Atatürk ilkeleri ve inkilâp tariHİ II dersi Örnek sorulari yunan ordusunun taarruz gücünün kırılıp savunma konumuna geçmesinde aşağıdaki savaşlardan hangisi önemli bir role sahiptir?Yüklə 88,69 Kb.
tarix30.01.2018
ölçüsü88,69 Kb.
#41659

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ - II DERSİ ÖRNEK SORULARI
1.Yunan ordusunun taarruz gücünün kırılıp savunma konumuna geçmesinde aşağıdaki savaşlardan hangisi önemli bir role sahiptir?
A-II. İnönü Savaşı

B-Dumlupınar Savaşı

C-l. İnönü Savaşı

D-Sakarya Savaşı

E-Kütahya-Eskişehir Savaşları
2.Sakarya Savaşı'nın kazanılmasıyla Yunan ordusunun saldırı gücü kırıldı. Türk ordusu Sakarya Savaşı'ndan sonra genel bir saldırıya geçebilmek için bir yıl kadar bekledi.

Aşağıdakilerden hangisi bu iki durum arasındaki çelişkiyi açıklamaktadır?
A) Meclis içinde görüş ayrılıklarının olması

B) Ordunun saldırı hazırlıklarını tamamlayabilmesi için zamana ihtiyaç duyulması

C) Geçen süre içinde barış önerilerinin değerlendirilmesi

D) Dış destek sağlamak için girişimlerde bulunulması

E) İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarından yararlanılması
3.Türk ordusunun zor duruma düşerek Sakarya nehrinin doğusuna çekilmek zorunda kaldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A-II. İnönü Savaşı

B-Dumlupınar Savaşı

C-l. İnönü Savaşı

D-Sakarya Savaşı

E-Kütahya-Eskişehir Savaşları


4.Tekalif-i Milliye Emirleri’nin çıkarılış gerekçesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

A)-İşgalci Yunan kuvvetlerini Anadolu’dan tamamen atmak

B)-II. İnönü Savaşı’na hazırlanmak

C)-Ekonomide devletçi anlayışı hakim kılmak

D)-Mali kaynakları tek elden yönetmek

E)-Sakarya Savaşı öncesi ordunun ihtiyaçlarını karşılamak


5.Sakarya Savaşı askeri ve siyasal sonuçları açısından Kurtuluş Savaşı'nın çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bu savaşın kazanılması ile Yunanlılar Batı Anadolu'da savunma durumuna geçmiş, Fransa; TBMM ile Ankara Antlaşması'nı imzalayarak Güney Cephesi'nin kapanmasını sağlamıştır. Ayrıca Kars Antlaşması ile de doğu sınırı kesinleşmiştir.

Bu durumun, aşağıdakilerden hangisi için uygun bir ortam hazırladığı söylenebilir?
A) Büyük Taarruz

B) Lozan Barışı'nın imzalanması

C) Saltanatın kaldırılması

D) Cumhuriyetin ilanı

E) Kurtuluş Savaşı'nın bitmesi
6.Kurtuluş savaşımızın sonunda milli çıkarlarımızı dost ve düşman devletlere onaylatmak amacıyla Lozan’a İsmet Paşa(İnönü) gönderilmesinde O’nun hangi başarısı daha etkili olmuştur?
A)I.ve II İnönü savaşlarını kazanması

B)Türkiye’de düzenli ordu kurulmasına katkısı

C)Mudanya Ateşkes antlaşmasında milli çıkarlarımızı korumuş olması

D)Mustafa Kemal’in güvenini ve arkadaşlığını kazanması

E)Çerkez Ethem isyanını bastırması
7.Anlaşma Devletleri; I.1921 yılında Londra’da toplanacak konferansa Osmanlı Devletinin göndereceği delegeler arasında Mustafa kemal’in veya Onun yetkili kılacağı bir delegenin de bulunmasını istemişlerdir. II.1922 yılında Lozan’da toplanacak olan barış konferansına TBMM Hükümeti ile Osmanlı Hükümetini birlikte çağırmışlardır. Bu iki durum 1921’den 1922 yılına kadar geçen süre içinde Anlaşma Devletlerinin aşağıdakilerin hangisi ile ilgili görüşünde bir değişme olduğunu göstermektedir?

A)Sevr antlaşmasının geçerliliği

B)Osmanlı devletinin temsil edilme hakkı

C)Anadolu hareketi-Osmanlı devleti ikiliğinin sürdürülmesi

D)TBMM’nin gücü

E)Konferansa katılacak taraflar


8. İsmet İnönü Lozan Konferansının iç tüzük çalışmalarında; I.Türkçenin Fransızca İngilizce gibi konferans dili olmasını II.”Karadeniz’de kıyısı olan devletler” ifadesi yerine bu devletlerin adlarının yazılmasını III.Komisyon başkanlıklarından birinin de İngiltere Fransa ve İtalya’nın yanında Türkiye’ye verilmesini önermiştir.
Bu önergelerden hangileri İsmet İnönü’nün konferansta uluslar arası eşitlik kurallarına uyulmasını sağlamaya çalıştığını gösterir?
A)Yalnız I

B)Yalnız II

C)Yalnız III

D)I ve II

E)I ve III
9. İsmet İnönü Lozan Konferansının açılışında söz alarak “Çok ıstırap çektik çok kan akıttık. Bütün medeni milletler gibi hürriyet ve istiklal istiyoruz.” demişti. İsmet İnönü’nün bu sözü
I.Öteki milletlerle eşit olmayı isteme

II. Düşüncelerini açıklamaktan çekinme

III. Milletini yüceltme
Yönündeki tutumlarından hangilerini benimsediğinin göstergesi olabilir?
A)Yalnız I

B)Yalnız II

C)I ve III

D)II ve III

E)I,II ve III

10. Lozan Konferansında diğer katılımcılar Türklerden,
I.Azınlık haklarının verilip verilmediğinin Anlaşma devletleri tarafından denetlenmesini

II. Kapitülasyonların sürdürülmesini

III. Musul sorununun sonraki görüşmelere bırakılmasını

IV. Suriye sınırının Ankara antlaşmasıyla belirlenen şekilde kalmasını

İstemiştir.
Bu isteklerden hangileri Türkiye açısından bağımsız devlet anlayışına açıkça aykırıdır?
A)I ve II

B)I ve III

C)I ve IV

D)II ve III

E)III ve IV
11. TBMM'nin 1 Kasım 1922’de saltanatı kaldırması üzerine sadece halife unvanı kalan Vahdettin ülkeyi terk edince Abdülmecit TBMM tarafından halife seçildi. Meclis, Abdülmecit'ten "Halife" dışında unvan kullanmamasını istedi. Bu bilgiler,

I. Halifelik, saltanatın kaldırılmasından sonra da devam etmiştir. II. TBMM, en üstün otorite olduğunu kanıtlamıştır. III. Halife devlet ve din başkanlığı görevini birlikte yürütmektedir. IV. Son Osmanlı padişahı Vahdettin'dir

gibi yargılardan hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?

A) I ve III B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II ve IV12. Milli Mücadele döneminde yeni Türk devleti kurulurken cumhuriyetin resmen ilanı daha sonraya bırakılmıştır. Bu durumun nedeni olarak, aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?

A) Milli mücadeleyi başarıya ulaştırarak bağımsızlığı sağlamak B) Siyasi partilerin kurulmasını beklemek C) Halkın cumhuriyet yönetimine uyum sağlamasını beklemek D) Milletvekillerinin cumhuriyet rejimine uyum sağlamasına zaman vermek E) Güçler birliği esasını benimsemek13. Cumhuriyetin ilanı ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir?

A) Rejimin adının konulması

B) Çok partili döneme geçilmesi

C) Devlet başkanlığı sorununun çözülmesi

D) Hükümet kurulmasının kolaylaşması

E) Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçilmesi14. Cumhuriyetin ilan edilmesi Kurtuluş Savaşı süresince yürütülen yönetimin adının verilmesiydi. Yani var olan bir sistemin sadece adı konmuş oluyordu. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de cumhuriyetin ilan edilmesinin gerekçelerinden biri olarak gösterilemez?
A) Hilafetin kaldırılması

B) TBMM'nin açılması

C) Saltanatın kaldırılması

D) Egemenliğin milletin eline geçmiş olması

E) Saltanat yönetiminin ülkenin sorunlarını çözmede yetersiz kalması
15. Mustafa Kemal, tarihte yaşanan olumsuz gelişmelerden sonuçlar çıkarmış ve Osmanlı Devletinin düştüğü hataları iyi değerlendirmişti. Buna göre, Osmanlı Devleti'nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Mustafa Kemal'in orduyu günlük politikadan uzaklaştırma kararı vermesinde etkili olduğu söylenebilir?
A) Trablusgarp Savaşı

B) Mondros Ateşkesi'nin imzalanması

C) 31 Mart Olayı

D) Balkan Savaşları

E) II. Meşrutiyetin ilanı

16. 1921 Anayasası ile TBMM’nin bütün güçleri (yasama, yürütme ve yargı) elinde bulunduran tek organ olması ve ülkeyi tek elden yönetmesi ile ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hükümette yer alabilecek üyelerin belirlenmesini kolaylaştırmak

B) Milli Mücadele’nin olağan üstü şartları karşısında hızlı karar alıp uygulayabilme imkanını sağlamak

C) Milli güçlerin birliğini daha kalıcı kılabilmek

D) Yeni bir siyasal rejim olarak Cumhuriyet’in ilanını sağlamak

E) Milli Mücadele karşıtları ve TBMM’ne karşı olanlarla daha etkili bir mücadele sürdürmek
17. Atatürk’ün TBMM’de kurulmasında etkin rol oynadığı ve başkanlığını üstlendiği grubun adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halk Zümresi

B) Tesanüd Grubu

C) Islahat Grubu D) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu E) Muhafaza-i mukaddesat Cemiyeti18. T.B.M.M.'nin açılmasından sonra Türkiye'de kurulan ilk siyasi parti hangisidir?

A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

B) Serbest Cumhuriyet Fırkası

C) Adalet Partisi

D) Demokrat Parti

E) Halk Fırkası


19. Mustafa Kemal Paşa'nın, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşuna memnun olmasının sebebi nedir?

A) Mevcut partinin iktidardan düşürülmesini sağlamayı düşünmesi.

B) İktidara karşı olanların isyanını engellemeyi düşünmesi.

C) Türkiye'de demokrasinin yerleşmesini düşünmesi.

D) Partiyi kuranların devleti daha iyi yöneteceklerini düşünmesi.

E) Partinin kuruluşu için yabancı devletlerin baskı yapması.


20. Şeyh Sait İsyanı'nın başlamasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez?

A) Musul Meselesinden dolayı İngilizlerin Türkiye'yi zor durumda bırakmak istemesi.

B) İngiliz vaatleriyle doğuda bir Kürdistan devleti kurma amacı.

C) Musul bölgesindeki Kürt ve Arapların Türk egemenliğini istememesi.

D) Hilafetin de kaldırılışı ile bir kısım halkın dini söylemlerle daha kolay kışkırtılması

E) Rejim ve inkılâpların toplum genelinde henüz tam olarak yerleşmemiş olması


21. Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan inkılâplardan birisi değildir?

A) Tevhid-i Tedrisat kanununun kabulü

B) Latin harflerinin kabulü

C) Üniversitelerinin açılması

D) Medeni kanunun kabulü

E) Üniversite reformunun yapılması


22. Aşağıdakilerden hangisi, Medeni Kanun’un kabulü ile kadınlara tanınan sosyal haklardan biri değildir?

A) Resmî nikâh hakkı

B) Seçme - seçilme hakkı

C) Mirasta eşitlik

D) Meslek sahibi olma hakkı

E) Boşanma hakkı


23. I.Tevhid-i tedrisat kanunun kabulü

II. Laikliğin kabulü

III. Kadınlara siyasal haklar verilmesi

IV. Öğretimin birleştirilmesi

V.Medeni kanunu kabulü

Yukarıdaki yenilikler Türkiye’de hangi alanda gelişmeyi sağlamak amacıyla yapılmıştır?

A) Çağdaş bir toplum olmak B) Milli bir toplum olmak C) Sanayileşmiş bir toplum olmak D) Laik bir toplum olmak E) Milliyetçi bir toplum olmak24. 17 Şubat 1926'da gerçekleştirilen Türk Medeni Kanunu'yla, aşağıdakilerden hangisi Türk kadınlarının elde ettiği haklar arasında bulunmaz?
A) Siyasal haklar

B) Mirasta eşitlik hakkını kazanma

C) Evlenmede eşitlik

D) Evlilikte devlet güvencesi

E) Boşanmada eşitlik

25. Aşağıdakilerden hangisi, çağdaş bir eğitim düzeninin kurulması yolunda yapılan inkılaplardan biri değildir?

A) Tevhid - i Tedrisat Kanunu

B) Yeni Türk Alfabesi'nin kabul edilmesi

C) Yeni okulların açılması

D) Medreselerin kaldırılması

E) Türk Ocaklarının kurulması


26. Aşağıdaki İnkılaplardan hangisi çağdaşlaşmayı amaç edinmez?

A) Kıyafet İnkılabı

B) Medeni Kanunun Kabulü

C) Türk Dil Kurumunun Kurulması

D) Üniversite Reformu

E) Şapka kanunu


27. Atatürk bir konuşmasında; 'Toplumun bir yarısı, diğer yarısı ile eşit değilse, bilgisiz kalırsa o millet ilerleme imkânı bulamaz, geri kalır." demektedir. Atatürk'ün bu sözünde vurguladığı eşitsizlik aşağıdakilerden hangisiyle ortadan kaldırılmıştır?

A) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi

B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi

C) Medreselerin kapatılması

D) Aşar vergisinin kaldırılması

E) Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi


28. Yeni Türk devletinde;

I. Hafta sonu tatilinin pazar gününe alınması

II. Unvan ve lakapların yasaklanması

III. Ölçü ve tartı sisteminin değiştirilmesi

IV. Kabotaj kanununun kabul edilmesi

V. Kılık-kıyafet inkılâbının yapılması
gibi inkılaplardan hangilerinin, toplumdaki ayrıcalık belirtilerini ortadan kaldırma amacına yönelik olarak gerçekleştirildiği savunulabilir?

A) I ve III

B) II ve V

C) IV ve V

D) III ve IV

E) II ve III29. Türkiye Cumhuriyeti döneminde yapılan aşağıdaki inkılaplardan hangisinin amaçlarından biri de uluslararası ekonomik ilişkilerde kolaylık sağlamaktır?
A) Ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi B) Soyadı Kanunu'nun çıkarılması C) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi D) Medeni Kanun'un kabul edilmesi E) Aşar vergisinin kaldırılması

30. 1931 yılında kurulan Türk Tarih Kurumu; çalışmalarında, Türk tarihini sadece Osmanlı ve Selçuklu dönemleriyle sınırlamamış, çok daha eski dönemlere giderek dünya tarihi çerçevesinde incelemeye özen göstermiştir.

Türk Tarih Kurumu'nun çalışmalarının,

I. Türklerin dünyanın en eski uluslarından biri olduğunu ortaya koymak

II. Türklerin tarihin akışında belirleyici olduğunu kanıtlamak

III. Asya uygarlığının oluşumunda Türklerin etkili olduğunu göstermek

IV. Anadolu'nun en eski halklarının Türk olduğunu kanıtlamak

gibi amaçlardan hangilerini gerçekleştirmeye yönelik olduğu savunulamaz?
A) I ve II

B)Yalnız III

C) II ve IV

D) Yalnız IV

E) I, II ve III
31. Tevhid-i Tedrisat Kanunu aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Tüm öğretim kurumlarının devletin kesin denetimine girmesidir.

B) Yabancı okulların kapatılması ile ilgili kanundur.

C) Medreselerin düzenlenmesi için çıkarılan kanundur.

D) Üniversitelerin açılması için çıkarılan kanundur.

E) Batı türü okulların açılmasına yönelik kanundur.


32. Şeyh Sait İsyanı TBMM’nin dış politikasında etkili rol oynamıştır.

Bu isyan, aşağıdaki sorunlardan hangisinin Türkiye’nin aleyhine sonuçlanmasında sebep olmuştur?

A) Boğazlar

B) Hatay

C) Kapitülasyonlar

D) Musul

E) Yabancı okullar


33. Aşağıdakilerden hangisi Musul sorunuyla ilgili doğru bir yargı değildir?

A)Ankara Antlaşması ile çözümlenmiştir

B)Musul sorununda Milletler Cemiyeti İngiltere’den yana tavır almıştır

C)Musul sorunu Lozan’da çözümlenmiştir

D)Şeyh Sait İsyanı Musul’un kaybedilmesinde etkili olmuştur

E)Musul ve çevresi İngiltere’nin mandası altındaki Irak’a bırakılmıştır


34.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün dış politika ilkeleri arasında yer almaz?

A) Barışçılık

B) Gerçekçilik

C) Yayılmacılık

D) Akılcılık

E) Batıcılık35. II.TBMM’nin dış politikayla ilgili gerçekleştirdiği ilk çalışması, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması

B)Sadabat Paktı’nı imzalaması

C)Lozan Antlaşması’nı onaylaması

D)Türkiye’nin NATO’ya üye olması

E)Türkiye’nin Balkan Antantı’na katılması36. Aşağıdakilerden hangisi, Türk dış politikasının gündeminde, Lozan’dan kalan bir sorun olarak yer almamıştır?
A)Yabancı okullar

B)Irak sınırı

C)Nüfus Mübadelesi

D)Boğazlar

E)Kıbrıs
37. Sadabat Paktı’na aşağıdaki ülkelerden hangisi katılmamıştır?

A) Mısır

B)Türkiye

C) Afganistan

D) İran

E) Irak
38. 20 Temmuz 1936’da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin yapılması aşağıdakilerden hangisinin sona ermesini sağlamıştır?


A) Genel Borçlar İdaresi’nin

B) Kabotaj uygulamasının

C) Kapitülasyonların

D) Boğazlar Komisyonu’nun

E) Azınlıklara tanınan ayrıcalıkların
39. Montrö Boğazlar Konferansı’nda aşağıdaki devletlerden hangisi yer almamıştır?
A) Sovyetler Birliği

B) İtalya

C) İngiltere

D) Japonya

E) Fransa
40. 1930 yılından sonra Türkiye’nin Yunanistan’la geliştirdiği dostluk ilişkileri, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin yapılmasına

B)Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olmasına

C) Hatay’ın Türkiye sınırları içine alınmasına

D) Sadabat Paktı’nın kurulmasına

E) Balkan Antantı’nın kurulmasına
41. I. Balkan Paktı'nın kurulması

II. Milletler Cemiyeti'ne üye olma

III. Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması

IV. Doğu sınırlarının güvenlik altına alınması

V. Hatay'ın Anavatana katılması

Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasıyla ilişkili gerçekleştirilen bazı olaylar, yukarıya çıkarılmıştır.
Bunlardan hangisi, Atatürk'ün sağlığında gerçekleştirilmemiştir?
A) I B) II C) III D) IV E) V
42. I. Nüfus mübadelesi

II. Milletler Cemiyeti’ne giriş

III. Hatay’ın anavatana katılması

IV. Montrö Boğazlar Sözleşmesi

Olaylarının kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)I-II-III-IV

B)IV-II-I-III

C)I-III-II-IV

D)II-III-I-IV

E)I-II-IV-III
43. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk İlkelerinden (altı temel ilkeden),birisi değildir?
A)Laiklik

B)İnkılapçılık

C)Devletçilik

D)İnsan ve İnsanlık Sevgisi

E)Halkçılık
44. Bir devletin yönetimindeki çeşitli toplumsal gruplara kanun önünde kesin eşitlik tanıması, aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulandığını gösterir?

A)Devletçilik

B)Halkçılık

C)Milliyetçilik

D)İnkılapçılık

E)Laiklik


45. Türk İnkılabının temel İlkelerinden, “Laiklik” başta olmak üzere diğer temel ilkelerle birlikte Anayasaya II. madde olarak kaç tarihinde yer almıştır?
A)1921 B)1924 C)1928

D)1961 E)1937


46. Aşağıdakilerden hangisi bütünleyici ilkelerden birisi değildir?
A)Milli egemenlik

B)Milli Bağımsızlık

C)Cumhuriyetçilik

D)Milli Birlik, Beraberlik ve Ülke Bütünlüğü

E)Bilimsellik ve Akılcılık
47. Atatürkçülüğün durağan bir düşünce olmaması, aşağıdaki ilkelerden hangisine dayanmaktadır?
A)İnkılapçılık

B)Devletçilik

C)Cumhuriyetçilik

D)Halkçılık

E)Milliyetçilik


48. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi Türk Dış Politika prensiplerinden birisidir?
A)Yurtta Barış, Dünyada Barış

B)Çağdaşlaşma ve Batılılaşma

C)Bilimsellik ve Akılcılık

D)İnsan ve İnsanlık sevgisi

E)Milli Egemenlik
49. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülükle bağdaşmaz?

A)Kalkınmada aklın ve bilimin rehberliğini temel alma

B)Yönetimi ulus egemenliğine bağlı tutma

C)Ekonomik kalkınmayı yabancı sermayeye dayandırma

D)Ülkenin bağımsızlığını koruma

E)Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma


50. “Türk Milleti’nin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa huzur ve refaha sahip olması, devletin ve milletin egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve bilimin öncülüğünde Türk Kültürü’nün çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkartılması amacı ile temelleri yine Atatürk tarafındanbelirtilen, devlet hayatına, fikir hayatına ve ekonomik hayata, toplumun diğer kurumlarına ilişkin gerçekçi düşüncelere ve ilkelere denir.”

Yukarıdaki açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisinin karşılığıdır?

A)Demokrasi B)Milliyetçilik C)Halkçılık D)Laiklik E)Atatürkçülük51. Cumhuriyetin ilk yıllarında büyük temel sanayi yatırımlarını gerçekleştirmek için özel sektörde yeterli sermaye olmayınca bu tür yatırımları gerçekleştirebilmek için aşağıdaki hangi ilke ön plana çıkmıştır?
A)Milliyetçilik B)Devletçilik C)Halkçılık D)İnkılapçılık E)Çağdaşlaşma
52. Aşağıdakilerden hangisi, sosyal alanda yapılan inkılâplardan biri değildir?
A) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

B) Şapka Kanunu’nun çıkarılması

C) Medreselerin kapatılması

D) Soyadı Kanunu’nun çıkarılmasıE) Milli Bayram ve Tatil Günleri hakkındaki kanunun çıkarılması
Yüklə 88,69 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə