İZMİt liman başkanliğI İdari sahasindaki yedekli seyiR İŞlemlerinde takip edilecek esaslarYüklə 74,22 Kb.
tarix31.10.2017
ölçüsü74,22 Kb.
#23876

YEDEKLİ SEYİR İŞLEMLERİNDE TAKİP EDİLECEK ESASLARA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI

Amaç

Madde 1 – Bu Uygulama Talimatı, yedekli seyir (çeki) yapılması esnasında seyir, can, mal ve çevre emniyetine tehdit oluşturabilecek her türlü kaza ve kayıpların önlenmesi için alınması gereken tedbirleri ve yapılacak işlemleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
Kapsam

Madde 2 - (1) Bu talimat; karasularımızda bir noktadan başlayan her türlü çeki işlemini kapsar.

(2) Bu talimat; 1. Askeri amaçla yapılan çeki işlemlerini,

 2. Su ürünleri üretim tesislerine hizmet veren havuz, kafes vb. çeki işlemlerini,

 3. Tam boyu 24 metrenin altındaki çekilen gemileri,

kapsamaz.
Dayanak

Madde 3 - 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkındaki Kanunun 6’ncı maddesi,618 sayılı Limanlar Kanunu’nun 2’nci maddesi ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 9’uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

Madde 4 - Bu esaslarda geçen,

 1. Çeken: Herhangi bir cismi/deniz aracını/gemiyi yedeğinde çeken cinsi romorkör olan gemiyi,

 2. Çekilen: Çekilerek götürülen cisimleri/deniz araçlarını/gemileri,

 3. Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü: 29/04/1978 tarihli ve 16273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğünü,

 4. Gemi Denetim Uzmanı: Gemi Sürvey Uzmanı, Denizcilik Uzmanı veya Denizcilik Uzman Yardımcısını,

 5. IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütünü,

 6. İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

 7. Kılavuz Kaptan: 28/11/2006 tarihli ve 26360 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri, Eğitimleri Belgelendirilmeleri ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik’te belirtilen kılavuz kaptan yeterlik belgelerinden birisine sahip olarak; gemi kaptanına, yetkili kılavuz kaptan belgesi ile yetkilendirildiği alan dâhilinde uluslararası denizcilik teamüllerine göre geminin seyir ve manevrasına yönelik   konularda danışmanlık yapan ve gemi kaptanının sorumluluğu esas olmak üzere hizmetleri seyir ve manevra ile sınırlı olarak  gemiye kılavuzluk eden kişiyi,

 8. Kılavuzluk Teşkilatı: İdare tarafından kendisine kılavuzluk hizmeti yapma izni verilmiş olan ve yetkilendirildiği bölgede Kılavuz Kaptan istihdam eden ve hizmete uygun kılavuzluk istasyonuna sahip olan kamu veya özel teşebbüs tüzel kişiliği veyahut bu niteliklere sahip olarak müşterek taahhütnameyle İdareden izin almış birden çok tüzel kişiliğin oluşturduğu ortak girişimi,

 9. Yetkilendirilmiş Kuruluş: 01/10/2003 tarihli ve 25246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; İdare adına, İdarenin belirleyeceği konularda, ulusal ve uluslararası kurallar ile yükümlülükler çerçevesinde, sörvey yapma ve sertifika düzenleme konusunda yetkilendirilen kuruluşu,

 10. Römorkör: Tonilato belgesinde cinsi römorkör olarak tarif edilmiş itme, çekme ve refakat amaçlı kullanılan makinalı gemileri,

 11. Toplam yedek boyu: Yedek çeken römorkörün başı ile yedeklenenin kıçı arasındaki, ya da iten römorkörün kıçı ile itilenin başı arasındaki tam yolla çalışma sırasındaki uzunluk,

 12. Temsilci: Çeken deniz aracının Acente, Donatan veya işleten firmasından bir yetkili kişiyi,

 13. Yedekleme: Denizde hareket kabiliyetini kısmen ya da tamamen kaybetmiş bir deniz aracının veya geminin ya da hareket kabiliyeti olmayan bir cismin başka bir gemi tarafından emniyetli bir sahaya veya istenilen mevkiye götürülmesi işlemini,

ifade eder.
Türk Boğazlarından geçecek yedekli gemiler

Madde 5 - Türk Boğazlarından geçecek yedekli gemiler Türk Boğazları mevzuatı hükümlerine tabidir.
Çeken ve Çekilende bulundurulması gereken personel ve donanımlar

Madde 6 –

 1. Çeken gemi, çeki (yedekleme) işlemini yapmadan önce belgesinde ve/veya Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına İlişkin Yönerge’de belirtilen asgari personel sayısını bulundurmak zorundadır.

 2. Liman Başkanlığı gerek görülmesi durumunda çeki işlemi için ilave personel alınmasını isteyebilir.

 3. Liman Başkanlığınca gerek görülmesi durumunda çekilinde personel bulundurulabilecek, ancak personel sayısı minimum seviyede tutulacaktır.

ç) Yedekleme yapacak römorkörlere her beş (5) yılda bir çeki gücü testi yaptırılır. Çeki gücü testi, yetkilendirilmiş klas kuruluşları gözetiminde uluslararası kurallara ve klas kuruluşunun çeki gücü testi ile ilgili klas kurallarına göre yerine getirilir.

 1. Çeki gücü testi yaptırılacak römorkörün geçerli bir Denize Elverişlilik Belgesi olacaktır. Yeni inşa olup henüz hizmete başlamayan römorkörlerin çeki gücü testi inşa edildiği tersanede Denize Elverişlilik Belgesi olmadan da klas kuruluşu nezaretinde yaptırılabilir.

 2. Çeki halatlarının sertifika üretim tarihleri 5 yıldan fazla olmayacaktır. Ana çekme halatının ve bunun yedeğinin minimum kopma gücü (MBL) aşağıdaki gibi olacaktır.


Çeki Gücü (BP) (ton)

<40

40-90

>90


MBL (ton)

3.0xBP

(3.8-BP/50) BP

2.0xBP 1. Ana ve yedek çekme halatlarının boyu aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.

L (Halat boyu) = (BP/MBL) x 1,200 METRES


(BP: Çeki Gücü; MBL: Minimum Kopma Gücü)

 1. Yedekleme (çeki) işlemlerinde kullanılacak kilitler ana çekme halatının minimum kopma gücünün %110’undan az olmayacak, kilitlerin minimum kırılma gücünün belirtilmediği durumlarda, emniyetli çalışma yükü aşağıdaki gibi olacaktır.


Çeki Gücü (ton)

Emniyetli Çalışma Yükü (ton)

40 tondan az

1.0 x BP

40 ton veya daha fazla

(0.5 x BP) + 20

ğ) Çeki kancasının test tarihi 5 yıldan fazla olmayacaktır. 1. Yedekli seyir (çeki) mesafesi 250 deniz milinden fazla olan seferlerde çeken gemi bir çeki ırgatı ile donatılmış olacak, frenleme sistemi, kullanılacak çekme halatının dokümante edilmiş minimum kopma gücünü karşılayacak uygunlukta olacaktır.

ı) Çeken ve çekilen arasında acil durumlarda veya mücbir sebeplerden dolayı personel transferi gerektiği durumlarda personelin emniyetli bir şekilde geçiş imkânına sahip olduğu tespit edilecektir. Liman sefer bölgesi haricinde yapılan çeki işlemlerinde her kişi için bir adet suya dalma elbisesi bulundurulacaktır. Haberleşme için telsiz cihazı (liman sefer bölgesi haricinde DSC özellikli), aydınlatma imkânları, yeterli sayıda (kişi başı 1 adet) can yeleği bulundurulacaktır.

 1. Çeken ve çekilen Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğüne uygun olarak gündüz ve gece fenerler, şekiller ve işaretlerle donatılmış olacaktır.

 2. Çeki işleminde kullanılacak donanımlar çekilenin genel yapısı ve ebatları da göz önünde bulundurularak en kötü hava şartları ve çevre koşullarına göre yeterli mukavemette ve sağlamlıkta olacaktır. Çeki halatının herhangi bir nedenle kopması durumunda, hemen yerine verilecek yeterli sağlamlıkta yedek bir halat (acil müdahale halatı) bulunacaktır.

 3. Bu Talimatta bulunmayan maddelerde IMO MSC/Circ. 884 (Guidelines for Safe Ocean Towing) referans alınacak şekilde uygulama yapılır.


Başvuru

Madde 7 -

 1. Yedekli seyir işlemini yapacak olan kişi ya da kuruluşlar, çeki işleminin yapılmasına izin verilmesine dair başvuruyu; dilekçesine EK-1’de yer alan bilgi ve belgeleri ekleyerek liman çıkış belgesi almak suretiyle çeki işlemine başlamadan en az 3 (üç) iş günü önce doğrudan çeki işleminin başlayacağı Liman Başkanlığına yapar. Liman çıkış belgesi almak zorunda olmayan gemiler için bu süre en az 1 (bir) iş günüdür.

 2. Liman sınırları içinde yapılacak ve toplam yedek boyu 75 metre ve az olan çeki işlemlerinde Liman Başkanlığı’na dilekçeyle ve çeki planı (EK-2) ile başvurulur. Toplam yedek boyu 75 metreden fazla ise Madde 8 doğrultusunda değerlendirilir.


Toplam yedek boyu 75 metreden fazla olan yedekli seyir (çeki) işlemlerinin değerlendirilmesi

Madde 8 - a) Toplam yedek boyu 75 metreden fazla olan yedekli seyir (çeki) işlemleri aşağıdaki şekilde değerlendirilir.

(1)- Kabotaj seferi dâhilinde yapılacak yedekli seyir (çeki) işlemlerinde Liman Başkanı, Gemi Denetim Uzmanı ya da Uzmanlarınca düzenlenecek rapora,

(2)- Uluslararası yapılacak yedekli seyir (çeki) işlemlerinde yetkilendirilmiş klas kuruluşlarınca verilen çeki uygunluk belgesine,

istinaden çeki işleminin başlayacağı Liman Başkanlığınca değerlendirilir.


(b)-Yedekli seyir (çeki) yapılmadan önce Gemi Denetim Uzmanı, Gemi Denetim Uzmanının bulunmadığı yerde Liman Başkanı tarafından EK-3’ deki Yedekleme Kontrol Listesi doldurulur.

(c) Çekilenin tam boyunun 24 metre ve üstü olması durumunda çeki işlemi sadece cinsi “Çeki Römorkörü” olan römorkör veya römorkörler ile yapılabilir.

(ç) Kabotaj seferleri dahilinde yapılan yedekli seyir (çeki) işlemlerinde değerlendirmeye ilişkin bilgi ve belgeler, yedekli seyir (çeki) işleminin başladığı Liman Başkanlığı tarafından varış limanının bulunduğu Liman Başkanlığına bildirilir.

(d) Çekilenin tam boyu 24 metrenin altında olan yedekli seyir işlemlerinde temsilci tarafından varış limanının bulunduğu ilgili Liman Başkanlığına 24 saat öncesinden yazılı bilgi verilmesi zorunludur.(e)- Bu Uygulama Talimatı hükümleri her bir yedekli seyir işlemi için ayrıca uygulanmakla birlikte, çeken ve çekilenin aynı olduğu yedekli seyir (çeki) işlemlerinde Liman Başkanlığının uygun görmesi durumunda çeki izni süreli olarak da verilebilir.
Çekilenin limana yanaşıp kalkma işlemlerinin yapılma esasları

Madde 9 – Çekilenin tam boyunun 75 metre ve üzerinde olduğu veya çeken ve çekilenin toplam tonajının 1000 GT ve üzerinde olduğu çeki işlemlerinde kılavuzluk sahası içerisindeki operasyonlar kılavuz kaptan nezaretinde yapılır. Yanaşma ve demirleme için en az 24 saat önce, çekenin acentesi, donatanı veya işleteni tarafından, Liman Başkanlığından ordino alınır.
Cezai İşlemler

Madde 10 - Bu Talimat hükümlerine aykırı hareketlerde bulunanlar hakkında, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkındaki Kanun, 618 sayılı Limanlar Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu esaslarına göre işlem yapılır.

EK-1

ÇEKİ İZNİ VERİLMEDEN ÖNCE ARANACAK BELGELER
Çeki talebinde bulunan Donatan/İşleten/Gemi Kaptanı veya temsilcisi Acente, Liman Başkanlığına sunduğu yedekli seyir izni talep dilekçesinin ekinde aşağıdaki bilgi ve belgeleri ibraz etmek zorundadır;


 1. ÇEKEN GEMİ İLE İLGİLİ SERTİFİKALAR/BELGELER:

 1. Sefer bölgesine uygun gemiye ait tüm ulusal ve uluslararası sertifikaları.

 2. Çeken geminin çekme gücünü gösterir onaylı ve son 5 yıl içinde düzenlenmiş Çeki Gücü Sertifikasını.

 3. İdare tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca (uluslararası seferler için) verilen Çeki Uygunluk Belgesi veya Liman Başkanı veya Gemi Denetim Uzmanlarınca (kabotaj seferleri için) verilen raporu.
 1. ÇEKİLEN İLE İLGİLİ SERTİFİKALAR/BELGELER:

 1. Su aracı uygunluk belgesi, düzenlenmişse tonilato belgesi veya teknik nitelikleri ile ilgili dokümanlar.

 2. Çekilen üzerinde bir yük taşınacak ise taşıma kapasiteleri ile denge kriterlerinin belirlenip denge hesaplarının yapılarak taşınacak yüke uygunluğunu da gösteren İdarece onaylı ve geçerli denge kitapçığı (stability booklet), ayrıca yükün bağlama (lashing) malzemelerinin detaylarını da belirten emniyetli bağlama planı.
 1. ÇEKİ PLANI:

Çeken ve çekilenin boyut, tonaj v.b. teknik karakteristik bilgileri ile birlikte çeki halatının ve yedek çeki halatının uzunluğu, karakteristik bilgileri ve bağlama şekli de gösterilerek tanzim edilmiş ve çeken geminin Kaptanı ve/veya Donatanı/İşleteni tarafından onaylı ve Ek:2’de örneği verilen çeki planı,


 1. ACİL DURUM MÜDAHALE PLANI:

Tam boyu 75 metre ve üzerindeki tüm yedekli seyir (çeki) işlemlerindeki acil durumlarda (makine arızası, yangın, yedeğin su alması, yedek halatının kopması, deniz kazası v.b.) çeken gemi kaptanı ve/veya donatanı/işleteni tarafından yetki, sorumluluk ve görev dağılımının tanzim edilerek çeken geminin kaptanı tarafından onaylanmış “Acil Durum Müdahale Planı”,


 1. P&I POLİÇESİ: (1)

  1. Herhangi bir kaza durumunda, gemilerin kurtarılması, batığın çıkarılması ve gemi enkazlarının kaza yerinden kaldırılması ile ilgili masrafların, hizmet bedellerinin ve çevreye verilen zararların tazminini,

  2. Liman, iskele, rıhtım, dalgakıran, seyir yardımcıları v.b. herhangi bir başka cisme çarpması sonucu verilen hasarlar ile ilgili zararların tazminini,

  3. Gemiadamları dışındaki üçüncü şahısların ölümü ya da yaralanmaları ile ilgili tazminatları,

içerdiği, aynı meyanda çekileni de kapsadığı ve güncel ve geçerli olduğu sigorta firması tarafından beyan edilen ve firma yetkilisinin isim ve soyadı ile imzası bulunan resmi bir yazının, ekinde yukarıda belirtilen tazminatların kapsam dahilinde olduğu açıkça belirtilen bölümlerin de bulunduğu P&I poliçesi ile birlikte, çeken tarafından ilgili Liman Başkanlığına ibraz edilmesi zorunludur.

(2) – Çekilene P&I Sigortası yapılamadığı durumlarda çekenin P&I Sigortasının çekileni kapsayacak şekilde yapılması zorunludur.

(3) – Çeken ve çekilen deniz araçlarının Kamuya ait olduğu ancak her iki deniz aracına da P&I Sigortası yapılamadığı durumlarda, seyir, can, mal ve çevre emniyetine olabilecek her türlü zararın tazminine yönelik ilgili Kamu İdaresi tarafından hazırlanacak bir taahhütname ilgili Liman Başkanlığına ibraz edilecektir.


EK-2


EK-3

YEDEKLEME KONTROL LİSTESİ


KALKIŞ LİMANI

VARIŞ LİMANI

KONTROL TARİHİRÖMORKÖR
ADI :

BAYRAĞI :

IMO :

GROSS :

NET :

DONATAN/İŞLETEN :


DÖKÜMANLAR


VAR

YOK

AÇIKLAMA

ÇEKİ PLANI VAR MI?
RÖMORKÖRÜN ÇEKİ GÜCÜ (BOLLARD PULL) SERTİFİKASI VAR MI? (SON 5 YIL İÇİNDE DÜZENLENMİŞ OLACAKTIR.)
YEDEKLEMEDE KULLANILAN EKİPMANLARIN SERTİFİKASI

VAR MI?

ANA VE YEDEK ÇEKME HALATLARININ SERTİFİKASI

VAR MI? (SON 5 YIL İÇİNDE DÜZENLENMİŞ OLACAKTIR.)


ÇEKME KANCASI SERTİFİKASI VAR MI? (SON 5 YIL İÇİNDE DÜZENLENMİŞ OLACAKTIR.)
KULLANILAN DİĞER EKİPMANLARIN SERTİFİKASI VAR MI?
GEÇERLİ BİR KLAS SERTİFİKASI VAR MI? (ÇEKİ İŞLEMİ SÜRESİNCE GEÇERLİ OLMALI)
GEÇERLİ BİR DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİ VAR MI? (ÇEKİ İŞLEMİ SÜRESİNCE GEÇERLİ OLMALI)
GEMİADAMI DONATIMINDA ASGARİ EMNİYET (MINIMUM SAFE MANNING) BELGESİ VAR MI? (ÇEKİ İŞLEMİ SÜRESİNCE GEÇERLİ OLMALI)PERSONEL LİSTESİKONTROLLER


EVET

HAYIR

AÇIKLAMA

OPERASYON VE ÇEKİ KILAVUZU (TOWING MANUAL) VAR MI?
ACİL DURUMLAR İÇİN OLASILIK PLANI VAR MI?
SEFER PLANI VAR MI? (Kabotaj seferi için hava tahmin raporları ile acil durum ve sığınma noktaları planlaması dâhil)
SEYİR FENERLERİ, ŞEKİL, GÜNDÜZ İŞARETLERİ, SES İŞARETLERİ MEVCUT VE ÇALIŞIYOR MU?
CAN KURTARMA ARAÇLARI TAM VE YETERLİ Mİ? (LİMAN SEFERİ HARİCİNDE SUYA DALMA ELBİSESİ DÂHİL)
YANGIN ÖNLEME TEÇHİZATLARI TAM VE YETERLİ Mİ?
DEMİRLEME EKİPMANLARI ÇALIŞIYOR MU?
DENİZ KİRLİLİĞİNİ ÖNLEME İÇİN YETERLİ TEDBİR ALINMIŞ MI?YETERLİ GEMİ ADAMI MEVCUT MU?
YEDEKLEMEDE KULLANILAN MALZEMENİN YEDEĞİ VAR MI?
YETERLİ KUMANYA VE YAKIT VS. VAR MI?
HABERLEŞME EKİPMANLARI TAM VE ÇALIŞIR VAZİYETTE Mİ?
SERBEST BIRAKMA TERTİBATI ÇALIŞIYOR MU?
HARİTALAR, NOTİK YAYIN VAR MI? DÜZELTMELERİ YAPILMIŞ MI?
ÇEKİLEN GEMİDE SU VE HAVA GEÇİRMEZLİK SAĞLANMIŞ MI? (TÜM KAPAKLAR, İSKANDİL BORULARI, VALFLER VB SIKICA KAPATILMIŞ MI?)NOT:

KAPTAN LİMAN BAŞKANI/GEMİ DENETİM UZMANI
Yüklə 74,22 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin