Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Ministry of Education of the Azerbaijan RepublicYüklə 29,15 Kb.
tarix14.01.2017
ölçüsü29,15 Kb.
#170
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Ministry of Education of the Azerbaijan Republic
Xəzər Universiteti

Khazar University
Magistratura, Doktorantura və Elmi-İşlər Bölməsi

Division of Graduate Studies and Research

2014-2015-ci tədris ili üçün Xəzər Universitetində
Siyasi Nəzəriyyə üzrə

Fəlsəfə doktoru hazırlığı üçün doktoranturaya qəbul

PROQRAMI

(Əyani -ödənişli)

Elmi - İnzibati Şuranın ______________________il _________N-li
qərarı ilə təsdiq edilmişdir.


 1. Siyasi elmin predmeti

 2. Politologiyanın kateqoriyaları, metodları və funksiyaları

 3. Siyasətin funksiyalar, təzahür formaları və subyektləri

 4. Siyasi elmin mahiyyəti və əsas xüsusiyyətləri

 5. Siyasətin təsnifatı

 6. Siyasətə müxtəlif yanaşmalar.

 7. Siyasət icmitai-siyasi fəaliyyət və elm kimi

 8. Siyasi elmin metodları və funksiyaları

 9. Siyasi elmin əsas paradiqmaları

 10. Siyasi elmin inkişafının birinci mərhələsi

 11. Siyasi elmin inkişafının ikinci mərhələsi

 12. Siyasi elmin inkişafının üçüncü mərhələsi

 13. XX əsrin 40-80-ci illərində siyasi elm inkişaf xüsusiyyətləri

 14. XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərində siyasi elmin inkişaf xüsusiyyətləri

 15. Müasir siyasi elmin inkişafında Çikaqo məktəbinin rolu

 16. ABŞ-da siyasi elm məktəbi

 17. Böyük Britaniyada siyasi elm məktəbi

 18. Almaniyada siyasi elm məktəbi

 19. Fransada siyasi elm məktəbi

 20. İspaniya siyasi elm məktəbi

 21. Rusiya siyasi elm məktəbi

 22. Azərbaycanda siyasi elm məktəbinin yaranması və inkişaf xüsusiyyətləri

 23. Hakimiyyətin tipləri və legitimliyi problemi

 24. Siyasi hakimiyyətin daşıyıcıları və funksiyaları

 25. Hakimiyyətin məzmunu və təzahür xüsusiyyətləri

 26. Siyasi elita və onun formalaşmasını şərtləndirən amillər

 27. Elitanın formalaşması üsulları

 28. Siyasi elitanın təsnifatı və funksiyaları

 29. Makiavveli məktəbi

 30. Siyasi lider ve onun portiretinin yaradılması problemi

 31. Dövlətin formaları və funksiyaları

 32. Siyasi rejimlərin mahiyyəti və təsnifatı

 33. Totalitarizm və avtoritarizmin əsas xüsusiyyətləri ve fərqləri

 34. Demokratik tranzit problemi

 35. Siyasi partiyalar və partiya sistemləri

 36. Siyasi proseslər ve onların idarə olunması

 37. Seçki və onu funksiyaları

 38. Seçki sistemləri və onların ölçülmə meyarları

 39. Hakimiyyət anlayışı və siyasi hakiyyətin məzmunu

 40. Hakimiyyətin resursları, funksiyaları və növləri

 41. Siyasi liderlik: təsnifatı və funksiyaları

 42. Siyasi elitanın təşəkkülü

 43. Elitanın təsnifatı və müasir nəzəriyələri

 44. Siyasi sistem anlayışı: strukturu və funksiyaları

 45. Siyasi sistemlərin təsnifatı

 46. Azərbaycan Respublikasının siyasi sistemi

 47. Dövlətin mənşəyi, mahiyyəti və təkamül mərhələləri

 48. Dövlət idarəçiliyin formaları

 49. Hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti

 50. Dövlət hakimiyyətinin fəaliyyət mexanizmi

 51. Siyasi rejimlərin mahiyyəti və təsnifatının meyarları

 52. Totalitar rejimin xarakterik xüsusiyyətləri

 53. Avtoritar siyasi rejim fərqləndirici xüsusiyyətləri

 54. Siyasi partiyaların mənşəyi və mahiyyəti

 55. Siyasi partiyaların təsnifatı və funksiyaları

 56. Partiya sistemlərinin mahiyyəti və onların inkşaf meylləri

 57. Demokratiyanın siyasi-hüquqi mahiyyəti

 58. Parlament anlayışı: səlahiyyətləri və funksiyaları

 59. Seçkilər demokratiyanın şərti və əlamətləridir

 60. Parlament başlıca demokratik təsisatdır

 61. Beynəlxalq münasibətlər anlayışı: tipləri və formaları

 62. Beynəlxalq münaqişələr: mahiyyəti və həlli yollari

 63. Xarici siyasət anlayışı: məqsədi və funksiyaları

 64. Xarici siyasətin məqsədi və vasitələri

 65. Sosial siyasətin mahiyyəti, məqsədi və funksiyaları

 66. Sosial siyasətin təzahür formaları

 67. Siyasi şüur anlayışı: strukturu, funksiyaları

 68. Siyasi ideologiya: xüsusiyyətləri və təsnifatı

 69. Milli etnik münaqişələr: səbəblər və həlli yolları

 70. Siyasi ideologiya anlayışı və müasir ideoloji nəzəriyyələr

 71. Siyasi mədəniyyətin tipləri və funksiyaları

 72. Demoktriyanın müasir formaları və konsepsiyaları

 73. Partiyaların fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi

 74. Siyasi mədəniyyətin mahiyyəti, məzmunu, strukturu

 75. Siyasi şüurun ideoloji komponenti

 76. Sosialist ideologiyası və onun təzahür xüsusiyyətləri

 77. Siyasi konservatizm: tarix və müasirliyin vəhdəti

 78. Siyasi liberalizm

 79. Vətəndaş cəmiyyətinə konseptual yanaşma

 80. Vətəndaş cəmiyyətinin strukturu və inkişaf istiqamətləri

 81. İdeologiyanın mahiyyətinə yanaşmalar

 82. Siyasi texnologiyalar: strukturu və tipləri

 83. Siyasi təhlil: mahiyyəti, xüsusiyyətləri və strukturu

 84. Siyasi qərarların mahiyyəti və hazırlanması texnologiyaları

 85. Siyasi qərar: qəbulu mərhələləri və reallaşma mexanizmi

 86. Siyasi reklam: növləri və funksiyaları

 87. Demokratik tranzit: nəzəri modellər və konsepsiyalar

 88. Modernləşmə və başlıca istiqamətləri

 89. Beynəlxalq təşkilatlar beynəlxalq münasibətlərin aktoru kimi

 90. Müasir dünyada siyasi qaydaları müəyyənləşdirən amillər

 91. Terrorizm beynəlxalq münaqişələri mənfi təsir göstərən amil kimi

 92. Seçkilər siyasi sistemin yeniləşməsi texnologiyasıdır

 93. Siyasi münaqişələr: həlli yolları və vasitələri

 94. Beynəlxalq münasibətlərin başlıca nəzəriyyələri

 95. Qlobal problemlərin siyasi aspektləri

 96. Milli siyasət

 97. Siyasi elmin metodları və metodologiyasının təşəkkülü

 98. Qədim dünyada siyasət və hakimiyyət haqqında ideyalar

 99. Aristotelin “Siyasət” əsərinə məntiqi yanaşma

 100. Milli təhlükəsizliyin mahiyyəti və strukturu


Referat mövzuları


 1. Politologiyanın kateqoriyaları, metodları və funksiyaları

 2. Siyasi proseslər ve onların idarə olunması

 3. Siyasi sistem anlayışı: strukturu və funksiyaları

 4. Siyasi partiyaların mənşəyi və mahiyyəti

 5. Beynəlxalq münasibətlərin başlıca nəzəriyyələri

 6. Siyasi ideologiya: xüsusiyyətləri və təsnifatı

 7. Terrorizm beynəlxalq münaqişələri mənfi təsir göstərən amil kimi


Ədəbiyyаt


 1. Əliyеv H. Ə. Müstəqillik yоllаrındа. Çıхışlаr. Nitqlər. Bəyаnаtlаr. Müsаhibələr. B., 1997. I, II, III, IV cildlər.

 2. Аristоtеl. Pоlitikа. B., 1997

 3. Şirəliyеv H. I., Əhmədоv Ə.C. Pоlitоlоgiyа. (dərslik) B., Təbib, 1997

 4. Əfəndiyеv M. Ə. Siyаsi və hüquqi təlimlər tаriхi. B., 2002

 5. Əfəndiyеv M. Ə. Siyаsi еlmin əsаslаrı. B., Siyаsət., 2004

 6. Əfəndiyеvа Х.B., N.Y.Məmmədli. Pоlitоlоgiyаdаn 100 sхеm. B., 2002

 7. Ələkbərova N. Siyasi elmin tarixi ve metodologiyası. B., 2003

 8. Ismаyılоv D. Аzərbаycаnın Trаnsfоrmаsiyаsı prоsеsində idеоlоgiyаlаr. B., 2001

 9. Q.Əliyеv, H.Dаyızаdə. Kоnfliktоlоgiyа giriş. B., 1998

 10. Piriyеv А.M. Siyаsi strаtеgiyа və milli təhlükəsizlik prоblеmi. B., 2002

 11. Plаtоn. Dövlət. B., 2000

 12. Vаhidоv F., Аğаyеv T. Sоsiоlоgiyа. B., 2005

 13. Pоlitоlоgiyа. (dərslik). B., 2005

 14. A. M. Piriyev., X. B. Əfəndiyeva. Politologiya və sosiologiyadan mühazirə mətnləri (dərs vəsaiti). Bakı, 2009.

 15. N. S. İbadov. Müqayisəli politologiya (dərslik). Bakı, 2010.

 16. M. Ə. Əfəndiyev. Politologiya (dərslik). Bakı, 2011.

 17. İ. Ə. Eyyubov. Azərbaycanın sosial-siyasi təlimlər tarixi (dərslik). Bakı, 2012.

 18. A. M. Şirinov., N. S. İbadov. Politologiya (dərs vəsaiti). Bakı, 2013

 19. Q. I. Kоzırеv. Оsnоvı sоsiоlоqii i pоlitоlоqii. M., 2005

 20. Pоlitоlоqia (хrеstоmаtiə). Pitеr. 2006


Kataloq: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 29,15 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə