Banosb yapi kullanma iZİn belgesi DÜzenleme sistemiYüklə 57,06 Kb.
tarix29.10.2017
ölçüsü57,06 Kb.
#19659

BANOSB YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ DÜZENLEME SİSTEMİ

 1. Parsel içerisindeki inşaat işleri tamamlandığında katılımcı firma tarafından YAPI KULLANMA İZNİ başvurusu yapılır.(Firma antetli kağıdına, Yapı Kullanma İzin Belgesi Talep dilekçesi doldurulmalıdır. İnşaatın yapı ruhsatı üzerinde ismi bulunan müteahhidi /ana yüklenicisi tarafından, SGK Müdürlüğü’ ne, iş bitirme tarihi ile ilgili bir dilekçe verilmiş ise bu dilekçenin bir fotokopisi eklenmelidir. (Ek 1) 1. Gelen talep doğrultusunda Teknik bölümlerin oluşturduğu bir grup tarafından yapı, yerinde kontrol edilerek ruhsat eki projelere uygunluğu denetlenir. Bir uygunsuzluk yok ise Yapı Kullanım İzni işlemlerine başlanır. Uygunsuzluk tespit edildiğinde firmaya eksiklikler bildirilir ve yeniden Yapı Kullanma İzni işlemlerinin yapılması istenir. 1. Yapı Kullanım İzni başvurusu ve başvurunun BANOSB ‘a yapılabilmesi için tamamlanması gereken işlemler ; • Tüm imalatın projeye uygun tamamlanması

 • Çevre düzeninin, BANOSB yollarına bakan parsel cephelerindeki taş istinat duvarı ve/veya bahçe duvarlarının yapılması ,

 • Parsel ve civarındaki temizliğin yapılması (moloz vb.),

 • Bina altyapı şebekelerinin BANOSB şebekesine bağlanması,

 • Vizelerin tamamlanmış olması ,

 • Yapı denetim kuruluşu tüm hakedişlerinin onaylanmış olması. 1. Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi için hazırlanması gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;  1. Mal sahibi tarafından ilgili SGK Müdürlüğü ‘nden alınan onaylı Yapı Ruhsatları ‘na esas “ilişik kesme belgesi “ BANOSB ‘’a teslim edilir.

  2. Yapı denetim firması tarafından hazırlanmış “ yapının ruhsat ve eklerine uygun olarak yapıldığına dair” tutanak ve rapor BANOSB ‘a teslim edilir.

  3. BANOSB elemanlarınca yerinde yapılan kontrolde , yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğuna dair rapor gerekmektedir.

  4. BANOSB tarafından düzenlenecek bölge ve müteahhit onaylı ilişiksiz yazısı gerekmektedir.

  5. Balıkesir İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü onaylı Müteahhitlik Yetki Belgesi /Numarası BANOSB ‘a teslim edilir.

  6. Üç (3 ) takım yapı denetim firması ve proje müellifi tarafından onaylanmış mimari uygulama projesi. Eğer Yapı Ruhsatına esas projelerden sonra herhangi bir tadilat yapılmadıysa projenin üzerine “ tadilat yoktur” ibaresinin eklenmesi ,tadilat yapıldıysa “tadilat vardır” ibaresinin eklenmesi ve mekanik ile elektrik projelerinde de değişiklik var ise her ikisinin de üçer (3 er) takım yapı denetim firması ve proje müellifi tarafından onaylanmış uygulama projeleri BANOS ‘a teslim edilir.

  7. Bina ve eklentilerinin mevzuata uygun olduğunu gösterir dört(4) nüsha röperli Yapı Yeri Uygulama Krokisi ve Bağımsız Bölüm Planı , (BANOSB Bölge Müdürü , Harita Mühendisi ,BANOSB Mimar/İnşaat Mühendisi, Katılımcı Firma tarafından imzalı ) BANOSB ‘a teslim edilir.

(Not: Bu belgenin iki (2) nüshası katılımcıya teslim edilecektir. İki (2) nüsha katılımcı tarafından Tapu Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek CİNS TASHİHİ döneminde Tapu Müdürlüğü’ne yapılacak müracaatta gereklidir.)

  1. Asansör için BANOSB Mekanik- Elektrik Müdürlükleri’nden alınmış Asansör İşletme Ruhsatı ve Muayane Raporu fotokopisi gerekmektedir.

  2. Proje müellifleri tarafından hazırlanmış proje müellifi raporları BANOSB ‘a teslim edilir.(Proje müellifi rapor örnekleri bu liste ile birlikte katılımcıya teslim edilir.)

  3. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereğince “ Enerji Kimlik Belgesi” yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır” ibaresine istinaden idari binalar için Mekanik-Tesisat Proje müellifince hazırlanmış “Enerji Kimlik Belgesi” alınması gerekmektedir.

  4. Cephe fotoğrafları BANOSB ‘a teslim edilir.(Ön cephe , arka cephe , sol ve sağ yan cephelerden en az birer (1 er) adet fotoğraf BANOSB ‘a teslim edilir. Yapılaşmalar net olarak görülmeli ve fotoğraflar mal sahibi tarafından onaylı olmalıdır.)

  5. Proje müellifleri , müteahhit ve mal sahibi firmanın en büyük ortağının , yapı denetim firmasının bu projede çalışmış denetçilerin ve firma yetkilisinin TC kimlik numaralarını gösterir kimlik fotokopileri ve adres beyanları BANOSB’e teslim edilir.(Yapı Ruhsatı aşamasında bildirilen bilgilerde değişiklik yok ise değişiklik olmadığına dair yazı gerekmektedir.)

  6. Sığınak var ise; yapı denetim firması tarafından hazırlanmış olan , sığınak uygunluk yazısı BANOSB ‘a teslim edilir.

  7. Yapı Kullanım İzni hizmet ücreti dekontu

0,010 x …..parsel m² = …… TL

 1. Teslim edilen belgeler kontrol edildikten sonra herhangi bir eksiklik bulunmuyor ise katılımcı firma , müteahhit ,mimari proje müellifi, yapı denetçileri ve yapı denetim firması yetkilisi tarafından imzalanmak üzere Yapı Kullanım İzin Belgesi hazırlanır. İmzalanan belge , BANOSB ‘de onay işlemine girer. Teslim edilen projeler ve onaylı ruhsat belgesinin birer nüshaları BANOSB ‘da kalacak şekilde firmaya iade edilir.

EK 1


BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BÖLGE

MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

Konu: Yapı Kullanma İzni hakkında

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ sınırları içinde firmamıza tahsis edilen ……………… Pafta, ……………… Ada, ……………. Parsel üzerinde Bölge Müdürlüğünüz tarafından …………….. tarih ve ……………………..no ile ruhsatlandırılan inşaatını bitirdiğimiz tesisimize Yapı Kullanma İzin Belgesi’nin verilmesini arz ederiz.

Kayıt No :

Tarih :


Kaşe :

İmza :


Tel :

Adres :


EK 2

ŞANTİYE ŞEFİ RAPORU

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ sınırları içinde firmamıza tahsis edilen ……………… Parsel üzerinde Bölge Müdürlüğünüz tarafından ……………. tarih ve ……………. no ile ruhsatlandırılan inşaatı, Mimari , Statik , Mekanik Tesisat , Elektrik ve Altyapı Projelerine uygun, yürürlükte olan tüm Kanun ve Yönetmeliklere uygun yapıldığını taahhüt ederim.

Kayıt No :

Tarih :

Kaşe :


İmza :

Tel :


Adres :

EK 3


MİMARİ PROJE MÜELLİFİ RAPORU

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ sınırları içerisinde,

………………… nolu parsel üzerinde ……………….. tarafından inşa edilen

…………………. tarih, …………………. ruhsat nolu ………………………….. yapısının;

A- Ruhsat ve eklerine uygun olarak yapıldığı ;

B- Fen ve sağlık kurallarına uyulduğunu,

C- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygunluğunu,

D- Isı Yalıtım Yönetmeliğine uyulduğunu,

E- Asansör yönetmeliğine uyulduğunu,

F- Sığınak yönetmeliğine uyulduğunu,

G- Otopark yönetmeliğine uyulduğunu,

H- Bina girişlerinde özürlülerin kullanımının sağlanması amacıyla, standardına uygun rampa yapılmış olduğu ve döşeme kaplamalarında kaymayı önleyen, tekerlekli sandalye ve koltuk değneği hareketlerini güçleştirmeyen standartlarına uygun malzeme kullanıldığını,

I- TSE standartlarına uygun malzeme kullanıldığını,

J- Yapının durumu:

Kabul ve taahhüt ederim.

Kayıt No :

Tarih :

Kaşe :


İmza :

Tel :


Adres :

EK 4


STATİK PROJE MÜELLİFİ RAPORU

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ sınırları içerisinde,

………………… nolu parsel üzerinde ……………….. tarafından inşa edilen

…………………. tarih, …………………. ruhsat nolu ………………………….. yapısının;

A) Projelerin, “Afet bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik” e uygun olarak yapıldığı;

B) Projelerde kullanılan bütün verilerin, ilgili T.S.E. standartlarına ve zemin etüt raporundaki değerlere uygun olduğu,

C) Yapıda, deprem vb. nedenlerden dolayı taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi bir hasarın bulunmadığı,

D) Yapının ruhsat, proje ve eklerine uygun olarak inşa edildiği,

E) Yapıda fen ve sağlık kurallarına uyulduğu

Kabul ve taahhüt ederim.

Kayıt No :

Tarih :


Kaşe :

İmza :


Tel :

Adres :


EK 5

MEKANİK-TESİSAT PROJE MÜELLİFİ RAPORU

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ sınırları içerisinde,

………………… nolu parsel üzerinde ……………….. tarafından inşa edilen

…………………. tarih, …………………. ruhsat nolu ………………………….. yapısının;

A- Ruhsat ve eklerine uygun olarak yapıldığı ;

B- Fen ve sağlık kurallarına uyulduğunu,

C- 19/11/1984 tarihli ve 18580 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mevcut Binalarda Isı Yalıtımı ile Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine veya 8/5/2000 tarihli ve 24043 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

‘Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği’ ‘ne ve 11.12.1986 tarihli ve 20429 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Gürültü Kontrol Yönetmeliği” ile 11.1.1974 tarihli ve 14765 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne uyulduğunu,

D- Yapıda ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak yangın merdiveni tesis edildiğini,

E-Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğine uygun olarak her türlü tedbiri alacağıma, Binada bodrum dahil her katta yangın dolabı; ayrıca yalıtım ve drenaj tedbirleri alınmış olarak yeterli büyüklükte su deposu ve hidrofor tesis edildiğini

F- Asansör yönetmeliğine uyulduğunu,

G- Sığınak yönetmeliğine uyulduğunu,

H- TSE standartlarına uygun malzeme kullanıldığını,

İ- Yapının durumu:

Kabul ve taahhüt ederim. Kayıt No :

Tarih :

Kaşe :


İmza :

Tel :


Adres :

EK 6


ELEKTRİK PROJE MÜELLİFİ RAPORU

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ sınırları içerisinde,

………………… nolu parsel üzerinde ……………….. tarafından inşa edilen

…………………. tarih, …………………. ruhsat nolu ………………………….. yapısının; elektrik tesisat projeleri;

A - Fen ve Sağlık kurallarına,

B - TSE Standartlarına, ve diğer ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Kabul ve taahhüt ederim.

ELEKTRİK PROJE MÜELLİFİNİN :

Tarih :

Kaşe :


İmza :

Tel :


EK 7
ISI İHTİYACI KİMLİK BELGESİ

İl / İlçe / Semt

: BALIKESİR / BANDIRMA / BANDIRMA OSB

Pafta / Ada / Parse

: ……………………… / ………………………… / …………………………

Binanın Tanımı

: ………………………………………………………

Adres

: BANDIRMA OSB, ………………………………………………………………

Kullanılacak Yakıt Türü : …………………………………………….


Müsaade edilen maksimum

HesaplananYıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı

Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı

A top : ………………………. m2

Q’ = ………………….. kWh/m3

Q yıl = ………………….... kWh/m3

V brüt : ……………………..m2

veya

veya

A / V :…………………….. m-1

Q’ = ………………. … kWh/m2

Q yıl = …………………… . kWh/m2

A n : ……………………….. m2


Birim hacim veya birim alan başına tüketilecek yakıt miktarı (kg, m3)

860x Qyıl / (Yakıtın kalorifik değeri x Sistem verimi) (K cal / kg.m3) = ……………………………. (kg veya m3) yakıt


Önemli Not : Buradaki hesaplama sonucu elde edilen yakıt miktarı, binanın TS 825 ‘deki kabullerine göre yalıtılması sonucu elde edilmektedir. Yerleşim birimlerindeki iklimsel koşullara ve değişiklik gösterebilecek olan bu değer her zaman gerçek tüketimi vermeyebilir.
A to : Dış duvar, tavan, taban/döşeme, pencere kapı vb. yapı bileşenlerinin ısı kaybeden yüzey alanlarının toplamı olup, dış ölçülere göre bulunur. Birimi “ m2 “ dir.
V brü : Binayı çevreleyen dış kabuğun ölçülerine göre hesaplanan hacimdir. Birimi “ m3 “ dir.
A / V : Isı kaybeden toplam yüzeyin (A top ) ısıtılmış yapı hacmine (V brüt ) oranıdır. Birimi “ m-1 “ dir. Q’ : A / V oranına bağlı olarak müsaade edilen maksimum yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacıdır.
Birimi “ kWh / m2 , kWh / m3 “ tür.
Q yıl : Bina için hesaplanmış olan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı. Birimi “ kWh / m2 , kWh / m3 “ tür. A n : Binanın net kullanım alanıdır. (A n = 0.32 x V brüt formülü ile hesaplanır.)


Binanın enerji verimliliği indeksi

( … ) C Tipi Bina

( … ) B Tipi Bina
( … ) A Tipi Bina

Normal enerji verimli bina

İyi enerji verimli bina
Süper enerji verimli bina

Not : Q yıl < 0.99 x Q’ ise C tipi bina
Q yıl < 0.90 x Q’ ise B tipi bina
Q yıl < 0.80 x Q’ ise A tipi bina bölümü işaretlenmelidir.


Düzenleyenler
ONAY

Adı Soyadı, Ünvanı, İmza

Adı Soyadı, Ünvanı, İmza………………………………….

………………………………….………………………………….

………………………………….………………………………….

………………………………….………………..........................

………………..........................Yüklə 57,06 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin