Anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretuluiYüklə 1,18 Mb.
səhifə1/14
tarix25.01.2019
ölçüsü1,18 Mb.
#101825
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI


INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ALBA


510009 Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen, Nr. 7

Tel. 0258-817.255, Fax 0258-817.663

Nr. 9240 din 27.12.2007

CĂTRE UNITĂŢILE ŞCOLARE DIN JUDEŢUL ALBA


- în atenţia doamnei / domnului director -

PRECIZĂRI ŞI TERMENEreferitoare la mişcarea personalului didactic în anul şcolar 2008-2009
Mişcarea personalului didactic pentru încadrarea unităţilor în anul şcolar 2008-2009 se derulează pe parcursul întregului an calendaristic 2008. Etapele acestei mişcări sunt prevăzute în Calendarul mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2008-2009 aprobat prin Ordinul MECT Nr. 2572/09.11.2007. Acest document va fi denumit în cele ce urmează: Calendar.

Modul de desfăşurare a diferitelor etape este prezentat în Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar aprobată prin Ordinul MECT Nr. 2573/09.11.2007. Acest document va fi denumit în cele ce urmează: Metodologie.

Vor fi detaliate anumite cerinţe şi vor fi formulate termene pentru transmiterea informaţiilor de la unităţile şcolare la ISJ Alba în vederea armonizării acestor termene cu cele impuse la nivel naţional de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.


 1. Reactualizarea deciziilor de numire a titularilor

În perioada 1990-2007 reţeaua şcolară a judeţului Alba a suferit multe modificări, unele unităţi de învăţământ s-au transformat schimbându-şi nivelul, au devenit structuri sau secţii ale unor unităţi cu personalitate juridică, altele au fuzionat sau şi-au schimbat denumirea.

Ca urmare a acestui fapt, în conformitate cu art. 1(alin. 2, lit. c) din Metodologie, în perioada 3 decembrie 2007 – 18 ianuarie 2008 vor fi revizuite toate deciziile de numire / transfer pentru toţi titularii. În cazul în care există neconcordanţe între denumirea sau statutul actual al unităţii şcolare şi datele din decizie, se va solicita inspectoratului actualizarea deciziei.

Unităţile şcolare care descoperă astfel de cazuri în unitatea proprie sau în unităţile subordonate vor trimite la ISJ Alba un dosar cu următoarele documente:

Decizia /Ordinul în conformitate cu care s-a modificat denumirea unităţii, statutul sau structura acesteia (copie semnată pentru conformitate cu originalul de către director);

Cerere a titularilor care solicită actualizarea deciziei de numire/transfer/pretransfer;

Decizia de numire ca titular pentru cazurile care necesită actualizare (copie semnată pentru conformitate cu originalul de către director);

Tabel centralizator conform machetei postate pe site-ul http://personal.albanet.ro.
Nr.

Crt.

Numele şi

Prenumele

titularului

Specialitatea /specialităţile

conform actelor de studii

Specialitatea titulaturii

Denumirea veche a unităţii şcolare

Denumirea actuală a unităţii şcolare

(şi structura dacă e cazul)

Decizia / Ordinul de numire ca titular

(nr….. din …..)

Observaţii

(limba de predare)

1.


Termen ISJ: 10 ianuarie 2008


 1. Pensionarea titularilor care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare

Întocmirea listei cuprinzând personalul didactic titular care urmează să fie pensionat începând cu data de 01 septembrie 2008 se face la nivelul fiecărei unităţi şcolare coordonatoare, atât pentru unitatea proprie cât şi pentru unităţile subordonate (listă unică).

Vă rugăm să transmiteţi la I.S.J. Alba un tabel nominal cu personalul didactic titular care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare, pentru limită de vârstă standard (Art. 127 alin. 1 din Legea 128/1997) sau care solicită pensionare anticipată (Art. 127 alin. 3 din Legea 128/1997). Tabelul trebuie să conţină următoarele date:


Nr.

Crt.

Numele şi

prenumele

titularului

pensionabil

Unitatea /

unităţile şcolare

unde este titular

Specialitatea titulaturii

Data naşterii

Vârsta la data 01.09.2008

(ani, luni)

Grad didactic

Vechime

(ani)

Tip de pensie:

Art. 127 alin. 1

Art. 127 alin. 3

Solicită sau nu menţinerea ca titular în 2008-2009

Conform

Art. 128/Legea 128

1.
Termen ISJ: 25 ianuarie 2008 – 30 ianuarie 2008
Condiţii de pensionare (conform Legii 19/2000):
Femei: vârsta standard, la data de 31.08.2008, este de 58 de ani şi 5 luni;

Bărbaţi: vârsta standard, la data de 31.08.2008, este de 63 de ani şi 5 luni.
Toate cadrele didactice titulare care îndeplinesc aceste condiţii de vârstă până la data de 31.08.2008, pot solicita pensionarea conform Art. 127(1) din Legea 128/1997, la încheierea anului şcolar 2007/2008.

Pentru motive temeinice se poate solicita pensionarea şi pe parcursul anului şcolar 2007/2008, conform Art. 127(2) din Legea 128/1997, în momentul îndeplinirii condiţiilor legale de pensionare, fiind însă necesară aprobarea inspectoratului şcolar.
Nr

crt

Perioada

în care se solicită

pensionarea

Vârsta necesară

-femei-

Ani/luni

Vârsta necesară

-bărbaţi-

Ani/luni

1.

decembrie 2007 -

martie 200858/3

63/3

2.

aprilie 2008 -

iulie 200858/4

63/4

3.

august 2008 -

noiembrie 200858/5

63/5

Dosarele pentru pensionare se întocmesc la secretariatul unităţii şcolare cu personalitate juridică şi se depun la Casa Judeţeană de Pensii Alba.

Pentru obţinerea deciziei de încetare a contractului individual de muncă, în vederea pensionării, se depune o cerere la ISJ Alba, precizând data exactă la care se solicită încetarea activităţii (cererile se depun până cel târziu în data de 31.08.2008).

În cazul pensionării anticipate, conform Art. 127(3) din Legea 128/1997, decizia de încetare a contractului individual de muncă se emite de către ISJ Alba, la cerere, după prezentarea la inspectoratul şcolar a deciziei de aprobare a pensionării de către Casa Judeţeană de Pensii.

Cadrelor didactice, cărora nu li s-a aprobat menţinerea în funcţia didactică peste vârsta standard de pensionare ca titulari conform Art. 128 din Legea 128/1997 şi nu solicită pensionarea în condiţiile legii, li se aplică prevederile art. 10(2) din Metodologie (art. 58 şi art. 61 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare).

Cadrele didactice pensionate pot fi încadrate în sistemul cumul/plata cu ora numai după îndeplinirea vârstei de pensionare (Art. 127 alin. 4 din Statutul personalului didactic).

 1. Situaţia preliminară a restrângerilor de activitate

Conform art. 10(1) din Metodologie se pot aproba menţineri ale titularilor în funcţia didactică, în anul şcolar 2008-2009, peste vârsta standard de pensionare, numai dacă a fost asigurat numărul necesar de posturi vacante corespunzătoare, pentru soluţionarea restrângerilor de activitate.

Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar poate aproba menţinerea titularilor peste vârsta de pensionare numai dacă analizează situaţia restrângerilor de activitate pentru anul şcolar 2008-2009, restrângeri datorate aplicării planului cadru, proiectului planului de şcolarizare şi restructurării reţelei şcolare.

Această situaţie preliminară va fi actualizată şi retransmisă în data de 27.02.2008.

Datele referitoare la restrângerile de activitate, necesare comisiei de mobilitate pentru a analiza cererile de menţinere în sistem a titularilor, peste vârsta de pensionare, se vor transmite la ISJ Alba într-un tabel de forma:Nr. crt.

Zona

Mediul

Unitatea/unităţile şcolare

Numele şi prenumele titularului

Specializările

conform actelor de studii

Specialitatea postului/

catedrei

pe care este titular

Nivel

de învăţământ

Nr. ore rămase

în catedră

2008 – 2009

Punctaj cf. Anexei 2

Motivul restrângerii

Observaţii

1.Termen ISJ: 25 ianuarie 2008 – 30 ianuarie 2008
Notă:

La rubrica unitatea şcolară de titulatură se menţionează, dacă este cazul, unităţile şcolare subordonate: structuri, şcoli primare, grădiniţe.

La numele titularului care intră în restrângere de activitate, dacă nu este posibilă la această dată nominalizarea pe baza criteriilor şi punctajelor pentru evaluare din Anexa 2, se notează cu X1, X2,… şi se va reveni în situaţia finală din 27.02.2008.

Specializările dobândite prin studii sunt necesare pentru a găsi o soluţie alternativă de rezolvare a reducerii.

La rubrica Nr. de ore în catedră în 2008-2009 se va trece numărul de ore care mai sunt disponibile în cazul transferului sau detaşării titularului (între 0 şi 8 ore).Punctajul se trece numai dacă s-a putut face evaluarea definitivă a titularilor la această dată. Acesta va fi actualizat în momentul depunerii dosarelor pentru soluţionarea restrângerilor de activitate (08.04.2008 – 18.04.2008).

Este obligatoriu să precizaţi motivul pentru care o persoană are restrângere de activitate iar persoanei respective să-i comunicaţi în scris acest lucru şi să o consiliaţi în vederea rezolvării situaţiei.

Se face încadrarea titularilor la nivel de unitate cu personalitate juridică menţinând desigur, pe cât posibil, catedrele din anii precedenţi la nivelul structurilor.

Se lucrează pe baza proiectului planului de şcolarizare 2008-2009 şi a planurilor cadru existente. Dacă nu sunt suficiente ore pentru toţi titularii la o anumita specialitate şi nu se găsesc soluţii legale la nivelul şcolii conform art. 1-9 din Metodologie, se face ierarhizarea prin punctaj la nivel de unitate cu personalitate juridică (cu structurile incluse).

Inspecţia şcolară la clasă, în cazul restrângerilor de activitate, se solicită numai în situaţia în care există diferenţă de punctaj până la maximum 1 punct între doi sau mai mulţi candidaţi după aplicarea criteriilor II-VI din Anexa nr. 2 la Metodologie.

Se solicită completare de normă dacă există asigurată titularului cel puţin ½ normă în specialitate / specialităţi dobândite prin studii.

Se solicită soluţionarea restrângerii de activitate dacă titularul are sub ½ normă în specialitate.

Lista cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate începând cu data de 01.09.2008 se afişează la ISJ în data de 07.04.2008.
 1. Menţinerea în activitate, ca titulari, peste vârsta standard de pensionare

Cadrele didactice titulare care solicită menţinerea în funcţia didactică, peste vârsta standard de pensionare, cu statut de titular, în anul şcolar 2008-2009, conform art. 128 din Legea 128/1997, vor depune la I.S.J. Alba un dosar care va cuprinde: • Cerere în care se menţionează numele, data naşterii, studii, specialitatea, unitatea şcolară / unităţile unde este titular, adresa şi numărul de telefon al solicitantului;

 • Copie după buletin / carte de identitate;

 • Copie după decizia de titularizare (numire/transfer) în învăţământ;

 • Copie după certificatul de acordare a gradului didactic I sau a titlului ştiinţific de doctor;

 • Copie după procesul-verbal al consiliului profesoral al unităţii şcolare în care se solicită menţinerea ca titular prin vot nominal deschistabel nominal cu toate cadrele didactice din unitatea şcolară în care, sub semnătură, se exprimă acordul sau dezacordul în privinţa menţinerii titularului peste vârsta de pensionare;

 • Adeverinţă din partea consiliului de administraţie din care să rezulte că în unitatea şcolară, la specialitatea respectivă, nu există restrângere de activitate în anul şcolar 2008-2009;

 • Adeverinţă din care să rezulte viabilitatea estimată (în număr de ani şcolari) a postului/catedrei pe care se solicită menţinerea ca titular;

 • Curriculum vitae din care să rezulte performanţa didactică a solicitantului.

Notă:

Înainte de a supune la vot cererea de menţinere ca titular peste vârsta de pensionare, vă rugăm să reamintiţi membrilor consiliului profesoral conţinutul articolului 128 din Legea 128/1997.

Nu aprobaţi cereri ale unor titulari care nu au obţinut gradul I şi nici ale celor care au depăşit cu trei ani vârsta standard de pensionare!

Cererile de menţinere în activitate vor fi analizate în perioada 6-8 februarie 2008 în Consiliul de administraţie al ISJ iar comunicarea acordului /refuzului se va face în data de 11 februarie 2008. Contestaţiile se depun în perioada 11-13 februarie 2008.


Termen de depunere a dosarelor la ISJ: 25 ianuarie – 4 februarie 2008.
 1. Constituirea catedrelor şi încadrarea personalului didactic titular în învăţământ

Declararea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete
Cadrul legal pentru constituirea catedrelor didactice din învăţământul preuniversitar este prevăzut în Metodologie – art. 1- 10. După constituirea catedrelor se încadrează toţi titularii şcolii pe norma de bază. Se vor încadra şi titularii care au catedrele rezervate din diferite motive legale şi se va menţiona în proiectul de încadrare, motivul rezervării.

Proiectul de încadrare a titularilor, împreună cu schema orară, aprobate de consiliul profesoral şi avizate de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, se înaintează la I.S.J. Alba – Comisia de mobilitate – pentru verificare (Art. 3 din Metodologie).


Nr.

crt.

Unitatea şcolară,

Unităţile şcolare

(secţii/structuri)

Numele şi prenumele titularului

Postul/

catedra

(specialitatea titulaturii)

Specializările

dobândite

conform

actelor de studii


Catedra / postul

(număr de ore pe săptămână)

Observaţii

Structura catedrei:

număr ore /specialitatea

Total

ore pe săptămână

Norma de bază

Plata cu ora
1.
Yüklə 1,18 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə