ArtviN İLİ, murgul iLÇESİ, petek mahallesi, 06 ada parselYüklə 24,43 Kb.
tarix03.08.2018
ölçüsü24,43 Kb.
#67337
növüYazı

[Metni yazın]


ARTVİN İLİ, MURGUL İLÇESİ, PETEK MAHALLESİ,

106 ADA 1 PARSEL

BİLGİ NOTU

1.jpg


10. PROJE GRUP BAŞKANLIĞI

TEMMUZ- 2017

TAŞINMAZIN MEVCUT DURUMU


Artvin İli, Murgul İlçesi, Petek Mahallesi sınırları içerisinde; “Tarla” nitelikli ve 12.540,69 m² yüzölçümüne sahip 106 ada 1 parsel Sümer Holding A.Ş. mülkiyetindedir.

TAŞINMAZIN ADRES VE ULAŞIM BİLGİLERİ


Taşınmaz, Artvin İli, Murgul İlçesi, Petek Mahallesi sınırları içerisinde; 106 ada 1 parsel olarak yer almaktadır.

Taşınmaza ulaşım için, Artvin ilinin ulaşım akslarından biri olan Erzurum Karayolu üzerinde kuzey istikametinde yaklaşık 13 km. ilerlenir. Sağ koldaki Borçka İlçesi mevkiine dönülerek ilerlenir ve Borçka kent merkezinden sol koldaki Murgul Yoluna dönülerek sırasıyla Civanköy, Erenköy mahalleleri geçildikten 5 km. sonra Murgul Kent merkezine varılır. Kent merkezinden sol koldaki Hastane caddesine çıkılarak 700 m. ilerlenip sol koldan dönülerek ilerlenir ve sağ koldaki yola dönülerek 4 km. ilerlendikten sonra sol kolda 500 m. mesafede kalan konu taşınmaza ulaşım sağlanır. Taşınmazın konumlu olduğu bölgenin dağlık olması, ulaşım imkanlarının kısıtlı olması ve devamlı göç veren bölge olması sebebiyle, büyük çoğunlukla seyrek yoğunluklu konut olarak gelişim olmakla birlikte, resmi kurumlara ait tesisler ve bunun gibi yapılaşmalarında halen mevcut olduğu bir bölgedir.1.png

Taşınmazların konumu

Taşınmazın konumlu olduğu bölgenin dağlık olması, ulaşım imkanlarının kısıtlı olması ve devamlı göç veren bölge olması sebebiyle, büyük çoğunlukla seyrek yoğunluklu konut olarak gelişim olmakla birlikte, resmi kurumlara ait tesisler ve bunun gibi yapılaşmalarında halen mevcut olduğu bir bölgedir.foto2.jpg

foto2.jpg

*Taşınmazın genel görünümünü, topografik yapısını ve mevcut kullanım durumunu gösteren fotoğraflar

TAŞINMAZA YÖNELİK YASAL DURUMU

TAŞINMAZIN TAPU KAYIT BİLGİLERİ


106 ada 1 parsel no.lu taşınmaza ilişkin olarak;

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Kadastro Bilgi Sistemi’nde (TAKBİS) 10.04.2017 tarih itibariyle temin edilen taşınmaza ait tapu kayıt belgesine göre taşınmaz üzerinde kısıtlayıcı herhangi bir takyidat kaydı bulunmamaktadır.
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ YAPILAŞMA DURUMU


Petek Mahallesi 106 ada 1 parsel mevcut durumda “boş” olup, parsel üzerinde herhangi bir yapı vb. bulunmamaktadır. Parsel içi ağaçlarla çevrilidir.

TAŞINMAZA YÖNELİK HUKUKİ DURUM BİLGİSİ


Konu taşınmaza yönelik olarak Murgul Belediyesi İmar Müdürlüğü ve Hukuk Birimlerinde yapılan incelemelerde; taşınmazın konumlu olduğu bölgeye ya da doğrudan taşınmaza ilişkin herhangi bir olumsuz bilgi, belge veya kararın bulunmadığı beyan edilmektedir.

TAŞINMAZA YÖNELİK İMAR DURUMU

1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI


Taşınmazın yer aldığı bölgeye ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı 03.04.2017 tarih onaylı Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı mevcuttur.

Söz konusu taşınmazın bulunduğu parsel 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ‘Tarımsal Arazi’ Kullanımında ‘Tarım Arazisi’ sınırları içerisinde kalmaktadır. Söz konusu Tarımsal Arazi Kullanımına ilişkin ilgili plan notları aşağıda sıralanmıştır.

“6.4 TARIM ALANLARI

6.4.1 Bu planda yer alan tarım alanları “Tarım Arazisi” ve “Bölgeye Özel Ürün Alanı” olarak gösterilmiş olup 5403 sayılı kanun ve ilgili yönetmeliğinde tanımlanan “Tarım Arazileri Sınıflarına” ayrılmamıştır.

6.4.2 Tarım alanlarında ifraz işlemleri 5403 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden yayımlanmış yönetmelik, tüzük hükümleri uyarınca yapılır.

6.4.3 Tarım arazileri ile fiilen sulanan veya sulama projeleri ilgili kuruluşlar tarafından hazırlanmış ve yatırım programına alınmış/alınacak tarım topraklarının tarımsal üretim amaçlı korunması esastır.

6.4.4 Planda tarım arazisi olarak gösterilmiş alanlarda mera tescilli alanlar bulunması durumunda 6.8 maddesi hükümleri doğrultusunda uygulama yapılır. Mera olarak gösterilmiş alanlarda tarım arazisi bulunması durumunda da tarım alanlarına ilişkin hükümler uygulanır.

6.4.5 Bu planın onayından sonra yapılacak olan alt ölçekli planlarda, 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” gereği, 1380 sayılı “Su Ürünleri Kanunu ve Yönetmeliği” hükümleri gereği ve 4342 sayılı “Mera Kanunu” gereği ilgili Tarım İl Müdürlükleri’nin görüşü alınacaktır.

6.4.6 İçme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynaklarının bulunduğu havzalarda, mutlak ve kısa mesafeli koruma kuşağında gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerde organik tarımın özendirilmesi esastır.

6.4.7 Tarımsal amaçlı yapılar kullanım amacı dışında kullanılamaz ve dönüştürülemez.

6.4.8 Silo, samanlık, depo gibi yapıların yüksekliği ihtiyaç doğrultusunda belirlenir.

6.4.9 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda dikili, özel ürün, fiilen sulanan veya sulama projesi kapsamında kalan tarım arazilerinde 3194 sayılı İmarKanununun 27.maddesi kapsamında kalan hayvancılık amaçlı yapılar hariç, hayvancılık tesisi yapılmasına izin verilmez.

6.4.10 Bu planın onayından önce yürürlükteki mevzuat uyarınca inşaat ruhsatı veya yapı kullanma izni verilmiş olan tarımsal amaçlı yapılara ilişkin haklar saklıdır.

6.4.11 Tarım alanlarında yapılacak tarımsal amaçlı yapılar bu plan ile verilmiş olan yapılanma koşullarını aşılmamak kaydıyla, 3194 sayılı İmar Kanunu “Plansız Alanlar Yönetmeliği’nin 6.Bölüm’ünde belirtilen esaslara uyulur.

6.4.12 Tarım arazileri sınıflaması, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca yapılacak/yaptırılacaktır. Tarımsal nitelikli alanlarda, belirlenmiş/belirlenecek tarım arazileri sınıflamalarına göre tarımsal amaçlı yapılaşmalar aşağıda belirlenen koşullara göre gerçekleştirilecektir.

6.4.12.1 Mutlak Tarım Arazileri

Bu alanlarda; tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale dahi olup, İnşaat alanı 75 m2’yi geçemez. E(Emsal) = 0,10’dur.

Örtü altı tarımın yapıldığı, fiilen sulanan veya ilgili kurum ve kuruluşlarca sulama projesi kapsamında olan mutlak tarım arazilerinde 3194 sayılı İmar Kanununun 27.maddesi kapsamında kalan hayvancılık amaçlı yapılar hariç, hayvancılık tesisi yapılmasına izin verilmez. Bu alanlarda örtü altı tarım yapılması durumunda sera yapıları emsale dâhil değildir.

Bir parsel üzerinde müştemilat ve tarımsal amaçlı yapılar hariç birden fazla yapı yapılamaz. Müştemilat binaları inşaat alanına dâhildir.

6.4.12.2 Özel Ürün Arazileri

Bu alanlarda, 3194 sayılı İmar Kanununun 27.maddesi kapsamında kalan hayvancılık amaçlı yapılar hariç hayvancılık amaçlı yatırım yapılmasına izin verilmez. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale dâhil olup İnşaat alanı 150 m2’yi geçemez, Tarımsal amaçlı yapılar için E(Emsal) = 0,05’tir. Bu alanlarda örtü altı tarım yapılması durumunda sera yapıları emsale dâhil değildir.

Bir parsel üzerinde müştemilat ve tarımsal amaçlı yapılar hariç birden fazla yapı yapılamaz. Müştemilat binaları inşaat alanına dâhildir.

6.4.12.3 Dikili Tarım Arazileri

Bu alanlarda; 6.4.12.2 maddesindeki koşullar geçerlidir.

6.4.12.4 Marjinal Tarım Arazileri

Marjinal tarım arazilerinde, tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir. Tarımsal amaçlı yapılar için E(Emsal) = 0.30’dur.

Çiftçinin barınabileceği yapının inşaat alanı 150 m2’yi geçemez. Bu yapılar, tarımsal amaçlı yapılar için belirlenmiş emsale dâhildir. Örtü altı tarımın yapıldığı, fiilen sulanan veya ilgili kurum ve kuruluşlarca sulama projesi kapsamında olan marjinal tarım arazilerinde 3194 sayılı İmar Kanununun 27.maddesi kapsamında kalan hayvancılık amaçlı yapılar hariç, hayvancılık tesisi yapılmasına izin verilmez.

Bu alanlarda örtü altı tarım yapılması durumunda sera yapıları emsale dâhil değildir.”

Bir parsel üzerinde müştemilat ve tarımsal amaçlı yapılar hariç birden fazla yapı yapılamaz. Müştemilat binaları inşaat alanına dâhildir.

6.4.13 Başbakanlık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve bunların bağlı kuruluşları tarafından desteklenen projeye dayalı tarımsal faaliyetler kapsamında tarımsal amaçlı yapılar (tarımsal kalkınma kooperatiflerince uygulanan projeler, üretici birlikleri/kooperatifleri tarafından uygulanan projeler, Avrupa Birliği kaynaklı projeler, Dünya Bankası destekli projeler, sosyal riski azaltma projesi kapsamında uygulanacak projeler gibi) ile destekleme projeleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca değerlendirilerek sonuçlandırılır. Ancak fiilen sulanan veya sulama projesi kapsamında kalan tarım arazilerinde bu hüküm uygulanmaz.6.4.14 Bu alanlarda, Tanımlar bölümünde yer alan tarımsal amaçlı yapılar başlığında belirtilen, özelliği itibariyle hasattan sonra iki saat içinde işlenmediği takdirde kalite ve besin değeri kaybolması söz konusu olan ürünlerin işlenmesine yönelik tesislere ilişkin alt ölçekli planlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın uygun görüşü doğrultusunda çevre düzeni planında değişiklik yapılmasına gerek kalmaksızın ilgili idarelerce Emsal (E) = 0.50, Toplam İnşaat Alanı = 1000 m2 yapılaşma koşulları ile onaylanabilir.”

imar.jpg

1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI


Söz konusu taşınmazlara ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bulunmamaktadır.

1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI


Söz konusu taşınmazlara ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır.Yüklə 24,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin