Aşağıdakılardan informasiya prosesi olanlarını seçin. İnformasiyanın qəbul edilməsi


Cədvəllərə verilənlərin daxil edilməsi və redaktəsi –Yüklə 0,63 Mb.
səhifə5/5
tarix11.02.2020
ölçüsü0,63 Mb.
1   2   3   4   5

17. Cədvəllərə verilənlərin daxil edilməsi və redaktəsi – ...

A) VB cədvəlləri quruluşunun tərtibi əməliyyatlarından biridir

B) VBİS-də işin ümumi texnologiyasının əsas mərhələlərindən biridir

C) Cədvəldə olan verilənlərin emalı əməliyyatlarından biridir

D) VB-dən informasiyaların çıxarılması əməliyyatlarından biridir

E) Arayış informasiyalarının alınması əməliyyatlarından biridir18. Cədvəllərdə olan verilənlərin emalı – ...

A) Verilənlərin daxil edilməsi və redaktəsi əməliyyatlarından biridir

B) VBİS-də işin ümumi texnologiyasının əsas mərhələlərindən biridir

C) Cədvəldə olan verilənlərin emalı əməliyyatlarından biridir

D)VB-dən informasiyaların çıxarılması əməliyyatlarından biridir

E) Arayış informasiyalarının alınması əməliyyatlarından biridir19. VB cədvəlləri quruluşunun tərtibi – ...

A) Cədvəlin hər bir yazısının ibarət olduğu sahələr siyahısının və onların tipi və ölçüsünün müəyyən edilməsindən ibarət olan prosesdir

B) Arayış informasiyalarının alınması əməliyyatlarından biridir

C) Verilənlərin daxil edilməsi və redaktəsi əməliyyatlarından biridir

D) Cədvəldə olan verilənlərin emalı əməliyyatlarından biridir

E) VB-dən informasiyaların çıxarılması əməliyyatlarından biridir20. cədvəllərdə saxlanan verilənlərin onları dəyişmədən seçilməsi, VBİS-də işin ümumi texnologiyasının hansı mərhələsinə aiddir?

A) Cədvəllədə saxlanan verilənlərin emalı

B) VB cədvəlləri strukturunun tərtibi

C) Verilənlərin daxil edilməsi və redaktəsi

D) VB-dən informasiyaların çıxarılması

E) Arayış informasiyalarının alınmasıMÜHAZİRƏ-14. Hesabatlar və onların yaradılma üsulları

1. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. İyerarxik verilənlər modelinin ən yuxarı səviyyəsi

2. İyerarxik verilənlər modelinin ən aşağı səviyyəsi

a. yarpaq

b. əlaqə (budaq)

c. kök

d. səviyyə

e. qovşaq (element)

A) 1-a, 2-c

B) 1-c, 2-a

C) 1-c, 2-d

D) 1-d, 2-e

E) 1-e, 2-b2. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. MS ACCESS proqramında məlumatların axtarışını sürətləndirən vasitə necə adlanır?

2. Ms Access proqramının əsas baza obyekti hansıdır?

a. İndeks

b. Makros

c. Modul

d. Sorğu

e. Cədvəl

A) 1-e, 2-d

B) 1-b, 2-c

C) 1-a, 2-e

D) 1-b, 2-a

E) 1-d, 2-e3. Hesabatlar nəyin əsasında yaradılır?

A) sorğuların

B) cədvəl və sorğuların

C) baza cədvəllərinin

D) formaların

E) digər hesabatların4. Yazının müəyyən məzmun-məna kəsb edən ən kiçik elementi necə adlanır?

A) sətir


B) yazı

C) sahə

D) struktura

E) bayt


5. Hansı verilənləri saxlamaq üçün vektor istifadə edilir?

A) dinamik dəyişən verilənlər

B) sətir

C) stek


D) növbə

E) heç biri düz deyil.6. Sətir hansı saxlama strukturunda əks olunur ?

A) göstəriciyə malik siyahı

B) vektor

C) şəbəkə

D) göstəriciyə malik vektor

E) iki göstəriciyə malik siyahı7. Verilənlərin quruluşu...

A) yazının müəyyən mənaya malik olan ən kiçik elementidir;

B) verilənlərin təşkil olunmuş məcmusudur.

C) verilənlərin miqdar xarakteristikasıdır;

D) verilənlərin ifadə etdiyi mənadır;

E) məzmun-mənasını əhəmiyyət vermədən baxılan işarələr yığımıdır.8. Verilənlərin şəbəkə modeli hansı verilənlər quruluşuna əsaslanır?

A) sətir


B) istiqamətlənmiş qraf

C) massiv

D) növbə

E) modul


9. Uygunluğu müəyyən edin

1. Mоdul -

2. Vektor –

3. Şəbəkə -

a) elementlər arasında münasibətləri tənzimləyən

b) ümumi bir adla saxlanan VB dilində yazılmış təsvirlər, оpеratоrlar və prоsеdurlar tоplusudur.

c) maşının yaddaşında yanaşı yerləşən, eyni ölçülü, qonşu saxlama elementlər yığımıdır.

d) Hər biri açar adlanan fərqləndirici əlamətə malik olan elementlər yığımı

A) 1-a, 2-c, 3-d

B) 1-b, 2-c, 3-d

C) 1-b, 2-a, 3-c

D) 1-c, 2-b, 3-d

E) 1-d, 2-a, 3-b10. Verilənlərin ifadə etdiyi məna məlum olarsa, onda bu verilən nəyi əks etdirir?

A) verilənləri

B) hər hansı informasiyanı;

C) məlumatı

D) xəbəri

E) işarələr yığımını.11. Verilənlərin hansı xarakteristikası proqramlaşdırma istifadə edilir?

A) keyfiyyət

B) miqdar

C) məzmun

D) məna

E) praqmqtik12. Struktura nə ilə təyin edilir?

A) yazıların miqdarı ilə;

B) elementlər arasında münasibətləri tənzimləyən qaydalarla;

C) verilənlərin əks etdirdiyi informasiya ilə;

D) informasiya emalı ilə;

E) emal edilən verilənlərin mənası ilə.13. Uyğunluğu müəyyən edin:

1 - bölmə

2 - mövzu

3 - tədris vahidi

a – informasiya

b - mətn redaktoru

c - informasiya texnologiyaları

A) 1 – b; 2 – c; 3 – a;

B) 1 – a; 2 – b; 3 – c;

C) 1 – a; 2 – c; 3 – b;

D) 1 – c; 2 – a; 3 – b;

E) 1 – c; 2 – b; 3 – a;14. MS Access - də sorğu nə üçün nəzərdə tutulub?

A) verilənlərin qruplaşdırılması üçün

B) cədvəl və sorğulara verilənlərin daxil edilməsi üçün

C) verilənlərin seçilməsi üçün

D) verilənlərin çap edilməsi üçün

E) obyektlərin emalı və seçilməsi üçün15.Access verilənlər bazasında cədvəl hazırlayarkən nə mütləq təyin olunmalıdır?

A) sahə sayı və yazı sayı

B) sahə adları və sahənin tipi

C) sahə uzunluqları və verilənlərin tipi

D) yazı sayı və adları

E) yazı adları və uzunluqları16. Verilənlər bazası hansı obyektsiz mövcud ola bilməz?

A) formasız

B) hesabatsiz

C) cədvəlsiz

D) sorgusuz

E) yuxarıda sadalananların hamısı zəruridir17. Bunlardan hansı verilənlər tipi deyl?

A) məntiqi verilənlər

B) mətni verilənlər

C) ilkin verilənlər

D) OLE obyekti sahəsi

E) cavabların hamısı səhvdir18. Hazırda daha çox hansı VBİS modeli istifadə edilir?

A) iyerarxik

B) şəbəkə

C) relyasion

D) bütün modellər

E) cavabların hamısı düzdür19. MS Access -də verilənlər bazası yaradılması üçün nələr zəruridir?

A) sahənin xüsusiyyətləri, uzunluğu

B) sahənin xüsusiyyətləri

C) sahənin adi, tipi, uzunluğu

D) sahənin qiyməti

E) sahənin yaradılma tarixi20. Verilənlər bazası modelinə görə müəyyən edin

1. iyerarxik

2. səbəkə

3. relyasion

4. massiv

5. vektor

A) 3,4,5


B) 1,2,3

C) 2,3,5


D) 1,3,5

E) 2,4,5


MÜHAZİRƏ-15. Fərdi kompüterlər üçün Verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri.

1. Aşağıdakıların hansı VB-nin struktur elementidir?

1. sahə

2. ad

3. fayl

4. cədvəl

5. tip

6. uzunluq

A) 1, 4, 6

B) 1, 3, 5

C) 1, 3, 4

D) 2, 3, 7

E) 2, 4, 62. MS Access - də sorğu nə üçün nəzərdə tutulub?

A) verilənlərin qruplaşdırılması üçün

B) cədvəl və sorğulara verilənlərin daxil edilməsi üçün

C) verilənlərin seçilməsi üçün

D) verilənlərin çap edilməsi üçün

E) obyektlərin emalı və seçilməsi üçün3. MS Access - də hesabat nə üçün nəzərdə tutulub?

A) verilənlərin seçilməsi üçün

B) verilənlərin qruplaşdırılması üçün

C) verilənlərin çap edilməsi üçün

D) obyektlərin emalı üçün

E) cədvəl və sorğulara verilənlərin daxil edilməsi üçün4. Access verilənlər bazasında cədvəl hazırlayarkən nə mütləq təyin olunmalıdır?

A) yazı sayı və adları

B) sahə sayı və yazı sayı

C) sahə uzunluqları və verilənlərin tipi

D) sahə adları və sahənin tipi

E) yazı adları və uzunluqları5. Hansı əlamətə görə verilənlər bazası mərkəzləşdirilmiş və qeyrimərkəzləşdirilmiş kimi təsnifləşdirilir?

A) müraciət üsuluna görə

B) verilənlərin emalı texnologiyasına görə

C) arxitekturasına görə

D) infiormasiyanın həcminə görə

E) əhatə etdiyi əraziyə görə.6. VB-lərin təsnifatı:

1. Emal texnologiyasına görə

2. Müraciət üsuluna görə

a) qlobal müraciətli və şəbəkə müraciətli

b) mərkəzləşdirilmiş və paylanmış

c) lokal müraciətli və uzaqlaşdırılmış müraciətli

d) lokal serverli və qlobal serverli

A) 1-a, 2-d

B) 1-b, 2-c

C) 1-c, 2-b

D) 1-d,2-a

E) 1-b,2-d7. VBİS Access-in obyektləri...

1. Cədvəl

2. Sorğu

3. Forma

4. Hesabat

5. Makroslar

6. Modullar

7. Şəbəkə

A) 2,3,4,5,7

B) 1,2,3,4,5,6,

C) 1,2,3,4,6,7

D) 1,3,4,5,6,7

E) 3,4,5,6,78. Verilənlər bazasında formalar hansı funksiyanı yerinə yetirir?

A) verilənlərin yoxlanması

B) verilənlərin ötürülməsi

C) verilənlərin daxil edilməsi

D) verilənlərin axtarışı

E) cavabların hamısı düzdür9. Aşağıdakılardan hansı verilənlər bazasının layihələndirilməsinin mərhələsidir?

A) verilənlərin sistemləşdirilməsi

B) verilənlərin atributlarının müəyyən edilməsi

C) verilənlərin sxeminin işlənməsi

D) verilənlərin normal formaya gətirilməsi

E) cavabların hamısı düzdür10. Verilənlər bazasının texniki tapşırığını hansı təşkilat işləyir?

A) sifarişçi təşkilat

B) icraçı təşkilat

C) nəzarətçi təşkilat

D) rəhbər təşkilat

E) cavabların hamısı düzdür11. VB sahəsinin xüsusiyyəti hansıdır?

1.tip

2.uzunluq

3.ad

4.imza

5.sorğu

6.format

7.həcm

A) 1,2,5,7

B) 2,3,5,6

C) 1,2,3,4

D)3,5,6,7

E) 2,4,5,612. Uyğunluğu müəyyən edin:

1. Hansı tip sahə məhdud ölçülü mətn verilənlərini saxlayır?

2. Böyük həcmli mətnlərin saxlanması üçün hansı tip sahə istifadə edilir?

a. MEMO

b. DATA

c. mətn

d. sayğac

A) 1- b, 2-d

B) 1-d,2-b

C) 1-c,2-b

D) 1-a,2-c

E) 1-c, 2-a13. MS Access proqramının operativ rejimi nə üçündür?

A) obyektlərin açılması

B) obyektlərin bağlanması

C) cədvəllərin doldurulması

D) verilənlərin seçilməsi və baxılması

E) obyektlərin strukturunun yaradılması və dəyişdirilməsi14. Verilənlər bazası idarəetmə sistemlərində məlumatlar hansı formatda saxlanılır?

A) Qrafik formatında

B) Mətn və səs formatında

C) Cədvəl formatında

D) Əəs formatında

E) Qrafik və səs formatında15. Bazaya yeni verilənlərin daxil edilməsinə və ya onlara baxış keçirməyə imkan verən obyek

A) Hesabat

B) Makroslar

C) Forma

D) Sorğu

E) Obyek


16. Verilənlər bazasını yaratmaq üçün istifadə edilən proqramlar:

1. Microsoft Access

2. Microsoft Publisher

3. Foxpro

4. Microsoft Excel

5. Open Office Base

6. Keynote

A) 1,3,6


B) 1,3,5

C) 1,4,5


D) 1,5,6

E) 2,3,4


17. Uyğunluğu müəyyən edin:

1.Mətn sahəsinin təyinatı?

2.MEMO tipli sahənin təyinatı?

a. böyük həcmli mətnlərin saxlanması

b. məhdud miqdarda mətnlərin saxlanması

c. şəkillərin, kliplərin və videoyazıların saxlanması

d. ancaq iki qiymət ala bilən verilənlərin saxlanması

A) 1- a,2-b

B) 1-c,2-d

C) 1-b, 2- a

D) 1- a, 2-c

E) 1-c,2-a18. Hansı tip sahə avtomatik artım xüsusiyyətinə malikdir?

A) DATA


B) MEMO

C) məntiqi

D) sayğac

E) mətn


19. Verilənlər modeli nəyi müəyyən edir?

A) verilənlərin dinamik qurulmasını

B) verilənlər üzərində aparılan məntiqi əməliyyatları

C) verilənlərin statistik xassələrini

D) verilənlərin necə və hansı qaydada strukturlaşdırılmasını

E) cavabların hamısı düzdür20. OLE tipli sahələr nə üçündür?

A) pul vahidi daxil etmək üçün

B) bəzi digər faylları daxil etmək üçün

C) avtomatik sıralama üçün

D) internet keçidləri üçün

E) ədəd tipli verilənlərin daxil edilməsi üçün

Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə