Азярбайжан республикасынын мцяллиф щцгуглары аэентлийиYüklə 121,77 Kb.
tarix05.06.2018
ölçüsü121,77 Kb.АЗЯРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

МЦЯЛЛИФ ЩЦГУГЛАРЫ АЭЕНТЛИЙИ

COPYRIGHT AGENCY OF THE AZERBAIJAN REPUBLICМцяллифлик щцгугу иля горунан

мялумат топлусунун рясми гейдиййаты

щаггында

ШЯЩАДЯТНАМЯ

№ _____

БАКЫMəlumat toplularının rəsmi qeydiyyata alınması və rəsmi
qeydiyyatdan keçirilmiş məlumat toplusuna hüquqların tam və ya qismən verilməsi haqqında müqavilənin qeydiyyatdan keçirilməsi Qaydaları”na
1 nömrəli əlavə


Məlumat toplusunun adı ___________________________________________

_______________________________________________________________

obyektiv forması ________________________________________________

daşıyıcısı _______________________________________________________

açıqlanması _____________________________________________________

qeydiyyat tarixi __________________________________________________

qeydiyyat nömrəsi ________________________________________________

məlumat toplusunun müəllif(lər)i_____________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

________________________________________________________________
Müəlliflik hüququ ilə qorunan məlumat toplusuna müstəsna əmlak hüquqlarının

sahibi (sahibləri) ____________________________________________________


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Sifariş № _________Şöbə müdiri __________________
“Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1996-cı il 8 oktyabr tarixli Sərəncamı və “Məlumat toplularının hüquqi qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq “Məlumat toplularının hüquqi qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 5 noyabr tarixli Fərmanı ilə verilən səlahiyyətlər əsasında Azərbaycan Respublikasının Müəllif Hüquqları Agentliyi

müstəsna hüquqların sahibinin (sahiblərinin) _____________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

______________________________________

________________________________________________________________ adlı

məlumat toplusunu rəsmi qeydiyyatdan keçirmiş və bu şəhadətnaməni vermişdir.M.Y. Sədr _______

АЗЯРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

МЦЯЛЛИФ ЩЦГУГЛАРЫ АЭЕНТЛИЙИ

COPYRIGHT AGENCY OF THE AZERBAIJAN REPUBLICХцсуси горунма щцгугу иля горунан мялумат

топлусунун рясми гейдиййаты щаггында


ШЯЩАДЯТНАМЯ


№ _____

БАКЫlumat toplularının rəsmi qeydiyyata alınması və rəsmi
qeydiyyatdan keçirilmiş məlumat toplusuna hüquqların tam
və ya qismən verilməsi haqqında müqavilənin qeydiyyatdan
keçirilməsi Qaydaları”na

2 nömrəli əlavəXüsusi qorunma hüququ ilə qorunan məlumat toplusunun istehsalçısının (istehsalçılarının) adı_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Məlumat toplusunun adı ________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Daşıyıcısı __________________________________________ hazırlandığı tarix ___________

açıqlanma tarixi ______________________________________________________________

qeydiyyat tarixi ______________________________________________________________

qeydiyyat nömrəsi ____________________________________________________________
Sifariş № _________

Şöbə müdiri __________________
“Məlumat toplularının hüquqi qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq “Məlumat toplularının hüquqi qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 5 noyabr tarixli Fərmanı ilə verilən səlahiyyətlər əsasında Azərbaycan Respublikasının Müəllif Hüquqları Agentliyi

Xüsusi qorunma hüququ ilə qorunan məlumat toplusunun istehsalçısı (istehsalçıları) __________

(soyadı, adı, atasının adı)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______adlı məlumat toplusunu rəsmi qeydiyyatdan keçirmiş və bu şəhadətnaməni vermişdir.M.Y. Sədr _______АЗЯРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

МЦЯЛЛИФ ЩЦГУГЛАРЫ АЭЕНТЛИЙИ

COPYRIGHT AGENCY OF THE AZERBAIJAN REPUBLICХцсуси горунма щцгугу иля горунан мялумат

топлусунун рясми гейдиййаты щаггында

___ №-ли Шящадятнамяйя

ЯЛАВЯ

(мялумат топлусунун ачыгланмасына даир)

БАКЫlumat toplularının rəsmi qeydiyyata alınması və rəsmi
qeydiyyatdan keçirilmiş məlumat toplusuna hüquqların tam
və ya qismən verilməsi haqqında müqavilənin qeydiyyatdan
keçirilməsi Qaydaları”na3 nömrəli əlavə

İstehsalçının adı _____________________________________

___________________________________________________

Məlumat toplusunun adı _____________________________

___________________________________________________

qeydiyyat tarixi _____________________________________

qeydiyyat nömrəsi ___________________________________
açıqlanma (qeyri-müəyyən şəxslər dairəsinə təqdim edilmə) tarixi _____________________________________________

__________________________________________________

Əlavənin verilmə tarixi ______________________________

__________________________________________________


M.Y. Sədr _______АЗЯРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

МЦЯЛЛИФ ЩЦГУГЛАРЫ АЭЕНТЛИЙИ
COPYRIGHT AGENCY OF THE AZERBAIJAN REPUBLICХцсуси горунма щцгугу иля горунан мялумат

топлусунун рясми гейдиййаты щаггында

____ №-ли Шящадятнамяйя

ЯЛАВЯ

(йени ящямиййятли сярмайя гойулушуна даир)

БАКЫlumat toplularının rəsmi qeydiyyata alınması və rəsmi
qeydiyyatdan keçirilmiş məlumat toplusuna hüquqların tam
və ya qismən verilməsi haqqında müqavilənin qeydiyyatdan
keçirilməsi Qaydaları”na

4 nömrəli əlavə

İstehsalçının adı __________________________________

________________________________________________

Məlumat toplusunun adı __________________________

_______________________________________________

qeydiyyat tarixi __________________________________

qeydiyyat nömrəsi ________________________________3 yeni əhəmiyyətli sərmayə qoyuluşu hesabına əhəmiyyətli əlavə və dəyişikliklərin aparıldığı tarix ______________

Əlavənin verilmə tarixi ______________________________

__________________________________________________M.Y. Sədr _______Yüklə 121,77 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə