Azərbaycan Dillər Universiteti sabah qrupları 2016-2017-cı tədris ilində Yekun Buraxılış Dövlət Attestasiyası üzrəYüklə 148,67 Kb.
tarix07.06.2018
ölçüsü148,67 Kb.
#52947

Azərbaycan Dillər Universiteti

SABAH qrupları
2016-2017-cı tədris ilində Yekun Buraxılış Dövlət Attestasiyası üzrə

Pedaqogika” fənnindən mövzular

 

1. Pedaqogikanın tədqiqat sahəsi haqqında ənənəvi və Milli pedaqogikanın fərqlifikirləri.

2. İqtisadi - siyasi həyatda Milli  pedaqogikanın   rolu. 

3. Əsas pedaqoji cərəyanlar.

4. Pedaqoji elmin qolları.                                                            

5. Pedaqoji elmin digər elmlərlə qarşılıqlı əlaqəsi.

6. Pedaqoji elmin mənbələri.  

7. Pedaqoji elmin tədqiqat üsulları.

8. Milli pedaqogikada başlıca  pedaqoji  kateqoriyalar və onların şərhi.

9. Pedaqoji prosesin tərkib hissələri, sahələri və iştirakçıları.

10. Milli  pedaqogikada  pedaqoji prosesin tamlığını şərtləndirən amillər. 

11. Pedaqoji prosesdə yeni informasiya texnologiyalarından və kompüterdən istifadə   məsələləri.

12. Pedaqoji prosesdə ziddiyyətlər məsələsi.

13. Pedaqoji prosesin qanunauyğunluqlarına və qanunlarına dair fikir müxtəlifli -

yini bilməyin əhəmiyyəti.

14. Pedaqoji prosesin ümumi qanunauyğunluqlarının Milli pedaqogikada səciyyələndirilməsi.

15. Şəxsiyyətin formalaşmasına dair  nəzəriyyələr.

16. Milli pedaqogika şəxsiyyətin formalaşmasında irsiyyətin və mühitin rolu haqqında.

17. Milli pedaqogika şəxsiyyətin formalaşmasında pedaqoji prosesin və şəxsi əməyin rolu haqqında.

18. Ənənəvi  və Milli pedaqogikada şəxsiyyətin formalaşmasında  irsiyyətin, mühitin, pedaqoji prosesin və şəxsi əməyin qarşılıqlı təsiri məsələləri.

19. Didaktika (təlim və təhsilin ümumi məsələləri) pedaqoji elmin tərkib hissəsi kimi.

20. Elmi idrak və təlim  arasında   oxşar  və  fərqli cəhətlər.

21. Təlimdə müxtəlif tərzlər və mənimsəmənin səviyyəsinə onların təsiri.

22. Təhsilin bəzi ümumi məsələləri .

23. Azərbaycanda ümumi təhsilin xüsusiyyətləri.

24. Təhsilin məzmunu. Təhsil proqramı (Kurikulum), tədris planı, tədris fənni, tədris proqramı, dərslik və dərs  vəsaitləri.

25. Azərbaycanda  təhsil sistemi  və onun fasiləsizliyini təmin edən amillər. 

26. Təhsil sahəsində dövlət  siyasətinin əsas prinsipləri.

27. Pedaqoji prosesin tərkib hissəsi olan  təlim haqqında  ənənəvi   və  Milli  pedaqogikanın  mövqeyi.

28. Ənənəvi  və  Milli pedaqogikada təlimin qanunauyğunluqları və qanunlarına münasibət.

29. Ənənəvi və Milli pedaqogikada təlim prinsipləri haqqında fərqli  mövqelər.

30. Ənənəvi və Milli pedaqogika   təlimin mərhələləri haqqında.

31. Yeni tədris mövzusunun qavranmasına və başa düşülməsinə xidmət edən üsullar.

32. Yeni biliklərin, bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsinə və tətbiqinə xidmət edən üsullar.

33. Bilik və bacarıqların möhkəmləndirilməsinə nəzarət, onların yoxlanılması və qiymətləndirilməsinə xidmət edən üsullar.

34. Təlimin təşkili formaları  və  onlara verilən müasir tələblər.

35. Pedaqoji prosesdə müəllimin öz psixoloji vəziyyətini tənzimləməsi ilə bağlı Milli pedaqogikanın fikirləri.

36. Tərbiyənin mahiyyətinə və məqsədinə dair ənənəvi və Milli pedaqogikanın fərqli mövqeləri.

37. Ənənəvi   və    Milli     pedaqogika     tərbiyədə      ziddiyyət, qanunauyğunluq  və qanun məsələləri haqqında.

38. Ənənəvi  və Milli  pedaqogikadada  tərbiyənin prinsiplərinə dair fərqli  münasibətlər.

39. Milli pedaqogikada mərhələli tərbiyə nəzəriyyəsinin  formalaşdırılması məsələləri.

40. Tərbiyənin ümumi üsullarının  Milli pedaqogikada    qruplaşdırılması meyarları.

41. Dünyagörüşünün formalaşdırılması haqqında  Milli pedaqogikanın   ideyaları.

42. Ağıl tərbiyəsinin ümumi məsələləri.

43. Dövlət  müstəqilliyi  şəraitində ideya-siyasi tərbiyə məsələləri.

44. Milli  pedaqogikada əxlaq tərbiyəsinin ümumi məsələləri.

45. Milli pedaqogikada əmək tərbiyəsinin ümumi məsələləri.

46.Estetik  tərbiyənin ümumi məsələləri.

47. Ekoloji tərbiyənin ümumi məsələləri.

48. İqtisadi tərbiyənin  ümumi məsələləri.

49. Hüquq tərbiyəsinin ümumi məsələləri.

50. Müəllimlərin təkmilləşdirilməsi və ixtisaslarının artırılması  pedaqoji prosesə xidmət kimi.                             

51. Dərsdənkənar və məktəbdənkənar təlim-tərbiyə işləri.

52. Məktəbdaxili  rəhbərlik  pedaqoji prosesə  xidmət  kimi.

53. Pedaqoji prosesin səviyyəsini yüksəltməkdə ictimai qurumların fəaliyyət xüsusiyyətləri.Tərtib etdi: b/m Tahirə Bağırova

Azərbaycan Dillər Universiteti

SABAH qrupları
2016-2017-cı tədris ilində Yekun Buraxılış Dövlət Attestasiyası üzrə

Psixologiya” fənnindən mövzular
 1. Müasir psixologiyanın predmeti və tədqiqat metodları

 2. Fəaliyyət və onun mənimsənilməsi.

 3. Ünsiyyətin kommunikativ, interaktiv və perseptiv tərəfləri.

 4. Şəxsiyyət psixologiyası.

 5. Qrup psixologiyası

 6. Diqqətin funksiyaları və xassələri

 7. Təlim prosesində diqqətin əhəmiyyəti.

 8. Duyğu və qavrayış perseptiv proses kimi.

 9. Hafizə mnemik proses kimi.

 10. Təfəkkür intellektual proses kimi.

 11. Təxəyyül intellektual proses kimi.

 12. Şagird şəxsiyyətinin fərdi-psixoloji xüsusiyyətləri.

 13. Şagird şəxsiyyətinin emosional-iradi xüsusiyyətləri.

 14. Yaş və pedaqoji psixologiyanın predmeti, vəzifələri və metodları.

 15. Məktəbəqədər yaş dövrünün psixologiyası

 16. Kiçik məktəblı yaşının psixologiyası

 17. İlk gənclik dövrünün psixologiyası

 18. Yeniyetməlik yaş dövrünün psixologiyası

 19. Tərbiyə psixologiyasının ümumi məsələləri.

 20. Şəxsiyyətin özünütərbiyəsinin psixoloji əsasları.

 21. Şagirdlərin əxlaq tərbiyəsinin psixoloji əsasları.

 22. Təlim psixologiyası haqqında anlayış.

 23. Öyrənməyə qabillik problemi və mənimsəmə.

 24. Öyrənmənin müvəffəqiyyətini təmin edən amillər

 25. Təlim prosesində motivasiya və tələbat sahəsinin formalaşması

 26. Pedaqoji fəaliyyətin və müəllim şəxsiyyətinin psixologiyası

 27. Müəllimin pedaqoji bacarıq və qabiliyyətləri

 28. Pedaqoji ünsiyyətin psixoloji xüsusiyyətləri.

 29. Psixoloji-pedaqoji xarakteristika

 30. Məktəb sinifinin kiçik qrup kimi xüsusiyyətləri


Mövzular Psixologiya kafedrasının 14.11.2016-cı il tarixli (Protokol№4) iclas protokolu ilə təsdiq olunmuşdur.

Psixologiya kafedrasının müdiri: psixo.f.d., dos.C.Q.Alıyev

Azərbaycan Dillər Universiteti

SABAH qrupları
2016-2017-cı tədris ilində Yekun Buraxılış Dövlət Attestasiyası üzrə

Xarici dilin tədrisi metodikası” fənnindən mövzularBackground issues in language learning

1. The miracle of language

2. The importance of repetition

3. Thinking about language

4. Arousal, affect and humanistic teaching

Popular methodology

5. Approaches, methods, procedures and techniques

6. Grammar-translation method

7. Direct method

8. Audiolingualism

9. Presentation, practice and production

10. Alternatives to PPP

11. Four methods

12. Communicative Language Teaching

13. Task-based learning

14. The Lexical Approach

Describing learners

15. Age


16. Learner differences

17. Language levels

18. Motivation

Describing teachers

19. What is teaching

20. Teacher roles

21. Rapport

22. The teacher as teaching aid

23. Native-speaker teachers and non-native-speaker teacherMistakes and feedback

24. Students make mistakes

25. Assessing student performance

26. Feedback during oral work

27. Feedback on written work

Grouping students

28. Different groups

29. Organising pairwork and groupwork

Educational technology and other learning resources

30. The technology pyramid. The students themselves

31. Objects, pictures and things

32. The coursebook

33. Ways of showing

34. Ways of listening

35. Ways of finding out

Teaching grammar

36. Introducing grammar

37. Discovering grammar

38. Practising grammar

39. Grammar games. Grammar books

Teaching vocabulary

40. Introducing vocabulary

41. Practising vocabulary

42. Vocabulary games

43. Using dictionaries

44. Decision-making tasks

45. Production tasks

Teaching language skills

46. Skills together

47. Receptive skills

48. Productive skills

49. Projects

Reading

50. Extensive reading

51. Intensive reading

Listening

52. Extensive listening

53. Intensive listening

54. Film and videoWriting

55. Approaches to student writingSpeaking

56. Elements of speaking

57. Students and speaking

58. Classroom speaking activitesPlanning lessons

59. The planning paradox

60. Pre-planning and planning

61. Planning a sequence of lessonsTesting and evaluation

62. Testing and assessment

63. Types of test item

64. Writing and marking testsLearner autonomy

65. Promoting autonomy

66. Learner training, learner autonomy

67. The self-access centreSyllabus

68. Contemporary rationales for syllabus design

69. Common characteristics of a syllabus

70. Different types of language syllabusTərtib etdi: m. Zarema İbrahimova

Azərbaycan Dillər Universiteti

SABAH qrupları
2016-2017-cı tədris ilində Yekun Buraxılış Dövlət Attestasiyası üzrə

Ümumtəhsilin kurikulumunun əsasları” fənnindən mövzular 1. Müasir təhsilin fəlsəfəsi

 • Təhsil fəlsəfəsi anlayışı

 • Müxtəlif təhsil fəlsəfələri baxımından təhsilin əhəmiyyəti, məqsədi, təlim prosesində öyrənənin və öyrədənin rolu, təhsil və təlim mühiti, təhsilin məzmunu və təlim strategiyaları

 1. Cəmiyyətin təhsil ehtiyacları və təhsildə dövlət siyasəti

 • Təhsil ehtiyaclarının təmin edən hüquqi sənədlər

• Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

• Azərbaycan Respublikasının təhsil qanunu• Ümumdünya İnsan Haqqları Bəyannaməsi

 • Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Hüquqları Konvensiyası

 1. Fənn kurikulumlarının məzmunu (davamı

 • Məzmun standartlarının komponentl əri

 • Məzmun standartlarının bilik komponentləri

 • Məzmun standartlarının fəaliyyət komponentləri və onların praktiki əhəmiyyəti

 1. Fənn kurikulumlarının məzmunu (davamı)

 • Taksonomiya anlayışı

 • Taksonomiyanın növləri

 • Taksonomiyalar məzmun standartlarının psixopedaqoji əsası kimi

 • Məzmun standartlarının müəyyən olunmasında taksonomiyaların rolu

 1. Yeni təlim strategiyaları

 • Təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər

 • Təlimin təşkili formaları

 1. Yeni təlim strategiyaları (davamı)

 • Təlimin təşkili üsulları (Metod və texnikalar)

 • Müxtəlif üsullarla dərketmə

 1. Yeni təlim strategiyaları (davamı)

 • Oxu strategiyaları və strategiya ilə oxu

 1. Planlaşdırma

 • Planlaşdırmanın növləri

 • Perspektiv planlaşdırmanın prinsipləri və aparılması qaydaları

 1. Planlaşdırma (davamı)

 • Cari planlaşdırmanın aparılması qaydaları 1. Ümumi təhsil sistemində yeni qiymətləndirmə mexanizmlərinin tətbiqi

 • Müasir qiymətləndirmənin əsaslar və onun ənənəvi qiymətləndirmədən fərqli cəhətləri.

 • Müasir qiymətləndirmənin istiqamətləri: milli, beynəlxalq və məktəbdaxili.

 • Məktəbdaxili qiymətləndirmənin tərkib hissələri və əsas xüsusiyyətləri

 1. Ümumi təhsil sistemində yeni qiymətləndirmə mexanizmlərinin tətbiqi (davamı)

 • Diaqnostik qiymətləndirmənin əsas xüsusiyyətləri, üsul və vasitələri və aparılması qaydaları

 • Formativ qiymətləndirmənin əsas xüsusiyyətləri, üsul və vasitələri və tətbiqi qaydaları.

 1. Ümumi təhsil sistemində yeni qiymətləndirmə mexanizmlərinin tətbiqi (davamı)

 • Summativ qiymətləndirmənin əsas xüsusiyyətləri, üsul və vasitələri və aparılması qaydaları.

 • Qiymətləndirmə standartları

Tərtib etdi: m. Xuraman Nağızadə

Azərbaycan Dillər Universiteti

SABAH qrupları
2016-2017-cı tədris ilində Yekun Buraxılış Dövlət Attestasiyası üzrə

İngilis dilinin leksikologiyası” fənnindən mövzular
 1. The object and aims of Lexicology and its links with other branches of linguistics .Synchronic and diachronic approaches in Lexichology

 2. Word Theory. The structure of English word

 3. Word formation in English

 4. Productive way of word Formation (Conversation)

 5. Affixation

 6. Compounding

 7. Shortening. Non-productive Way of Word formation. Miscellaneons models of word building

 8. Borrowings

 9. The Stylistic diffrentiation of English vocabulary (Neologisms)

 10. Archaisms

 11. Semasiology: types of meaning

 12. Synonyms

 13. Antonyms

 14. Polysemy

 15. Homonymy

 16. Metaphor

 17. Metanomy

 18. Synecdoche, Hyberbole

 19. Euphemism, Taboo words

 20. Phraseology


Tərtib etdi: f.f.d., dos. Məlahət Vəliyeva

Azərbaycan Dillər Universiteti

SABAH qrupları
2016-2017-cı tədris ilində Yekun Buraxılış Dövlət Attestasiyası üzrə

İngilis dilinin üslubiyyatı” fənnindən mövzular
 1. General Notes on Style and Stylistics

 2. Varieties of Language (written and spoken)

 3. Types of Lexical Meaning (logical, emotive, nominal)

 4. Stylistic Classification of the English Vocabulary

 5. Special Literary Vocabulary (terms, poetic words, archaic words, barbarisms and foreignisms, literary coinages)

 6. Special Colloquial Vocabulary (slang, jargonisms, professionalisms, dialectal words, vulgar words, colloquial coinages)

 7. Lexical Expressive Means

 8. Stylistic Devices (metaphor, metonymy, irony, polysemantic effect, zeugma and pun, interjections and exclamatory words, the epithet, oxymoron, antonomasia, euphemism, hyperbole, the cliché, proverbs and sayings, epigrams, quotations, allusions, decomposition of set phrases)

 9. Lexico-Syntactical Expressive Means and Stylistic Devices (simile, periphrasis, antithesis, climax, anticlimax, litotes)

 10. Syntactical Expressive Means and Stylistic Devices (supra-phrasal units, the paragraph, stylistic inversion, detached construction, parallel construction, chiasmus, repetition, enumeration, suspense, asyndeton, polysyndeton, the gap-sentence link, ellipsis, break and question in-the-narrative, represented speech, rhetorical question)

 11. Phonetic Expressive Means and Stylistic Devices (onomatopoeia, alliteration, rhyme, rhythm)

 12. Functional Styles of the English Language (the belles-lettres style, publicistic style, newspaper style, scientific prose style, the style of official documents)

 13. The Belles-Lettres Style (language of poetry, emotive prose, language of drama)Tərtib etdi: f.f.d., dos. Məlahət Vəliyeva

Azərbaycan Dillər Universiteti

SABAH qrupları
2016-2017-cı tədris ilində Yekun Buraxılış Dövlət Attestasiyası üzrə

Kommunikativ qrammatika” fənnindən mövzular

 1. Simple Tense Forms ( Present Simple, Past Simple, Future Simple)

 2. Continuous Tense Forms ( Present Continuous, Past Continuous, Future Continuous)

 3. Perfect Tense Forms ( Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect)

 4. Perfect Continuous Tense Forms (Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous, Future Perfect Continuous)

 5. Sequence of Tenses

 6. Direct and Indirect Speech

 7. The Passive Voice. The Use of the Passive Voice

 8. The Use of the Passive Constructions

 9. The Noun, its morphological characteristics and syntactic functions

 10. The Category of Number

 11. The Category of Case and the Category of Gender

 12. The Article. The comparison of the Indefinite & the Definite article

 13. The use of the indefinite & the definite article

 14. Special Difficulties in the Use of Articles. The Zero Article

 15. The Pronoun. Personal, possessive, reflexive, reciprocal pronouns

 16. Defining, demonstrative, indefinite, negative pronouns

 17. Interrogative, conjunctive, relative pronouns

 18. The Numeral. Cardinal, ordinal and fractional numerals.

 19. The comparison of the adjective and the adverb

 20. The Adjective. Its morphological structure and formation

 21. The types of adjective according to its meaning. Relative and qualitative adjectives

 22. Substantivized Adjectives. State Adjectives.

 23. Degrees of comparison of the adjective.

 24. The adverbs. Semantic categories of adverbs

 25. Interrogative, conjunctive, relative adverbs

 26. Degrees of comparison of adverbs

 27. The Conjunction

 28. The Preposition

 29. The Interjection

 30. Modal Words

 31. The Particle

 32. Homonymous parts of speech in English

 33. The Non-Finite Forms of the Verbs. The Infinitive. Tense and Voice Distinctions and the Usage of the Infinitive

 34. Constructions with the Infinitive. The Objective with the Infinitive Construction.

 35. The Subjective with the Infinitive Construction.

 36. The For…to Infinitive Construction

 37. The Gerund. Tense and Voice Distinctions of the Gerund.

 38. The Difference in the Usage of the Infinitive and the Gerund

 39. Gerundial Construction

 40. The Participle. Tense and Voice Distinctions of the Participle I and II. The Usage of the Participle

 41. Participial Constructions. The Objective Participial Construction

 42. The Subjective Participial Construction

 43. The Nominative Absolute Participial Construction

 44. The Prepositional Absolute Participial Construction

 45. Ways of paraphrasing verbals and verbal constructions

 46. Modal Verbs expressing Ability: can, could, to be able to

 47. Modal Verbs Expressing Obligation: must, to have to, to be supposed to

 48. Modal Verbs Expressing Advice: should, ought to, had better

 49. Modal Verbs Expressing Possibility: may, might, can, could

 50. Modal Verbs Expressing Necessity: must, to have to, need, needn’t

 51. Modal Verbs Expressing Deduction: must, have to, might, can’t, couldn’t

 52. Modal Verbs Expressing Permission: can, could, may, might, to be allowed to

 53. Modal Verbs Expressing Prediction and Willingness: will, would, shall, to be going to

 54. Perfect forms of modal verbs

 55. Progressive forms of modal verbs

 56. Ways of paraphrasing modals

 57. Mood Category. The Indicative and the Imperative Moods

 58. The Usage of the Mood Category in Real Conditional Sentences (Zero and First Conditional Sentences)

 59. The Usage of the Mood Category in Unreal Conditional Sentences (Second Conditional Sentences)

 60. The Usage of the Mood Category in Unreal Conditional Sentences (Third Conditional Sentences)

 61. The Usage of the Mood Category in Implied/ Hidden Conditional Sentences

 62. The Usage of the Mood Category in Mixed Conditional Sentences

 63. Wish clauses. Sentences with “if only/oh if”

 64. The usage of the Mood Category in Other Clauses (adverbial clauses of comparison, concession/ predicative & attributive clauses)

 65. The Present Subjunctive Mood

 66. The Suppositional Mood

 67. Sentence, its types. (Simple and Composite Sentences)

 68. Subject- Verb agreement

 69. Composite Compound Sentences. FANBOYS.

 70. Composite Complex Sentences. The Nominal Clauses: Subject, Predicative and Object Clauses

 71. The Attributive Clauses. Restrictive (Limiting) and Descriptive Attributive clauses

 72. The Attributive Appositive Clauses. Contact clauses

 73. The Adverbial Clauses of time, place, cause/ reason

 74. The Adverbial Clauses of purpose, manner, comparison

 75. Adverbial Clauses of condition, concession, result

Tərtib etdilər: m. Aydan Məlikzadə

m. Türkan Əliyeva

Azərbaycan Dillər Universiteti

SABAH qrupları
2016-2017-cı tədris ilində Yekun Buraxılış Dövlət Attestasiyası üzrə

Eşitmə və tələffüz” fənnindən mövzular
 1. The subject matter of phonetics

 2. The organs of speech. The work of the organs of speech.

 3. The classification of speech sounds. Types of obstruction.

 4. The classification of English consonant phonemes.

 5. The classification of English vowel phonemes.

 6. Stress in English (general notion). Types of stress according to the degree of breath force and place.

 7. Word stress in English. Words with strong stress; words with one strong stress and a secondary stress; words with two primary stresses. Rhythmical variations of stress.

 8. Sentence stress. Exceptions to the general rule. №1.

 9. Sentence stress. Exceptions to the general rule. №2. Intonation and its components.

 10. Functions of Intonation.

 11. Structural division of Intonation.

 12. Graphical indication of Intonation.

 13. Functions of the English nuclear tones.

 14. Intonation patterns I - XV

 15. The Head and its types.

 16. English rhythm (General notion).

 17. Formation of the rhythmic groups.

 18. English front vowels [ɪ,i:,e,æ]; their articulation and description.

 19. English central vowels [ɜ:, ə] ; their articulation and description.

 20. English back vowels [α:,ɔ:,ɒ,] ; their articulation and description.

 21. English back vowels [ʌ,u:,ʊ] ; their articulation and description.

 22. English diphthongs. Classification of diphthongs.

 23. English front diphthongs [ɪə,eə(ɛə),eɪ,aɪ,aʊ]; their articulation and description.

 24. English back diphthongs [oʊ (əʊ) ɔɪ,ʊə]; their articulation and description.

 25. Sequence of Tones; Intonation of Adverbials.

 26. Intonation of Alternative and Disjunctive questions.

 27. Intonation of Homogenous Members and Appositions.

 28. Intonation of Complex and Compound sentences.

 29. English Occlusive-plosives [p, b, t, d, k,g]; their articulation and description.

 30. Intonation of Direct Addresses (Vocatives) in all positions.

 31. English occlusive nasal sonorants [m,n,ŋ]; their articulation and description.

 32. Intonation of Parentheses in all positions.

 33. English Constrictive fricatives [f,v,θ,ð]; their articulation and description.

 34. Intonation of the Author’s words (reporting phrases) in all positions.

 35. English constrictive fricatives [s,z,h,ʃ,ʒ]; their articulation and description.

 36. English constrictive sonorants [w,r,j,l]; their articulation and description.

 37. Occlusive –constrictives (affricates) [ʧ,ʤ]; their articulation and description.

 38. Phonemes in connected speech (General notion).

 39. Phonemes in connected speech: Assimilation (General notion). Assimilation affecting the place (point) of articulation and the active organs of speech.

 40. Assimilation affecting the work of the vocal cords, the position of the lips and the position of the soft palate.

 41. Degrees and directions of assimilation.

 42. Modification of speech sounds: 1)Accommodation; 2)Elision; 3) Linking;

 43. Reduction.

 44. Linking: a) linking of consonants; b) linking of vowels.

 45. Temporizers.

 46. High Pre-Head.

 47. Intonation of Emphatic speech (Emphasis) (general notion). Intensity Emphasis. Phonetic means for intensifying the meaning of the sentences.

 48. Increase of stress and Broken Descending Scale.

 49. Intensity Emphasis: -Widening of the range; -Narrowing of the range.

 50. Contrast Emphasis: (general notion).

 51. Contrast Emphasis with High Fall.

 52. Contrast Emphasis with Fall-Rise. Contrast Emphasis with High Rise.

 53. Simple tones

 54. Complex tones.

 55. Combined tunes.

 56. Compound Tunes.(general notion)

 57. Compound Tunes High Fall+Rise. Tune shape and Use.

 58. Compound Tunes: several High Falls within one Intonation group.

 59. Intonation of salutations, apologies and gratitudes.

 60. Intonation of some expressions.Tərtib etdilər: b/m. Mehriban İbadullayeva

m. Günel Cəlilova

Azərbaycan Dillər Universiteti

SABAH qrupları
2016-2017-cı tədris ilində Yekun Buraxılış Dövlət Attestasiyası üzrə

Esse mövzuları


 1. TELEVISION AND SOCIETY

 2. LIFELONG EDUCATION

 3. PURCHASED BEAUTY/ APPEARANCE

 4. LIVING IN AN APARTMENT / DORMITORY

 5. QUALITIES OF A GOOD NEIGHBOUR

 6. THE ROLE OF SPORT IN SOCIETY

 7. WOMEN AND SOCIETY

 8. DEPENDENCE ON COMPUTERS

 9. THE COUNTRY OF YOUR DREAM

 10. MUSIC /TYPES OF MUSIC

 11. TRAVELLING ALONE OR WITH A COMPANION

 12. TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

 13. FAMILY TIES (NEF PRE-INTERM. 1B)

 14. PROBLEM TEENAGERS (NEF PRE-INTERM. 4B)

 15. JUDGING PEOPLE BY APPEARANCE (NEF INTERMEDIATE. 3B)

 16. FAILURE IS A START OF NEW EFFORTS (NEF INTERMEDIATE. 3C)

 17. PRIVATE OR PUBLIC SCHOOLS (NEF INTERMEDIATE. 4A)

 18. COMMUNITY SERVICE FOR PETTY CRIMES (NEF UPPER-INTERM. 3A)

 19. SLEEP DEPRIVATION (NEF UPPER-INTERM. 5B)

 20. THE LIFE OF CELEBRITIES (NEF UPPER-INTERM. 5C)

 21. ADVERTISING ENSURES SALES (NEF UPPER-INTERM. 7B)

 22. MOTIVATION IS THE PATH TO SUCCESS (NEF ADVANCED 1A)

 23. TAKING CARE OF ELDERLY PARENTS (NEF ADVANCED 1B)

 24. WORKING EXTRA HOURS (NEF ADVANCED 2B)

 25. NOISE POLLUTION (NEF ADVANCED 3A)

 26. MONEY CANNOT BUY EVERYTHING (NEF ADVANCED 3C)

 27. OVERSEAS HOLIDAYS

 28. PROTECTION OF ENVİRONMENT

 29. TEENAGERS NEED HELP WITH DECISION-MAKING

 30. UNFORGETTABLE MEMORY/MEMORABLE CHILDHOOD EXPERIENCE

TƏRTİB ETDİLƏR: PROF. M. QAZIYEVA

PROF. G. HÜSEYNZADƏ

F.E.D. S. ZEYNALOVA

F.F.D., DOS. A. CƏFƏROV

F.F.D., DOS. A. BAYRAMOVA

BURAXILIŞ İMTAHANLARI ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULMUŞ ESSELƏR:

 1. HOW DOES TELEVISION INFLUENCE PEOPLE’S BEHAVIOUR?

GIVE REASONS FOR YOUR ANSWER AND INCLUDE ANY RELEVANT EXAMPLES FROM YOUR OWN KNOWLEDGE OR EXPERIENCE. WRITE AT LEAST 250 WORDS.

 1. EDUCATION IS A LIFELONG PROCESS. DO YOU AGREE OR DISAGREE WITH THE STATEMENT?

GIVE REASONS FOR YOUR ANSWER AND INCLUDE ANY RELEVANT EXAMPLES FROM YOUR OWN KNOWLEDGE OR EXPERIENCE. WRITE AT LEAST 250 WORDS.

 1. NOWADAYS PEOPLE SPEND MUCH MORE TIME AND MONEY ON THEIR APPEARANCE THAN BEFORE. DO YOU AGREE OR DISAGREE?

GIVE REASONS FOR YOUR ANSWER AND INCLUDE ANY RELEVANT EXAMPLES FROM YOUR OWN KNOWLEDGE OR EXPERIENCE. WRITE AT LEAST 250 WORDS.

 1. LIVING IN AN APARTMENT INSTEAD OF A UNIVERSITY DORMITORY HAS ADVANTAGES AND DISADVANTAGES. DISCUSS SOME OF THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF APARTMENT LIVING, AND THEN JUSTIFY YOUR PREFERENCE. 1. NEIGHBOURS ARE THE PEOPLE WHO LIVE NEAR US. IN YOUR OPINION, WHAT ARE THE QUALITIES OF A GOOD NEIGHBOUR?

GIVE REASONS FOR YOUR ANSWER AND INCLUDE ANY RELEVANT EXAMPLES FROM YOUR OWN KNOWLEDGE OR EXPERIENCE. WRITE AT LEAST 250 WORDS.

 1. OVER THE PAST FIFTY YEARS SPORT HAS PLAYED AN INCREASINGLY IMPORTANT ROLE IN OUR SOCIETY AS SUBSTITUTE FOR WAR. THEREFORE, THE VAST AMOUNTS OF MONEY SPENT ON INTERNATIONAL COMPETITIONS SUCH AS THE OLYMPIC GAMES CAN BE JUSTIFIED.

GIVE REASONS FOR YOUR ANSWER AND INCLUDE ANY RELEVANT EXAMPLES FROM YOUR OWN KNOWLEDGE OR EXPERIENCE. WRITE AT LEAST 250 WORDS.

 1. THE POSITION OF WOMEN IN SOCIETY HAS CHANGED MARKEDLY IN THE LAST TWNETY YEARS. MANY OF THE PROBLEMS YOUNG PEOPLE NOW EXPERIENCE, SUCH AS JUVENILE DELINQUENCY, ARISE FROM THE FACT THAT MANY MARRIED WOMEN NOW WORK AND ARE NOT AT HOME TO CARE FOR THEIR CHILDREN. TO WHAT EXTENT DO YOU AGREE OR DISAGREE WITH THIS OPINION?

GIVE REASONS FOR YOUR ANSWER AND INCLUDE ANY RELEVANT EXAMPLES FROM YOUR OWN KNOWLEDGE OR EXPERIENCE. WRITE AT LEAST 250 WORDS.

 1. WE ARE BECOMING INCREASINGLY DEPENDENT ON COMPUTERS. THEY ARE USED IN BUSINESSES, HOSPITALS, CRIME DETECTION AND EVEN TO FLY PLANES. WHAT THINGS WILL THEY BE USED FOR IN THE FUTURE? IS THIS DEPENDENCE ON COMPUTERS A GOOD THING OR SHOULD WE BE MORE SUSPICIOUS OF THEIR BENEFITS?

GIVE REASONS FOR YOUR ANSWER AND INCLUDE ANY RELEVANT EXAMPLES FROM YOUR OWN KNOWLEDGE OR EXPERIENCE. WRITE AT LEAST 250 WORDS.

 1. YOU HAVE THE OPPORTUNITY TO VISIT A FOREIGN COUNTRY FOR TWO WEEKS. WHICH COUNTRY WOULD YOU LIKE TO VISIT? USE SPECIFIC REASONS AND DETAILS TO EXPLAIN YOUR CHOICE.

WRITE AT LEAST 250 WORDS.

 1. THERE ARE MANY DIFFERENT TYPES OF MUSIC IN THE WORLD TODAY. WHY DO WE NEED MUSIC? IS THE TRADITIONAL MUSIC OF A COUNTRY MORE IMPORTANT THAN THE INTERNATIONAL MUSIC THAT IS HEARD EVERYWHERE NOWADAYS?

GIVE REASONS FOR YOUR ANSWER AND INCLUDE ANY RELEVANT EXAMPLES FROM YOUR OWN KNOWLEDGE OR EXPERIENCE. WRITE AT LEAST 250 WORDS.

 1. SOME PEOPLE LIKE TO TRAVEL WITH A COMPANION. OTHER PEOPLE PREFER TO TRAVEL ALONE. WHICH DO YOU PREFER? USE SPECIFIC REASONS AND EXAMPLES TO SUPPORT YOUR CHOICE.

WRITE AT LEAST 250 WORDS.

 1. THERE HAVE BEEN MANY TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS IN THE 20TH CENTURY, FOR EXAMPLE IN TRANSPORT, TELECOMMUNICATIONS AND HEALTH. WHAT TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT DO YOU THINK HAS BEEN THE MOST IMPORTANT? HOW HAS IT CHANGED PEOPLE’S LIVES? HAVE ALL THE CHANGES BEEN POSITIVE?

GIVE REASONS FOR YOUR ANSWER AND INCLUDE ANY RELEVANT EXAMPLES FROM YOUR OWN KNOWLEDGE OR EXPERIENCE. WRITE AT LEAST 250 WORDS.

 1. FAMILY ALWAYS UNDERSTANDS US BETTER THAN FRIENDS. DO YOU AGREE OR DISAGREE WITH THE STATEMENT?

GIVE REASONS FOR YOUR ANSWER AND INCLUDE ANY RELEVANT EXAMPLES FROM YOUR OWN KNOWLEDGE OR EXPERIENCE. WRITE AT LEAST 250 WORDS.

 1. EDUCATIONAL INSTITUTIONS SHOULD TAKE ON THE RESPONSIBILITY FOR PROBLEM TEENAGERS IF PARENTS CANNOT MANAGE THE LATTER. WHAT IS YOUR OPINION?

GIVE REASONS FOR YOUR ANSWER AND INCLUDE ANY RELEVANT EXAMPLES FROM YOUR OWN KNOWLEDGE OR EXPERIENCE. WRITE AT LEAST 250 WORDS.

 1. ONE CAN NEVER KNOW A PERSON JUDGING HIM/HER ONLY BY APPEARANCE. DO YOU AGREE OR DISAGREE?

GIVE REASONS FOR YOUR ANSWER AND INCLUDE ANY RELEVANT EXAMPLES FROM YOUR OWN KNOWLEDGE OR EXPERIENCE. WRITE AT LEAST 250 WORDS.

 1. FAILURE IS A START OF NEW EFFORTS. DO YOU AGREE OR DISAGREE WITH THE STATEMENT?

GIVE REASONS FOR YOUR ANSWER AND INCLUDE ANY RELEVANT EXAMPLES FROM YOUR OWN KNOWLEDGE OR EXPERIENCE. WRITE AT LEAST 250 WORDS.

 1. PRIVATE SCHOOLS ARE USUALLY MUCH BETTER THAN PUBLIC SCHOOLS. DO YOU AGREE OR DISAGREE WITH THE STATEMENT?

GIVE REASONS FOR YOUR ANSWER AND INCLUDE ANY RELEVANT EXAMPLES FROM YOUR OWN KNOWLEDGE OR EXPERIENCE. WRITE AT LEAST 250 WORDS.

 1. COMMUNITY SERVICE IS THE BEST SENTENCE FOR PETTY CRIMES. WHAT IS YOUR OPINION?

GIVE REASONS FOR YOUR ANSWER AND INCLUDE ANY RELEVANT EXAMPLES FROM YOUR OWN KNOWLEDGE OR EXPERIENCE. WRITE AT LEAST 250 WORDS.

 1. SLEEP DEPRIVATION THREATENS OUR HEALTH ALONG WITH WRONG DIET AND SEDENTARY LIFESTYLE. DO YOU AGREE OR DISAGREE WITH THE STATEMENT?

GIVE REASONS FOR YOUR ANSWER AND INCLUDE ANY RELEVANT EXAMPLES FROM YOUR OWN KNOWLEDGE OR EXPERIENCE. WRITE AT LEAST 250 WORDS.

 1. CELEBRITIES SHOULD NOT HIDE THEIR PRIVATE LIVES FROM THE PUBLIC EYE. WHAT IS YOUR OPINION?

GIVE REASONS FOR YOUR ANSWER AND INCLUDE ANY RELEVANT EXAMPLES FROM YOUR OWN KNOWLEDGE OR EXPERIENCE. WRITE AT LEAST 250 WORDS.

 1. SUCCESSFUL ADVERTISING ENSURES MASSIVE SALES. DO YOU AGREE OR DISAGREE WITH THE STATEMENT?

GIVE REASONS FOR YOUR ANSWER AND INCLUDE ANY RELEVANT EXAMPLES FROM YOUR OWN KNOWLEDGE OR EXPERIENCE. WRITE AT LEAST 250 WORDS.

 1. MOTIVATION IS THE PATH TO SUCCESS. DO YOU AGREE OR DISAGREE WITH THE STATEMENT?

GIVE REASONS FOR YOUR ANSWER AND INCLUDE ANY RELEVANT EXAMPLES FROM YOUR OWN KNOWLEDGE OR EXPERIENCE. WRITE AT LEAST 250 WORDS.

 1. IT IS A MORAL DUTY OF CHILDREN TO TAKE CARE OF THEIR ELDERLY PARENTS. WHAT IS YOUR OPINION?

GIVE REASONS FOR YOUR ANSWER AND INCLUDE ANY RELEVANT EXAMPLES FROM YOUR OWN KNOWLEDGE OR EXPERIENCE. WRITE AT LEAST 250 WORDS.

 1. WHICH WOULD YOU CHOOSE: A HIGH-PAYING JOB WITH LONG HOURS THAT WOULD GIVE YOU LITTLE TIME WITH FAMILY AND FRIENDS OR A LOWER-PAYING JOB WITH SHORTER HOURS THAT WOULD GIVE YOU MORE SPARE/FREE TIME REPETITION? EXPLAIN YOUR CHOICE, USING SPECIFIC REASONS AND DETAILS.

WRITE AT LEAST 250 WORDS.

 1. NOISE POLLUTION IS ONE OF THE PROBLEMS OF MODERN URBAN LIFE. DO YOU AGREE OR DISAGREE WITH THE STATEMENT?

GIVE REASONS FOR YOUR ANSWER AND INCLUDE ANY RELEVANT EXAMPLES FROM YOUR OWN KNOWLEDGE OR EXPERIENCE. WRITE AT LEAST 250 WORDS.

 1. THE MOST PRECIOUS THINGS IN OUR LIFE CANNOT BE BOUGHT WITH MONEY. DO YOU AGREE OR DISAGREE?

GIVE REASONS FOR YOUR ANSWER AND INCLUDE ANY RELEVANT EXAMPLES FROM YOUR OWN KNOWLEDGE OR EXPERIENCE. WRITE AT LEAST 250 WORDS.

 1. YOU HAVE OPPORTUNITY TO VISIT A FOREIGN COUNTRY FOR TWO WEEKS. WHICH COUNTRY WOULD YOU LIKE TO VISIT? USE SPECIFIC REASONS AND DETAILS TO EXPLAIN YOUR CHOICE.

WRITE AT LEAST 250 WORDS.

 1. MANY PARTS OF THE WORLD ARE LOSING IMPORTANT NATURAL RESOURCES, SUCH AS FORESTS, ANIMALS, OR CLEAN WATER. CHOOSE ONE RESOURCE THAT IS DISAPPEARING AND EXPLAIN WHY IT NEEDS TO BE SAVED?

WRITE AT LEAST 250 WORDS.

 1. DO YOU AGREE OR DISAGREE WITH THE FOLLOWING STATEMENT? PARENTS OR OTHER ADULT RELATIVES SHOULD MAKE IMPORTANT DECISIONS FOR THEIR OLDER (15-TO 18-YEAR-OLD) TEENAGE CHILDREN. USE SPECIFIC REASONS AND EXAMPLES TO SUPPORT YOUR OPINION.

WRITE AT LEAST 250 WORDS.

 1. DESCRIBE A MEMORABLE CHILDHOOD EXPERIENCE. GIVE REASONS WHY YOU REMEMBER IT.

WRITE AT LEAST 250 WORDS.
Kataloq: wp-content -> uploads -> 2017

Yüklə 148,67 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə