Aşağıdakılardan informasiya prosesi olanlarını seçin. İnformasiyanın qəbul edilməsiYüklə 0,63 Mb.
səhifə1/5
tarix11.02.2020
ölçüsü0,63 Mb.
#102067
  1   2   3   4   5

Təritb edən: Musayeva Mətanət

MUHAZİRƏ – 1. İnformasiya anlayişı. İnformasiya texnologiyalarının inkişafı mərhələləri və müasir vəziyyəti.

1. Aşağıdakılardan informasiya prosesi olanlarını seçin.

1 - İnformasiyanın qəbul edilməsi

2 - İnformasiyanın yoxlanması

3 - İnformasiyanın emal edilməsi

4 - İnformasiyanın qorunması

5 - İnformasiyanın bölünməsı

A) 2, 3, 5

B) 1, 2, 5

C) 2, 3, 4

D) 1, 4, 5

E) 1, 3, 42. İnformasiya texnologiyaları nәdir?

A) informasiyanın yığılması, saxlanması, emalı vә ötürülmәsinin aparat vә proqram

vasitәlәridir

B) informasiya emalının nümunә mәsәlәlәrinin hәlli metod vә üsullarının mәcmusudur

C) informasiya emalının nümunә mәsәlәlәrinin hәlli üçün istifadә olunan proqram

tәminatıdır

D) informasiya emalının nümunә mәsәlәlәrinin hәlli üçün istifadә olunan texniki

qurğulardır

E) formalaşdırma vә modellәşdirmәdir

3. Uyğunluğu müəyyən edin.

I-Təhsilin informatlaşmasının mövcud olan aspektləri

II-Cəmiyyətin informatlaşmasında informatikanın istifadə olunan səviyyələri

1.Məntiqi

2.Elmi

3.Praktik

4.Metedoloji

5.İqtisadi

6.Texnoloji

7.Fiziki

8.Tətbiqi

A) I-4,7,8 II-1,2,6

B) I-1,2,3 II-4,5,6

C) I-1,3,5 II-2,4,6

D) I-4,5,6 II-1,7,8

E) I-3,6,7 II-2,4,84. Uyğunluğu müəyyən edin:

1 - bölmə

2 - mövzu

3 - tədris vahidi

a – informasiya

b - mətn redaktoru

c - informasiya texnologiyaları

A) 1 – b; 2 – c; 3 – a;

B) 1 – a; 2 – b; 3 – c;

C) 1 – a; 2 – c; 3 – b;

D) 1 – c; 2 – a; 3 – b;

E) 1 – c; 2 – b; 3 – a;

5. Elektron qurğularında informasiya aşağıdakılardan hansı ilə sıx bağlıdır

A) İnformasiyanı qəbul edənlə

B) İnformasiya mənbəyilə

C) İnformasiyanın daşıyıcısı ilə

D) İnformasiya əlaqə kanalıyla

E) İnformasiya tətbiq edənlə

6. Texnoloji proseslәrin mәrkәzlәşdirilmә dәrәcәsinә görә idarәetmә sistemlәrindә

informasiya texnologiyaları hansılardır?

A) qeyri­mәrkәzlәşdirilmiş, mәrkәzlәşdirilmәmiş, kombinasiyalı

B) mәrkәzlәşdirilmiş, qeyri­mәrkәzlәşdirilmiş, mәrkәzlәşdirilmәmiş

C) mәrkәzlәşdirilmiş, qeyri­mәrkәzlәşdirilmiş, kombinasiyalı

D) mәrkәzlәşdirilmәmiş, kombinasiyalı, әks­mәrkәzlәşdirilmiş

E) qismәn mәrkәzlәşdirilmiş, kombinasiyalı, tam mәrkәzlәşdirilmiş7. Aşağidakılardan informasiyanın xassələrinə aid olanlarını seçin.

1 - Informasiyanın obyektivliyi

2 - Informasiyanın başa düçünəmliyi

3 - Informasiyanın etibarlığı

4 - Informasiyanın tamlığı

5 - Informasiyanın yəqinliyi

6 - Informasiyanın aktuallığı

7 - Informasiyanın faydalılığı(dəyərliliyi)

8 - Informasiyanın səhvliyi

A) 2; 3; 5 ; 7; 8;

B) 1; 2; 4; 5; 7;

C) 1; 3 ; 4; 6; 7;

D) 1; 2; 4; 5; 8;

E) 2; 3; 4; 6; 7;8. İnformasiya təsvir formasına görə aşağıdakılara ayrılır:

A) görmə, əşidilən, əzələ ilə qəbul edilən informasiyalar

B) qrafik, səsli,mətn, rəqəmli,video

C) sosial, texniki,bioloji informasiyalar

D) elmi,istehsalat, əşidilən informasiyalar

E)estətik, ictimai-siyasi informasiyalar9. Texnoloji proseslәrin mәrkәzlәşdirilmә dәrәcәsinә görә idarәetmә sistemlәrindә

informasiya texnologiyaları neçә sinfә bölünür?

A) 4


B) 3

C) 5


D) 1

E) 2


10. Informasiyanın növünü seçin.

1- Dəqiq informasiya

2- Qrafik və ya təsviri informasiya

3- Səsli informasiya

4- Başa düşülən informasiya

5- Mətnli informasiya

6- Rəqəmli informasiya

7- Obyektiv informasiya

8- Videoinformasiya

9- Yəqin informasiya

A) 3; 4 ; 7; 8; 9;

B) 1; 2; 4; 5; 7;

C) 2; 3 ; 5; 6; 8;

D) 1; 4; 7; 8; 9;

E) 1; 2; 4; 6; 9;11. İnformasiya texnologiyasının mәqsәdi nәdir?

A) çıxış sәnәdi hazırlamaq

B) sorğuya cavab hazırlamaq

C) informasiya hasil etmәk

D) qәrar qәbulu

E) mәsәlә hәlli12. Miqyasına görә informasiya sistemlәri hansı qruplara bölünür:

1) lokal İS

2) korporativ İS

3) komanda İS

4) qrup İS

5) şәbәkә İS

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 1, 2, 4

D) 1, 3, 5

E) 1, 3, 413. İnformasiya resurslarına görә informasiya sistemlәri hansı qruplara bölünür:

1) sәnәdli faktoqrafik sistemlәr

2) sәnәdli sistemlәr

3) texniki sistemlәr

4) texnoloji sistemlәr

5) faktoqrafik sistemlәr

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 1, 2, 5

D) 1, 3, 5

E) 1,2, 414. İnformasiya sistemlәrinin tәminedici altsistemlәrinә aid olmayanı göstәrin:

A) informasiya tәminat

B) proqram tәminat

C) texnoloji tәminat

D) tәşkilati tәminat

E) texniki tәminat15. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. Verilәnin kompüterdәn kәnar tәsviri vә ya modeli onun hansı strukturuna aiddir?

2. Verilәnin kompüterin yaddaşında yerlәşdirilmәsi sxeminin tәyin edilmәsi onun

hansı strukturuna aiddir?

a) mәntiqi

b) daxili

c) xarici

d) texniki

e) fiziki

A) 1-e, 2-b

B) 1-b, 2-d

C) 1-c, 2-a

D) 1-a, 2-e

E) 1-d, 2-c16. İnformasiya sisteminin әsas mәqsәdi nәdir?

A) informasiyanın saxlanması

B) verilәnlәrin emalı

C) professional informasiyanın istehsalı

D) informasiyanın axtarışı

E) informasiyanın ötürülmәsi17. Hәr hansı bir tәşkilat üçün informasiya sisteminin yaradılması vә istifadәsi zamanı

aşağıda sadalananlardan hansının nәzәrә alınması lazım deyil?

A) İnformasiya sistemi insanlar tәrәfindәn nәzarәt edilmәli, başa düşülmәli vә uyğun sosial vә etik prinsiplәrlә istifadә olunmalıdır

B) İnformasiya sisteminin strukturu tәşkilat qarşısında qoyulan mәqsәdlәrә uyğun olmalıdır

C) İnformasiya sisteminin funksional tәyinatı tәşkilat qarşısında qoyulan mәqsәdlәrә uyğun olmalıdır

D) İnformasiya sistemi mütlәq fәrdi kompüterdә reallaşdırılmalıdır

E) İnformasiya sistemi gerçәk, etibarlı, müasir vә sistemlәşdirilmiş informasiya hasil etmәlidir.18. İnformasiya texnologiyalarının inkişafı mərhələləri

1. I informasiya inqilabı

2. II informasiya inqilabı

3. III informasiya inqilabının

4. IV informasiya inqilabı

a) - ARPANET-in işə salınması

b) yazının (piktoqrafiya, heroqlif, semiotika) meydana gəlməsi

c) İ. Qutenberq kitab çapı texnologiyasını ixtira etməsi

d) B.S. Yakobi tərəfindən elektrikin kəşf olunması

A) 1-d, 2-c, 3-b, 4-a

B) 1-a, 2-c, 3-d, 4-b

C) 1-c, 2-b, 3-d, 4-a

D) 1-b, 2-d, 3-c, 4-a

E) 1-b, 2-c, 3-d, 4-a19. İnformasiya texnologiyalarının tәsnifata bölünmәsi hansı faktordan asılı deyil?

A) texnoloji proseslәrin mәrkәzlәşdirilmәsi dәrәcәsindәn

B) informasiyanın aktuallığından

C) predmet sahәsinin tipindәn

D) idarәetmә mәsәlәlәrinin әhatә dәrәcәsindәn

E) reallaşdırılan texnoloji әmәliyyatların sinfindәn20. İnformasiya axtarış sistemlәri hansı sistemlәrә aiddir?

A) sәnәdli faktoqrafik sistemlәr

B) sәnәdli sistemlәr

C) texniki sistemlәr

D) texnoloji sistemlәr

E) faktoqrafik sistemlәr


MÜHAZİRƏ -2. İnformasiya cəmiyyəti və onun inkişaf mərhələləri

1. Uyğunluğu müəyyən edin.

1.İnformasiya axtarış sistemlərinə aiddir

2.İnformasiya sisteminin əsas məqsədi

a) sənədli sistemlər

b) texniki sistemlər

c) informasiyanın ötürülməsi

d) verilənlərin emalı

A) 1-a, 2-d

B) 1-a, 2-c

C)1-b, 2-c

D)1-b, 2-d

E)1-a, 2-b2. Hansılar informasiya sistemlərinin təminedici altsistemlərinə aiddir?

1.Proqram təminatı

2.İnformasiya təminatı

3.Texnoloji təminat

4.Təşkilati təminat

5.Texniki təminat

A) 3,4,5

B) 1.2.3,4

C) 1,3,5

D) 1,2.4,5

E) 1,3,4


3. İnformasiya sisteminin әsas mәqsәdi nәdir?

A) informasiyanın saxlanması

B) informasiyanın ötürülmәsi

C) verilәnlәrin emalı

D) informasiyanın axtarışı

E) professional informasiyanın istehsalı4. Riyazi vә proqram tәminatına aid olanı göstәrin:

A) informasiya sisteminin yaradılması, hüquqi statusu vә fәaliyyәti ilә bağlı hüquqi normalar toplusu başa düşülür

B) informasiyanın qәbul olunmuş üsullarla tәsnifatı vә kodlaşdırılması, sәnәdlәşdirmәnin unifikasiya edilmәsi, müәssisәdә dövr edәn informasiya axınlarına uyğun sxemlәr vә verilәnlәr bazalarının qurulma melodologiyası әsasında yaradılır

C) informasiya sisteminin işlәmәsinә xidmәt edәn texniki vasitәlәr kompleksindәn vә hәmcinin hәmin vasitәlәr vә texnoloji prosesler ücün uyğun sәnәdlәrdәn ibarәtdir

D) informasiya sisteminin hazırlanması vә istismarı prosesindә işçilәrin texniki vasitәlәrlә vә öz aralarında qarşılıqlı әlaqәlәrini nizamlayan metodlar vә vasitәlәr toplusudur

E) informasiya sisteminin mәqsәdlәrini vә vәzifәlәrini reallaşdırmaq, hәmçinin texniki vasitәlәr kompleksinin normal fәaliyyәtini tәmin etmәk üçün riyazi metodlar, modellәr, alqoritmlәr vә proqramlar toplusundan ibarәtdir5. Uyğunluğu müəyyən edin.

1.II informasiya inqilabı neçənci əsrdə meydana gəlmişdir?

2. IV informasiya inqilabı neçənci əsrdə meydana gəlmişdir?

a) XVII əsrdə

b) XVIII əsrdə

c) XV əsrdə

d) XXI əsrdə

e) XX əsrin 70-ci illərində

A)1-a, 2-e

B)1-b, 2-d

C)1-c, 2-a

D)1-e, 2-d

E)1-d, 2-a6. İKT-dən təlimdə istifadə zamanı hansı tip şəbəkələrdən istifadə olunur?

A) Qlobal şəbəkə, elektrik şəbəkəsi

B) Lokal şəbəkə, elektrik şəbəkəsi

C) Lokal şəbəkə, qlobal şəbəkə

D) Heç bir şəbəkədən istifadə olunmur

E) İnternet şəbəkəsi7. Riyazi təminat vasitələrinə aiddir:

1. idarəеtmə və infоrmasiya prоsеslərinin mоdеlləşdirilməsi

2.tipik idarəеtmə məsələləri;

3. riyazi prоqramlaşdırma,

4.qeyri-xətti prоqramlaşdırma məsələləri

5. riyazi statistika,

6. kütləvi xidmət,

7. qеyri-səlis çоxluqlar nəzəriyyələri

8. İnternet şəbəkəsi

A) 1,2,3,5,6,7

B) 1,2,3,4,5,6,

C) 1,2,3,5,6,7

D) 1,2,4,5,6,8

E) 1,2,3,5,7,88. Hәm sәnәdlәrin, hәm dә faktoqrafik informasiyanın toplanıb saxlanmasını,

axtarışını vә lazım gәldikdә, emalını yerinә yetirә bilәn sistemlәr necә adlanır?

A) sәnәdli­faktoqrafik sistemlәr

B) sәnәdli sistemlәr

C) texniki sistemlәr

D) faktoqrafik sistemlәr

E) texnoloji sistemlәr9. Kompüter üçün öyrədici sistemlər hansı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır?

A) Fərdiləşmə, təşəbbüskarlıq, interaktivlik

B) Təşəbbüskarlıq, fərdiləşmə, interaktivlik, əks əlaqə

C) İnteraktivlik, nümayiş, məsləhət, məşq, trenajor

D) Əks-əlaqə, fərdiləşmə, metodik göstərişlər

E) Təşəbbüskarlıq, fərdiləşmə, əks əlaqə10. İnformasiya texnologiyaları tәsnifat әlamәtlәri ilә sistemlәşdirilәn hansı faktorlardan asılıdır?

A) predmet sahәsinin tipi

B) texnoloji proseslәrin mәrkәzlәşdirilmәsi dәrәcәsi

C) sadalananların hamısı doğrudur

D) idarәetmә mәsәlәlәrinin әhatә dәrәcәsi

E) reallaşdırılan texnoloji әmәliyyatların sinfi11. Doğru olmayanı göstәrin:

A) informasiya sistemi, «insan­kompüter» tipli informasiya emalı sistemidir

B) informasiya texnologiyalarının әsas mәqsәdi ilkin informasiyanın mәqsәdyönlü

emalı nәticәsindә istifadәçi üçün lazımi informasiyanı almaqdır

C) informasiya sisteminin funksiyalarının reallaşdırılması ona yönәlmiş informasiya

texnologiyasını bilmәdәn mümkün deyil

D) informasiya sistemindә әsas mәqsәdi informasiyanın saxlanması, sorğulara görә

axtarışı vә seçilәn informasiyanı lazımi formaya salıb, istifadәçiyә çatdırılmasıdır

E) informasiya texnologiyası informasiya sistemindәn kәnar olaraq reallaşdırıla bilmәz

12. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. İKT-dən təlimdə istifadə zamanı istifadə olunan şəbəkələr

2. Distant təhsil sisteminin əhatə etdiyi təhsil pilləsi

3. III informasiya inqilabının səbəbi

a) Bakalavr təhsil

b) Lokal

c) Elektrikin kəşfi

d) Məktəbəqədər təhsil

e) Qlobal

f) Mikroprosessorun kəşfi

g) Magistr təhsil

h) Orta təhsil

A) 1-e ; 2-h,d ; 3-c 

B) 1-b ; 2-a,g,h ; 3-f

C) 1-b,e ; 2-a,g,h ; 3-c

D) 1-b,e ; 2-a,d,h ; 3-f

E) 1-b,e ; 2-h,d ; 3-c,f13. Distant təhsil prosesində hansı təlim vasitələrindən istifadə olunur?

1.Tədris-metodik kompleks (keys)

2.kömpüter

3.televizor

4.audio-video texnika

5.multimedia texnikası

A) 2,3,4,5

B)1,2,3,4

C) 1,2,3,4,5

D) 1,3,5

E) 1.2,4


14. İnformasiya­ axtarış sistemlәri hansı sistemlәrә aiddir?

A) texnoloji sistemlәr

B) sәnәdli­faktoqrafik sistemlәr

C) texniki sistemlәr

D) sәnәdli sistemlәr

E) faktoqrafik sistemlәr15. İnformasiya texnologiyaları hansı әlamәtlәrә görә tәsnifata bölünür?

A) İnformasiya texnologiyaları reallaşdırılan texnoloji әmәliyyatların sinfinә görә

tәsnifata bölünür.

B) İnformasiya texnologiyaları texnoloji proseslәrin mәrkәzlәşdirilmәsi dәrәcәsinә görә

tәsnifata bölünür.

C) İnformasiya texnologiyaları predmet sahәsinin tipinә görә tәsnifata bölünür.

D) İnformasiya texnologiyaları idarәetmә mәsәlәlәrinin әhatә dәrәcәsinә görә tәsnifata

bölünür.


E) Bütün cavablar doğrudur

16. Tәbii dildә sәnәdlәrin toplanması vә müxtәlif kriterilәrә görә axtarışını tәmin edәn

sistemlәr necә adlanır?

A) sәnәdli­faktoqrafik sistemlәr

B) informasiya­idarәetmә sistemlәri

C) informasiya­axtarış sistemlәri

D) sәnәd dövriyyәsi sistemlәri

E) informasiya­mәslәhәt sistemlәri17. İnformasiya sistemindә yerinә yetirilәn proseslәrә aid olanları göstәrin:

A) sadalananların hamısı doğrudur

B) informasiyanın kompüterin xarici yaddaşında saxlanması

C) xarici vә ya daxili mәnbәlәrdәn informasiyanın daxil edilmәsi

D) istifadәçilәrin sorğularına uyğun informasiyanın axtarışı

E) informasiyanın istifadәçilәrә vә ya digәr sistemә çatdırılması üçün xaric edilmәsi18. İnformasiya sisteminә aid olan xassәni göstәrin:

A) İS «insan­maşın» tipli verilәnlәrin emalı sistemidir

B) İS dinamik vә inkişaf edәn sistemdir

C) İS­in qurulmasında sistemli yanaşmadan istifadә olunur

D) İS­in çıxış mәhsulu qәrarların qәbul edilmәsi üçün istifadә edilәn informasiyadır

E) Bütün variantlar doğrudur19. Təhsil sahəsində İKT yerinə yetirdiyi funksiyaları seçin.

1- Əks-əlaqə vasitəsi

2- Öyrənmə obyekti

3- Şəbəkə texnologiyası

4- Təlim vasitəsi,

5- İnternet texnologiyası vasitəsi

6- Təhsilin idarəedilməsi vasitəsi funksiyalarını

A) 2;3;5;

B) 1;3;6;

C) 2;4;6;

D) 1;3;6;

E) 3;4;5;20. İnformasiya texnologiyaları nәdir?

A) informasiya emalının nümunә mәsәlәlәrinin hәlli metod vә üsullarının mәcmusudur

B) informasiyanın yığılması, saxlanması, emalı vә ötürülmәsinin aparat vә proqram

vasitәlәridir

C) informasiya emalının nümunә mәsәlәlәrinin hәlli üçün istifadә olunan proqram

tәminatıdır

D) informasiya emalının nümunә mәsәlәlәrinin hәlli üçün istifadә olunan texniki

qurğulardır

E) formalaşdırma vә modellәşdirmәdir

MÜHAZİRƏ -3. İnformasiya sistemlərinin strukturu.

1. Şəbəkə infоrmasiya sistеmlərinin qurulması üçün necə tip arxitеkturadan istifadə оluna bilər

A) 1


B) 5

C) 3


D) 2

E) 4


2. İdarәetmә mәsәlәlәrinin әhatә dәrәcәsinә görә informasiya texnologiyalarına aid olmayanı göstәrin:

A) idarәetmә funksiyalarının avtomatlaşdırılması

B) kompüter texnikasından istifadә etmәklә informasiyanın avtomatlaşdırılmış emalı

C) informasiyanın axtarışı

D) qәrar qәbuletmәni dәstәklәyәn informasiya texnologiyası

E) sadalananların heç biri aid deyil3. İnformasiya texnologiyalarının tәsnifata bölünmәsi hansı faktordan asılı deyil?

A) texnoloji proseslәrin mәrkәzlәşdirilmәsi dәrәcәsindәn

B) informasiyanın aktuallığından

C) predmet sahәsinin tipindәn

D) idarәetmә mәsәlәlәrinin әhatә dәrәcәsindәn

E) reallaşdırılan texnoloji әmәliyyatların sinfindәn4. Şəbəkə infоrmasiya sistеmlərinin arxitеkturaları

A) Fayl-sеrvеr arxitеkturası

B) Bütün cavablar doğrudur

C) Kliyеnt-sеrvеr arxitеkturası

D) Çоxsəviyyəli arxitеktura

E) Intеrnеt/Intranеt tеxnоlоgiyası5. İdarәetmә strukturunun sәviyyәlәrini göstәrin:

1) operativ

2) faktiki

3) funkisonal

4) strateji

5) plan

A) 1, 2, 3

B) 1, 3, 4

C) 2, 3, 4

D) 1, 3, 5

E) 1, 2, 46. İnformasiya texnologiyaları tәsnifat әlamәtlәri ilә sistemlәşdirilәn hansı faktorlardan asılıdır?

A) texnoloji proseslәrin mәrkәzlәşdirilmәsi dәrәcәsi

B) sadalananların hamısı doğrudur

C) predmet sahәsinin tipi

D) idarәetmә mәsәlәlәrinin әhatә dәrәcәsi

E) reallaşdırılan texnoloji әmәliyyatların sinfi7. Hansı texnologiya lazımi ilkin verilәnlәrә malik olan, emal üçün alqoritmlәr vә digәr

standart prosedurlar olan yaxşı strukturlaşdırılmış mәsәlәlәrin hәlli üçün nәzәrdә tutulur?

A) idarәetmәnin informasiya tәminatı texnologiyası

B) verilәnlәrin emalı texnologiyası

C) mәrkәzlәşdirilmiş texnologiya

D) qәrar qәbuletmәni dәstәklәyәn informasiya texnologiyası

E) kombinasiyalı texnologiya8. İnformasiya resurslarına görә informasiya sistemlәri hansı qruplara bölünür:

1) sәnәdli­faktoqrafik sistemlәr

2) sәnәdli sistemlәr

3) texniki sistemlәr

4) texnoloji sistemlәr

5) faktoqrafik sistemlәr

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 5

C) 1, 3, 5

D) 1, 3, 4

E) 1, 2, 49. Təhsil müəssələrində İKT-nin səmərəli tətbiqi üçün ilk növbədə lazım olanları seçin.

1- İKT vasitələri

2- CD-ROM,

3- Normativ baza,

4- Təhsilin idarə edilməsi sistemləri,

5- Şəbəkə texnologiyası vasitələri

6- Elmi-metodik göstərişlər

7- Metodik göstərişlər

8- Tətbiqi proqram paketləri

A) 1;2;4;8

B) 1;3;6;8

C) 2;4;5;7

D) 3;4;5;6

E) 2;5;7;810. İstehsal proseslәrinin yerinә yetirilmәsi üçün üsullar vә vasitәlәr haqqında biliklәr

toplusunu vә hәmin proseslәrin özlәrini ifadә edәn nәdir?

A) Əlaqә


B) Sistem

C) Struktur

D) Texnologiya

E) Metodologiya11. Verilәnlәrin toplanması, ötürülmәsi vә emalı üçün metod vә vasitәlәrdәn istifadә etmәklә tәdqiq olunan obyektin, prosesin, hadisәnin vәziyyәti haqqında informasiyanın alınması prosesi necә adlanır?

A) informasiya texnologiyası

B) informasiya sistemi

C) informasiya mühiti

D) hesablama prosesi

E) istehsal texnologiyası12.İnformasiya proseslәrinin optimallıq kriterisi nәdir? A)  aktuallıq, müәyyәnlik, determinlik, yenilik B)  mәqamlılıq, gerçәklik, dәqiqlik, tamlıq, etibarlılıq

C) mәqamlılıq, mükәmmәllik, sәlislik, gerçәklik

D) etibarlılıq, mükәmmәllik, dayanıqlılıq, gerçәklik

E) dәqiqlik, birmәnalılıq, sәlislik, etibarlılıq13. İnformasiya texnologiyasının reallaşması üçün mühit nәdir?

A) fәrdi kompüter

B) informasiya sistemi

C) 2­lik say sistemi

D) kompüter şәbәkәsi

E) hesablama sistemi14. İnformasiya sistemi ilә informasiya texnologiyasının nә fәrqi var?

A) hәr ikisi verilәnlәrin emalına әsaslanır

B) informasiya sistemi informasiya texnologiyasının sinonimidir

C) bunlar eyni mәnalı anlayışlardır

E) sistem quruluşa malikdir, texnologiya әmәllәr sırasıdır

15. İnformatikanın predmeti nәdәn ibarәtdir

A) informasiya verilişi

B) proqramlaşdırma

C) informasiya texnologiyaları

D) informasiya axtarışı

E) rabitә kanalları16. Verilәnlәrin müәyyәn әlamәtә görә sıraya düzülmәsi әmәliyyatı necә adlanır?

A) ümumilәşdirmә vә ya qruplaşdırma

B) nizamlama

C) hesablama

D) seçmә

E) birlәşdirmә17. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. Verilәnlәrin toplanması, ötürülmәsi vә emalı üçün metod vә vasitәlәrdәn istifadә etmәklә tәdqiq olunan obyektin, prosesin, hadisәnin vәziyyәti haqqında informasiyanın alınması prosesi necә adlanır?


Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə