Azərbaycan Memarlıq və İnşaat UniversitetiYüklə 229,28 Kb.
səhifə1/3
tarix07.06.2018
ölçüsü229,28 Kb.
#52998
  1   2   3

“Kommunikasiya vasitələri” fənnindən test sualları. Qr843a.

1. Əlaqə kanallarındakı aralıq qurğular əsas hansı məsələləri həll edirlər ?

A) Siqnalları sıxlaşdırırlar

B) Siqnalları kodlaşdırırlar.

C) Analoq siqnalları diskret siqnqllara çevirirlər.

D) Diskret siqnalları analoq siqnqllara çevirirlər.

E) Siqnalın keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və ünvana çatmasını təmin etmək.

2. Amplitud – tezlik xarakteristikası nədir?

A) Yuxarı tezlikli harmonikaların təhrifi göstəricisidir.

B) Aşağı tezlikli harmonikaların təhrifi göstəricisidir.

C) Bütün tezliklər üçün tezliyin zəiflətmə göstəricisidir.

D) Bütün tezliklər üçün gücün təhrifi göstəricisidir.

E) Bütün tezliklər üçün siqnalın amplitudasının zəiflətmə göstəricisidir

3. V kateqoriyalı burulmuş cüt naqillərdən ibarət kabelin zəiflətmə əmsalı neçədir?

A) 50 hs..

B) 12 Db.

C) 23,6 Db.

D) 100 bit/san.

E) 100 db-dən çox.

4. Tonal tezlikli telefon kanalının buraxma zolağının diapazonu hansıdır?

A) 50 hs - 1 ghs.

B) 1 khs - 10 khs.

C) 120 hs - 11 khs.

D) 80 hs -10 ghs.

E) 1 khs -1mhs.

5. Nə zaman əlaqə xəttində bodların sayı bitlərin sayından çox olacaqdır?

A Siaqnalın dayanıqlı vəziyyətinin miqdarı 5 olarsa.

B) Siaqnalın dayanıqlı vəziyyətinin miqdarı 2 olarsa.

C) Siaqnalın dayanıqlı vəziyyətinin miqdarı 3 olarsa.

D) Siaqnalın dayanıqlı vəziyyətinin miqdarı 2-dən az olarsa.

E) Siaqnalın dayanıqlı vəziyyətinin miqdarı 4 olarsa.

6 . Həqiqilik parametrinin qiyməti 10-6-dır. Neçə bitin təhrif olunduğunu göstərin.

A) Hər mindən dördü;

B) Hər milyondan biri;

C) Hər mindən biri;

D) Hər on mindən dördü;

E) hər yüzdən biri;

7. V kateqoriyalı kabelin 200 m uzunluqda aktiv müqaviməti neçədir?

A) 5 om;

B) 20 om;

C) 18,8 om;

D) 20,8 om;

E) 100 om;

8. Mod anlayışı nədir?

A) Örtüyün sındırma əmsalı;

B) Şüanın qayıtma bucağı;

C) Şüanın sınma bucağı;

D) Nüvənin diametri;

E) Şüanın nüvədə yayılma rejimi;
9. Rəqəm kodlaşdırılması nədir?

A) daşıyıcı siqnal sinusoida olduqda;

B) daşıyıcı siqnal diskret siqnal olduqda;

C) daşıyıcı siqnal multipleksorlardan ötürüldükdə;

D) daşıyıcı siqnal düzbucaqlı siqnallar ardıcıllığı olduqda;

E) daşıyıcı siqnal normallaşdırıldıqda;

10. Şəkildəki sinusoidal siqnalın hansı parametri dəyişir?

A) fazası və amplitudası

B) amplitudası və tezliyi

C) amplitudası

D) fazası

E) tezliyi

11. Amplitud modulyasiyasında siqnalın spektri hansı harmonikalardan ibarətdir?

A) aparıcı harmonikadan Fc

B) Fc – Fm harmonikasından

C) aparıcı harmonikadan Fc və iki qonşu Fc-Fm, Fc+Fm harmonikalardan

D) Fc+Fm harmonikadan

E) Fc+3Fc+5Fc harmonikalardan

12. Hansı səviyyədə təhrif olunmuş siqnalların aşkarlanması ən çətindir?

A) nəqliyyat

B) şəbəkə

C) kanal

D) fiziki

E) seans


13. Şəkildə alternativ inversiyalı bipolyar AMİ kodlaşdırılma üsulu ilə hansı ikilik ədəd

göstərilmişdir?A) 01111100

B) 10111100

C) 11001010

D) 01010101

E) 10110011

14. Şəkildə Mançester kodlaşdırılma üsulu ilə hansı ikilik ədəd göstərilmişdir?

A) 01111001

B) 10110011

C) 10001110

D) 00011000

E) 01011010

15. Şəkildə 2B1Q potensial kodlaşdırılma üsulu ilə hansı ikilik ədəd göstərilmişdir?

A) 10001010

B) 10110100

C) 01111001

D) 00011000

E) 11011000

16. 4B/5B kodlaşdırma üsulundan hansı texnolgiyalarda istifadə edilir?

A) Fast Ethernet

B) Token Ring

C) Ethernet

D) Base-T4

E) ArcNET

17. İlk kabelsiz verilənləri ötürmə sistemi nə vaxt yaranıb?

A) 1920 – 1930

B) 1880 – 1900

C) 1875 – 1880

D) 1900 – 1920

E) 1930 – 1950

18. GSM nədir?

A) Verilənlərin paketlə ötürülməsi xidməti

B) Kabelsiz texnologiyalar üçün protokol

C) Vaxta görə idarə olunma

D) Mobil kommunikasiyalar üçün qlobal sistem

E) Kanalların kаdrlarla bölünməsi texnologiyaları

19. Asinxron rejimində start siqnalı neçə takt uzunluğunda olur?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 1

E) 5


20. Asinxron protokollarda idarəedici ardıcıllıqlar hansı xidməti simvolla başlayır?

A) LM


B) A

C) CR


D) ESC

E) SOH


21. Simvol yönümlü sinxron prolokollarda hər blokun başlanğıcını göstərən idarəetmə simvolları

hansıdır?

A) SYN

B) takt


C) STX

D) start

E) ETX

22. Kanal səviyyəsində məntiqi əlaqənin tipinə görə neçə üsuldan istifadə olunur?A) 5

B) 3


C) 4

D) 1


E) 2

23. Dövrü izafi nəzarət üsulunda R əsasən neçə mərtəbəli götürülür?

A) 16 və ya 32

B) 17 və ya 33

C) 24

D) 20 və ya 12E) 64

24. Aşağıdakılardan hansı verilənlərin sıxılması alqoritmidir?

A) Matrisa üsulu

B) Dövrü izafi nəzarət CRC

C) nisbi kodlaşdırma

D) Vahidlərin sayına nəzarət

E) Paketlərin yenidən göndərilməsi

25. Verilənlərin tərkibindəki simvolların işlənmə tezlikləri arsındakı fərqə əsaslanan sıxlaşdırma

alqoritmi hansıdır?

A) dəyişən uzunluqlu kodlar

B) onluq yığım

C) mançester kodlaşdırması

D) təkrarlananların əvəzlənməsi

E) nisbi kodlaşdırma

26. Aşağıdakılaradan hasnı sabit kommutasiyalı şəbəkədir?

A) lokal şəbəkələr

B) mobil telefon şəbəkələri

C) adi telefon şəbəkələri

D) SDH texn şəbəkəsi

E) TCP/İP şəbəkələri

27. Vaxta görə multipleksləşdirmə TDM şəbəkələrində tam bir dövr zamanı hər abonentə neçə

vaxt kvantı ayrılır?

A) 3

B) 5


C) 1

D) 6


E) 4

28. Baytın yığım kadrındakı yeri necə təyin olunur?

A) təsadüfi şəkildə

B) baytdakı nəzarət bitinə görə

C) baytdakı vahidlərin sayına görə

D) alındığı kanalın sayına görə

E) veriləcəyi kanalın sayına görə

29. Yarımdupleks rejimində verilənlər nə cür ötürülür?

A) iki məntiqi kanalla

B) ancaq bir istiqamətdə

C) eyni vaxtda hər iki istiqamətdə

D) iki fiziki kanalla eyni istiqamətdə

E) hər iki istiqamətdə növbə ilə

30. Paketlərin həcmi nə qədər olur?

A) (1 – 10 ) mbayt

B) 1 kbayt

C) ( 46 – 1500 ) bayt

D) 1 bayt

E) 16 kadr

31. Rabitə sistemlərində istifadə edilən modulyasiya əməliyyatının mahiyyəti

nədir?

A). məlumat və aparıcı rəqslərin qarışdırılıb verilməsi.B) məlumat siqnalı elementlərinin ikilik modula görə toplanılması

C) aparıcı siqnalın parametrlərindən biri yaxud bir neçəsinin məlumat siqnallarının dəyişməsinə

uyğun olaraq dəyişdirilməsidir

D) aparıcı tezliyin formasının dəyişdirilməsi

E) aparıcı tezliyin Fure sırasına ayrıllması

32. Simpleks üsulunun mahiyyəti nədir?

A) Əks rabitə kanalından istifadə olunması

B) korreksiyaedici kodlardan istifadə edilməsi.

C) Məlumat siqnallarının təkrar verilişi

D) Məlumatın ancaq bir istiqamətdə verilişi

E) Məlumatın iki istiqamətdə verilişi

33. Cütlük şərti yoxlanılan kod neçə səhvi aşkar edə bilər?

A) 1.5

B) 1


C) 2

D) 3


E) 0

34. Nə üçün diskret məlumat verilişi sistemlərində iki vəziyyətli (ikilik)siqnallardan istifadə

edilməsinə üstünlük verilir?

A) İkillik siqnalın maneyəyədavamlığının yüksək olması

B) Modulyasiyasının asan olması

C) Demodulyasiyasının asan olması

D) Dekodlayıcı qurğunun sadə olması

E) İki vəziyyətli siqnalların veriliş sürətinin böyük olması

35. Şəkildə amplitud modulyasiyası ilə hansı ikilik ədəd göstərilmişdir?

A) 01010101

B) 11100010

C) 10110011

D) 01111100

E) 10101010

36)Şəkildə faza modulyasiyası ilə hansı ikilik ədəd göstərilmişdir?

A) 10110011

B) 11100010

C) 01111100

D) 01110111

E) 10101010

37. Spektral analizatorlarla əsasən hansı siqnalların spektri tapılır?

A) orta tezlikli

B) aşagı tezlikli

C) analitik ifadə olunmayan

D) analitik ifadə olunan

E) tonal tezlikli

38. Ekranlaşdırılmış burulmuş cüt naqillər əsasında kabellər neçə kateqoriyalara bölünürlər?

A) 5


B) 11

C) 9


D) 6

E) 4


39. Hansı kodlaşdırılma üsulunda vahidlər növbə ilə müsbət və mənfi gərginlik səviyyələrii ilə

təsvir olunurlar?

A) NRZ potensial kodlaşdırması

B) Bipolyar impuls kodlaşdırılma

C) Alternativ inversiyalı bipolyar kodlaşdırılma

D) Mançester kodlaşdırılma üsulu

E) 2B1Q kodlaşdırılması

40. Hansı rejimdə baytlara xüsusi start – stop siqnalları əlavə olunur?

A) dupleks

B) sinxron

C) simpleks

D) asinxron

E) yarımdupleks

41. Hansı rejimdə hər blokun əvvəlinə SYN idarəetmə simvolları əlavə olunur?

A) simpleks

B) kadr yönümlü asinxron prolokollarda

C) simvol yönümlü sinxron prolokollarda

D) dupleks

E) bit yönümlü sinxron prolokollarda

42. Şəkildəki hansı tip əlaqə kabelidır?A) koaksial kabel

B) çoxmodlu optik lif kabeli

C) hava xətti

D) burulmuş cüt naqillər əsaında kabel

E) radio kanallar

43. Kabellərdən istifadə etmək mümkün olmayan hallarda hansı kanallardan istifadə olunur?

A) burulmuş cüt naqillər əsaında kabel

B) çoxmodlu optik lif kabeli

C) hava xətti

D) radio kanallar

E) koaksial kabel

44. Aşağıdakılardan hansı əlaqə kanallarının əsas xarakteristikalarından deyildir?

A) buraxma zolaqları

B) topologiya

C) amplitud tezlik xarakteristikaları

D) siqnalın zəifləməsi (söndürmə əmsalı)

E) küyə davamlığı

45. Sadə kodlar neçə səhvi düzəldə bilirlər?

A) 3


B) 1,5

C) 2


D) 0

E) 1


46. LAP-B protokolu hansı səviyyədə işləyir?

A) nəqliyyat

B) şəbəkə

C) fiziki

D) kanal

E) seans


47.Modemlər əlaqə kanallarraında hansı funksiyaları yerinə yetirir?

A) siqnalı gücləndirir

B) siqnalı şifrələyir

C) siqnalı harmonikalara ayırır

D) siqnalın vericidə modulyasiyasını, qəbuledicidə demodulyasiyasını edir

E) siqnalı süzgəcdən keçirir

48. Əgər aparıcı siqnalın 2 fərqli vəziyyəti varsa onda bit/bod necə olacaq?

A) bitlərin miqdarı bodların miqdarından 2 dəfə az olacaq

B) bitlərin miqdarı bodların miqdarından 2 dəfə çox olacaq

C) bitlərin və bodların miqdarı eyni olacaq

D) bitlərin miqdarı bodların miqdarından çox olacaq

E) bitlərin miqdarı bodların miqdarından az olacaq

49. Amplitud modulyasiyasının mahiyyəti nədir?

A) məlumat siqnalı amplitudasının küylərin təsirindən dəyişməsi.

B) məlumat siqnalın amplitudasının zamandan asılı odəyişməsi

C) məlumat siqnalı amplıtudasının daşıyıcı siqnala uyğun dəyişdirilməsi

D) aparıcı siqnalın amplitudasının məlumat siqnalını dəyişməsinə uyğun olaraq dəyişdirilməsi

E) məlumat siqnalı tezliyinin aparıcı rəqsin tezliyinin qiymətindən asılı olaraq dəyişməsi

50. Kommutasiya nə deməkdir?

A) modulyasiya tipi

B) iki abonent-son nöqtə qurğuları arasında əlaqə yaradılması prosedurası

C) təhrif olunmuş verilənlərin bərpası

D) siqnalın amplitudasının ötürücü mühitdən keçərkən zəifləməsi

E) küyədavamlılıq

51. Kanalın zəiflətmə əmsalını hansı üsulla tapmaq olar ?

A). siqnalları Furye sırasına ayırmaqla.

B) siqnalların tezliyini dəyişdirməklə.

C) etalon siqnalın hansı məsafədə iki dəfə azalmasını ölçməklə

D) amplitud – tezlik xarakteristikasına görəə

E) simpleks rejimini tətbiq etməklə.

52. Rabitə xətlərinin hansı xarakteristikası məlum olduqda, istənilən giriş siqnalı üçün çıxış

siqnalının formasını təyin etmək olar ?

A) zəiflətmə əmsalı.

B) küyədavamlılığı.

C) etibarlılığı.

D) amplitud – tezlik xarakteristikası

E) dəyəri.

53. V kateqoriyalı burulmuş cüt naqillərdən ibarət kabelin zəiflətmə əmsalı hansı uzunluqda

kabel üçün verilmişdir?

A) 10sm.


B) 100 m.

C) 100 km.

D) 500m.

E) 2500 km.

54. Şəkildəki hansı tip əlaqə kabelidır?

A) radio kanallar

B) çoxmodlu optik lif kabeli

C) hava xətti

D) burulmuş cüt naqillər əsaında kabel

E) koaksial kabel


55. Xəttin buraxma zolağı ilə onun maksimal buraxma xarakteristikası arasındakı asılılıq hansı

formula ilə hesablanır?

A) Naykvist formulası ilə.

B) Furye sırası ilə.

C) Şennon formulası ilə.

D) Spektrial analizatorlarla.

E) A= 10log10Pçıx/Pgir formulası ilə.

56. Əlaqə kanalında hər bir milyon bitdən biri təhrif olunur. Həqiqilik parametrinin qiyməti

hansıdır?

A) 10-9;

B) 10-2;

C) 10-4;

D) 10-6;

E) 10-3;

57. V kateqoriyalı kabelin 50 m uzunluqda aktiv müqaviməti neçədir?

A) 20,8 om;

B) 20 om;

C) 5 om;


D) 4,7 om

E) 100 om

58. Optik lif kabelində siqnal mənbəyi kimi hansı qurğulardan istifadə olunur?

A) İon lampalarından ;

B) Fotodiodlardan;

C) işıq diodları və yarımkeçirici lazerlərdən

D) Tranzistorlardan;

E) Lyuminiset lampalardan;

59. Tonal tezlikli kanallarda hansı modulyasiyadan istifadə olunur?

A) İmpuls-kod modulyasiyasından;

B) Diskret modulyasiyadan;

C) Analoq modulyasiyasından

D) Rəqəm kodlaşdırılmasından;

E) Mançester kodlaşdırılmasından;

60. Şəkildəki sinusoidal siqnalın hansı parametri dəyişir?

A) tezliyi

B) amplitudası və tezliyi

C) amplitudası

D) fazası

E) amplitudası və fazası

61. Diskret informasiyanın rəqəm kodlaşdırılmasında hansı kodlaşdırılmalar tətbiq olunurlar?

A) impuls kodlaşdırılması;

B) amplituda və tezlik kombinasiyası ilə kodlaşdırılma;

C) impuls və potensial kodlaşdırılmalardan;

D) müxtəlif tezlikli snusoidal siqnallar ilə kodlaşdırılma;

E) faza və amplituda kombinasiyası ilə kodlaşdırılma;

62. Alternativ inversiyalı bipolyarkodlaşdırılma AMİ üsulunda neçə səviyyəli

gərginlikdən istifadə olunur?

A) 6

B) 2


C) 4

D) 5


E) 3

63) Şəkildə hansı kodlaşdırma üsulu göstərilmişdir?A) Mançester kodu

B) alternativ inversiyalı bipolyar kodlaşdırılma AMİ

C) bipolyar impuls kodlaşdırılma

D) 2B1Q potensial kodlaşdırması

E) NRZ potensial kodlaşdırması

64. Şəkildə Mançester kodlaşdırılma üsulu ilə hansı ikilik ədəd göstərilmişdir?

A) 10001110

B) 01111000

C) 10110011

D) 00011000

E) 01011010

65. Ethernet texnologiyalarında hansı kodlaşdırma üsulundan istifadə edilir?

A) 2B1Q potensial kodlaşdırması

B) bipolyar impulskodlaşdırılma

C) alternativ inversiyalı bipolyar kodlaşdırılma AMİ

D) Mançester kodu

E) NRZ potensial kodlaşdırması

66) 100 mb/san sürətilə ötürülən ilkin informasiyanı 4B/5B kodlaşdırması ilə ötürmək üçün kanal hansı takt tezliyi ilə işləməlidir ?

A) 50 mhs

B) 75 mhs

C) 100 mhs

D) 125 mhs

E) 150 mhs

67. Rəqəm diskret standartı GSM –in yaranma tarixi hansıdır?

A) 1985 – 1990

B) 1960 – 1970

C) 1970 – 1980

D) 1950 – 1960

E) 1980 – 1985

68. Wi-Fi adapteri neçə rejimdə işləyir?

A) 3


B) 1

C) 2


D) 4

E) 5


69. Asinxron rejimində stop siqnalı neçə takt uzunluğunda olur?

A) 2


B) 3

C) 1,5 və ya 2

D) 4 və ya 5

E) 1


70. Sinxron prolokollarda verilənlər hansı şəkildə formalaşdırılır?

A) paket

B) bit

C) kadr


D) bod

E) fayl


71. Simvol yönümlü sinxron prolokollarda hər blokun sonunu göstərən idarəetmə simvolları

hansıdır?

A) start

B) takt


C) SYN

D) STX


E) ETX

72. Kanal səviyyəsində işləyən hansı protokol səhvləri aşkar edib həm də bərpa edir?

A) LLC2

B) EthernetC) PPP

D) TokenRing

E) FDDİ

73. Dövrü izafi nəzarət üsulunda hansı ölçülü səhvlər aşkarlanır?A) 2,5

B) 1,5


C) 1 və 2

D) 3


E) 0,5

74. Aşağıdakılardan hansı verilənlərin sıxılması alqoritmidir?

A) mançester kodlaşdırması

B) dövrü izafi nəzarət CRC

C) vahidlərin sayına nəzarət

D) onluq yığım

E) paketlərin yenidən göndərilməsi

75. Şəbəkələrdə abonentlərin neçə kommutasiya sxemi vardır?

A) 5

B) 1


C) 4

D) 2


E) 3

76. Aşağıdakılaradan hasnı dinamiki kommutasiyalı şəbəkə deyildir?

A) lokal şəbəkələr

B) mobil telefon şəbəkələri

C) adi telefon şəbəkələri

D) SDH texn şəbəkəsi

E) TCP/İP şəbəkələri

77. Vaxta görə multipleksləşdirmə TDM şəbəkələrində bir takt ərzində nə qədər informasiya

verilə bilər?

A) 1 kadr

B) 1 bit

C) 1 paket

D) 1 bayt

E) 8 bayt

78. Vaxta görə multipleksləşdirmə TDM şəbəkələrində hər dövrdə kommutator hansı

proseduraları edir?

A) informasiya siqnalını gücləndirir

B) “yığım” kadrını öz yaddaşında saxlayır

C) informasiyanı şifrələyir

D) hər kanaldan növbəti paketi qəbul edir

E) hər kanaldan növbəti kadrı qəbul edir

79. Yarımdupleks rabitə üsulunun mahiyyəti nədir

A) məlumatın ancaq bir istiqamətdə verilişi

B) korreksiyaedici kodlardan istifadə edilməsi.

C) məlumatın növbə ilə iki istiqamətdə verilişi

D) əks rabitə kanalından istifadə olunması

E) məlumat siqnallarının təkrar verilişi

80. Paketə əlavə olunan xidməti başlıqda hansı informasiya olur?

A) paketin ünvanı və sayı

B) nəzarət cəmi və ya ədədi

C) parol

D) informasiyanın miqdarı

E) protokolun tipi

81. Analoq modulyasiyasına hansı modulyasiya növləri aiddirlər?

A) amplitud-tezlik modulyasiyası

B) amplitud modulyasiya, amplitud-impuls modulyasiyası

C) faza modulyasiyası

D) nisbi faza modulyasiyası

E) amplitud, tezlik, faza, tezlik-zaman modulyasiyası

82. Dupleks rabitə üsulunun mahiyyəti nədir?

A) korreksiyaedici kodlardan istifadə edilməsi.

B) məlumatın eyni vaxtda iki istiqamətdə verilişi

C) məlumatın ancaq bir istiqamətdə verilişi

D) əks rabitə kanalından istifadə olunması

E) məlumat siqnallarının təkrar verilişi

83. Nə üçün sadə kodlar səhvləri korreksiya edə bilmir?

A) kod kombinasiyalarının hamısından istifdadə edilməməsi

B) məlumat simvollarının xarakteristikalarının nəzərə alınmaması.

C) kod kombinasiyalarının eyni olması

D) kod kombinasiyalarının hamısından istifadə edilməsi

E) minimum kod məsafəsinin 1min.<2 olması

84. İnformasiyanı ancaq bir istiqamətdə ötürməyə imkan verən rejim necə adlanır?

A) dupleks

B) yarımdupleks

C) simpleks

D) paralel

E) ayrılmış xətt

85. “Stop” xidməti elementindən hansı veriliş üsulunda istifadə edilir?

A) Ardıcıl veriliş üsulunda

B) Parelel veriliş üsulunda

C) Biristiqamətli veriliş üsulunda

D) “Startstop” veriliş üsulunda

E) Əks əlaqəsiz veriliş sistemlərində

86. Şəkildə tezlik modulyasiyası ilə hansı ikilik ədəd göstərilmişdir?A) 10110011

B) 11100010

C) 01111100

D) 01110101

E) 10101010

87. Əlaqə kanallatrındakı aralıq qurğular əsas hansı məsələləri həll edirlər ?

A) siqnalları kodlaşdırırlar.

B) iki abonent arasında sabit şərti kanalın yaradılması

C) analoq siqnalları diskret siqnqllara çevirirlər.

D) diskret siqnalları analoq siqnqllara çevirirlər.

E) siqnalları sıxlaşdırırlar.

88. Bütün tezliklər üçün siqnalın amplitudasının zəiflətmə göstəricisi nəyi təyin edir?

A) zəiflətmə əmsalı.

B) etibarlılığı.

C) amplitud – tezlik xarakteristikası

D) buraxma zolağının eni.

E) küyədavamlılığı.

89. FDM üsulunun mahiyyəti nədir?

A) buraxma zolağının enini təyin etmək.

B) vaxta görə multipleksləşdirmə.

C)informasiyanı arxivləşdirmə.

D) tezliyə görə multipleksləşdirmə

E) küyədavamlılığı artırmaq.

90. Amplitudası vahid uzunluğu sıfır olan siqnal necə adlanır?

A) analoq siqnal

B) tonal tezlikli siqnal

C) sinusoida

D) ideal impuls

E) harmonika

91. NEXT hansı parametrin göstəricisidir?

A) buraxma zolağının eninin.

B) etibarlılığın.

C) zəiflətmə əmsalıın.

D) yaxin ucda qarşılıqlı təsirlərin azaldılmasının

E) küyədavamlılığın.

92. İşıq diodlarından hansı kanallarda istifadə olunur?

A) koaksial kabellərdə

B) birmodlu optik lif kabelində

C) çoxmodlu optik lif kabelində

D) ekranlaşdırılmış burulmuş cüt naqillər əsasında kabellərdə

E) ekransız burulmuş cüt naqillər əsasında kabellərdə

93. Hansı modulyasiya üsulunda siqnalın spektri aparıcı harmonikadan Fc və iki qonşu Fc-Fm,

Fc+Fm harmonikalardan ibarətdir?

A) faza modulyasiyasında

B) amplitud modulyasiyasında

C) tezlik modulyasiyasında

D) amplitud – tezlik modulyasiyasında

E) faza − tezlik modulyasiyasında

94. İlkin verilənlərə hər hansı bir alqoritmlə əlavə kodların qarışdırılması necə adlanır?

A) modulyasiya üsulu

B) potensial kodlaşdırma üsulu

C) rəqəm kodlaşdırma üsuluYüklə 229,28 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə