BalikesiR ÜNİversitesiYüklə 73,93 Kb.
tarix02.11.2017
ölçüsü73,93 Kb.

TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİĞİ
1.SINIF GÜZ DÖNEMİ
Dersin adı ve Kredisi : İtalyanca I (2+0)

ECTS Kredisi : 2

Ders İçeriği : selamlaşma, ad sorma, hal hatır sorma, kendini tanıtma

Dersin adı ve Kredisi : Genel Turizm (2+0)

ECTS Kredisi : 3

Ders İçeriği : Turizm ve Turist Kavramları, Turizmin Çeşitleri, Turizmin Gelişmesine Etki Eden Unsurlar, Turizm Endüstrisi, Turizm Arzı, Turizm Talebi, Turizmin Ekonomik Etkileri, Turizmin Sosyal Etkileri, Turizmin Fiziksel Çevreye Etkileri, Türkiye’de Dış Turizm, Türkiye’de İç Turizm, Avrupa Birliği ve Türkiye Turizmi Karşılaştırmaları, Uluslararası Turizm, Turizmde Geleceğe Yönelik Eğilimler

Dersin adı ve Kredisi : Mesleki İngilizce I (3+0)

ECTS Kredisi : 5

Ders İçeriği : Rehberlik Giriş, Kelime Quiz(Osmanlı Tarihi), Osmanlı Tarihi sunumu, Kelime çalışması ve quiz, Cumhuriyet Tarihi sunumu, Kelime çalışması ve quiz, Anadolu Kültürü I sunumu, Kelime çalışması ve quiz, Anadolu Kültürü II sunumu, Akademik Gramer çalışması I, Akademik Okuma çalışması, Akademik Gramer çalışması II, Akademik Okuma çalışması, Kelime ve gramer quizi

Dersin adı ve Kredisi : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0)

ECTS Kredisi : 2

Ders İçeriği : Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okutmanın amacı ve dersle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi verilmesi ve Türk İnkılâbının stratejisi, Avrupa tarihindeki gelişmeler ve bunların Osmanlı Devleti’ne etkileri, XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri, Dağılma devrinde Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu, Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki fikir akımları, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti, İşgaller ve Tepkiler, Millî Mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma, Amasya mülakatı, Temsil heyetinin Ankara’ya gelişi, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın toplanması, Misak-ı Millî'nin kabulü ve İstanbul'un işgali, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, Meclisin yapısı, çıkardığı yasalar ve faaliyetleri, Meclisin açılışına iç ve dış tepkiler, San Remo Konferansı, Sevr Anlaşması, Sevr Anlaşması'nda bugüne yönelik tehditler, Doğu ve Güney cephelerindeki durum, Kuva-yı Milliye'nin tasfiyesi ve düzenli ordunun kuruluşu, Yunan genel taarruzu ve Batı Cephesi'ndeki savaşlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlığı, Tekâlif-i Milliye emirleri, Sakarya Savaşı ve sonrasındaki dış politika gelişmeleri, Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması, Lozan konferansı öncesindeki gelişmeler, Konferansı toplanması ve Barış anlaşmasının imzalanması.

Dersin adı ve Kredisi : Arkeolojiye Giriş I (3+0)

ECTS Kredisi : 5

Ders İçeriği : Dersin tanıtılması ve yöntemin izahı, Türkiye arkeolojisi, Arkeolojinin dünyadaki bilimsel yolculuğu, Arkeolojinin Türkiye’deki bilimsel yolculuğu, Arkeolojinin tanımı, diğer bilim dalları ile ilişkileri, kullandığı yöntem ve metodlar, Arkeolojinin dünyadaki bilimsel yolculuğu, Arkeolojinin Türkiye’deki bilimsel yolculuğu, Türkiye arkeolojisi, Arkeolojinin zaman ve mekan açısından sınırları, çeşitleri, Kronoloji ve tarihlendirme teknikleri, Arkeolojinin kaynakları, antik yazarlar ve eserleri, Arkeolojinin kaynakları, antik yazarlar ve eserleri, Türkiyenin tarihi coğrafyası, antik bölgeler ve kentler, Arkeolojik eserler, nümizmatik, Küçük buluntular, plastik eserler, Mimari eserler, yazılı belgeler, Çeşme Yarımadası Arkeolojik Gezi, Çeşme Yarımadasının arkeolojik değerlendirilmesi.

Dersin adı ve Kredisi : Yabancı Dil I (4+0)

ECTS Kredisi : 4

Ders İçeriği : Alfabe, Aitlik zamirleri, sınıf içi terimler, sayılar. Tekil-çoğul isimler, Ülkeler ve milliyetler, ‘to be’ fiili, wh-soruları, zaman ilgeçleri, haftanın günleri¸ Günlük yaşam, sıklık zarfları Geniş Zaman Bağlaçlar (but, and, because) Hikaye okuma, Geniş zaman wh-soruları Zevkler (like+ing), dinleme Restoran diyalogları, Aile üyelerini tanıma Sahiplik, Şehirdeki yerler, Evin bölümleri, Aylar ve günler Kabiliyet, Meslekler ve ilgili fiiller Geniş zaman / Şimdiki zaman, Gidilecek yerler, Vücudun bölümleri, Seyahat, Okuma, yazma Konuşma Alıştırmalar.

Dersin adı ve Kredisi : Türk Dili I (2+0)

ECTS Kredisi : 2

Ders İçeriği : Üniversitelerde Türk Dili dersinin okutulmasının amacı ve dersle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi verilmesi. Dersin içeriği, önemi, çalışma teknikleri, kural ve gereklerinin açıklanması, Dilin tanımının yapılması, dilin özellikleri ve doğuşu hakkında bilgi verilmesi, Dil-düşünce-millet-edebiyat-kültür ilişkisinin açıklanması, Dilin Türlerinin kavratılması, Dil ve kültür, kültürü oluşturan unsurlar, kültürün özellikleri, kültür ve medeniyet, ve kültür çeşitlerinin ortaya konması, Yeryüzündeki dillerin tanıtılması, dillerin sınıflandırılması, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerinin araştırılarak öğrenilmesi, Türk Dilinin tarihî dönemleri, Eski Türkçe ve Orta Türkçe dönemlerinin anlaşılması, Dilbilgisinin bölümlerinin açıklanması. Türkçe’deki sesler ve sınıflandırılması, Türk Dilinin tarihî dönemleri, Modern Türkçe Döneminin kavratılması. Türklerin kullandıkları alfabelerin tanıtılması, Sesler, hece, ses değişmeleri ve ses uyumları hakkında bilgi verilmesi, Türkçe’nin biçimbirim özellikleri. Sözcükler, kök, gövde, taban, ekler ve eklerin sınıflandırılması, Sözcük türleri hakkında bilgi verilmesi, Türkçe’nin sözdizimi özelliklerinin açıklanması; cümlenin öğeleri, cümle türleri ve çözümlemeleri ile ilgili uygulamalar yapılması, Türkçe’nin anlambilim özelliklerinin açıklanması.
Dersin adı ve Kredisi : Bilgisayar (2+2)

ECTS Kredisi : 4

Ders İçeriği : Temel Bilgisayar bilgileri ve bilgisayara giriş, Hesap tablosuna yazılımına giriş, Veri sıralama, Çalışma sayfaları arası veri ilişkisi, grafik türleri arasındaki farklılıklar 3 boyutlu grafik, Mini grafikler, Mantıksal sınama işlevi, Kelime işlemci yazılımına giriş, Tablo, veri listesi + şablon, Etkili sunum teknikleri, sunu oluşturma, slayt yapısı, çizim araç çubuğu, Sunuda video, yazı, ses, grafik materyallerinin bir arada kullanımı, Bilgiye erişim arama motorları kütüphaneler, forum, gruplar, sosyal medya, Blog oluşturma ve web sitesi tasarımı, E-posta (outlook), Turizm endüstrisi bilişim teknolojileri ve uygulamaları.

Dersin adı ve Kredisi : Sosyal Psikoloji (2+0)

ECTS Kredisi : 3

Ders İçeriği : Sosyal Psikoloji Nedir?, Sosyal Psikolojide Kuram ve Araştırma, Konformite ve İtaat, Niçin ve Ne tür uyma davranışları gösteririz?, Grup Dinamiği(Grubun birey üzerindeki etkileri), Sosyal hızlandırma, Sosyal kaytarma, Kişiler arası etki ve Sosyal Güç, Manipülasyon , Sosyal Karşılaştırma, Stereotip ve Önyargı, Ayrımcılık ve Irkçılık, Benlik, Kendini Sunma Stratejileri

1.SINIF BAHAR DÖNEMİ
Dersin adı ve Kredisi : İtalyanca II (2+0)

ECTS Kredisi : 2

Ders İçeriği : İtalyan alfabesi, İtalyanca Harf Bileşenleri ve Okunuşları
Dersin adı ve Kredisi : Türk Dili II (2+0)

ECTS Kredisi : 2

Ders İçeriği : Genel olarak anlatım kavramı ve özelliklerinin kavratılması, Konuşma çeşitleri: Konferans, panel, seminer, açık oturum, münazara gibi konuşma türlerinin örneklerle açıklanması, Hikâye türünün Türk edebiyatındaki gelişim çizgisi ve Cumhuriyet Dönemi Türk hikâyeciliğinin özelliklerinin açıklanması, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinden örneklerin çözümlenmesi, Cumhuriyet dönemi Türk hikâyelerinden seçilen örneklerin çözümlenmesi, Yazılı anlatım türleri-III: Özel yazışmalar ( Mektup, not, davetiye, kutlama yazıları, telgraf) ve resmî yazışmalar hakkında bilgi verilmesi.
Dersin adı ve Kredisi : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0)

ECTS Kredisi : 2

Ders İçeriği : Siyasî alanda yapılan inkılâplar, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, Şeyh Sait İsyanı, Takrir-i Sükûn yasası ve Atatürk'e suikast teşebbüsü, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, İzmir mitingi, Fırkanın kapanışı, Menemen ve Bursa olayları, 1924 Anayasası, diğer anayasalar, Hukuk alanındaki gelişmeler, Toplumsal hayatın düzenlenmesi ile ilgili inkılâplar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laikleşme süreci, Eğitim ve Kültür alanında gerçekleştirilen inkılâplar, İzmir İktisat Kongresi, Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi politikası, Atatürk döneminde Türk dış politikası, Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin tanımı, kapsamı, Atatürk İlkeleri, Atatürk'ten sonraki Türkiye, Demokrat Parti'nin iktidar yılları, 1960’lı ve 70’li yıllar boyunca Türkiye’deki siyasi gelişmeler, 12 Eylül 1980'den günümüze Türkiye'de iç siyaset gelişmeleri, 1960'dan günümüze Türkiye'nin dış politikası, Sözde Ermeni soykırım iddiaları ve bu iddiaların aslı.
Dersin adı ve Kredisi : Turizm Ekonomisi (2+0)

ECTS Kredisi : 3

Ders İçeriği : Turizm ve Ekonomi İlişkisinin Genel Olarak Anlatılması, Turizm Piyasası, Turizm Arzına Genel bir yaklaşım, Turizm Arz verilerinin incelenmesi, Turizm Talebine Genel bir Yaklaşım, Turizm Talebini Etkileyen Faktörlerin Analizi, Turizm Pazarlarında Fiyat Oluşumu ve Denge, Farklı Piyasa Tipleri Açısından Kısa Dönem Dengesinin İncelenmesi, Turizmin Sektörler Üzerindeki etkisi I.1, Genel bir yaklaşım, Turizmin Sektörler Üzerindeki etkisi I.2, Parasal etkiler, Turizmin Sektörler Üzerindeki etkisi I.3, Gerçek (Reel) etkiler, Turizm Uydu Hesaplama Sistemi (TSA) Dünya Hesabı Turizm Uydu Hesaplama Sistemi (TSA) Türkiye Hesabı Turizm Uydu Hesaplama Sistemi (TSA) Dünya Hesabı, Turizm Uydu Hesaplama Sistemi (TSA) Türkiye Hesabı.
Dersin adı ve Kredisi : Mesleki İngilizce II (3+0)

ECTS Kredisi : 3

Ders İçeriği : Rehberlik Giriş, Kelime Quiz(Osmanlı Tarihi), Osmanlı Tarıhi sunumu, Kelime çalışması ve quiz, Cumhuriyet Tarihi sunumu, Kelime çalışması ve quiz, Anadolu Kültürü I sunumu, Kelime çalışması ve quiz, Anadolu Kültürü II sunumu, Akademik Gramer çalışması I, Akademik Okuma çalışması, Akademik Gramer çalışması II, Akademik Okuma çalışması, Kelime ve gramer quizi
Dersin adı ve Kredisi : Arkeolojiye Giriş II (3+0)

ECTS Kredisi : 3

Ders İçeriği : Dersin tanıtılması ve yöntemin izahı, Antikçağda Kentlerin Kuruluşu, Kent Planlaması ve Örnekleri, Savunma Sistemleri, Akropolis, Agora, Gymnasionlar, Hamamlar, Tapınaklar, Tapınaklar ve Din, Tiyatrolar, Prytaneonlar, Eklesiaterionlar, Odeonlar, Stoalar, Stadionlar, Olimpiyatlar, Sivil mimari ve Evler, Evlerde Yaşam.
Dersin adı ve Kredisi : Sanat Tarihine Giriş (3+0)

ECTS Kredisi : 5

Ders İçeriği : Sanat nedir? Bir bilim olarak Sanat Tarihi ve Sanat Tarihine Giriş dersinin amacı ve İçeriği, Sanat Tarihinin doğuşu ve gelişimi, Türk Sanatı araştırmaları, Türk Sanatı ve Anadolu Türk Sanatı kavramı, Anadolu Türk mimarisinde yapı türlerinin terminolojisi, Anadolu Türk mimarisinde yapı türlerinin terminolojisi, Mimari süsleme ve el sanatlarında malzeme ve tekniklerin tanıtılması, Mimari süsleme ve el sanatlarında malzeme ve tekniklerin tanıtılması, Terminoloji
Dersin adı ve Kredisi : Anadolu Tarihi ve Sanatı I (3+0)

ECTS Kredisi : 4

Ders İçeriği : Dersin tanıtımı: kapsamı, önemi, Anadolu uygarlık tarihine genel bir bakış; kronoloji ve terimler, Dönemle ilgili arkeoloji terimlerinin ve kronoloji mantığının pekiştirilmesi, Paleolitik Çağ, Paleolitik Çağ turizmi ve Avrupa örnekleri, Mezolitik Çağ, Yerleşik yaşama geçiş ve höyükler, Neolitik Çağa genel bir bakış, Akeramik Neolitik Çağ: Çayönü, Nevali Çori, Halan Çemi ve Göbeklitepe, Akeramik Neolitik Çağda ölü gömme gelenekleri, teknolojik gelişmeler, değiş-tokuş sistemi, Göbeklitepe’nin ülkemiz ve dünya kültür tarihi ve turizmindeki yeri ve önemi, Çanak Çömlekli Neolitik Çağ:Çatalhöyük; mimari ve duvar resimleri ve diğer eserler, Çatalhöyük’ün ülkemiz ve dünya kültür tarihi ve turizmindeki yeri ve önemi

Dersin adı ve Kredisi : Üniversite Yaşamına Geçiş (2+0)

ECTS Kredisi : 2

Ders İçeriği : Dersin tanıtımı, faaliyet ve işleyişin açıklanması, Üniversite kavramı ve anlayışı, İzmir’de düzenlenen Mart ayı etkinliklerinin sunumu Spor Kulüpleri ile ilgili tanıtım, Sanat ve Bilim Kulüpleri ile ilgili Tanıtım, Üniversitede bulunan müze, gözlemevi gibi merkezlerin belirlenip tanıtılması, İzmir’de düzenlenen Nisan ayı etkinliklerinin sunumu, Sağlık hizmetleri, mediko, burslar hakkında bilgi verilmesi, Çeşme Müzesine gezi, Öğrenci İşleri hakkında bilgi verilmesi, Uluslararası olanaklar hakkında bilgi verilmesi, İzmir’de düzenlenen Mayıs ayı etkinliklerinin sunumu, Kütüphaneye gezi ve kütüphanedeki olanakların tanıtılması, İzmir’de bulunan bir müzeye gezi, İzmir’de bulunan arkeolojik bir bölgeye gezi düzenlenmesi, Sosyal sorumluluk projeleri için öğrencilerin seçilmesi.
Dersin adı ve Kredisi : Yabancı Dil II (4+0)

ECTS Kredisi : 4

Ders İçeriği : Renkler, Have / has got pozitif-negatif cümleler Email ve mektupla haber verme, Have / has got soru formları Hastalıkları tanımlama Nesneleri sorma, Aktiviteler Kabiliyet can / can’t İş görüşmesi, Aktiviteler Kabiliyet can / can’t İş görüşmesi, there are cümle ve sorular Evi tanımlama Yer sorma, Ulaşım Şimdiki zaman soru formları, Yerler Geçmiş zaman ‘to be’ cümleleri, Birinin nerede olduğunu sorma (was/were), Gazete makalesi Günler, Yılın ayları Düzensiz fiiller, Geçmiş zaman negatif cümleler Geçmiş hakkında dinleme, Hafta sonu aktiviteleri Geçmiş zaman soru formları, Geçen hafta sonu hakkında konuşma Diyalog oluşturma, Okuma Konuşma Alıştırmalar.

2.SINIF GÜZ DÖNEMİ
Dersin adı ve Kredisi : Dinler Tarihi I (2+0)

ECTS Kredisi : 4

Ders İçeriği : Anadolu ve dinler tarihi ve inanç turizmi; dinler tarihi dersinin amacı, içeriği ve bakış açısı, Din kavramı, dinlerin sınıflandırılması ve dinin ögeleri, Günümüzde dinsel coğrafya ve yaşayan dinler, Geleneksel Dinler (Totemizm, Animizm, Naturizm, Ata Kültü kavramları), Yahudilik:Yahudilikle ilgili temel terimler, Yahudiliğin tarihsel gelişimi, Yahudiliğin temel özellikleri, Günümüzde Yahudilik ve mezhepler, Yahudilikte inanç temelleri, Yahudilikte ibadet, Hıristiyanlık:Hıristiyanlıkla ilgili temel terimler, Hıristiyanlığın tarihsel gelişimi
Dersin adı ve Kredisi : Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma (4+0)

ECTS Kredisi : 3

Ders İçeriği : G.D. Anadolu bölgesinin incelenmesi, Bölgenin gelenek-görenekleri, Bölgenin sanat tarihi, Mesleki terimler, Sunum.
Dersin adı ve Kredisi : Türk Tarihi ve Sanatı I (2+0)

ECTS Kredisi : 4

Ders İçeriği : Erken Osmanlı camilerinin tanıtılması., Erken Osmanlı camilerinin tanıtılması, Tabhaneli (Osmanlı Devri) camilerinin tanıtılması, Tabhaneli (Osmanlı Devri) camilerinin tanıtılması, Klasik Dönem Osmanlı camilerinin tanıtılması, Klasik Dönem Osmanlı camilerinin tanıtılması, Klasik Dönem Sonrası Osmanlı Camilerinin tanıtılması, Klasik Dönem Sonrası Osmanlı Camilerinin tanıtılması., Osmanlı Medreselerinin tanıtılması, Osmanlı Devri Şehir Hanlarının tanıtılması, Osmanlı Devri Türbelerinin tanıtılması, Osmanlı Hanedan Türbelerinin tanıtılması.
Dersin adı ve Kredisi : Topluma Hizmet Uygulamaları (2+0)

ECTS Kredisi : 3

Ders İçeriği : Dersin tanıtımı, önemi ve kurallar, Örnek sosyal sorumluluk projelerinin Tanıtımı, Proje yazma, Sivil toplum kuruluşlarının tanıtımı, Proje taslağı sunumu, Proje uygulamaları, Süpervizyon, Proje sunumları ve değerlendirme.
Dersin adı ve Kredisi : Anadolu Tarihi ve Sanatı II (2+0)

ECTS Kredisi : 5

Ders İçeriği : Geç Neolitik Çağ, Kalkolitik Çağ, kentleşme ve Güneydoğu Anadolu, Halaf kültürü, Obeyd kültürü, Uruk kültürü, Kalkolitik Çağın sonu ve Tunç Çağa geçiş: Etr kültürleri ve madenin yoğun kullanımının Tunç Çağ kültürlerine etkisi, Tunç Çağ genel özellikleri ve Troia, Troia, Hatti Uygarlığı ve Alacahöyük, Orta Tunç Çağı: Asur, Ticaret Kolonileri Çağı ve Kültepe (Kaniş Karum), Hitit tarihi ve Eski Hitit Devleti, Hitit İmparatorluğu ve Hattuşa, Hitit dini ve dini mimarisi.
Dersin adı ve Kredisi : İtalyanca III (2+0)

ECTS Kredisi : 2

Ders İçeriği : Gün, ay, mevsim, yıl. Sayılar, sıralamalar.
Dersin adı ve Kredisi : Turizm Coğrafyası (2+0) Seçmeli

ECTS Kredisi : 3

Ders İçeriği : Turizm, turist kavramı, turizm-coğrafya ilişkisi, Dünyada turizmin gelişiminin açıklanması, Turizmi etkileyen faktörler, Turizmde çekicilikler ve coğrafya, Turistik çekicilikler ve turizm türleri, Turizm ulaştırması, Turizmde konaklama ve hizmetler, Turizm potansiyelinin saptanması ve turizm projeleri, Turizmin sınıflandırılması ve geleneksel turizm anlayışı, Yeni turizm türleri ve yaklaşımları, Turizmin etkileri: Kuramsal: Ekonomik-çevresel-toplumsal, Turizmin etkileri: Dünyadan örnekler, Turizm- Doğal miras ve koruma.
Dersin adı ve Kredisi : Alternatif Turizm Hareketleri (2+0) Seçmeli

ECTS Kredisi : 3

Ders İçeriği : Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar, Turistik Ürün ve özel ilgi turizmi kavramı, Özel ilgi turizmi ile kitle turizmi arasındaki farklar, Kırsal Turizm, Milli Parklar ve Turizm, Eko Turizm, Kültür ve İnanç Turizmi, Kongre Turizmi, Sağlık Turizmi, Wellness, Dağ ve Kış turizmi, Av Turizmi, Yat Turizmi, Golf Turizmi.
Dersin adı ve Kredisi : Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü (2+0)Seçmeli

ECTS Kredisi : 3

Ders İçeriği : Seyahat Acentalarının tanımı ve önemi, Tarihsel gelişim, Kuruluşlar formaliteleri, Sınıflandırılması, Dağıtım Kanalı çeşitleri, Görevleri, ülke ekonomisine katkıları, Örgüt şemaları, İşgücü kaynakları, tüketici tercih nedenleri, Araştırma Konuları.

2.SINIF BAHAR DÖNEMİ
Dersin adı ve Kredisi : Dinler Tarihi II (2+0)

ECTS Kredisi : 4

Ders İçeriği : Hıristiyanlık:Hıristiyanlıkla ilgili temel terimler, Hıristiyanlığın tarihsel gelişimi, Hıristiyanlığın temel özellikleri, Günümüzde Hıristiyanlık ve mezhepler, Nasturilik, Yezidilik ve Keldanilik, Hıristiyanlığın inanç temelleri, Hıristiyanlıkta ibadet, bayramlar ve özel günler, İslamiyet: İslamiyetle ilgili temel terimler, İslamiyetin temel ilkeleri ve tarihsel gelişimi, İslamiyetin tarihsel gelişimi, İslamiyetin temel özellikleri, İslamiyet ve mezhepler, İslamiyette inanç temelleri

Dersin adı ve Kredisi : Mitoloji I (2+0)

ECTS Kredisi : 4

Ders İçeriği : Dersin Tanıtılması ve Yöntemin İzahı, Mitoloji Tanımının Yapılması, Mitolojinin Toplumsal Rolü ve Ortaya Çıkış Süreci, Mitolojinin Masal ve Rüyalarla Karşılaştırılması, Paleolitikten Çağdan Tunç Çağa Kadar Mitoloji, Eski Anadolu Mitosları, Yakındoğu ve Mezopotamya Mitleri, Dünya Mitlerinde “Yaratılış”, Din ve Mitos, Kutsal, Kitaplar ve Mitoloji, Tufan Mitleri, Yeni Yıl Mitleri, Bereket ve Mitoloji, Kybele Kültü, Gılgamış Miti

Dersin adı ve Kredisi : Mesleki İngilizce III (4+0)

ECTS Kredisi : 4

Ders İçeriği : Marmara Bölgesinin incelenmesi, Bölgenin gelenek –görenekleri, Bölgenin sanat tarihi, Mesleki terimler, Sunum.
Dersin adı ve Kredisi : Türk Tarihi ve Sanatı II (2+0)

ECTS Kredisi : 4

Ders İçeriği : Erken Osmanlı camilerinin tanıtılması, Tabhaneli (Osmanlı Devri) camilerinin tanıtılması, Klasik Dönem Osmanlı camilerinin tanıtılması, Klasik Dönem Sonrası Osmanlı Camilerinin tanıtılması, Osmanlı Medreselerinin tanıtılması, Osmanlı Devri Şehir Hanlarının tanıtılması, Osmanlı Devri Türbelerinin tanıtılması, Osmanlı Hanedan Türbelerinin tanıtılması.
Dersin adı ve Kredisi : Anadolu Tarihi ve Sanatı III (3+0)

ECTS Kredisi : 6

Ders İçeriği : Antik Yunan Tarihine Giriş, Helenistik Dönemde Anadolu’nun Genel Yapısı ve Anadolu’ya Etkileri, Antik Yunan Sanatının Gelişimi ve Dönem Özellikleri, Ionia, Aiolis, Karia, Pamphylia, Likya, Lydia, Kapadokya Kentlerinin Hem Tarihi Hem de Sanatsal Açılardan İncelenmeleri, Helenistik Dönemden Roma Dönemine Geçiş Süreci ve Bu Sürecin Neden ve Sonuçları, Roma İmparatorluğunun Anadolu’da Yayılma Süreci, Anadolu’da Kurulan Roma Eyaletleri, Roma Sanatının Anadolu Mimarisine ve Sanatına Etkileri, Yunan ve Roma Dönemlerinde Kent Mimarisi ve Özellikleri, 12 Ion Kenti, Ephesos Antik kenti, Pergamon Antik Kenti, Didyma-Miletos-Priene Antik Kentleri, İstanbul’da Bulunan Yunan ve Roma Dönemi Eserleri.
Dersin adı ve Kredisi : İtalyanca IV (2+0)

ECTS Kredisi : 2

Ders İçeriği : Saat-zaman, yaş ifade etme.
Dersin adı ve Kredisi : Anadolu Demir Çağı Krallıkları (3+0) Seçmeli

ECTS Kredisi : 6

Ders İçeriği : Geç Tunç Çağı ve Hitit İmparatorluğunun sonu, Demir Çağa giriş ve deniz halkları, Geç Hitit Kent Devletleri, Urartu Krallığı, Phryg Krallığı, Lydia Krallığı, I. bin yılda doğu batı ilişkileri, Kıta Yunanistan kültürü, İonia ve Anadolu kültürleri

3.SINIF GÜZ DÖNEMİ
Dersin adı ve Kredisi : Mitoloji II (3+0)

ECTS Kredisi : 5

Ders İçeriği : Dersin Tanıtılması ve Yöntemin İzahı, Eski Yunan Mitolojisi Ve Dini, Antik Yunan ve Roma Panteonu, Yaratılış Mitosu, Zeus, Poseidon, Hades, Apollon, Dionysos, Demeter, Aphrodite, Athena, Hera, Mitolojik Kahramanlar, Homeros ve Troia Savaşı’nın Değerlendirilmesi.
Dersin adı ve Kredisi : Eski Yerleşim Yerleri I (3+0)

ECTS Kredisi : 4

Ders İçeriği : Dersin Tanıtılması ve Yöntemin İzahı, Yerleşik Dönem Öncesi İnsan Yaşamı, İnsanı Yerleşik Hayata İten Koşullar, İlk Yerleşimler, Köyler, Tapınaklar, Birarada Yaşama Pratikleri, Yeni Kurallar ve Koşullar, Göbeklitepe, Navali Çöri, Hallençemi, Çatalhöyük, Kentsel Devrim ve Mezopotamya, Anadolu’da Kentleşme, Troia, Limantepe, Boğazkale, Deniz Kavimleri, İon Kolonizasyonu, Ticaret ve Kentleşme, Akdeniz ve Karadeniz’in Kolonizasyonu.
Dersin adı ve Kredisi : Mesleki İngilizce IV (4+0)

ECTS Kredisi : 5

Ders İçeriği : D.Anadolu bölgesinin incelenmesi, Bölgenin gelenek-görenekleri, Bölgenin sanat tarihi, Mesleki terimler Sunum.
Dersin adı ve Kredisi : Anadolu El Sanatları I (3+0)

ECTS Kredisi : 5

Ders İçeriği : Anadolu Selçuklu Mimari süslemesine genel bir bakış, Anadolu El Sanatları I dersinin amaç ve içeriği, Anadolu Selçuklu Mimarisinde taş süsleme, Anadolu Selçuklu Mimarisinde taş süslemesinde figürlü örnekler, Anadolu Selçuklu Mimarisinde taş süsleme örnekleri, Türk Çini Sanatının Kaynak ve Kökenleri, Anadolu’da Çini Sanatının Gelişmesi, Çini sanatında teknikler, Anadolu Selçuklu Mimarisinde çini mozaik süsleme, Anadolu Selçuklu Mimarisinde ahşap işçiliği, Ahşap işçiliğinde teknikler, Anadolu Selçuklu Mimarisinde ahşap işçiliğinden örnekler, Anadolu Selçuklu Mimarisinde alçı işçiliği, Anadolu Selçuklu Mimarisinde alçı süsleme örnekleri.
Dersin adı ve Kredisi : Doğu Roma Tarihi ve Sanatı (3+0)

ECTS Kredisi : 6

Ders İçeriği : Dersin tanıtımı: kapsamı, önemi ve Bizans tarihine giriş, Bizans tarihi, İstanbul Bizans dönemi yapıtları, Dinsel mimari ve kiliseler, Kilise mimari planları, Ayasofya Müzesi mimarisi, Ayasofya Müzesi mozaikleri, Kariye Müzesi mimari, mozaikleri ve duvar resimleri, Kariye Müzesi mozaikleri ve duvar resimleri, Kapadokya’da Bizans dönemi eserleri, Türkiye’deki diğer Bizans dönemi eserleri
Dersin adı ve Kredisi : İtalyanca V (2+0)

ECTS Kredisi : 2

Ders İçeriği : Şahıs Zamirleri, aile – akraba, yönler, konum
Dersin adı ve Kredisi : Uluslararası Turizm İlişkileri (2+0) Seçmeli

ECTS Kredisi : 3

Ders İçeriği : Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar, Uluslar arası Turizm Hareketlerini Etkileyen Faktörler, Uluslar arası turizm gelirleri ve giderleri, Uluslar arası turizmde en fazla turist çeken ve turizm geliri elde eden ülkeler, Uluslar arası turizm birlikleri, Türk turizminin uluslar arası turizmdeki yeri, Konuyla ilgili sunumlar, Bölgesel değerlendirme I, Bölgesel değerlendirme II, Bölgesel değerlendirme III, Bölgesel değerlendirme IV, Bölgesel değerlendirme V.


3.SINIF BAHAR DÖNEMİ
Dersin adı ve Kredisi : Mitoloji III (3+0)

ECTS Kredisi : 6

Ders İçeriği : Dersin Tanıtılması ve Yöntemin İzahı, Eski Türkler ve Asya, Şamanizm ve Türkler, Türk mitolojisinde Panteon, Türklerde Yaratılış, Türklerde Gök Tanrı Kavramı, Yer ve Su Tanrıları, Yeraltı Tanrıları, Önemli Türk Mitleri, Manas, Oğuz, Ergenekon, Dede Korkut, Dede Korkut ve Mitleri, Türklerde Mitoloji ve Sanata Yansıması, Modern Yaşamda Mitolojinin İzleri, Türk Mitolojisinde İslam Etkileri.
Dersin adı ve Kredisi : İş Hayatı için Yabancı Dil (4+0)

ECTS Kredisi : 5

Ders İçeriği : İç Anadolu bölgesinin incelenmesi, Bölgenin gelenek-görenekler, Bölgenin sanat tarihi, Mesleki terimler, Sunum.
Dersin adı ve Kredisi : Anadolu El Sanatları II (3+0)

ECTS Kredisi : 6

Ders İçeriği : Taşınabilir el sanatları hakkında genel bilgiler, Anadolu El Sanatları II dersinin amaç ve içeriği, Türk Halı Sanatına Giriş, Türk Halı Sanatı, Türk Minyatür Sanatına Giriş, Türk Minyatür Sanatı, Hat Sanatı, Tezhip Sanatı, Deri Sanatı ve Ciltçilik, Cam Sanatı, Maden Sanatı, Ebru Sanatı
Dersin adı ve Kredisi : İtalyanca VI (2+0)

ECTS Kredisi : 2

Ders İçeriği : Soru cümleleri, kalıplar, burçlar, geometri.
Dersin adı ve Kredisi : Eski Yerleşim Yerleri II (4+0) Seçmeli

ECTS Kredisi : 8

Ders İçeriği : Dersin Tanıtılması ve Yöntemin İzahı, Batı Anadolu’da Antik Yunan Kentlerinin Kuruluşu ve İlk Kentler, Antik Bölgeler ve Kentleşme, İonia, Aiolis, Karia, Pamphylia, Likya, Lydia, Kappadokia, Ephesos Antik Kenti, Ephesos Antik Kenti, Miletos Antik Kenti, Priene Antik Kenti, Erythrai, Smyrna, Klazomenai Antik Kentleri, Karadeniz Bölgesindeki Kolonizasyon ve Kentler, Tarih Boyunca İstanbul, Bursa, İznik, Safranbolu, Şirince, Kappadokia Yeraltı Kentleri.
Dersin adı ve Kredisi : Anadolu Florası (2+0) Seçmeli

ECTS Kredisi : 3

Ders İçeriği : Flora ve vejetasyon kavramları, Biyolojik çeşitlilik tanımları ve biyoçeşitliliğin önemi, Türkiye florasındaki zenginlik ve çeşitliliğin nedenleri, Türkiye’ de botanik araştırmalarının tarihçesi, Türkiye’de genel iklim tipleri, Türkiye’nin fitocoğrafik bölgeleri ve özellikleri, Flora ve vejetasyon oluşumu (göç, çimlenme, ecesis, rekabet, klimaks, süksasyon kavramları), Jeolojik devirlerde görülen iklim değişimleri ve ülkemiz üzerindeki etkileri, Biyotik etkilerin (otlatma, kesim, yakma) flora ve vejetasyon oluşumu üzerine etkileri, Paleocoğrafya ve kıtaların kayması kuramı, Türkiye florasının kökeni, Türkiye florasının bitki gruplarına göre genel özellikleri ve takson sayıları, Dikotil ve Monokotil’lere ait büyük familyaların özellikleri, Gymnosperm ve Angiospermler’de önemli cinsler ve tür sayıları, Çeşitli habitatların bitkileri, Psammofit, halofit, litofit ve kazmofitler, Ülkemiz ormanlarını temsil eden önemli ağaç ve çalı taksonları, Özel durumu olan bitkilerimiz (yenilebilen bitkiler, baharat bitkileri, endüstri bitkileri, gıda kaynağı olarak kullanılan bitkiler, sağlıkta kullanılan bitkiler), Endemizm ve yurdumuzun endemikleri, Endemik türlerin dar yayılış nedenleri, Endemik bitki türlerinin en çok görüldüğü habitatlar, Yurdumuzda endemizm ve endemik bitkiler, Bitki gruplarına göre endemik tür sayıları, En çok endemik tür içeren familyalar, Endemik tür sayıları fazla olan endemik cinsler , Flora bölgelerimizde endemizm, Yurdumuzun endemik bitkileri açısından önemli yöreleri, Kozmopolit alanlar ve kozmopolit bitkiler
4.SINIF GÜZ DÖNEMİ
Dersin adı ve Kredisi : Uygulamalı Rehberlik I (3+0)

ECTS Kredisi : 6

Ders İçeriği : Turist Rehberliği Mesleğinin Sorunları, Rehberlik Mesleğinin Hukuki Durumu, Rehberlik Mesleğinde İngilizce Kullanımı, Örnek Çalışma Ephesos, Ephesos Turu, Örnek Çalışma Bergama, Bergama Turu, Örnek Çalışma Miletos, Miletos Turu, Didyma Apollon Kutsal Alanı.
Dersin adı ve Kredisi : Mesleki İngilizce V (4+0)

ECTS Kredisi : 4

Ders İçeriği : İstanbul ve tarihi mekanların incelenmesi, Bölgenin gelenek ve görenekleri, Bölgenin sanat tarihi, Mesleki terimler, Sunum.
Dersin adı ve Kredisi : İtalyanca VII (2+0)

ECTS Kredisi : 2

Ders İçeriği : İsimler, belirtili, belirtisiz tanım edatları.
Dersin adı ve Kredisi : Antik Çağda Günlük Yaşam I (3+0) Seçmeli

ECTS Kredisi : 6

Ders İçeriği : Dersin Tanıtılması ve Yöntemin İzahı, Gündelik Yaşam Kavramının Açıklanması, Paleolitik Dönemde İnsan ve Gündelik Yaşamı, Beslenme ve Besin Toplama Faaliyetlerinin Cinsiyet Rollerine Etkisi, Gündelik Yaşamın Paylaşılması ve Üreme, Buzulların Erimesi ve Yaşam Biçimine Getirdiği Yenilikler, Tarım ve Hayvancılık, Tapınaklar ve Din, Kentleşme ve Uzmanlık: Sınıflı Topluma Geçiş, Farklı İş Kolları ve Ticaret, Mezopotamya’da Gündelik Hayat, Hititlerde Yaşam ve Yaşam Koşulları, Yasalar, Hukuk, Antik Yunan ve Roma Döneminde Günlük Yaşam ve Evlilik Olgusu.

Dersin adı ve Kredisi : Türkiye Beşeri ve Fiziki Coğrafyası (2+0) Seçmeli

ECTS Kredisi : 4

Ders İçeriği : Turizm- Türkiye Coğrafya İlişkisi, Türkiyenin fiziki coğrafyası, Türkiye jeomorfolojisi: Kıyı şekilleri, dağlar, yaylalar, mağaralar, Türkiye’nin su kaynakları, denizler, göller, Türkiye iklimi bölgesel farklılıklar: Sıcaklık-yağış-basınç özellikleri, Türkiye’nin bitki coğrafyası: Akdeniz, Karadeniz vejetasyonu, ormanlar milli parklar, doğa koruma alanları, Türkiye Beşeri Coğrafyası-turizm, Türkiye yerleşme coğrafyası: Kır kent yerleşmeleri, Türkiye nüfus coğrafyası, Türkiye ekonomik coğrafyası, Türkiye Turizm Coğrafyasina Genel Bir Bakiş

- Türkiye’de Turizmin Tarihsel Gelişimi

- Doğal Ve Kültürel Değerlerin Turizm İçin Önemi Ve Türkiye

- Türkiye Turizminin Gündemi,Türkiye Turizm Potansiyeli, Türkiye’de Turizmin Coğrafi Dağılışı, Bölgelere göre Turizm – Potansiyeli, Dünya Turizminde Nerdeyiz Sorunlar Ve Çözümler:SWOT Analizi
Dersin adı ve Kredisi : Müze Rehberliği (2+0) Seçmeli

ECTS Kredisi : 4

Ders İçeriği : Dersin Tanıtılması ve Yöntemin İzahı, Estetik ve Sanat Kavramları, Dünya’da Müzeciliğin Tarihi, Türkiye’de Müzecilik ve Osman Hamdi Bey, Müzeciliğin Eğitimdeki Rolü, Çağdaş Müzecilik ve Düzenleme Biçimleri, İstanbul Müzeleri, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi, İslam Eserleri Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Antalya Müzesi, Ephesos Müzesi, Göreme Açıkhava Müzesi, Yesemek Açıkhava Müzesi, Anıt Müzeler.
Dersin adı ve Kredisi : Anadolu Faunası (2+0) Seçmeli

ECTS Kredisi : 4

Ders İçeriği : Anadolu’nun Şekillenmesi, Anadolu Faunasının İlk Zamanları, Anadolu2nun Zocoğrafik Önemi, Dünyada Hangi Zocoğrafik Alanda Bulunmaktadır?, Günümüz Fauna Elemanlarına Genel Bir Bakış, Tür, İki İsimle İsimlendirme, Biyolojik Çeşitlilik, Biyolojik Çeşitlilikle İlgili Terimler, Uluslar arası Üyelikler ve Sözleşmeler, Kıkırdaklı Balıklar, Kemikli Balıklar: Tatlısu Balıkları, Kemikli Balıklar: Deniz Balıkları, Çift Yaşamlılar, Sürüngenler: Kertenkele ve Kaplumbağalar, Sürüngenler: Yılanlar, Kuşlar: Ötücü ve Yırtıcı Kuşlar, Kuşlar, Memeliler: Etçiller, Böcekçiler, Memeliler: Kemiriciler, Geviş Getirenler, Toynaklılar, Balinalar, Foklar, Omurgasızlar: Tek Hücreliler, Süngerler, Deniz Anaları, Yumuşakçalar, Derisi Dikenliler, Solucanlar, Omurgasızlar: Eklembacaklılar.

4.SINIF BAHAR DÖNEMİ
Dersin adı ve Kredisi : Uygulamalı Rehberlik II (4+0)

ECTS Kredisi : 6

Ders İçeriği : Örnek Çalışma İstanbul, İstanbul Turu, Örnek Çalışma Troia, Troia Turu, Örnek Çalışma Kapadokia, Kapadokia Turu, Örnek Çalışma Genel Türkiye Sunumu, Genel Türkiye Sunumu.
Dersin adı ve Kredisi : Mesleki İngilizce VI (4+0)

ECTS Kredisi : 8

Ders İçeriği : İstanbul-sunum, Kapadokya-sunum, Mesleki terimler-tekrar, Efes –sunum, Truva-sunum.
Dersin adı ve Kredisi : İtalyanca VIII (2+0)

ECTS Kredisi : 2

Ders İçeriği : İtalyanca edatlar.
Dersin adı ve Kredisi : Antikçağda Günlük Yaşam II (3+0) Seçmeli

ECTS Kredisi : 6

Ders İçeriği : Dersin Tanıtılması ve Yöntemin İzahı, Yıkanma ve Hamam Kültürü, Doğum, Eğitim ve Okullar, Siyaset, Vatandaşlık ve Yönetim, Cinsiyet ve Cinsellik, Hıristiyanlık, Kilise ve Gündelik Hayata Yansımaları, Doğu Roma İmparatorluğu’nda Günlük Yaşam, Azizler ve İnanç, Osmanlı İmparatorluğunda Günlük Yaşam, Evlilik, Doğum, Eğitim, Ticaret ve Tarım, Beslenme.
Dersin adı ve Kredisi : Türkiye Beşeri ve Fiziki Coğrafyası II (2+0) Seçmeli

ECTS Kredisi : 4

Ders İçeriği : Turizm- Türkiye Coğrafya İlişkisi, Türkiyenin fiziki coğrafyası, Türkiye jeomorfolojisi: Kıyı şekilleri, dağlar, yaylalar, mağaralar, Türkiye’nin su kaynakları, denizler, göller, Türkiye iklimi bölgesel farklılıklar: Sıcaklık-yağış-basınç özellikleri, Türkiye’nin bitki coğrafyası: Akdeniz, Karadeniz vejetasyonu, ormanlar milli parklar, doğa koruma alanları, Türkiye Beşeri Coğrafyası-turizm, Türkiye yerleşme coğrafyası: Kır kent yerleşmeleri, Türkiye nüfus coğrafyası, Türkiye ekonomik coğrafyası, Türkiye Turizm Coğrafyasina Genel Bir Bakiş

- Türkiye’de Turizmin Tarihsel Gelişimi

- Doğal Ve Kültürel Değerlerin Turizm İçin Önemi Ve Türkiye

- Türkiye Turizminin Gündemi,Türkiye Turizm Potansiyeli, Türkiye’de Turizmin Coğrafi Dağılışı, Bölgelere göre Turizm – Potansiyeli, Dünya Turizminde Nerdeyiz Sorunlar Ve Çözümler:SWOT Analizi
Dersin adı ve Kredisi : Uzakdoğu Dinleri (2+0) Seçmeli

ECTS Kredisi : 4

Ders İçeriği : Uzakdoğu Dinlerine genel bir bakış, Hint Dinleri ve, Hinduizm:Hinduizm ile ilgili temel terimler, Hinduizmin temel ilkeleri ve tarihsel gelişimi, Hinduizmin temel özellikleri, Günümüzde Hinduizm ve mezhepler, Budizm:Budizm ile ilgili temel terimler, Budizmin temel ilkeleri ve tarihsel gelişimi, Budizmin temel özellikleri Günümüzde Budizm ve mezhepler, Caynizm:Caynizm ile ilgili temel terimler ve tarihsel gelişim, Caynizmin temel ilkeleri, Sihizm: Sihizm ile ilgili temel terimler, tarihsel gelişim ve Temel ilkeler, Çin Dinleri ve Konfüçyanizm, Çin Dinleri ve Taoizm

Kataloq: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 73,93 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə