B – qarışıq variantYüklə 1,05 Mb.
səhifə1/14
tarix25.02.2020
ölçüsü1,05 Mb.
#102183
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Fakültənin adı – Məktəbəqədər təhsil, Psixoloji xidmət və Korreksiyaedici təlim

##İxtisas - Korreksiyaedici təlim

##Bölmə - Azərbaycan

##Qrupun № - 308, 309, 310

## imtahan testləri

##Fənnin adı –“Eşitmə pozğunluqlarının psixokorreksiyası” (B – qarışıq variant)

##Müəllim : dos. T. H. Ağayeva

##Kafedra müdiri : dos.N.T.Hüseynova

##İşçi qrupu: dos.N.T.Hüseynova

## ped.ü.f.d. Aslanova Səbinə

## m. Abasova Səlbi

##Mündəricat:


##1. Surdopsixologiyanın, mövzusu , məqsədi , prinsip və tədqiqat metodları -----2-5

##2. Eşitmə qüsurları olan uşaqlar ------------------------------------------------------------6-11

##3. Eşitmə qüsurlarının yaranma səbəbləri və təsnifatı ---------------------------- 11-16

##4. Eşitmə aparatının anatomik- fizioloji quruluşu və funksiyaları--------------------16-21

##5. Eşitmə qüsurları olan uşaqların psixi inkişaf qanunauyğunluqları --------------21-25

##6. Kar uşaqlarda duyğu və qavrayışlar-----------------------------------------------------25-30

##7. Kar uşaqlarda diqqətin inkişaf xüsusiyyətləri-------------------------------------------30-35

##8. Kar uşaqlarda hafizənin inkişaf xüsusiyyətləri-----------------------------------------35-39

##9. Kar uşaqlarda təxəyyülün inkişaf xüsusiyyətləri------------------------------------- 39-44

i##10. Kar uşaqlarda nitqin inkişaf xüsusiyyətləri------------------------------------------- 44-49

##11 Kar uşaqlarda təfəkkür və onun inkişaf xüsusiyyətləri------------------------------- 49-54

##12. Kar uşaqlarda hisslər------------------------------------------------------------------------- 54-57

##13 Kar uşaqlarda şəxsiyyətin inkişaf xüsusiyyətləri---------------------------------------- 57-60

##15. Eşitmə qüsurlu uşaqlara defektoloji xidmətin təşkili---------------------------- 60-61

##book_id=540//book_name= Eşitmə pozğunluqlarının psixokorreksiyası” //

##fk=125// ks=04 //fn= 540//sumalltest= 0//##num=1// level= 1// sumtest=76 // name= Surdopsixologiyanın, mövzusu , məqsədi , prinsip və tədqiqat metodları //

T1- 5

T2 - 6

T3 - 5

T4 – 4


1. Surdopsixologiyanın tədqiqat metodları hansılardır?

A) Müşahidə, müayinə, profilaktika.

B) Pedaqogika və psixologiyanın tədqiqat metodlarından istifadə edir.

D) Müşahidə, müayinə, test, anket, söhbət, uşaq fəaliyyətinin nəticələrinin təhlili, soso - metriya və riyazi metodlar

Müayinə, müşahidə, test, eksperement.

E) pedaqoji və psixoloji metodlar.2. Surdopsixogiyanın metodoloji əsasını nə təşkil edir?

A) İrsilik

B) idializm.

C) Determinizm

D) Dialektik materializm.

E)Determinizm və irsilik.3. Surdopsixologiya hansı elmlər sisteminə daxildir?

A) Tibbi - pedaqoji

B) Sosial elmlərə

C) Psixoloji elmlər

D) Tİbb elmlərinə

E) Pedaqoji elmlər4. Surdopsixologiya hansı elmlərlə bağlıdır?

A) Didaktika və psixologiya, uşaq psixologiyası, məktəb

B) Sosiologiya, tibb, pedaqogika və lingvistika

C) Psixologiya, pedaqogika, tibb və linqvistika psixologiyası və linqvistika

D) Pedaqogika , psixologiya, dilçilik və texniki elmlərlə

E) Fəlsəfə, ana dili , tarix, tibb elmləri5. Surdopsixologiyanın tədqiqat obyekti kimlərdir?

A) Defektli uşaqlar.

B) Əqli və fiziki qüsurları olan uşaqların təlim tərbiyə problemləri.

C) Anomal uşaqların inkişaf xüsusiyyətləri.

D) Eşitmə qüsurlu uşaqlar

E) Əlil, xəstə uşaqlar.6. Defektologiya hansı pedaqoji kateqoriyalara istinad edir?

1. Ümumpedaqojii kateqoriyalara2. Defektologiya heç bir kateqoriyaya istinad etmir.

3. Xüsusi pedaqogikanın təlim, tərbiyə, kompensasiya və korreksiya kateqoriyalarına istinad edir

4. Anomal uşaqların təlimi və tərbiyəsi kateqoriyalarına istinad edir.5. Ailə tərbiyəsi, sosial adaptasiya və reabilitasiya kateqoriyalarına istinad edir.

A) 3


B) 4

C) 1


D) 2

E) 5


7. Defektologiyanın hansı müstəqil sahələri var?

1. Oliqofrenpedaqogika

2. Xüsusi pedaqogika,

3. Loqopediya.

4. Tiflopedaqogika

5.Xüsusi psixologiya

6. Surdopedaqogika

7. Davranış pozulmaları olanlar,

A) 1,3,4,7

B) 1,3,4,6

C) 2,3,4,6

D) 1,4,6,7

E) 2,3,5,68. Surdopsixologiya nəyi öyrənir ?

1.eşitmə qüsurlu uşağın ünsiyyət problemini

2. eşitmə qüsurlu uşağın psixikasınınnin faktlarını

3. eşitmə qüsurlu uşağın davranış xüsusiyyətlərini

4. eşitmə qüsurlu uşağın psixi inkişaf qanunauyğunluqlarını

5.ətraf aləmə adaptasiyasını

6.psixikanın mexanizmlərini

A) 3,4,5


B)1,2,5

C)1,2,3


D) 2,4,6

E)2,5,6


9. Surdopsixologiyanın əsas diaqnostik metodları hansılardır?

1.müşahidə

2.test

3.anket

4.müsahibə

5.eksperiment

6.uşaq fəaliyyətinin təhlili

A) 2,4,6


B) 2,3,5

C) 1,4,6


D) 4,5,6

E) 2,3,4


10. Eşitmənin tibbi müayinə metodları vardır?

1. Anamnezin toplanması,

2. Müşahidə

3. Xarici baxış

4. Otoskopiya

5. Rentgeniqrafiya

6. Anket

7.Müxtəlif tezlikli kamertonlar

8. Audiometr

A) 1,3,5,7,8

B) 1,4,6,7,8

C) 2,3,4,6,7

D) 4,5,6,7,8

E )2,4,6,7,811. Konkret fəaliyyətə görə ümumi psixologiyadan ayrılan sahələrə aiddir :

1 - yaş psixologiyası

2 - xüsusi psixologiyaı

3 - sosial psixologiya

4 - tibbi psixologiya

5 - tiflopsixologiya

6 - şəxsiyyət psixologiyası

7 -surdopsixologiyaı

A) 7, 3, 5, 7

B) 1, 2, 3, 4

C) 3, 4, 6, 7

D) 2, 4, 5, 6

E) 1.2,4, 5,12. Müsahibə metodunun keçirilmə strukturunu ardıcıllıqla göstər:

1 - başlanqıc

2 - problemin tədqiqi

3 - giriş

4 - tamamlayıcı faza

A) 3, 1, 2, 4

B) 1, 4, 2, 3

C) 2, 3, 4, 1

D) 4, 3, 1, 2

E) 1, 3, 4, 213. Psixoloji tədqiqatın təşkili tələblərini ardıcıllıqla düz :

1 - təlimatın verilməsi

2 - tədqiqatın aparılma yerinin seçilməsi

3 - tədqiqatın planlaşdırılması

4 - nəticələrin işlənilməsi

5 - sınanılanların seçilməsi

A) 4, 1, 3, 2, 5

B) 1, 3, 5, 4, 2

C) 3, 2, 5, 1, 4

D) 2, 5, 1, 4, 3

E) 5, 2, 4, 3, 114. Surdopsixologiyada müsahibə metodunun əsas tiplərini ardıcıllıqla göstər.

1. izahlı

2. azad

3. alternativ4. standartlaşdırılmış

5. gizli qalmış

6. qismən standartlaşdırılmış

A) 1,2,3


B)2,4,6

C) 3,4,5


D) 1,4,5

E) 1,3,5


15. İnsanlarda intellektual aktın fazalarını ardıcıllıqla göstər:

1 - planın icrası

2 - şəraitə bələdləşmə

3 - alınmış nəticənin məqsədlə müqaisəsi

4 - iş planın hazırlanması

A) 4, 3, 2, 1

B) 1, 3, 4, 2

C) 2, 3, 4, 1

D) 3, 1, 2, 4

E) 2, 4, 1, 316. Psixi prosesləri sadədən mürəkkəbə doğru ardıcıllıqla düz :

1 - təfəkkür

2 - qavrayış

3 - hafizə

4 - duyğu

A) 4, 2, 3, 1

B) 1, 3, 4, 2

C) 3, 1, 2, 4

D) 2, 3, 4, 1

E) 2, 4, 1, 317. Psixi hadisələri qruplarına görə uyğunlaşdırın:

1. təfəkkür

2. əhval

3. duyğu


4. qabiliyyət

5. hafizə

6. iradə

7. temperament

8. xarakter

9. təxəyyül

10. affekt

a.psixi proseslər

b.psixi hallar

c.psixi xassələr

A) a-7,8,9; b- 2,6; c-1,3,4,5,10

B) a-2,4,7,8; b-1,3,5; c-6,9,10

C) a-1,3,5,9; b-2,4,6; c-7,8,10

D) a-1,3,5,6,9; b-2,10; c-4,7,8

E) a-1,5,6,10; b-2,9; c-3,4,7,8

18. Psixologiya sahələrini aşağıdakı aspektlərə uyğunlaşdır:

1 - yaş psixologiyası

2 - hüquq psixologiyasi

3 - diferensial psixologiya

4 - ıdarəetmə psixologiyası

5 - hərbi psixologiya

6 - siyasi psixologiya

7 - tibbi psixologiya

8 - sosial psixologiya

a - konkret fəaliyyət sahəsinə görə

b - ınkişafın psixoloji aspektlərinə görə

c - ınsanın cəmiyyətə münasibətinə görə

A) a - 1, 3, 5; b - 6, 7; c - 2, 4, 8

B) a - 1, 2, 3; b - 4, 5; c - 6, 7, 8

C) a - 2, 5, 7; b - 1, 3; c - 4, 6, 8

D) a - 4, 6, 7; b - 2, 8; c - 1, 3, 5

E) a - 2, 4, 8; b - 5, 6; c - 1, 3, 719. Tədqiqat metodlarını qruplara görə düzgün uyğunlaşdır :

1 - müşahidə

2 - sorğu

3 - riyazi modelləşdirmə

4 - eksperiment

5 - test

6 - intervyu

7 - statistik təhlil

a - ümumelmi

b - metaelmi

c - konkret - elmi

A) a - 1, 4; b - 3, 7; c - 2, 5, 6

B) a - 2, 4; b - 1, 3; c - 5, 6, 7

C) a - 5, 6; b - 2, 4, 7; c - 1, 3

D) a - 3, 4; b - 1, 5, 6; c - 2, 7

E) a - 6, 7; b - 1, 2; c - 3, 4, 520. Surdopsixologiyada tədqiqat metodlarını istifadə olunduğu tədqiqat sahəsinə görə uyğunlaşdır:

1 - Sosiometriya

2 - Statistik metodlar

3 - Eksperiment

4 - Müşahidə

a - insanlar arasında qarşılıqlı münasibətləri ölçmək imkanı

b - kəmiyyət baxımından işlənmiş material və nəticənin obyektivliyinin sübutu

c - müdaxilə etmədən hadisəni baş verdiyi şəraitdə müntəzəm surətdə izləmək imkanı

d - laboratoriyada aparılması və qısa müddətə daha dəqiq nəticə əldə etmək imkanı

A) 1 - a, 2 - b, 3 - d, 4 - c

B) 1 - c, 2 - d, 3 - b, 4 - a

C) 1 - d, 2 - a, 3 - c, 4 - b

D) 1 - b, 2 - c, 3 - a, 4 - d

E) 1 - a, 2 - d, 3 - b, 4 - c##num=2// level= 1// sumtest=94 // name= Eşitmə qüsurları olan uşaqlar //

Kataloq: images -> PORTAL -> KREDİT -> Korreksiyaedici%20telim%20FK125
KREDİT -> ##Fakültənin adı : Kimya və biologiya ##İxtisas: Kimya, kimya və biologiya müəllimliyi
KREDİT -> ## Əyani şöbə: Yaz sessiyası 2016/2017 Fakültələr (ixtisaslar) – ## Fizika müəllimliyi (qr. 201, 202, 203); Texnologiya müəllimliyi (qr. 201, 202, 203, 204); Riyaziyyat müəllimliyi
KREDİT -> ##Fakültənin adı : Kimya və Biologiya ##İxtisas: Biologiya ##Bölmə: azərbaycan
KREDİT -> Qarışıq variant ##book id=501//book name= Nitq inkişafı metodikası // ##Fənnin adi – Nitq inkişafı metodikası
KREDİT -> ## İxtisas: Təhsildə sosial psixoloji xidmət ## Fənnin adı: Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
KREDİT -> ##book id=201//book name= Ümumi, yaş və pedaqoji psixologiya

Yüklə 1,05 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə