferlerine devam edebilmelerine yönelik rapor tutar,

 • Türk Bayraklı gemi veya deniz araçlarının hurdaya ayrılmasına yönelik sörveylerini yapar, rapor düzenler ve ilgili yerlere bildirimde bulunur,

 • Türk Bayraklı gemiler ile gemi inşa tesislerinde kullanılan malzemeler ile ilgili olarak 14/1/1982 tarihli ve 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun çerçevesinde doküman ve belgelerini inceleyerek izin verir,

 • Liman sahası içerisinde çatma veya karaya oturma gibi deniz kazalarına karışan gemiler ile alakalı olarak ilgili mevzuat çerçevesinde, olaya karışan gemiler, kılavuz kaptan ve benzeri kişiler, kazanın oluşum nedenleri, benzer kazaların oluşmasının önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirlerle ilgili olarak inceleme yapar, rapor düzenler ve ilgili yerlerle yazışma yapar,

 • 28/11/2006 tarihli ve 26360 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik gereğince, kılavuz kaptanların sözlü ve uygulamalı sınavları ile ilgili komisyonda görev alır, sınav komisyon raporları ile ilgili yazışmaları yapar,

 • Mahkemeler tarafından talep edilen, kaçakçılık, kaza ve benzeri olaylar ile ilgili oluşturulan komisyonlarda bilirkişi olarak görev alır,

 • 18/2/2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince komisyon toplar, komisyonda görev alır, komisyon sonuçları ile ilgili gerekli yazışmaları yapar,

 • Uluslararası sözleşmeler gereğince, liman tesislerine uluslararası liman güvenlik sertifikası düzenlenmesine ilişkin denetimler yapar, eksikliklerini tamamlatır, rapor tutar, tüm bu işlemlere ait belgeleri düzenleyerek gerekli yerlerle yazışma yapar,

 • Bölge müdürlükleri sınırları içerisinde tersane, liman, çekek yeri, iskele, rıhtım yanaşma yeri gibi yatırım konularında Müsteşarlık tarafından oluşturulacak komisyonlarda görev alır,

 • Tipi, cinsi, çalışma alanı yönünden mevzuatımızda yer almayan ancak denizde sefer yapacak bir gemi / deniz aracı hakkında görüş bildirir,

 • Diğer bayrak devleti denizcilik idarelerince yazılı yetki verilmesi halinde, o ülkeye ait gemilerin sörveylerini yaparak bayrak idaresine bilgi verir,

 • Can kurtarma, yangından korunma ve yangın söndürme ile kullanılan diğer ekipmanın üretim ve test belgelendirilmesine yönelik sörveylerini yapar, eksikliklerini tamamlatır, rapor tutar, tüm bu işlemlere ait belgeleri düzenleyerek gerekli yerlerle yazışma yapar,

 • Denizde can ve mal güvenliğini veya deniz çevresini doğrudan tehdit ederek tehlikeye sokabileceği rapor edilen herhangi bir olayı tarafsız bir biçimde araştırır,

 • Bakanlık tarafından ilgili Yönetmelik çerçevesinde yetki verilen klâs kuruluşlarının, mevzuat ve Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından belirlenen standartlara uygunluğu hakkında düzenli veya düzensiz denetimlerini yapar, eksikliklerini tamamlatır, rapor tutar, tüm bu işlemlere ait belgeleri düzenleyerek gerekli yerlerle yazışma yapar,

 • 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliği çerçevesinde, piyasa gözetimi ve denetimi yapar, rapor tutar, tüm bu işlemlere ait belgeleri düzenleyerek gerekli yerlerle yazışma yapar,

 • Türk denizciliğinin gelişimi ile ilgili olarak sektörün bilgilendirilmesi amacıyla, toplantı ve komisyonlara katılır, eğitim verir, sunum yapar,

 • Bakanlık tarafından düzenlenen toplantı ve komisyonlara katılır, eğitim verir, sunum yapar,

 • Yapılan sörvey ve belgelendirme işlemlerine yönelik maliye ve döner sermaye harçlarını belirler, tahsil ettirir, tahsilât makbuzlarını muhafaza eder,

 • Denizcilikle ilgili gelişmeleri, mevzuatı ve uluslararası sözleşmeleri izler, inceler ve öneriler hazırlar,

 • Düzenlenen her türlü evraka ait bir nüshayı arşivde kayıt altına alır,

 • Bakanlığımız politika ve hedefleri ve ayrıca tüm dokümanlar doğrultusunda uygun hareket etmek, istenilen kayıtları eksiksiz tutmak ve kendi birimleri ile ilgili Düzeltici ve Önleyici Faaliyetleri yerine getirerek kayıt altına almak,

 • Gemi sicil işlemlerinin yürütülmesinden idari bakımdan liman başkanına karşı sorumlu olarak, gemi sicili ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapar ve imza eder. Gemi sicili ile ilgili her türlü bilgisayar, defter ve dosya kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutar. Kayıtların doğruluğundan ve belgelerin muhafazasından sorumludur,

 • Mevzuatı gereği yaptığı iş ve işlemlerden doğan her türlü zarardan bizzat sorumludur. Verdiği kararlarla, yaptığı işlemlere karşı itiraz yeri, gemi sicil müdürlüklerinin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemeleridir,

 • Gemilerin tescili için yapılan başvuruları inceler ve tescile engeli bulunmayanların işlemlerini tamamlayarak gerekli belgeleri düzenleyip, ilgiliye verilmesini sağlamak,

 • Siciline kayıtlı gemilerden batan, parçalanan, kullanılmaz veya tamir kabul etmez durumda olanların ya da Türk Bayrağını çekme hakkını herhangi bir sebeple kaybedenlerin ve siciline kayıtlı olup da yirmi yıldan beri hiçbir kayıt muamelesi yapılmamış deniz vasıtalarının durumları ile ilgili inceleme yaparak, terkini gerekli olanların kayıtlarını Türk Ticaret Kanunu’nun 967 inci maddesi hükmü gereğince terkin etmek,

 • Sicilde kayıtlı gemiler üzerine yetkili makamlarca konulan haciz, ihtiyati tedbir ve ipotekleri sicil defteri ve bilgisayar kayıtlarına işlemek,

 • Sahiplerinin isteği üzerine, dairesinde tescilli bulunan gemi ve deniz araçlarından diğer sicil dairelerine nakil ve kayıtlarının terkini ile diğer sicil dairelerinden naklen siciline gelen gemilerin tescil ve tasdikname düzenleme işlemlerini yapmak,

 • Muhtelif değişiklikler nedeniyle Liman Başkanlıklarınca yeniden düzenlenen tonilato belgelerine göre sicil defterinde gerekli düzeltmeleri yapar ve tasdiknameyi yeniden tanzim ederek değişiklikleri ilgili vergi dairesine bildirmek,

 • Tescilli gemilerin satışı için müdürlüğüne yapılan başvuruları inceler, bunlardan satışına engel hali olmayanların satış işlemlerini yapar ve bu husustaki değişiklikleri ilgili sicil defterine ve bilgisayardaki gemi sicil programına işleyerek gemi tasdiknamesini yeniden tanzim etmek,

 • Gemiler hakkındaki kayıt, belgelendirme ve her türlü bilgi değişikliğini sicil defterine işledikten sonra gemi sicil programında kaydetmek,

 • Gemi satışlarında 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun ilgili tarifesine dayanılarak gerekli harcın geminin o günkü rayiç değeri üzerinden tahsil edilmesini sağlamak amacıyla satışı yapılacak gemi ve deniz aracının mahalli takdir komisyonlarınca kıymet takdirini yaptırtmak,

 • Gemi sicil işlemlerine ait tahakkuk eden harçların 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun ilgili tarifesine göre ilgililerinden tahsil edilmesini sağlamak,

 • Elektronik ortamda ön onayı yapılan ve sicile kaydedilmesi talep edilen gemilerin isimlerinin onayını yaparak gerekli işlemleri yerine getirir. Tescilli gemilerin isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili istekleri mevzuata uygun olduğu takdirde, doğrudan Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne bildirir. Kabul edilen isim onaylarına göre gerekli işlemleri yapmak,

 • Coğrafi yetki sınırları içerisinde inşa halinde bulunan gemi ve deniz araçlarının sicillerini tutar ve bunlarla ilgili her türlü işlemleri yapar,

 • Gemi sicil işlemleri ile ilgili olarak mahkeme, icra müdürlükleri, gemi sicil müdürlükleri ve ilgili diğer kuruluşlarla yazışma yapmak,

 • Münhasıran dairesiyle ilgili gelen-giden evrak kayıt işlemlerini yürütür. Zimmet kayıt defteri tutar. İşlemli gemi sicil defterleri ile sicil dosyalarının kilitli muhafaza altında olmasını ve gemi sicil defterlerinin kullanılmaya başlanılmadan önce bağlı olduğu ticaret mahkemesi hâkimliğince tasdik edilmesini sağlamak,

 • Düzenlediği belgeleri ilgililerine alındı makbuzu karşılığı teslim eder,

 • Gemi ve deniz aracı ile alakası olduğunu ispat eden kimseler tarafından talep edilen kütük kayıt örneği, sicil dosyasında bulunan yazı suretleri ve istenilen diğer bilgileri yazılı olarak verir ve 492 sayılı Harçlar Kanunu gereği harcın alınmasını sağlar,

 • Gemi sicil müdürlüğüne ait istatistikî bilgileri bağlı bulunduğu liman başkanlığı vasıtası ile Bakanlığa iletilmesini sağlar,

 • Gemi sicil müdürlüklerinin teftişi sonucunda hazırlanan teftiş, inceleme, soruşturma ve ön inceleme raporları ile ilgili olarak liman başkanlığı görüşünü hazırlar,

 • Sefer görev emri bulunan gemi ve deniz araçlarıyla ilgili iş ve işlemleri yapar,

 • Mevzuatın emrettiği ve amirlerince verilen diğer görevleri yerine getirir,

 • Konu ile ilgili tüm yazışmaları yapmak ve arşivlemek,

 • Liman Başkanı’nın vereceği diğer görevleri yapar.Yükümlülüğü: İlgili ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşme hükümleri gereğince kendilerine verilen görevleri eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesinden birinci derecedeki amirine karşı yükümlüdür.

3. Yetkileri:

 • Gemi Sürvey Uzmanları, görevlerinin ifası sırasında ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yetkilere sahiptir.

 • Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için araç ve gereçleri kullanabilmek.

 • Görev alanı ile ilgili hazırlanan raporları imzalama yetkisine sahip olmak.


4. Üst-Ast İlişkileri:

Üstü : Liman BaşkanıAstları : Yok
5. Görev Profili:


 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olmak,

 • Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğine tabidir,

 • Tercihen iyi derecede İngilizce dil bilgisine sahip olmak,

 • Görevinin gerektirdiği muhakeme gücüne, yazılı ve sözlü anlatım yeteneğine, ekip çalışmasına yatkın olmak.


MEMUR (IV.E):

1. Vekâlet Durumu: Yok

2. Görev ve Sorumluluklar:

Memur, Liman Başkanı tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Memur, kendisine verilen işlem ve hizmetleri mevzuata göre aşağıdaki belirtilen görevleri yapar.


 • Liman mevzuatına aykırı hareketi görülenler hakkında tutanak tanzim eder. Tutanağa göre liman başkanınca takdir edilen idari para cezası kararlarını tanzim ve ilgilisine tebliğ eder ve süresi içerisinde ödenmeyen cezalar amme alacaklarına dâhil olduğundan tahsili için vergi dairesine/mal müdürlüğüne bildirir,

 • Liman başkanınca verilen yetki dâhilinde, gemi ve deniz araçlarının mevzuat ve uluslararası anlaşmalara uygun olanlara liman çıkış belgesi ve transitlog belgesi tanzim eder,

 • Günlük liman durum raporlarını düzenler,

 • Fırtına ihbarları ile seyrüseferi etkileyecek diğer olayların ilgili yerlere duyurulması için yazışmaları hazırlar ve takip eder,

 • 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince liman ve gemi harçlarının tahsilini sağlar.

 • Gemi ve deniz araçlarına yönelik, mahkeme ve icra kararlarının uygulanması için gereğini yapar,

 • Servise havale edilen evrakın evrak kayıt defterine kaydı, işlemi biten evrakın arşiv ve dosyalanması, liman başkanlığından gidecek evrakın giden evrak kayıt defterine kaydı, posta işlemlerini yapar,

 • Günlük liman rüsumlarını deftere işler,

 • Gemi acente ve temsilcilerinin iş ve işlemlerini yürütür.

 • Liman Başkanlığındaki defter ve kayıtları tutar.

 • Gemi adamlarının sınavlı terfi, intibak, değiştirme ve yenileme işlemlerini yapar.

 • Denizcilik eğitimi veren kurs yerlerinin denetimi ve sınav işlemlerini yapar.

 • Gemi adamlarının eğitim, öğretim, sınav, belgelendirme ve denetim faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan İdarenin Kalite El Kitabı gereklerini gemi adamları iş ve işlemlerinde uygular,

 • Deniz ve İç sular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün politika ve hedefleri ve ayrıca tüm dokümanlar doğrultusunda uygun hareket etmek, istenilen kayıtları eksiksiz tutmak ve kendi birimleri ile ilgili Düzeltici ve Önleyici Faaliyetleri yerine getirerek kayıt altına almak,

 • Mevzuatın emrettiği ve sıralı amirlerince verilen diğer görevleri yerine getirir,

 • İdari ve Mali İşlerle ilgili iş ve işlemleri kaynak ve zaman israfına neden olmadan neticelendirmek,

 • SGDB’ den üçer aylık dönemler halinde, Liman Başkanlığının ödeneğinin talep edilmesini sağlamak,

 • İdari ve Mali İşler Birimine sevk edilen evrakla ilgili iş ve işlemleri kaynak ve zaman israfına neden olmadan neticelendirmek,

 • SGDB’den üçer aylık dönemler halinde, Liman Başkanlığının ödeneğinin talep edilmesini sağlamak,

 • Liman Başkanlığınca yapılan mal ve hizmet alım giderleri ile K.İ.K. mevzuatına ilişkin tüm harcamalara ait ödemelerin, ödeme emirlerinin tanzim edilmesi ve ödeme işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 • Liman Başkanlığı hizmet binasına ait elektrik, su, telefon, ADSL vb. faturalarının zamanında ödenmesini sağlamak,

 • Bir sonraki mali yılın bütçesinin hazırlanmasını sağlamak.

 • Liman Başkanlığı bütçesinde yer alan ödenekler dâhilinde satın alma yapmak üzere birimlerden gelen talepleri inceleyerek ödenek kontrolünü yapmak, yaklaşık maliyet tespit komisyonu teşekkül ettirmek, yaklaşık maliyet için piyasa araştırması yaptırmak ve yaklaşık maliyet tespit ettirmek, onay belgesini hazırlatmak, taahhüt dosyasını düzenletmek, sözleşme yapılması durumunda sözleşmeyi hazırlatmak, satın alınan mal ve malzemelerin teslim alınmasını sağlamak,

 • Yapılacak tüm alımlarla ilgili doküman, şartname, sözleşme taslağı vb. belgelerin usulüne uygun olarak hazırlatmak,

 • Kredi açılmak suretiyle yapılacak satın almalar için gerekli kredi iş ve işlemlerini yaptırmak,

 • Başbakanlık tasarruf tedbirleri gereğince demirbaş mal ve malzeme alımları ile mühür yapımları için gerekli onayları aldırmak,

 • Liman Başkanlığında kullanılan her türlü cihaz, makine ve teçhizatın rutin yıllık bakım onarımlarını yaptırmak,

 • Resmi araçların yakıt ihtiyacı ile bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için arıza raporu düzenleterek gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

 • Resmi araçların trafik muayenesi ve sigorta işlemlerinin düzenli olarak yapılmasını takip ve teminini sağlatmak,

 • Resmi Araçların çalışmalarını (km) esasına göre takip ederek puantaj cetvelleri düzenlemek,

 • Liman Başkanlığına gelen-giden evrakla ilgili her türlü işlemin talimatlara uygun, zamanında ve düzenli bir biçimde yürütülmesine yönelik olarak sevk ve idaresini sağlamak,

 • Taşınırların, yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre teslim alınması, kayıtlarının tutulması, korunması, yerlerine teslim edilmesi, zimmetlenmesi ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlenmesini sağlamak,

 • Yılsonu sayımlarının yapılmasını, defter ve icmal cetvelleri ile sayım tutanaklarının düzenlenmesini sağlayarak harcama yetkilisine sunmak,

 • Tüketim malzemeleri için kullanılan deponun düzen ve güvenliğini sağlamak, depo sayım ve stok kontrolünün yapılmasını ve asgari stok seviyesinin altına düşen tüketim malzemelerin teminini gerçekleştirmek,

 • Birim faaliyetleri ile ilgili kanunen saklanması gerekli olan belgelerin dosya desimal sistemi içinde dosyalanmasını sağlamak,

 • Amiri tarafından verilen konusu ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek,

 • Birime gelen evrakların tasnifini yaparak evrak kayıt programından havalesini yapmak,

 • Liman Başkanlığına yeni atanan, yer değiştiren, işten ayrılan personele ilişkin kayıtları zamanında ve eksiksiz olarak gerçekleştirmek,

 • Liman Başkanlığına yeni atanan, yer değiştiren, işten ayrılan personele ilişkin kayıtları zamanında ve eksiksiz olarak gerçekleştirmek,

 • Personelin istifa, görevlendirme durumlarında yapılması gereken işlemlerini ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapmak,

 • Liman Başkanlığı personelinin emeklilik işlemlerini yürütmek, ilgili kuruluşlarla yazışmaları gerçekleştirmek,

 • Personelin askerlikle ilgili işlemlerini yürütmek,

 • Disiplin amirleri tarafından verilen disiplin cezalarını sicil karnesine işlenmek üzere İdareye göndermek,

 • Personelin hastalık izinleri ile yıllık izinlerinin izin kartlarına işlenmesini sağlamak,

 • Ücretsiz izin talebinde bulunan personelin onayını hazırlayarak makama sunmak,

 • 5682 Sayılı Pasaport Kanununun ilgili madde hükümlerine istinaden görev yaptığı birim aracılığıyla pasaport alma talebinde bulunan ya da yurt dışına çıkacak personelin hizmet ve hususi damgalı pasaport işlemlerine yönelik müracaat formlarının doldurulması ve ilgili personelin kadro derecesinin doğruluğunun onaylanması ile yetkili amir ve personel birim amirinin onayına sunulmasını sağlamak,

 • Mal Bildirim Beyannamelerinin 3628 Sayılı Kanunun 7. Maddesi gereğince sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerin yenilenmesini sağlayarak Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilmesini temin etmek,

 • Liman Başkanlığımız personeli ile ilgili çeşitli konulardaki dilekçe ve yazıların cevaplandırılmasını sağlamak (İlgili Makam, adres tespiti, imza örneği, vs.)

 • Aday memurların asalet tasdikine ilişkin teklif yazılarını Bölge Müdürlüğüne göndermek,

 • Asalet Tasdik onaylarını ilgililere tebliğ etmek,

 • Aday memurlar için Yemin işleminin gerçekleşmesini sağlamak, yemin işlemi gerçekleştirdikten sonra Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirmek,

 • Yılsonunda düzenlenecek olan sicil raporlarının mevzuat doğrultusunda düzenlendikten sonra Bölge Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,

 • Kamu personelinin “Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğ” çerçevesinde takibini yapmak,

 • Kadro karşılığı personelin sözleşmeleri ile ilgili yazışmalar yapmak,

 • Yukarıda belirtilen maddelerin dışında Kanun, Yönetmelik, Yönerge, Genelge ve Talimat gereği iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,

 • Personelin mali özlük haklarına yönelik (maaş, ikramiye, teşvik ikramiyesi) bordrolarını tanzim etmek ve personele ait bilgileri SAY2000i programına yüklenmesini sağlamak,

 • Personelin mali özlük haklarına yönelik bilgilerin tutulması, değişikliklerin (terfi, sözleşme, icra, medeni durumu, görev ve unvan değişikliği vs.) takibi, işlenmesi ve SAY2000i programı kapsamında maaşlarına yansıtılmasını sağlamak,

 • Yürütmenin durdurulması ile ilgili yargı kararları doğrultusunda personelin geriye yönelik; maaş ve ikramiye alacakları ile ilgili bordro, tahakkuk ve diğer evraklarının düzenlenmesi, düzenlenen evrakların ödeme emri belgesine bağlanarak Muhasebe Müdürlüğü ile ilgili banka şubesine teslim etmek,

 • “Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde tahakkuk işlemini yapmak,

 • Personelin sendika üyeliklerinden doğan üye aidat ve ikraz taksitlerinin maaş bordrosu üzerinden kesilmesi, takip edilmesi ve personelin bu konudaki müracaatlarına yönelik başvurularının incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik yazışmaları yapmak,

 • Emekliye ayrılan personelin son iki yıllık şahıs emekli kesenekleri icmal formunu hazırlamak,

 • Personelin borcundan dolayı maaş ve diğer mali alacaklarına konulan icra, nafaka ve haciz işlemleri ile ilgili her türlü yazışmaları yapmak, icra kesintilerini bordrolara yansıtmak ve sonuçlarının ilgili icra müdürlüklerine bildirmek,

 • Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici ve sürekli yolluklarının ödenmesini sağlamak,

 • Yapılan iş ve işlemlerle ilgili bordro, belge, evrak vs. tüm dokümanları düzenli bir şekilde arşivlemek,

 • Teftiş raporları ile ilgili yazışmaları yapmak,

 • Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması kapsamında yapılan başvuruların cevaplandırılması ve takibi,

 • Liman Başkanlığımızda staj yapacak olan öğrencilerle ilgili işlemleri yapmak,

 • İdare veya diğer kurumların düzenlediği toplantı, seminer v.b. organizasyonlarla ilgili koordineyi sağlamak ve yazışmalarını yapmak.

 • Gemi sicil işlemlerinin yürütülmesinden idari bakımdan liman başkanına karşı sorumlu olarak, gemi sicili ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapar ve imza eder. Gemi sicili ile ilgili her türlü bilgisayar, defter ve dosya kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutar. Kayıtların doğruluğundan ve belgelerin muhafazasından sorumludur,

 • Mevzuatı gereği yaptığı iş ve işlemlerden doğan her türlü zarardan bizzat sorumludur. Verdiği kararlarla, yaptığı işlemlere karşı itiraz yeri, gemi sicil müdürlüklerinin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemeleridir,

 • Gemilerin tescili için yapılan başvuruları inceler ve tescile engeli bulunmayanların işlemlerini tamamlayarak gerekli belgeleri düzenleyip, ilgiliye verilmesini sağlamak.

 • Siciline kayıtlı gemilerden batan, parçalanan, kullanılmaz veya tamir kabul etmez durumda olanların ya da Türk Bayrağını çekme hakkını herhangi bir sebeple kaybedenlerin ve siciline kayıtlı olup da yirmi yıldan beri hiçbir kayıt muamelesi yapılmamış deniz vasıtalarının durumları ile ilgili inceleme yaparak, terkini gerekli olanların kayıtlarını Türk Ticaret Kanunu’nun 967 inci maddesi hükmü gereğince terkin etmek,

 • Sicilde kayıtlı gemiler üzerine yetkili makamlarca konulan haciz, ihtiyati tedbir ve ipotekleri sicil defteri ve bilgisayar kayıtlarına işlemek,

 • Sahiplerinin isteği üzerine, dairesinde tescilli bulunan gemi ve deniz araçlarından diğer sicil dairelerine nakil ve kayıtlarının terkini ile diğer sicil dairelerinden naklen siciline gelen gemilerin tescil ve tasdikname düzenleme işlemlerini yapmak,

 • Muhtelif değişiklikler nedeniyle Liman Başkanlıklarınca yeniden düzenlenen tonilato belgelerine göre sicil defterinde gerekli düzeltmeleri yapar ve tasdiknameyi yeniden tanzim ederek değişiklikleri ilgili vergi dairesine bildirmek,

 • Tescilli gemilerin satışı için müdürlüğüne yapılan başvuruları inceler, bunlardan satışına engel hali olmayanların satış işlemlerini yapar ve bu husustaki değişiklikleri ilgili sicil defterine ve bilgisayardaki gemi sicil programına işleyerek gemi tasdiknamesini yeniden tanzim etmek,

 • Gemiler hakkındaki kayıt, belgelendirme ve her türlü bilgi değişikliğini sicil defterine işledikten sonra gemi sicil programında kaydetmek,

 • Gemi satışlarında 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun ilgili tarifesine dayanılarak gerekli harcın geminin o günkü rayiç değeri üzerinden tahsil edilmesini sağlamak amacıyla satışı yapılacak gemi ve deniz aracının mahalli takdir komisyonlarınca kıymet takdirini yaptırtmak,

 • Gemi sicil işlemlerine ait tahakkuk eden harçların 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun ilgili tarifesine göre ilgililerinden tahsil edilmesini sağlamak,

 • Elektronik ortamda ön onayı yapılan ve sicile kaydedilmesi talep edilen gemilerin isimlerinin onayını yaparak gerekli işlemleri yerine getirir. Tescilli gemilerin isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili istekleri mevzuata uygun olduğu takdirde, doğrudan Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne bildirir. Kabul edilen isim onaylarına göre gerekli işlemleri yapmak,

 • Coğrafi yetki sınırları içerisinde inşa halinde bulunan gemi ve deniz araçlarının sicillerini tutar ve bunlarla ilgili her türlü işlemleri yapar,

 • Gemi sicil işlemleri ile ilgili olarak mahkeme, icra müdürlükleri, gemi sicil müdürlükleri ve ilgili diğer kuruluşlarla yazışma yapmak,

 • Münhasıran dairesiyle ilgili gelen-giden evrak kayıt işlemlerini yürütür. Zimmet kayıt defteri tutar. İşlemli gemi sicil defterleri ile sicil dosyalarının kilitli muhafaza altında olmasını ve gemi sicil defterlerinin kullanılmaya başlanılmadan önce bağlı olduğu ticaret mahkemesi hâkimliğince tasdik edilmesini sağlamak,

 • Düzenlediği belgeleri ilgililerine alındı makbuzu karşılığı teslim eder,

 • Gemi ve deniz aracı ile alakası olduğunu ispat eden kimseler tarafından talep edilen kütük kayıt örneği, sicil dosyasında bulunan yazı suretleri ve istenilen diğer bilgileri yazılı olarak verir ve 492 sayılı Harçlar Kanunu gereği harcın alınmasını sağlar,

 • Gemi sicil müdürlüğüne ait istatistikî bilgileri bağlı bulunduğu liman başkanlığı vasıtası ile Bakanlığa iletilmesini sağlar,

 • ÖTV’siz Yakıt Alım Defterleri işlemlerini yürütmek,

 • Gemi sicil müdürlüklerinin teftişi sonucunda hazırlanan teftiş, inceleme, soruşturma ve ön inceleme raporları ile ilgili olarak liman başkanlığı görüşünü hazırlar,

 • Sefer görev emri bulunan gemi ve deniz araçlarıyla ilgili iş ve işlemleri yapar,

 • Mevzuatın emrettiği ve amirlerince verilen diğer görevleri yerine getirir.

 • Konu ile ilgili tüm yazışmaları yapmak ve arşivlemek.


3.Yetkileri:

     Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek,


4. Üst-Ast İlişkileri:
Üstü :Liman Başkanı

Astları :Yok

5. Görev Profili:UZMAN (IV.C):

1. Vekâlet Durumu: Yok

2. Görev ve Sorumluluklar:

Bu yükümlülüğün bir gereği olarak; sınırlayıcı olmamak üzere aşağıdaki belirtilen görevleri yerine getirir.

 • Türk Bayraklı gemi ve deniz araçlarından tam boyu 15 metreye kadar olanlarını ulusal ölçme kurallarına göre ölçümlerini yapar, tonilato belgelerini düzenler, teknik kütük kaydını yapar, tescil zorunluluğu bulunan gemilerde tescil işleminin yapılabilmesi amacıyla gemi sicil memurluğuna bildirimde bulunur,

 • Türk Bayraklı gemilerden tam boyu 15 metreye kadar olanlarını ulusal mevzuat çerçevesinde, seyir, can, mal ve çevre güvenliği bakımından karada ve deniz sörveylerini yapar, eksikliklerini tamamlatır ve belgelendirir,

 • 18/2/2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince komisyon toplar, komisyonda görev alır, komisyon sonuçları ile ilgili gerekli yazışmaları yapar,

 • Liman Başkanlıkları sınırları içerisinde tersane, liman, çekek yeri, iskele, rıhtım yanaşma yeri gibi yatırım konularında Bakanlık tarafından oluşturulacak komisyonlarda görev alır,

 • Yapılan sörvey ve belgelendirme işlemlerine yönelik maliye ve döner sermaye harçlarını belirler, tahsil ettirir, tahsilât makbuzlarını muhafaza eder,

 • Denizcilikle ilgili gelişmeleri, mevzuatı ve uluslararası sözleşmeleri izler, inceler ve öneriler hazırlar,

 • Düzenlenen her türlü evraka ait bir nüshayı arşivde kayıt altına alır,

 • Bakanlığımız politika ve hedefleri ve ayrıca tüm dokümanlar doğrultusunda uygun hareket etmek, istenilen kayıtları eksiksiz tutmak ve kendi birimleri ile ilgili Düzeltici ve Önleyici Faaliyetleri yerine getirerek kayıt altına almak,

 • Gemi adamlarının sınavlı terfi, intibak, değiştirme ve yenileme işlemlerini yapar,

 • Denizcilik eğitimi veren kurs yerlerinin denetimi ve sınav işlemlerini yapar,

 • Gemi adamlarının eğitim, öğretim, sınav, belgelendirme ve denetim faaliyetlerine ilişkin olarak İdare tarafından hazırlanan Kalite El Kitabı gereklerini gemi adamları iş ve işlemlerinde uygular,

 • ÖTV’siz Yakıt Alım Defterleri işlemlerini yürütmek,

 • Gemi acente ve temsilcilerinin iş ve işlemlerini yürütür,

 • Denizcilik eğitimi veren kurs yerlerinin denetimi ve sınav işlemlerini yapar,

 • Gemi sicil işlemlerinin yürütülmesinden idari bakımdan liman başkanına karşı sorumlu olarak, gemi sicili ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapar ve imza eder. Gemi sicili ile ilgili her türlü bilgisayar, defter ve dosya kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutar. Kayıtların doğruluğundan ve belgelerin muhafazasından sorumludur,

 • Mevzuatı gereği yaptığı iş ve işlemlerden doğan her türlü zarardan bizzat sorumludur. Verdiği kararlarla, yaptığı işlemlere karşı itiraz yeri, gemi sicil müdürlüklerinin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemeleridir,

 • Gemilerin tescili için yapılan başvuruları inceler ve tescile engeli bulunmayanların işlemlerini tamamlayarak gerekli belgeleri düzenleyip, ilgiliye verilmesini sağlamak.

 • Siciline kayıtlı gemilerden batan, parçalanan, kullanılmaz veya tamir kabul etmez durumda olanların ya da Türk Bayrağını çekme hakkını herhangi bir sebeple kaybedenlerin ve siciline kayıtlı olup da yirmi yıldan beri hiçbir kayıt muamelesi yapılmamış deniz vasıtalarının durumları ile ilgili inceleme yaparak, terkini gerekli olanların kayıtlarını Türk Ticaret Kanunu’nun 967 inci maddesi hükmü gereğince terkin etmek,

 • Sicilde kayıtlı gemiler üzerine yetkili makamlarca konulan haciz, ihtiyati tedbir ve ipotekleri sicil defteri ve bilgisayar kayıtlarına işlemek,

 • Sahiplerinin isteği üzerine, dairesinde tescilli bulunan gemi ve deniz araçlarından diğer sicil dairelerine nakil ve kayıtlarının terkini ile diğer sicil dairelerinden naklen siciline gelen gemilerin tescil ve tasdikname düzenleme işlemlerini yapmak,

 • Muhtelif değişiklikler nedeniyle Liman Başkanlıklarınca yeniden düzenlenen tonilato belgelerine göre sicil defterinde gerekli düzeltmeleri yapar ve tasdiknameyi yeniden tanzim ederek değişiklikleri ilgili vergi dairesine bildirmek,

 • Tescilli gemilerin satışı için müdürlüğüne yapılan başvuruları inceler, bunlardan satışına engel hali olmayanların satış işlemlerini yapar ve bu husustaki değişiklikleri ilgili sicil defterine ve bilgisayardaki gemi sicil programına işleyerek gemi tasdiknamesini yeniden tanzim etmek,

 • Gemiler hakkındaki kayıt, belgelendirme ve her türlü bilgi değişikliğini sicil defterine işledikten sonra gemi sicil programında kaydetmek,

 • Gemi satışlarında 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun ilgili tarifesine dayanılarak gerekli harcın geminin o günkü rayiç değeri üzerinden tahsil edilmesini sağlamak amacıyla satışı yapılacak gemi ve deniz aracının mahalli takdir komisyonlarınca kıymet takdirini yaptırtmak,

 • Gemi sicil işlemlerine ait tahakkuk eden harçların 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun ilgili tarifesine göre ilgililerinden tahsil edilmesini sağlamak,

 • Elektronik ortamda ön onayı yapılan ve sicile kaydedilmesi talep edilen gemilerin isimlerinin onayını yaparak gerekli işlemleri yerine getirir. Tescilli gemilerin isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili istekleri mevzuata uygun olduğu takdirde, doğrudan Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne bildirir. Kabul edilen isim onaylarına göre gerekli işlemleri yapmak,

 • Coğrafi yetki sınırları içerisinde inşa halinde bulunan gemi ve deniz araçlarının sicillerini tutar ve bunlarla ilgili her türlü işlemleri yapar,

 • Gemi sicil işlemleri ile ilgili olarak mahkeme, icra müdürlükleri, gemi sicil müdürlükleri ve ilgili diğer kuruluşlarla yazışma yapmak,

 • Münhasıran dairesiyle ilgili gelen-giden evrak kayıt işlemlerini yürütür. Zimmet kayıt defteri tutar. İşlemli gemi sicil defterleri ile sicil dosyalarının kilitli muhafaza altında olmasını ve gemi sicil defterlerinin kullanılmaya başlanılmadan önce bağlı olduğu ticaret mahkemesi hâkimliğince tasdik edilmesini sağlamak,

 • Düzenlediği belgeleri ilgililerine alındı makbuzu karşılığı teslim eder,

 • Gemi ve deniz aracı ile alakası olduğunu ispat eden kimseler tarafından talep edilen kütük kayıt örneği, sicil dosyasında bulunan yazı suretleri ve istenilen diğer bilgileri yazılı olarak verir ve 492 sayılı Harçlar Kanunu gereği harcın alınmasını sağlar,

 • Gemi sicil müdürlüğüne ait istatistikî bilgileri bağlı bulunduğu liman başkanlığı vasıtası ile Bakanlığa iletilmesini sağlar,

 • Gemi sicil müdürlüklerinin teftişi sonucunda hazırlanan teftiş, inceleme, soruşturma ve ön inceleme raporları ile ilgili olarak liman başkanlığı görüşünü hazırlar,

 • Sefer görev emri bulunan gemi ve deniz araçlarıyla ilgili iş ve işlemleri yapar,

 • Mevzuatın emrettiği ve amirlerince verilen diğer görevleri yerine getirir,

 • Konu ile ilgili tüm yazışmaları yapmak ve arşivlemek.


Yükümlülüğü: İlgili ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşme hükümleri gereğince kendilerine verilen görevleri eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesinden birinci derecedeki amirine karşı yükümlüdür.

3. Yetkileri:

 • Uzmanlar, görevlerinin ifası sırasında ulusal mevzuattan kaynaklanan yetkilere sahiptir.

 • Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için araç ve gereçleri kullanabilmek.

 • Görev alanı ile ilgili hazırlanan raporları imzalama yetkisine sahip olmak.


4. Üst-Ast İlişkileri:

Üstü : Liman BaşkanıAstları : Yok
5. Görev Profili:


 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olmak,

 • Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğine tabidir,

 • Tercihen iyi derecede İngilizce dil bilgisine sahip olmak,

 • Görevinin gerektirdiği muhakeme gücüne, yazılı ve sözlü anlatım yeteneğine, ekip çalışmasına yatkın olmak.

Hazırlayan Birim

Kalite Sistem Onayı

Yönetim Temsilcisi

İmza

İmza

İmza


Yüklə 94,73 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə