Asirlara göre sanatçilarYüklə 58,58 Kb.
tarix26.10.2017
ölçüsü58,58 Kb.
#13124
növüYazı

* Orhun Abideleri: bilinen ilk Türkçe yazıtlar.

* Uygur Metinleri

* Yenisey Yazıtları

*Bilinen İlk Türk Şair - Aprınçur Tigin

*Bilinen ilk Türk Yazar -Yollug Tigin

11. ASIR

* Kaşgarlı Mahmut: Divan-ı Lügati’-Türk

* Yusuf Has Hacip: Kutadgu Bilig

12. ASIR


* Ahmet Yesevi: Divan-ı Hikmet

* Yükneki Edip Ahmet: Atebetü’l Hakayık

13. ASIR

* Hoca Dehhani: Divan edebiyatının kurucusu

* Mevlana: Mesnevi, Divan-ı Kebir

* Sultan Veled

* Ahmet Fakih: Çerhname

* Şeyyad Hamza

* Yunus Emre: Risaletü’n Nushiyye

* Hacı Bektaşı Veli: Makalat

* Nasreddin Hoca: Fıkralarıyla ünlü.

14. ASIR


*Ahmedi: İskendername, Cemşid ü Hurşid

* Gülşehri: Mantıku’t-Tayr

* Aşık Paşa: Garipname

* Kadı Burhaneddin: Tuyuğlarıyla ünlüdür.

* Kul Mesut: Kelile ve Dimne, Marzubanname (hepsi çeviridir)

* Nesimi: Hurufilik tarikatına bağlıdır. Azeri sahası şairidir.

* Mes’ud bin Ahmed: Süheyl ü Nevbahar

15. ASIR


*Ahmet Paşa

* Necati: Dilde halk ürünlerine yer verme eğilimin başladığı şair.

* Şeyhi: Harname

*Süleyman Çelebi: Vesiletü’n-Necat

* Ali Şir Nevai: Mecalisü’n-Nefais, Muhakemetü’l Lügateyn

* Eşrefoğlu Rumi

* Sinan Paşa: Süslü nesrin en önemli temsilcisidir. Eseri, Tazarruname’dir.

* Mercimek Ahmed: Kaabusname çevirisi vardır.

* Babürşah: Babürname

* Kaygusuz Abdal: Budalaname

* Hacı Bayram-ı Veli


16. ASIR


* Fuzuli: Azeri sahası şairidir. Mutasavvıftır. Leyla ile Mecnun, Şikayetname, Beng ü Bade, Sıhhat u Maraz, Enisü’l Kalp

* Baki: Kanuni Mersiyesi

* Bağdatlı Ruhi: Terkibibent

* Zati: En çok şiir yazan kişi.

* Muhibbi: Kanuni Sultan Süleyman’ın mahlası

* Hakani Mehmet Efendi: Hilye

* Sehi Bey: Heşt Behişt. Anadolu sahasında ilk tezkirecidir.

* Köroğlu * Pir Sultan Abdal

* Aziz Mahmud Hüdai

17. ASIR


* Nef’i: Siham-ı Kaza. Övgü ve yergi şairidir.

* Nabi: Hayriye, Hayrabad. Hikemi şiir tarzının en önemli temsilcisidir.

* Haleti: En meşhur rübai şairidir.

* Evliya Çelebi: Seyahatname

* Katip Çelebi: Keşfü’z-Zünun, Cihannüma, Fezleke

* Karacoğlan

* Aşık Ömer: Şairname

* Kayıkçı Kul Mustafa: Asker şairdir.

* Gevheri * Niyazi Mısri * Ümmi Sinan

18. ASIR


* Nedim: Mahallileşme, zevk ve safa, Lale Devri, dil inceliği, şarkılarıyla ünlüdür.

* Şeyh Galip: Sebk-i hindiakımına bağlı bir Mevlevidir. Hüsn ü Aşk mesnevisi vardır. Divan edebiyatının son büyük temsilcisidir.

* Erzurumlu İbrahim Hakkı: Marifetname

* Dertli: Taşlamalarıyla ünlüdür.

* Levni: Atalar Sözü Destanı

19. ASIR


* Keçecizade İzzet Molla: Mihnet Keşan

* Ahmet Cevdet Paşa: Tarih-i Cevdet

* Yenişehirli Avni * Enderunlu Vasıf

* Erzurumlu Emrah * Dadaloğlu

* Seyrani: Taşlama şairi * Ruhsati

* Sümmani * Bayburtlu Zihni


20. ASIR

* Aşık Veysel * Şeref Taşlıova

* Murat Çobanoğlu * Aşık Mahsuni Şerif

* Abdurrahim Karakoç

Alanlarına Göre Tasnif

* Hamse Sahipleri: Hamdullah Hamdi, Ali Şir Nevai, Behişti, Lami’i, Taşlıcalı Yahya, Nevizade Atayi, Nergisi (mensur hamse)

* Tezkireciler: Ali Şir Nevai, Sehi Bey, Latifi, Ahdi, Rıza, Yümni, Asım, Salim, Fatin


* Tarih: Naima, Peçevi, Asım, Vasıf, Cevdet, Aşıkpaşazade, Koçi Bey

* Seyahatname: Evliya Çelebi, Seydi Ali Reis

* Münşeat: Nabi, Kani

* Sefaretname: Yirmisekiz Mehmet Çelebi

* Siyasetname: Yusuf Has Hacip, Nizamül Mülk, Lütfi Paşa

* Siyer: Erzurumlu Darir

* Pendname: Güvahi

* Önemli Mesneviciler: Yusuf Has Hacip, Mevlana, Gülşehri, Şeyhi, Fuzuli, Nabi, Şeyh Galip

* Türk-i Basit akımı temsilcileri: Edirneli Nazmi, Tatavlalı Mahremi, Aydınlı Visâlî

* Sebk-i hindi akımının temsilcileri: Naili, Neşati, Şeyh Galip

* Hikemi Şiirin temsilcileri: Nabi, Koca Ragıp Paşa

* Mahallileşme akımının temsilcileri: Nedim, Enderunlu Vasıf

* Süslü nesrin en önemli temsilcileri: Sinan Paşa, Veysi, Nergisi

* Tasavvuf etkisi: Mevlana, Gülşehri, Fuzuli, Şeyh Galip
19-20. ASIR YENİ EDEBİYAT

* Sadullah Paşa: On Dokuzuncu Asır Manzumesi

TANZİMATÇILAR

* Şinasi: Müntehabat-ı Eşar, Durub-ı Emsali Osmani, Tercüme-i Manzume, Şair Evlenmesi, Tercüman-ı Ahval, Mukaddime. İlk noktalama işaretlerini kullanan kişidir, klasisizmden etkilenmiştir.

* Namık Kemal:İntibah, Cezmi, Vatan yahut Silistre, Akif Bey, Zavallı Çocuk, Celalettin Harzemşah, Kara Bela, Gülnihal, Tasvir-i Efkar, Takip, Tahrib-i Harabat, Lisani Osmani Hakkında Bazı Mülahazata Şamildir, Osmanlıcılık, İslam Birliği, Romantizm

* Ziya Paşa:Terkibibent, Terciibent, veciz şiirler, Harabat, Şiir ve İnşa, Zafername, Defter-i Amal

* Ahmet Mithat:Letaif-i Rivayat, Felatun Bey’le Rakım Efendi, Üss-i İnkilap, yazı maknesi, Terüman-ı Hakikat, halkı eğitmek için yazar. Romantizm

* Direktör Ali Bey: Seyahat Jurnali, Lehçetü’l Hakayık

* Şemseddin Sami: Sözlükçüdür. Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat

* Ahmet Vefik Paşa: Bursa’da valiliği sırasında tiyatroya önemli hizmetleri olmuştur. Türkçülük akımının ilk kıpırtıları görülür.* Teodor Kasap: Diyojen

* Samipaşazae Sezai:Sergüzeşt, Romantizm-Realizm

* Nabızade Nazım:Zehra, Karabibik, Realizm-Naturalizm

* Recaizade Mahmut Ekrem: Nağme-i Seher, Araba Sevdası, Talim-i Edebiyat, Zemzeme, Çok Bilen Çok Yanılır. Romantizm-Realizm

* Muallim Naci:Demdeme, Ateşpare, Köylü Kızların Şarkısı, Ömer’in Çocukluğu. Divan edebiyatı taraftarı

* Abdülhak Hamit Tarhan: Makber, Hacle, Sahra, Duhter-i Hindu. İlk metafizik ürpertiler görülen sanatçıdır. Romantizme bağlıdır.

* Beşir Fuad: Materyalist biri

* Yusuf Kamil Paşa: İlk çeviri roman Telemak’ın yazarı

* Abdülhalim Memduh: İlk edebiyat tarihçisi

* Fatma Aliye Hanım: İlk kadın romancımız

SERVETİFÜNUN

* Tevfik Fikret: Rübab-ı Şikeste, Haluk’un Defteri, Rübab’ın Cevabı, Tarih-i Kadim, Doksanbeşe Doğru, Sis, Şermin. Parnasizm temsilcisidir.

* Cenap Şahabettin: Tamat, Hac Yolunda, Tiryaki Sözler

* Halit Ziya Uşaklıgil: Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar, Mensur Şiirler, Mezardan Sesler, Kırk Yıl, Saray ve Ötesi. Eserleri realizm ağırlıklıdır. Edebiyatımızın kaliteli ilk romanlarını yazmıştır.

* Mehmet Rauf: Eylül, Genç Kız Kalbi, Halas.

* Hüseyin Cahit Yalçın: Kavgalarım, Nadide, Hayal İçinde. Cumhuriyet yıllarında Fikir Hareketleri adlı bir dergi çıkarmıştır.

* Ahmet Hikmet Müftüoğlu: Haristan ve Gülistan, Çağlayanlar, Gönül Hanım.

* Süleyman Nazif: Gizli Figanlar, Çal Çoban Çal

FECRİATİ


* Ahmet Haşim:Göl Saatleri, Piyale, Piyale Mukaddimesi (Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar), Bize Göre, Gurabahane-i Laklakan. O Belde şiirinde ulaşmak istediği hayali bir yer işler. Sembolizm, Empresyonizm etkisindedir. Şiirlerine kırmızı renk hakimdir.

* Tahsin Nahit * Emin Bülent Serdaroğlu

Bağımsızlar:

* Ahmet Rasim: Fıkralarıyla ünlüdür. Şehir Mektupları,, Eşkal-i Zaman, Falaka, Fuhş-ı Atik, Ramazan Sohbetleri

* Hüseyin Rahmi Gürpınar: Mürebbiye, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Şık, Şıpsevdi, Gulyabani, İffet. Naturalizm, Ahmet Mithat geleneğini sürdürenlerdendir.


MİLLİ EEBİYAT

Akımlar:

1. Osmanlıcılık:Namık Kemal, Tanzimatçılar

2. İslamcılık: Cemalettin Afgani, Şehbenderzade Ahmed Hilmi, Said Halim Paşa, Şemsettin Günaltay, Mehmet Akif Ersoy, Eşref Edip, Şeyhül-İslam Musa Kâzım Efendi İslamcılık düşüncesinin önemli isimleridir. Bu düşünceyi savunanlar Sırat-ı Müstakim, Sebilü'r - Reşat, Beyanül-Hâkim dergilerinde yazmıştır.

3. Türkçülük: Ziya Gökalp, Mehmet Emin, Rıza Tevfik, Yusuf Akçura, Necip Asım, Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Ahmet Hikmet Müftüoğlu . Çocuk Bahçesi, Halka Doğru, Türk Yurdu, Genç Kalemler, Yeni Mecmua. Yeni Lisan Makalesi

4. Batıcılık: Abdullah Cevdet, Celal Nuri, Tevfik Fikret bu akımın önemli temsilcileridir. İçtihat dergisi bu akımın yayın organıdır.

Şiir Üçe Ayrılır:

1. Sade Dil ve Hece Ölçüsü: Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ali Canip Yöntem, Rıza Tevfik Bölükbaşı

2. Saf Şiir: Yahya Kemal, Ahmet Haşim

3. Halkın Değerlerini Yansıtan Manzumeler: Mehmet Akif

* Ziya Gökalp: Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın Işık, Türkleşmek-İslamlaşmak-Muasırlaş- mak, Türk Töresi, Türkçülüğün Esasları.

Durkheim ve Bergson’dan etkilenmiştir. Türkçü ve Turancıdır.

* Mehmet Emin Yurdakul: Türk Sazı, Cenge Giderken

* RızaTevfik Bölükbaşı: Serab-ı Ömrüm. Milli Mücadeleye karşıdır. Felsefeyle ilgilidir.

* Ali Canip Yöntem: Geçtiğim Yol

* Yahya Kemal Beyatlı: Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgârıyla, Aziz İstanbul, Eğil Dağlar,Tarih Musahabeleri. Hem divan hem Batı edebiyatından etkilenir. Aruz ustasıdır, İstanbul aşığıdır. Bağımsız bir şair olup saf şiir temsilcimizdir.

* Mehmet Akif Ersoy: Safahat. Bağımsız bir şair, Asım’ın nesli, aruz ölçüsü, manzume, İslami kişilik, İstiklal Marşı.

* Ömer Seyfettin: Bahar ve Kelebekler, Ashab-ı Kehfimiz, Yalnız Efe, Efruz Bey, Penbe İncili Kaftan. Olay hikayeciliğinin en önemli temsilcisi, Yeni Lisan Makalesi.

* Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Kiralık Konak, Hüküm Gecesi, Nur Baba, Sodom ve Gomore, Yaban, Ankara, Panorama, Anamın Kitabı, Zoraki Diplomat, Erenlerin Bağından,Okun Ucundan, Üsluba önem verir, tekniği kusursuzdur, nevyunanilik akımına bir ara mensup olmuştur, realisttir.
* Halide Edip Adıvar: Seviye Talip, Handan, Yeni Turan, Ateşten Gömlek,Vurun Kahpeye, Sinekli Bakkal, Tatarcık, Harap Mabetler, Dağa Çıkan Kurt,Mor Salkımlı Ev, Türk'ün Ateşle İmtihanı. Kadınlara önem verir, realisttir, üslubu özensizdir,

* Refik Halit Karay: Memleket Hikayeleri Gurbet Hikayeleri, İstanbul'un İç Yüzü, Nilgün, Bugünün Saraylısı, Kadınlar Tekkesi, Yezidin Kızı, Çete, Sürgün, Şeftali Bahçeleri, Sarı Bal, Kirpinin Dedikleri, Agop Paşa'nın Hatıraları, Guguklu Saat. Realist, hikayeci, hicivcidir,

* Reşat Nuri Güntekin: Çalıkuşu, Dudaktan Kalbe, Akşam Güneşi, Yeşil Gece, Acımak, Yaprak Dökümü, Miskinler Tekkesi, Harabelerin Çiçeği, Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar, Eski Ahbap, Leyla ile Mecnun, Balıkesir Muhasebecisi, Tanrıdağı Ziyafeti, Anadolu Notları.

* Mithat Cemal Kuntay: Üç İstanbul

* Aka Gündüz: Dikmen Yıldızı

* Fuat Köprülü: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Saz Şairleri Antolojisi Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar

* Musahipzade Celal:Köprülüler, İstanbul Efendisi

* İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci: Hisse-i Şayia

* Yusuf Akçura: Üç Tarzı Siyaset

* Falih Rıfkı Atay: Çankaya, Zeytindağı, Deniz Aşırı, Bizim Akdeniz, Tuna Kıyıları, Taymis Kıyıları.

* Ruşen Eşref Ünaydın: Diyorlar ki

CUMHURİYET DÖNEMİ

* Memduh Şevket Esendal: Otlakçı, Mendil Altında, Ayaşlı ve Kiracıları

• Sabahattin Ali: Kuyucaklı Yusuf, Kürk Mantolu Madonna, İçimizdeki Şeytan, Değirmen, Kağnı, Ses, Kamyon

• Sadri Ertem: Çıkrıklar Durunca, Bacayı İndir Bacayı Kaldır, Silindir Şapka Giyen Köylü

• Yaşar Kemal: Yer Demir Gök Bakır, İnce Memed, Ölmez Otu, Ağrı Dağı Efsanesi, Sarı Sıcak

• Samim Kocagöz: Doludizgin, Kalpaklılar, Bir Çift Öküz

• Kemal Bilbaşar, Cemo, Telli Kavak

Sam Amca

• Fakir Baykurt: Kaplumbağalar, Yılanların Öcü, Tırpan

• Kemal Tahir: Yorgun Savaşçı, Kör Duman, Kelleci Mehmet, Devlet Ana, Esir Şehrin İnsanları, Yol Ayrımı


• Orhan Kemal: Hanımın Çiftliği, Bereketli Topraklar Üzerinde, Ekmek Kavgası, Kardeş Payı, Çamaşırcının Kızı, Grev

• Talip Apaydın: Sarı Traktör, Ortakçının Oğlu, Define, Toz Duman İçinde

• Vedat Türkali: Fatmagül’ün Suçu Ne, Bir Gün Tek Başına, Mavi Karanlık, Yeşilçam Dedikleri Türkiye

• Dursun Akçam: Kanlı Dere’nin Kurtları

• Rıfat Ilgaz: Hababam Sınıfı

• Mahmut Makal: Bizim Köy

• Necati Cumalı: Tütün Zamanı, Acı Tütün, Zeliş, Yalnız Kadın, Susuz Yaz, Mine, Boş Beşik, Ezik Otlar, Kızılçullu

• Abbas Sayar: Yılkı Atı

• Aziz Nesin: Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Toros Canavarı , Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı

• Peyami Safa: Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Fatih Harbiye, Matmazel Noralya’nın Koltuğu, Yalnızız, Sözde Kızlar

• Tarık Buğra: Küçük Ağa, Osmancık, Oğlumuz

• Ahmet Hamdi Tanpınar: Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Sahnenin Dışındakiler, Mahur Beste, Abdullah Efendi’nin Rüyları, Yaz Yağmuru

• Abdülhak Şinasi Hisar: Fahim Bey ve Biz, Çamlıca'daki Eniştemiz, Ali Niyazi Bey'in Alafrangalığı ve Şeyhliği, Boğaziçi Mehtapları, Boğaziçi Yalıları

• Samiha Ayverdi: İbrahim Efendi’nin Konağı

* Kemalettin Tuğcu:

* Mustafa Kutlu: Ya Tahammül Ya Sefer, Yoksulluk İçimizde

* Haldun Taner: Onikiye Bir Var, Yaşasın Demokrasi, Ayışığında Çalışkur, Günün adamı-Dışardakiler, Huzur Çıkmazı, Keşanlı Ali Destanı, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Zilli Zarife

• Yusuf Atılgan: Anayurt Oteli, Aylak Adam

• Oğuz Atay: Tutunamayanlar, Bir Bilim Adamının Romanı, Tehlikeli Oyunlar, Korkuyu Beklerken

• Sait Faik Abasıyanık: Medar-ı Maişet Motoru, Kayıp Aranıyor, Semaver, Sarnıç, Şahmerdan, Alemdağda Var Bir Yılan

• Adalet Ağaoğlu: Ölmeye Yatmak, Fikrimin İnce Gülü, Bir Düğün Gecesi, Yüksek Gerilim

• Nezihe Meriç: Korsan Çıkmazı, Bir Kara Derin Kuyu, Yandırma

• Latife Tekin: Sevgili Arsız Ölüm

• Ayşe Kulin: Köprü, Adı Aylin, Nefes Nefese

• Elif Şafak: Baba ve Piç, Pinhan, Bit Palas, Siyah Süt

• Rasim Özdenören: Gül Yetiştiren Adam, Denize Açılan Kapı, Çok Sesli Bir Ölüm, Çözülme• Orhan Pamuk: Cevdet Bey ve Oğulları, Yeni Hayat, Kara Kitap, Masumiyet Müzesi, Benim Adım Kırmızı, Kar

• Vüs’at O. Bener: Dost, Yaşamasız

* Bilge Karasu: Gece,Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı, Troya’da Ölüm Vardı, Göçmüş Kediler Bahçesi, Kısmet Büfesi

* Ferit Edgü: Çığlık

* İnci Aral: Kıran Resimleri, Yeni Yalan Zamanlar

* Leyla Erbil: Hallaç, Gecede, Eski Sevgili

* Nazlı Eray: Büyülü Gerçekçilik akımına bağlıdır.

* Füruzan: Parasız Yatılı, Kuşatma, Benim Sinemalarım, Gecenin Öteki Yüzü, Gül Mevsimidir

• Selim İleri: Her Gece Bodrum, Cumartesi Yalnızlığı, Pastırma Yazı, Dostlukların Son Günü

* Oktay Akbal: Önce Ekmekler Bozuldu, Aşksız İnsanlar, Suçumuz İnsan Olmak

• İhsan Oktay Anar: Puslu Kıtalar Atlası, Amat

• Ayla Kutlu: Kaçış

* Tomris Uyar: Yürekte Bukağı, Yaza Yolculuk

* Sevinç Çokum: Rozalya Ana, Gece Kuşu Uzun Öter , Eğik Ağaçlar

* Tarık Dursun K.: Güzel Avrat Otu, Yabanın Adamları

• Faik Baysal: Drina’da Son Gün

• Mustafa Necati Sepetçioğlu:

• Attila İlhan: Kurtlar Sofrası

• Sabahattin Kudret Aksal: Gazoz Ağacı

• Orhan Hançerlioğlu: Yedinci Gün

• Halikarnas Balıkçısı: Aganta Burina Burinata, Turgut Reis, Uluç Ali, Gülen Ada, Merhaba Akdeniz, Ege Kıyılarından, Yaşasın Deniz

• Cengiz Aytmatov: Gün Olur Asra Bedel, Beyaz Gemi, Toprak Ana, Elveda Gülsarı

• Cengiz Dağcı: Onlar da İnsandı, Korkunç Yıllar, Yurdunu Kaybeden Adam

* Muhsin Ertuğrul: Çağdaş Batı Tiyatrosunu Türkiye'de kurumsallaştıran kişidir.

* Turan Oflazoğlu: Keziban, Allah’ın Dediği Olur, Elif Ana, Deli İbrahim, lV. Murat, Genç Osman, Kösem Sultan, Bizans Düştü Fatih, Yine Bir Gülnihal, Gardiyan.

* Güngör Dilmen: Midas’ın Kulakları, Canlı Maymun Lokantası

* Refik Erduran: Yağmur Duası, Gülerek, Karayar Köprüsü, Cengiz Han’ın Bisikleti.

* Recep Bilginer: İsyancılar, Sarı Naciye, Yunus Emre, Mevlana, Politikada Bir Sarı Çizmeli, İnsan Bir Düşüncedir, Hapiste Bir Gazeteci, Zenginler Hükümeti.

* Orhan Asena: Tanrı ve İnsanlar, Hürrem Sultan, Tohum ve Toprak, Fadik Kız, Simavlı Şeyh Bedrettin, Atçalı Kel Mehmet, Ölü Kentin Nabzı


* Turgut Özakman: Şu Çılgın Türkler, Ah Şu Gençler, Karagözün Dönüşü, Pembe Evin Kaderi, Duvarların Ötesi

* Çetin Altan: Çemberler, Mor Defter, Suçlular, Dilekçe ve Tahtırevalli

* Behçet Necatigil: Radyo oyunları önemlidir. Yıldızlara Bakmak, Gece Aşevi, Üç Turunçlar, Pencere, Kapalı Çarşı,Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, Edebiyatımızda Yazarlar Sözlüğü.

* Fazıl Hüsnü Dağlarca: Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve AllahÜç Şehitler Destanı

* Cahit Külebi: Adamın Biri, Rüzgâr, Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda, Yeşeren Otlar.

* Erdem Beyazıt: Sebeb Ey, Risale

* Faruk Nafiz Çamlıbel: Şarkın Sultanları, Bir Ömür Böyle Geçti, Gönülden Gönüle, Dinle Neyden, Çoban Çeşmesi, Han Duvarları, Canavar, Özyurt, Akın, Kahraman, Yayla Kartalı.

* Enis Behiç Koryürek: Miras, Güneşin Ölümü, Varidat- ı Süleyman

* Yusuf Ziya Ortaç: Akından Akına, Cenk Ufukları, Aşıklar Yolu. Akbaba dergisi

* Orhan Seyfi Orhun:Fırtına ve Kar, Gönülden Sesler, Peri Kız İle Çoban Hikâyesi

* Halit Fahri Ozansoy: Cenk Duyguları, Baykuş,Edebiyatçılar Geçiyor

* Ziya Osman Saba: Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi, Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman, Nefes Almak

* Cevdet Kudret Solok: Dilleri Var Bizim Dillere Benzemez

* Vasfi Mahir Kocatürk:

* Yaşar Nabi Nayır:Varlık dergisi

* Muammer Lütfi:

* Sabri Esat Siyavuşgil:

* Kenan Hulusi Koray: Osmonoflar

* Orhan Şaik Gökyay: Bu Vatan Kimin

• Hüseyin Nihal Atsız, Ruh Adam

* Behçet Kemal Çağlar: Onuncu Yıl Marşı

* Arif Nihat Asya: Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Dualar ve Aminler. Bayrak şairidir.

* Kemalettin Kamu: Bingöl Çobanları

* Ahmet Kutsi Tecer: Köşebaşı, Köroğlu, Nerdesin?, Orda Bir Köy Var Uzakta

* Necmettin Halil Onan: Bir Yolcuya

* Bedri Rahmi Eyüboğlu: Karadut

* Ömer Berettin Uşaklı: Deniz Sarhoşları, Yayla Dumanı

* Necip Fazıl Kısakürek: örümcek Ağı, Kaldırımlar, Çile, Tohum, Bir Adam Yaratmak, Reis Bey, Para, Abdülhamid Han, Çöle İnen Nur

* Cahit Sıtkı Tarancı: Ömrümde Sükût, Otuz Beş Yaş, Düşten Güzel, Sonrası

* Ahmet Muhip Dranas: Ağrı Dağı, Olvido, Fahriye Abla

* Asaf Halet Çelebi: He, Lâmelif* Nazım Hikmet Ran: 835 Satır, Karlı Kayın Ormanı, Benerci Kendini Niçin Öldürdü, Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin Destanı, Memleketimden İnsan Manzaraları

* Ahmet Arif:

* Arif Damar:

* Hasan Hüseyin:

* Ataol Behramoğlu: Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var

* İsmet Özel: Erbain, Bir Yusuf Masalı

* Süreyya Berfe:

* Refik Durbaş :

* Nihat Behram:

* Orhan Veli Kanık: Garip, Vazgeçemediğim

* Oktay Rıfat Horozcu: Perçemli Sokak

* Melih Cevdet Anday: Rahatı Kaçan Ağaç

*Turgut Uyar: Dünyanın En Güzel Arabistan’ı

* Cemal Süreya: üvercinka, Sevda Sözleri

* İlhan Berk:

* Sezai Karakoç: Mona Roza, Şahdamar, Hızırla Kırk Saat

* Ece Ayhan: Kınar Hanımın Denizleri, Bakışsız Bir Kedi Kara.

* Edip Cansever: İkindi Üstü, Yerçekimli Karanfil

* Ülkü Tamer: Soğuk Otlar Altında.

* Attila İlhan: Cebbar Oğlu Mehemmed, Duvar, Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum, Yasak Sevişmek, Elde Var Hüzün, Zenciler Birbirine Benzemez, Kurtlar Sofrası

* Orhan Duru:

* Ahmet Oktay:

* Mehmet Çınarlı: Gerçek Hayali Aştı

* Yavuz Bülent Bakiler:

* İlhan Geçer:

* Cahit Zarifoğlu: İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Savaş Ritmleri, Yaşamak

* Haydar Ergülen: Hafız ile Semender

* Hüseyin Atlansoy:

* Nurullah Ataç: Karalama Defteri, Günlerin Getirdiği, Sözden Söze, Okuruma Mektuplar

* Suut Kemal Yetkin: Günlerin Götürdüğü

* Cemil Meriç: Bu Ülke, Mağaradakiler

* Salah Birrsel: Kendimle Konuşmalar

* Sabahattin Eyüboğlu: Mavi e Kara

Yüklə 58,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin