Başbakanlik devlet planlama teşKİlati ab eğitim ve Gençlik Programları Merkezi BaşkanlığıYüklə 376,1 Kb.
səhifə1/5
tarix22.01.2019
ölçüsü376,1 Kb.
#101496
  1   2   3   4   5


BAŞBAKANLIK

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Sayı : B.02.1.DPT.5.01.07.00/416-742

Konu : TR UA LLP 2007 Çalışma Programı

Ankara, 12 Mart 2007

Bn. Alenka Kampl

European Commission

DG Education and Culture

Unit B.1


MADO 12/055,

B-1049 Brussels – Belçikaİlgi: Brussels, 26/02/2007 – EAC.B.1/AK/D(2007)2060

Sayın Kampl,

Ekte Ajans Başkanı ve Ulusal Otorite olarak hareket eden Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı tarafından usulünce imzalanmış Türk Ulusal Ajansı 2007 LLP Çalışma Programı’nın basılı kopyasını bulabilirsiniz.

İşbirliğiniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımla,

(İmza)


Musa CEYLAN

Hayatboyu Öğrenme Programı

Birim BaşkanıHayatboyu Öğrenme Programı

Ulusal Ajans Çalışma Programı

Dönem: 1 Ocak - 31 Aralık 2007

Versiyon: 3 Tarih: 16 Şubat 2007

Ulusal Ajansın adı

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (TR UA)

UA posta adresi

Hüseyin Rahmi Sokak No: 2, 06680 Çankaya, Ankara, Türkiye

Temas kurulacak kişi 1

Sn. Musa Ceylan, LLP Birim Başkanı

e-posta adresi

musa.ceylan@ua.gov.tr

Telefon numarası

+90 312 409 6100UA’nın yasal temsilcisi

Adı: Dr. Fatih Hasdemir

Görevi: Başkan

İmza:


Tarih: 07.03.2007

Ulusal otorite

Ekli çalışma programı taslağını kabul ettiğimi ve UA’nın önerilen faaliyetleri başarı ile gerçekleştirmesi ve UA ile Komisyon arasındaki ilgili Anlaşma’nın imzası ile üstleneceği yükümlülüklere uyması için gerekli ulusal eşleşen kaynakları almasını temin edeceğimi beyan ederim.”

Adı: Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER

Görevi: Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

İmza:

Tarih: 09.03.2007Bölüm 1 – UA organizasyonu [Yalnızca hatırlatma içindir: 2007 için UA’nın bilgi vermesi istenmemektedir]

Bölüm 2 – Hayatboyu Öğrenme Programı’nın uygulanması (en fazla 25 sayfa)

A – COMENIUS (en fazla 5 sayfa)

Stratejik yönetim

1. Okul eğitimi alanında ulusal bağlam ve hedefler (en fazla 1 sayfa)

Hızlı küreselleşmenin bir sonucu olarak eğitim sistemlerinin yaratıcılığı, rekabetçiliği, istihdam edilebilirliği ve girişimcilik ruhunu desteklemesi gerekmektedir. Bu nedenle, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve sosyal uyum ile birlikte rekabetçi, bilgiye dayalı bir ekonomi olabilmek için eğitim kalitesinin iyileştirilmesi önemlidir. Sosyal kalkınmayı sağlamak için, yüksek düşünme düzeyine, sorun çözme yeteneğine ve sorumluluk duygusuna sahip, yenilikçi, yaratıcı, üretken ve bilişim ve iletişim teknolojilerine kolay uyum sağlayabilen insanlar yetiştirmek gerekir.

Okul eğitimi alanındaki ulusal bağlam, büyük ölçüde 2007-2013 Dönemi 9. Kalkınma Planında açıklanmaktadır. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Kalkınma Planları, başlıca ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümü için Türkiye’nin yaklaşımını açıklayan temel belgelerdir. Aşağıda verilen, eğitim alanındaki öncelikler, bu kalkınma planına dayandırılmıştır.

Türk eğitim sisteminde bütünsel ve hayatboyu öğrenme yaklaşımı kullanılacaktır; insan kaynaklarının geliştirilmesinin desteklenmesi için sistemin verimliliği, erişilebilirliği ve eğitimde fırsat eşitliği güçlendirilecektir.

İlkokul öncesi eğitim ülke çapına yayılacak, eğitim hizmetleri çeşitlendirilecek, sosyal farkındalık artırılacak ve ilk çocukluk dönemi eğitimi ve ebeveyn eğitimi iyileştirilecektir.

Özellikle kırsal alanlarda, ilkokul eğitimlerini tamamlamayan ve temel düzeyde nitelik ve yeterlik sahibi dahi olmadan okulu bırakan çocuklar ve örgün eğitimlerine devam edemeyen kızlar için uygulanabilir tedbirler almak gerekmektedir. Eğitim kaynakları tahsis edilirken eğitimde fırsat eşitliği ve sosyoekonomik ve coğrafi olarak dezavantajlı olan bölgeler/yöreler/okullar dikkate alınacaktır.

Eğitimin erişimini ve sosyal aktörlerin işbirliğini artırmak için, merkezi makamların yanısıra yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarını da etkin hale getirmek önemlidir.

Eğitimin kalitesi artmakta olduğu için yenilikçi ve araştırmaya dayalı müfredat uygulaması desteklenecektir.

Dil öğrenimine etkin destek verilecek ve BİT tabanlı öğretim yöntemleri geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır. BİT tabanlı pedagojilerin ve hizmetlerin iyileştirilmesi desteklenecektir.

Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar ve diğer dezavantajlı öğrenciler ve eğitim personeli için sosyal içindeleme politikalarına öncelik verilmektedir.

Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerde öğretmenleri öğretme kabiliyetlerini geliştirmeye, öğretmenlik mesleklerini iyileştirmeye ve yeni pedagojik yöntemler geliştirmeye teşvik etmek için gerekli yeni yaklaşımlar kullanılacaktır.

Hedefler, aktif vatandaşlık, kültürlerarası diyalog, cinsiyet eşitliği ve kişisel tatmin sağlamak için hayatboyu öğrenme yaklaşımının katkısını pekiştirecektir.2. Programın uygulanması ile ilgili hedefler ve UA tedbirleri

2.a Comenius için genel
(LLP Kararı Madde 1.3’e ve 2007 Genel Teklif Çağrısına atıfta bulununuz)

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (TR UA), AB eğitim ve gençlik programlarının uygulanması amacıyla 7 Temmuz 2003 tarihinde kurulmuş ve Türkiye adı geçen Programlara 1 Nisan 2004 tarihinde katılmıştır. Merkez, Ulusal Otorite tarafından 26 Eylül 2006 tarihinde Türkiye’de LLP ve Gençlik Programlarının (2007-2013) yönetimi için tek Ulusal Ajans olarak tekrar görevlendirilmiştir.

LLP hedeflerine paralel olarak, Türkiye’deki Comenius programı yukarıda anılan ulusal bağlam hedeflerinin ve diğer hedeflerin gerçekleştirilmesine yardımcı olacaktır. Comenius programı, dil öğreniminin ve BİT tabanlı bilginin desteklenmesi yoluyla eğitim kalitesinin iyileştirilmesine ve tüm sosyal aktörlerin etkin hale getirilmesine katkıda bulunacaktır. Comenius projeleri okul ve öğrenci merkezli iyileştirmeyi desteklerken Comenius hizmetiçi eğitim kursları ve Comenius Asistanlıkları mevcut ve potansiyel eğitim personelinin geliştirilmesine yardımcı olacaktır.

TR UA, eğitim ve öğretim alanında deneyimli profesyonellerden oluşan bağımsız dış uzmanların kullanımı ve Değerlendirme Komitesi ile objektif bir proje kabul prosedürünün işlemesini temin edecektir.
TR UA, Komisyon ile yapılan anlaşmanın ve yararlanıcılar ile yapılan hibe anlaşmalarının getirdiği yükümlülükler uyarınca SOCRATES II/Comenius Programı ile ilgili görevlerin düzgün bir şekilde yerine getirilmesini temin edecektir.


2.b … için özel:
(LLP Kararı Madde 17’ye ve 2007 Genel Teklif Çağrısına atıfta bulununuz)

2.b.i Okul ortaklıkları

Okul ortaklığı için başlıca hedef, projelerin kalitelerinin iyileştirilmesi ve Topluluk programlarındaki çeşitli devletlerdeki okullar arasındaki ortaklıkların artırılmasıdır.
Programların yeni aşaması 2007 yılında başlayacağı için bu geçiş dönemi boyunca potansiyel yararlanıcılara yönelik olarak yapılacak bilgilendirme toplantıları ve danışma faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bunun için, atılacak ilk adım, Comenius programının hedef gruplarını Topluluk programlarının uygulanması ve kuralları konusunda bilgilendirmek olacaktır. İlave olarak, programın tanıtımı ve genişletilmesi vurgulanacaktır. Bu amaçlara ulaşmak için;


 • Bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.

 • Çeşitli bilgilendirme toplantıları sırasında bazı basılı materyaller (örnek: el ilanları, broşürler vb.) hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

 • Başvuru Rehberi Türkçe olarak yayımlanacak ve ilgili tüm kurumlara dağıtılacaktır.

 • Hedef grupları bilgilendirmek ve programı tanıtmak için, düzenli olarak yayaınlanan “Eğitim ve Gençlik” (“Education and Youth”) dergisi ile birlikte Comenius programı ile ilgili özel bir broşür de dağıtılacaktır.

 • Web sitesi, LLP ile ilgili tüm gerekli belgeleri ve bilgileri de içerecek şekilde yeniden tasarlanacaktır.

Ortak bulma ve başvuru ve seçim sürecinin diğer prosedürleri konusunda potansiyel yararlanıcılara yardım edilmeye devam edilecektir. Bu amaçla;
 • TR UA web sitesinde indirilebilen, başvuru sürecini açıklayan bilgilendirici belgeler güncellenecektir.

 • Okulların öğretmenleri ve idarecileri gönderilerek önceki yıllarda olduğu gibi irtibat seminerleri ve hazırlık ziyaretleri desteklenmeye devam edecektir.

 • Diğer ülkelerin ortak bulma duyuruları için Nety mesajları düzenli olarak taranacaktır. Daha sonra bu mesajlar yeniden düzenlenecek ve web sitesinde duyurulacaktır.

 • Web sayfamızda en yaygın ve en bilinen ortak bulma web sitelerine (örnek: PartBase, Socpart, Comenius Space vb.) linkler verilmiştir.

 • Telefon ve e-posta yolu ile halihazırda okul ortaklıklarına dahil olan yararlanıcılar veya okul ortaklıklarına katılmayı planlayan potansiyel yararlanıcılar için her zaman merkezden izleme sağlanacaktır.

 • Comenius programının yeni uygulamaları ve ilanları ile ilgili bilgilendirme ve yayım için posta listeleri kullanılmaya devam edecektir.

Proje konuları genel olarak sanat ve el sanatları, müzik, tarih, coğrafya ve dil öğrenimi üzerine yoğunlaşmıştır. Bunun için, gelecek yıllarda çevre, fen eğitimi, sağlık eğitimi, beden eğitimi ve vatandaşlık bilgisi konuları da vurgulanacaktır.


Bilgilendirme ve danışma faaliyetleri gerçekleştirilirken az proje başvurusu yapan veya hiç proje başvurusu yapmayan şehirlere öncelik verilecektir. Sosyoekonomik ve coğrafi olarak dezavantajlı olan okullar ortaklıklara katılmaya teşvik edilecektir. Özel eğitim kaynakları olmayan okullara (örnek: devlet okulları) okul ortaklıklarının seçiminde öncelik tanınacaktır. Genel okullara teknik/mesleki okullar karşısında öncelik tanınacaktır.
Projelerin seçiminde, proje başvurusunun kalitesi ile ilgili olarak, Comenius projelerinde daha önceden bir tecrübesi olmayan okullara, daha önceden tecrübesi olan okullar karşısında daha yüksek öncelik tanınacaktır.
Proje ortaklıklarında öğrenci hareketliliği teşvik edilmektedir. Aynı ortaklıkta aynı öğrenciler ve personelin hareketliliğini önlemek için gerekli tedbirler alınacaktır.

İzleme, hibe sahipleri ile irtibatı sürdürmenin iyi bir uygulaması olarak görülmektedir ve faaliyetlerini gözlemlemek ve çalışmaları hakkında rehberlik desteği vermek için kullanılmaktadır. Okul ortaklıklarının tüm hibe sahiplerinin davet edileceği ve proje uygulaması, anlaşma ve hibe yönetimi hakkında önemli bilgiler ve tavsiyelerin verileceği bölgesel bir izleme toplantısının 2007 yılının son çeyreğinde Ankara’da yapılması planlanmıştır (Komisyon tarafından verilecek yeni programın takvimine bağlı olarak). Masa başı izleme, hibe sahipleri ile irtibat kurmak için her zaman en faydalı araç olmuştur.

M -TOOL – İzleme Ziyaretleri için bir Değerlendirme Aracı Oluşturma projesi, Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmiş ve Portekiz (koordinatör), Finlandiya, İtalya, Romanya, Polonya ve Türkiye Ulusal Ajansları tarafından yürütülmektedir. İzleme sürecine yoğunlaşan proje, Okul Ortaklıkları için ortak bir izleme aracı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ağustos 2007’de düzenlenen uluslararası bir toplantıda hazırlanan izleme aracı ve ulaşılan fikirler tüm Ulusal Ajanslar ve Komisyon ile paylaşılacaktır.

Kaydedilen ilerleme hakkında güncel bilgiler ve deneyimlerin paylaşımı için bir platform sağlamak için Comenius programı ile tüm hibe sahipleri arasında bir ağ sistemi veya haber grubunun kurulması düşünülmektedir. Bu ağ sistemi, herkesin erişebileceği web tabanlı bir uygulama olacaktır.


Okul ortaklığı projelerinin okulda ve okul dışında genişletilmesi, etkin ortaklığın destekleyici bir bölümü ve okul ile çalışma hayatı arasında önemli bir bağlantı olarak düşünülmektedir. Yerel toplumun projelerle ilgili farkındalığı yerel yönetimlerin destekleyici eylemlerini ve ebeveynlerin projelere katılımını artıracaktır. Aile-okul işbirliğinin iyileştirilmesine yardımcı olacaktır. “Comenius Günü”, daha önceden bir okul ortaklığına dahil olmuş okulların tecrübelerine daha önce herhangi bir ortaklığa katılmamış okullarla paylaşmasına fırsat sağlayarak ülke çapında Comenius Programının çekiciliğini artıracaktır.


2.b.ii Comenius asistanlıkları

Comenius asistanlığı, öğretmen eğitimi için önemli bir araçtır. Comenius asistanlığı başvurularının seçim sürecinde öğretmenlikte yeterlilik vurgulanmaktadır. Önceki yıllarda, genel okulların başvuruları mesleki ve teknik okullardan daha çok olmuştur. Daha az kullanılan ve daha az öğretilen bir dili öğretecek olan aday öğretmenlere öncelik verilecektir. Ayrıca, evsahibi kurumlar daha da çeşitlendirilecektir. Okul ortaklığı ile paralel olarak, kamu kurumlarından ve dezavantajlı yörelerden ve Comenius asistanlığı projesinin yararlanıcısı olmamış olanlardan gelen başvurulara öncelik verilecektir.
Onaylanan asistanlar için Eylül 2007’de bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. 2007’nin son çeyreğinde, gelen asistanlar için bir göreve başlama semineri düzenlenecektir.

Dezavantajlı bölgelerde daha fazla bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Çeşitli üniversitelerin ilgili bölümlerinde yapılacak olan bilgilendirme toplantıları ve basılı materyaller, Comenius Asistanlığını yayma çalışmalarına yardımcı olacaktır.


Seçim sürecinde, aşağıdakilere öncelik verilecektir (Ulusal Öncelikler) :
a. Dezavantajlı yörelerden gelen başvurular

b. Kamu kurumları

c. Dezavantajlı başvuru sahipleri

d. Kümülatif not ortalaması

e. Yabancı dilde yeterlilik düzeyi

f. Mezunlar (öğrencilerden ziyade)
2.b.iii Okul eğitim personeli için hizmet içi eğitim

Ana hedef, en başta ilkokul öncesi ve ilkokul öğretmenleri olmak üzere, öğretmen hareketliliğinde bir artış sağlamak olacaktır. Ayrıca, özel eğitim ihtiyaçları için çalışan öğretmenler, hizmet içi öğretmen eğitimi hareketliliği için öncelikli bir hedef grup olacaktır. Daha yüksek sayıda öğretmen hareketliliğinde başarılı olmanın bir vasıtası olarak öğretmenlerin dil öğrenimi, desteklenecek başlıca konulardan olacaktır. BİT’nin eğitimsel kullanımı ile ilgili kurslara katılım ve işbaşı izleme desteklenecektir. Katılımcılar pratik öğretim becerilerini ve bilgilerine iyileştirmeye ve bu Comenius faaliyeti çerçevesinde Avrupa’daki okul eğitimini daha geniş anlamaya teşvik edilecektir.
LLP’nin genel önceliklerine ilave olarak, TR UA tarafından uygulanan programlardan hiçbir hibe almamış ve kırsal alanlarda ve okul eğitimi veren devlet kurumlarında çalışan öğretmenlere ulusal öncelik verilecektir.
Başvuru sahipleri için gerekli olan belgeler düzenli güncellemelerle UA web sitesinde yayımlanacaktır. Faaliyetin tanıtımı ayrıca basılı belgeler ile desteklenecektir (çoğunlukla UA’nın düzenli yayınları içinde bu faaliyete özel olarak ayrılmış sayfalar, el ilanları ve broşürler ile). Bu faaliyet çerçevesindeki iyi uygulamaların yayımı için, özellikle yukarıda anılan öncelikli hedef grubun davet edileceği bir ana faaliyet düzenlenecektir. Devam eden Comenius 2.1. projeleri olan kurumlardan olan katılımcılar da proje döngüsünün tamamlanmasını takiben ülkedeki Comenius kurslarının düzenlenmesini desteklemek için dahil edilecektir.
Faaliyetin daha iyi uygulanması için diğer UA’ların ilgili personeli ile işbirliği yolları aranacaktır.

3. Hayatboyu Öğrenme Programı’nın başka faaliyetleri ve diğer AB programları ve girişimleri ile tamamlayıcılık niteliği

Comenius Asistanlığı, daha önce Dil Asistanlığında olduğu gibi üniversitelerdeki Erasmus Birimleri yoluyla tanıtılacaktır. Comenius asistanları ayrıca Erasmus öğrencilerine verilen Erasmus Yoğun Dil Kurslarını alabilecektir.

Halihazırda Arion yararlanıcıları olan okul yöneticileri ve eğitim yetkilileri de Comenius Programına katılmaya teşvik edilir.

Teknik ve mesleki okulların hem LdV hem de Comenius Programlarının yararlanıcıları olması dolayısıyla fonların adil bir şekilde dağıtılması ve bu programlarca aynı okulların birden fazla finansmanını önlemek için bu programlar birbiri ile işbirliği içinde olacaktır.Merkezi olmayan faaliyetler için tahsis edilen fonların yönetimi

1. Hibe tahsisatı (uygun görüldüğü şekilde faaliyete göre)

Comenius 1 Okul Ortaklıkları için hibe tahsisatı aşağıdaki gibidir:
2 yıllık Ortaklık (yeni veya yenileme), 2007-2009

1 yıllık Ortaklık, yalnız 2007


Ortak başına asgari hareketlilik sayısı

Ortak başına hibe, €

Ortak başına asgari hareketlilik sayısı

Ortak başına hibe, €

Comenius Ortaklığı (az sayıda hareketlilik)

4

7000

2

3500

Comenius Ortaklığı (1. Çok taraflı Ortaklıklar için orta sayıda hareketlilik veya 2. İki taraflı Ortaklıklar için küçük grup sınıf değişimi)

12 (sınıf değişimi ise, asgari 10 öğrenciden oluşan grup içerir)

12000

6

6000

Comenius Ortaklığı (yüksek sayıda hareketlilik – sadece sınıf değişimi içeren iki taraflı Ortaklıklar için)

25 (asgari 20 öğrenciden oluşan grup içerir)


22000


Geçerli değildir

Hizmet İçi Eğitim için hibe tahsisatı aşağıdaki gibidir1:1Bu rakamlar Tablo 5a: Hayatboyu Öğrenme Programı – Bireysel hareketlilik – İaşe-ibate ve sigorta – Evsahibi ülke ve yararlanıcı kategorisine göre azami ücretler, Yetişkin /Personel kategorisi’nden alınmıştır.
Günlük Ücretler

1 hafta

2-6 hafta

İaşe-İbate (azami ücretlerin %’si)

%75

%75

%50

Kurs Ücretleri

150 €

En fazla 1000 €

Dil Hazırlık Giderleri

En fazla 50 € (yabancı dil öğretmenleri hariç)

Komisyon tarafından belirlenen, Comenius Asistanlığı ve Öğretmen Adaylarının Eğitimi ile ilgili ücretler, herhangi bir değişiklik olmadan uygulanacaktır.2. Tamamlayıcı finansman

Comenius Programı için tamamlayıcı finansman bulunmamaktadır.

B – ERASMUS (en fazla 5 sayfa)

Stratejik yönetim

1. Yükseköğretim alanında ulusal bağlam ve hedefler (en fazla 1 sayfa)

Türkiye Bologna Sürecine 2001 yılında Prag’da katıldığından bu yana Avrupa Yükseköğretim Alanına yönelik Bologna uygulaması alanında hatırı sayılır iyileşmeler olmuştur. Türkiye derece yapısı bakımından Anglo-Amerikan sistemini takip ettiğinden, üç dereceli sistem oldukça uzun bir süredir yürürlüktedir. Türk yükseköğretim kurumları bu alanda adaptasyon bakımından fazla zorluk yaşamamıştır.

Hemen hemen tüm üniversiteler, Erasmus hareketliliğine aktif katılımları dolayısıyla ECTS/DS çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır. Bu süreçlerin olumlu bir sonucu olarak, üniversitelerin çoğunluğu müfredatlarını gözden geçirmiş ve ders özetlerini güncellemiştir. Yüksek öğretimdeki Bologna Süreci bağlamındaki iyileşmeler gelecek yıllarda da devam edecek gibi görünmektedir. Bologna Sürecinin bu özellikleri, kurumlara potansiyel yararlanıcılar için daha şeffaf ve eşit fırsatlar sağlamıştır.

Sürecin olumlu bir yönü, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) İcra Kurulunun bir üyesinin aynı zamanda BFUG’da (Bologna Takip Grubu) bir temsilci olmasıdır. Bundan dolayı Bologna Reformlarının Türk yükseköğretim kurumlarında uygulanması görece kolaydır. Sonuç olarak, YÖK, yükseköğretim kurumlarının 2005/06 akademik yılından itibaren bedelsiz olarak DS vermelerini istemiştir. Erasmus programının etkisiyle, geçen yıl, yükseköğretim kurumları arasında öğrencilerin ve öğretim personelinin hareketliliğini kolaylaştırmak için bir yönetmelik yürürlüğe konmuştur. Türk yükseköğretim kurumları için son yıllarda Topluluk Programlarının olumlu sonuçlarından biri, uluslararasılaşmanın ülke çapında yaygınlaşmasıdır. Daha önceden çeşitli üniversitelerde (en çok büyük şehirlerden) uluslararasılaşma mevcut olmasına rağmen, diğer üniversiteler de Erasmus programı çerçevesinde AB üniversiteleri ile birçok anlaşma imzalamaya muvaffak olmuştur. Bu yüzden, Türk ve ortak kurumlar arasındaki işbirliği de öğretim ve araştırma ortamlarını iyileştirmelerine yardımcı olmuştur.

Toplumun geniş kesimlerinin üniversitelere erişmesini kolaylaştırmak için geçen yıl içinde 15 yeni devlet üniversitesi kurulmuştur.

TR UA, Türkiye 9. Kalkınma Planında belirtilen hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edecektir:

Madde 485. Başta AB ülkeleri olmak üzere, alandaki diğer önde gelen ülkelerle Bilgi ve teknoloji transferi temelinde işbirliği yapılacaktır.

Madde 536. Endüstrinin ve işgücü piyasasının AB programlarına katılımı geliştirilecek ve artırılacaktır.

Madde 583. İnsan kaynakları ve etkinlik, fırsat eşitliğinin gelişimini desteklemek için eğitim sistemi hayatboyu öğrenme yaklaşımları ile bir bütün olarak değerlendirilecektir ve eğitim sistemine erişim geliştirilecek/uygulanacak/zenginleştirilecek/güçlendirilecektir.

Bu maddeler ayrıca programlarla ilgili ulusal bakış noktasını da açıkça desteklemiştir.


2. Programın uygulanması ile ilgili hedefler ve UA tedbirleri

2.a Erasmus için genel
(LLP Kararı Madde 1.3’e ve 2007 Genel Teklif Çağrısına atıfta bulununuz)

Erasmus Programı ile ilgili ulusal öncelikler ilgili bölümlerde (öğrenci hareketliliği, personel hareketliliği) belirtilmiştir. Farklı programlar için tüm ulusal öncelikler Yönlendirme ve İzleme Komitesi tarafından, Programların Genel İlkeleri ve uygulama geribildirimlerine uygun olarak belirlenir.

Program uygulaması Türkiye’nin 2004’te Programlara tam olarak katılımından bu yana hareketlilik rakamının hızla artmakta olduğunu göstermektedir. Bu eğilim önümüzdeki birkaç yılda benzer şekilde devam edecek ve daha sonra da istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam edecektir. Ancak, öğrenci sayısı dikkate alındığında rakam oldukça azdır.

TR UA, öğrencilerin evsahibi kurumlarda Erasmus değişimine katıldıklarında dersleri izleyebilecek şekilde çeşitli dilleri öğrenebilmesi için Türk yükseköğretim kurumlarının çeşitli dil kursları düzenlemesini teşvik etmeye devam edecektir. Daha önceki teşviklerin başarılı olduğunu ispat edecek bazı kanıtlar mevcuttur. Bir dizi üniversite, potansiyel Erasmus öğrencileri için dil kursları düzenlemeye başlamış bulunmaktadır. Bu uygulamanın diğer kurumlara da yayılması beklenmektedir. Bu, öğrencilerin yabancı diller öğrenmesi ve hareketliliğin kalitesini artırmak için ilave yararlar ile sonuçlanmıştır. Öğrencilerin yabancı dili belli bir düzeyde konuşabilmesi durumunda Erasmus hareketliliğinden yararlanabileceklerine inanılmaktadır. Bunun sonucu olarak, ilgili dildeki dersleri de izleyebilirler. Bazı üniversiteler üniversitelerinde ilgili yabancı dili anadili olarak konuşan öğretmenlerce kurslar düzenlenmesi için yabancı elçilikler/konsolosluklar ile dahi iletişim kurmuştur.

Yukarıda, Stratejik Yönetim bölümünde açıklandığı gibi, Türk UA, öğrencilerin ve öğretmenlerin Erasmus hareketliliğinden önce akıcı bir şekilde dil öğrenmesini desteklemektedir. Ayrıca öğrencilerin Erasmus Yoğun Dil Kurslarına katılmalarını da teşvik etmektedir. Birçok üniversite, başta İngilizce olmak üzere, üniversitede birinci dereceden önce öğrencileri için hazırlık dil kursları vermektedir. Bu nedenle, evsahibi ülkedeki kursları takip etmek için başka diller de öğrenmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, TR UA, üniversitelerin Avrupa’da en çok konuşulan diller dışındaki dillerde çeşitli dil kursları düzenlemesini her zaman teşvik etmektedir. Türk kurumları, ayrıca Erasmus programın desteklediği Türkçe Yoğun Dil Kursuna dışarıdan gelen öğrencilerin katılabilmesi için ortaklarını bu konuda bilgilendirmeye teşvik edilecektir.

TR UA ayrıca, üniversiteleri dil bölümlerinde daha uzun süreli personel değişimleri gerçekleştirmeye teşvik etmiştir. Böylelikle, söz konusu üniversitenin öğretmeni ortak kurumda Türkçe öğretirken, ziyaretçi öğretmen de Türk kurumda kendi dilini öğretebilecektir.

TR UA’nın önceliklerinden biri, kurumların, eğer yapmamışlarsa, hareketliliği aktif bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktır. Bunu başarmak için, TR UA, hareketliliği teşvik etmek amacıyla bu kurumlardaki ilgili kişilerle bazı seminerler, toplantılar düzenlemeyi planlamaktadır.

Türk kurumları, ilk başta öğrenci hareketliliğinde zorluk çekmeleri halinde, önce her bir potansiyel ortağın birbirini tanıyabilmesi için, öğretim personeli değişimi gerçekleştirmeye teşvik edilecektir. Bunun Türk kurumları arasında öğretim personeli hareketliliğini artırmada olumlu bir etkisi olacaktır. Erasmus koordinatörleri ile düzenlediğimiz Erasmus konferansı sırasında, her zaman bazı üniversitelerden yöntemlerini iyi uygulamalar olarak sunmalarını isteriz. Ayrıca devamlı bir uluslararası ofis kurmada güçlük çeken üniversitelere bu konuda ve öğrenciler ve öğretmenlere Erasmus programını tanıtmaları konusunda yardımcı olmaya isteklidirler.

TR UA personeli çeşitli üniversiteleri ziyaret edecek ve öğrenciler ile akademisyenlere Erasmus prosedürlerinin çok karmaşık ve zor olmadığını göstermek için sunumlar yapacaktır. İlave olarak, Erasmus programına katılmanın yararları açıklanır. Bu nedenle, hiçbir hareketlilik gerçekleştirmemiş olan kurumlara öncelik verilecektir.

Ayrıca, uluslararası ortaklarla irtibat seminerlerinin düzenlenmesi, üniversiteler arasında yeni ortaklıklar oluşturulmasına olağanüstü katkıda bulunmuştur. Bu bağlamda, 2007 yılında bir seminer daha yapılması planlanmaktadır. Gelecek yıllarda, daha önce birlikte irtibat seminerleri yapılmamış olan ülkelerle benzer irtibat seminerleri düzenlenecektir.

Bologna Projesi bağlamında, tüm Türkiye’de birçok toplantı ve konferans düzenlenmektedir. Hareketliliğin fazla gelişmiş olmadığı üniversitelerde de benzer toplantılar düzenlenecektir. TR UA, bu toplantıların Türk üniversitelerin uluslararasılaşmasını artıracağına inanmaktadır. Aynı şekilde, ister öğrenci ister öğretmen olan hareketliliğe daha fazla katılımcının olması da Bologna Süreci amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacaktır.

TR UA, üniversitelerin ortak arama mektuplarını Nety klasörüne yüklemelerine yardım etmeye devam edecektir. Ayrıca ortak bulma görevini desteklemek için web sayfasını yeniden tasarlayacaktır. Web sayfasını etkin bir şekilde kullanmalarını cazip kılmak için Türk üniversitelerinin Erasmus sayfalarına özel linkler olacaktır.

Türkiye, Bologna Deklarasyonu’nu imzaladığından bu yana, Türk üniversiteleri Erasmus hareketliliğinin Avrupa boyutu hakkında daha iyi bilgi sahibi olmuştur. Bir öğrenci veya öğretmen hareketliliğe katıldığında, Avrupa’nın dört bir yanında birçok meslektaşı ile tanışmakla kalmaz, aynı zamanda meslektaşları ile kariyerleri boyunca iti temaslar kurma fırsatına sahip olur. Bu diyalogdan ileride yeni projeler ve potansiyel ortaklıklar çıkarılabilir. Erasmus hareketliliğinin bu boyutu, çeşitli fırsatlarla üniversitelerle birlikte gerçekleştirilen toplantılar sırasında vurgulanmıştır.

Çoğu durumda, Erasmus hareketliliğine katılan Türk öğrenciler çeşitli ülkelerden birçok öğrenci ile tanışıp fikirlerini, yemeklerini, müziklerini vb. paylaştıkları kültürlerarası diyalogdan büyük kişisel tatmin veya fayda elde etmektedir. Bunun birçok Avrupa üniversitesinde ders veren öğretmenler için de olumlu etkileri vardır. Bu görevleri tamamladıktan sonra kendilerine güvenleri artmaktadır. Birçok öğrenci, Erasmus hareketliliğine katıldıkları için daha çabuk ve daha iyi şartlarda iş bulma şanslarının yüksek olacağını düşünmektedir. Bunlar Erasmus hareketliliğinin teşvik edilmesinde ve desteklenmesinde Türk UA’nın temel amaçları olmuştur. Tüm katılımcı ülkeler arasında Türk UA, öğrencilerine en yüksek Erasmus hibelerini vermektedir. Bu, Türkiye’de yaşam giderlerinin görece ucuz olmasından ve ortalama aile gelirinin birçok Avrupa ülkesinden düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, Türk Ulusal Otoritesi, öğrencilere evsahibi ülkelerde geçim konusunda zorlanmamaları için (Ulusal tamamlayıcı fonlardan faydalanmak suretiyle) yeterli hibeler vermeye karar vermiştir. Öğrencilerin sosyoekonomik durumlarını anlamak için sağlam ve güvenilir veriler olmadığı için, Türk UA tüm öğrencilere aynı şekilde muamele etmektedir ve öğrencinin hibe almak istememesi dışında, her öğrenciye aynı tutarda hibe vermektedir. Türk UA ayrıca Türk üniversiteleri özel ihtiyaçları olan ve sosyal olarak dezavantajlı gruplarda bulunan öğrencilerin Erasmus’a katılmalarını desteklemeye teşvik etmektedir.

Üniversiteler dışarı giden ve dışarıdan gelen öğrencileri için potansiyel soruları ve önyargıları ile ilgili oryantasyon programları düzenlemeye teşvik edilmiştir. Birçok akademisyen ve hatta diplomat (emekli Büyükelçiler) bu kurslara katılmıştır. Bu kurslar oldukça başarılı olmuştur. Topluluk programlarına Türk katılımı kültürlerarası diyalog ve hoşgörü açısından büyük ortak katkı sağlamıştır.

Öğrenci ve öğretmen hareketliliğinin üniversitelerin kurumları hakkında bir kendine güven duygusu hissetmelerine yardımcı olmakla beraber öğretmenlik, yöntemler, laboratuarlar veya verdikleri hizmetlerin belli alanlarında iyileştirme ihtiyacı duymalarına da neden olduğu bildirilmiştir. Bu da ayrıca dolaylı olarak kalite teminine katkıda bulunmaktadır.

TR UA, üniversiteleri hareketliliğin yararı ve evsahibi kurumdaki öğretimin kalitesi için daha fazla katkı olması amacıyla öğrencilerini daha uzun süreler için (sadece bir dönem yerine, iki dönem) göndermeye teşvik etmektedir.

Öğrenciler ve öğretmenler geri geldiklerinde iyi sonuçların ve uygulamaların yayımına katkıda bulunmuşlardır ve bulunacaklardır. Uluslararası ofisler mesajı öğretim personeline ve öğrencilere iletmek için toplantılar düzenlemektedir. Ülkelerinin kurumlarında daha iyi bir yükseköğretim için değişimi ya teşvik etmeye ya da katkıda bulunmaya çalışmaktadırlar. Evsahibi kurumlarda da belli bir ölçüde katkıda bulunduklarına inanılmaktadır.

Hemen hemen bütün üniversiteler son birkaç yılda ECTS kredi sistemini kullanmaya başlamıştır ve bazıları oldukça iyi ilerleme kaydetmiştir. Türk Yükseköğretim Kurulunun 2005/2006 akademik yılından itibaren Türk yükseköğretim kurumlarından Diploma Eki vermelerini istemesinden bu yana, üniversiteler bu süreci neredeyse tamamlamıştır. Kalan birkaç kurumun da çalışmalarını 2007/2008 akademik yılının sonuna kadar tamamlamaları beklenmektedir.

Kurumlar hareketliliğe herhangi bir seviyeden başlamaya teşvik edildiğinden, birçok meseleyle ilgilenmek zorunda kalmışlardır. Bunlardan biri tanınma meselesidir. Ancak, ilgili kurumlarla yazışmalar olumlu sonuçlar vermiş ve şu ana kadar önemli bir sorun rapor edilmemiştir. Bazı üniversiteler öğrenciler geri döndüğünde bir tanınma sorununun yaşanmaması için bir öğrenci Erasmus hareketliliğine katılmadan önce Öğrenme Sözleşme’eri’ni Senatoya götürmüş ve bunları onaylatmıştır. Bu potansiyel sorunun üstesinden gelmek için üniversitelere benzer uygulamalar tavsiye edilecektir. TR UA toplantılar, konferanslar veya kurumlara yapılan saha ziyaretleri sırasında be konunun önemini vurgulamaya devam edecek ve hatta gerekirse olaylarla tek tek ilgilenecektir.

Erasmus programı kuşkusuz bilgi paylaşımının devam etmesi için öğrencilere ve akademisyenlere tecrübelerini arkadaşları, meslektaşları ve yöre halkı ile paylaşmalarını sağlayacak fırsatlar verecektir. Bu alanda daha fazla faaliyet, yüksek öğrenim alanındaki paydaşlarla da diyalog kurulmasına katkıda bulunacaktır.

TR UA, Komisyon karşısındaki akdi yükümlülüklerine ve yararlanıcılar ile yapılan hibe anlaşmalarına uygun olarak SOCRATES II/Erasmus Programı faaliyetleri ile ilgili görevlerin düzgün bir şekilde yerine getirilmesini temin edecektir.

Daha önce LdV Programı çerçevesinde, şimdi de Erasmus çerçevesinde, mezunların istihdam edilebilirliğini artırmak için öğrencilerin işletmelerde yerleştirme faaliyetlerini teşvik edilecektir. Prosedürler değiştirildiği için, sisteme sorunsuz bir adaptasyon için üniversitelere rehberlik yapılacaktır. Bu senenin hedefi, geçen yılın rakamından aşağı düşmemek, rakamı önceki yılın rakamından yukarı bir düzeyde tutmaktır.

Yoğun Programlar artık merkezi olmayan bir faaliyet niteliği kazandığı için, kurumlar proje hazırlamaya ve sunmaya teşvik edilecektir. Bunun bu şekilde birçok akademisyenin projeler organize etmesini ve uluslararası faaliyetlere katılmasını artıracağına inanılmaktadır.


2.b … için özel:
(LLP Kararı Madde 21’e ve 2007 Genel Teklif Çağrısına atıfta bulununuz)

2.b.i Öğrenci hareketliliği – öğrenim

2012 yılı itibariyle 3 milyon Erasmus öğrencisi hedefine ulaşmak için, Türkiye, öğrencileri Erasmus programına katılmaya teşvik ederek bu rakama katkıda bulunmaya oldukça isteklidir. Bu konu, UA’nın düzenlediği, ister bir Bologna Projesi toplantısı olsun, ister Erasmus konferansı veya kurumlara izleme ya da denetim ziyaretleri olsun, birçok toplantıda ele alınmıştır. Türkiye’de programın başlamasından bu yana, rakam her yıl iki katı artmaktadır. Türk Ulusal Otoritesi de bu programa inanmaktadır ve bu nedenle Ulusal Otorite, öğrenci ve öğretim personeli hareketliliğine ayrılan tamamlayıcı fonlara büyük oranda katkıda bulunmuştur. Geçmiş yıllarda Erasmus programına katılan öğrencilerin sayısı ve 2007 yılı tahmini aşağıdaki gibidir.

Yıllar

Öğrenci Sayısı

Artış

2004-05

1.142

Geçerli değildir

2005-06

2.862

%150,6

2006-07

4.500

%57,3

2007-08

5.800

%28,8

2.b.ii Öğrenci hareketliliği – yerleştirmeler

2006 yılında, TR UA yaklaşık 700 öğrencilik potansiyel yerleştirme kapasiteli 43 proje başvurusu almıştır. 2007/08 akademik yılı için, Erasmus çerçevesindeki yeni yönetim ile bu rakamın %20 civarında artması tahmin edilmektedir. Kurumların Erasmus çerçevesindeki yeni prosedüre adapte olmaları gerektiği için bu rakamda %10 değişiklik olması mümkündür. 2007 yılında yerleştirme bütçesinin yaklaşık 850 öğrencinin desteklenmesine tekabül edecek şekilde 1,9 milyon Euro’dan yaklaşık 2,5 milyon Euro’ya yükselmesi beklenmektedir.

Bologna Sürecinin olumlu etkileri ile birlikte, iş dünyası yükseköğretim sistemine daha büyük ölçüde çekileceği için hem yerel öğrenciler hem de gelen Erasmus öğrencileri işletmelerde yerleştirmeye katılmak için daha fazla fırsat sahibi olacaktır.

Topluluk programlarının yeni aşaması, birçok öğrenci işletmelerde yerleştirmelere katılacağı için (ister bir Erasmus öğrenim dönemi olsun isterse eski-Leonardo yerleştirmesinde olduğu gibi tek başına bir işletmelerde yerleştirme olsun) yükseköğretim kurumlarının sürece daha geniş ölçüde katılımına yardımcı olacaktır.


2.b.iii Öğretim personelinin hareketliliği

Son üç yılda Türkiye’de öğretim personeli hareketliliğindeki artış da açıktır. Kanıtlamak için sağlam kanıtlar bulunmamasına rağmen, birçok üniversite temsilcisi öğretim personeli ve öğrenci hareketliliğinin ters orantılı olduğunu ifade etmiştir. Birçok öğretmen, programa katıldıktan sonra hem öğrenci hem de öğretim personeli için iki taraflı sözleşmelerin imzalanmasına katkıda bulunmuştur. Programın başlangıcından bu yana ilk yıl için, Ulusal Otorite öğretim personeli hareketliliğine tamamlayıcı fonlardan katkıda bulunmaya karar vermiştir. Gelecek yıllar için öngörülen öğretim personeli hareketliliği rakamı yukarıdaki tabloda verilmiştir. Yine, rakamın hesaplanmasında tamamlayıcı fon dikkate alınmamıştır.

Başlıca önceliğimiz, Erasmus tecrübesi kazanabilmeleri için, daha önce hiçbir öğretim görevinde bulunmayan akademisyenlere fırsat verilmesidir. Ayrıca bu kişilerin Erasmus’a katıldıklarında bilgiyi yayacaklarına ve programın yaygınlaştırılmasına yardımcı olacaklarına inanılmaktadır.

Geçmiş yıllarda Erasmus programına katılan öğretim personeli sayıları ve 2007 yılı tahmini aşağıda verilmiştir:

Yıllar

Öğretim Personeli Sayısı

Artış

2004-05

339

Geçerli değildir

2005-06

585

%72,6

2006-07

1.400

%139,3

2007-08

1.800

%28,6

LLP programı akademik ve idari personele personel eğitimine katılmak için harekete geçime fırsatı verecek olmasına rağmen, bu faaliyet yeni olduğu için, Avrupa’daki üniversitelerin böyle bir etkinliği düzenlemek için biraz zamana ihtiyaçları olduğundan, bunun daha büyük ölçüde olacağını beklememekteyiz. Ancak, gelecek yıllarda, bu Erasmus faaliyeti çerçevesindeki benzer etkinliklere gittikçe daha fazla sayıda personelin katılmasını beklemekteyiz.


2.b.iv Hareketliliğin organizasyonu

Üniversiteler yıllık EAIE Konferansı ve Sergisi gibi uluslararasılaşma ile ilgili Avrupa etkinliklerine katılmaya teşvik edilmişlerdir ve teşvik edileceklerdir.

Kurumların ofis idare etme kabiliyetine sahip ve gelen ve giden Erasmus öğrencilerinin karşılaşacağı vize alma, başvuru formu doldurma, öğrenme sözleşmesi hazırlama, ortak kurumlarla iletişim kurma, ikamet izni alma, konaklayacak yer bulma vb. sorunlara aşina olan sürekli personel istihdam etmeleri tavsiye edilmektedir. Bu nedenle, koordinatörler ile her Erasmus toplantısı yapılışında, farklı kurumlara kendilerini ve iyi uygulamalarını sunma şansı verilmektedir.

Bununla birlikte, Erasmus koordinatörleri veya uluslararası ofisteki personel istifa ettiğinde, yeni personeli Program yönetimi ile ilgili kapsamlı bilgi sahibi olmaması kaçınılmaz bir durumdur. Bunun için bu koordinatörler ve personelleri bir günlük eğitim için TR UA’ya davet edilmekte ve ilgili konularla ilgili tüm bilgiler verilmektedir. Ayrıca meslektaşlarından faydalanabilmeleri için diğer tecrübeli üniversiteleri ziyaret etmeleri de teşvik edilmektedir.


2.b.v Dil kursları

Üniversiteler, potansiyel Erasmus öğrencilerinin ve öğretmenlerinin iyileştirilmesi için, çeşitli dil kursları düzenlemeye teşvik edilmiştir ve teşvik edilecektir. Her öğrenci için dil kurslarının maliyetinin düşürülmesi için bu organizasyona katkıda bulunmak için hareketliliğin organizasyonu hibelerini kullanmaları önerilmektedir.

Türk kurumları, Türk dili için Erasmus Yoğun Dil Kursları düzenlemeye oldukça isteklidir. TR UA son üç yılda bir dizi organizatör kurum seçmiştir. Bazı kurumlar bir dönem için üç öğrenci için bile kurs düzenlemektedir. Artık TR UA, kurumların ancak yeterli başvuru olması durumunda (en az 8) kurs düzenlemelerine izin vermeye karar vermiştir; aksi halde, başvuranları görece daha fazla başvuru almış diğer kurumlara yönlendirmelidirler.2.b.vi Yoğun programlar

Socrates II. aşamadaki diğer merkezi projeler gibi, Türk kurumları Topluluk Programlarının yeni aşamasında Erasmus Merkezi Projelerinin hazırlanmasında daha başarılı olabilirler. Bu yeni dönemde UA’lar programı tatbik ediyor olacağından, birçok üniversitenin projelere katılacağı umulmaktadır ve TR UA ile istişare halinde olabilirler. Yeni prosedürün Türk kurumların fikirlerini ve girişimlerini ateşleyeceğine inanılmaktadır. Böylece, yeni işbirliği ve ortaklıklar kurulacaktır. Türk kurumların daha fazla ve daha kaliteli başvurular hazırlayabilmesi için, Türk UA yılda iki defa düzenlenen Erasmus konferansları sırasında Türk akademisyenler için özel oturumlar düzenleyecektir.

Tanınan çift veya ortak derece ile sonuçlanan bütünleşik öğrenim programlarının bir parçası olan projelere öncelik verilecektir.

2006/07 akademik yılında, Türk kurumlarca koordine edilen 2 IP projesi Avrupa Komisyonu tarafından seçilmiştir. TR UA, toplantılar veya diğer iletişim biçimleri sırasında yükseköğretim kurumlarını IP projeleri hazırlamaya ve sunmaya teşvik edecektir. Bu nedenle, TR UA bu faaliyet için Erasmus bütçesinin % 2’sini tahsis etmeyi planlamaktadır.


3. Hayatboyu Öğrenme Programı’nın başka projeleri ve diğer AB programları ve girişimleri ile tamamlayıcılık niteliği

Yeterli yer olması durumunda Türk üniversiteleri tarafından düzenlenen Erasmus Yoğun Dil Kursları (EYDK) Comenius Asistanlıkları için verilecektir. Comenius Programı da evsahibi ülkelerindeki EYDK’lara katılabilmeleri için kurs olanakları hakkında yararlanıcılarını bilgilendirmeye teşvik edilecektir.

Bologna Projesi bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi, yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşmasına ilave katkı olmuştur. TR UA’nın Bologna Rehberleri ile birlikte gerçekleştirdiği Bologna Süreci Projesi bağlamında, üniversite bulunan her şehirde bir toplantı olmak üzere tüm Türkiye’de 35 toplantı düzenlenmiştir. Böylelikle, daha küçük şehirlerde her üniversitede bir Bologna Süreci ve Erasmus hareketliliği atmosferi yaratılmıştır. Bu toplantılar daha küçük şehirlerde Bologna Süreci farkındalığı konusunda büyük bir etki yapacaktır. Erasmus hareketliliğini artırmak ve öğrenci ve akademisyenleri programı kabul etmeye teşvik etmek için bu üniversitelerde benzer toplantılar ve konferanslar düzenlenecektir.

TR UA’nın son iki yıldır tatbik ettiği Bologna Süreci Projesi’nde, STK’lar, endüstri temsilcileri, Ticaret Odaları, eğitim makamları vb.’den oluşan tüm paydaşlar Türkiye’nin birçok şehrinde gerçekleştirilen toplantılara davet edilmiştir. Bu toplantılarda iş dünyasının yüksek öğretime katkı/katılımının mümkün olup olmayacağı, olacaksa nasıl katkı/katılımda bulunabileceği tartışılmıştır. Sonuç, Bologna Projesinin sonunda yayımlanacaktır. Ancak, ilgili taraflar arasında bu katılımın ne derecede ve nasıl olacağı konusunda hatırı sayılır bir ilgi söz konusudur. Endüstriyel alandan insanlar, yüksek öğretimde oynayacak bir rolleri olduğunda, akademisyenler ve öğrenciler ile yakın irtibat halinde olacaklardır. İş dünyası yükseköğretim sistemine daha fazla dahil oldukça, mezunların istihdam edilebilirliği de artacaktır. Bu şekilde, hem yerel öğrenciler hem de gelen Erasmus öğrencileri Erasmus öğrenim döneminden sonra endüstriyel yerleştirmede yer almak için daha fazla fırsat sahibi olacaktır.

“Erasmusnet’’ (haber grubu), Comenius, Grundtvig, Ortak konulu sektörel programlar gibi diğer faaliyetler tarafından kullanılacaktır. Bu, Erasmus kurum koordinatörleri ile iletişim amacıyla kullanılan bir haber grubudur.Merkezi olmayan faaliyetler için tahsis edilen fonların yönetimi

1. Hibe tahsisatı (uygun görüldüğü şekilde faaliyete göre)

Farklı Erasmus faaliyetleri için toplam Erasmus fonlarının genel hibe tahsisatı, TR UA tarafından yüzde olarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Öğrenci Hareketliliği

Öğrenim

%70,75

Yerleştirmeler

%11,00

Öğretim Personeli

Öğretim görevi

%8,00

Personel eğitimi

%2,00

Yoğun Programlar

 

%2,00

Hareketliliğin Organizasyonu

Öğrenim / Öğretim

%5,00

Yerleştirmeler

%1,00

Erasmus Yoğun Dil Kursu
%0,25

 
%100,00

TR UA hibeleri kurumlara geçmiş yılların performansına göre tahsis edecektir. Bu tahsisat aşağıdaki şekilde yapılacaktır: Geçmiş performans, öğrenciler ve öğretim personeli hareketliliği için ayrı hesaplanacaktır. Geçmiş performans üzerinde hareketlilik sayısının %70 etkisi, bütçe kullanımının %30 etkisi olacaktır. İlave olarak, genel performans üzerinde 2004/05 akademik yılının geçmiş performansı %30 etkiye; 2005/06’nın geçmiş performansı %70 etkiye sahip olacaktır.

İlk defa, TR UA, gelen hareketliliği çekici kılmak ve artırmak için gelen hareketliliği bir ölçüt olarak dikkate alacaktır. Bu ölçüt gelen/giden hareketlilik oranı temelinde uygulanacaktır ve aşağıdaki şekilde kullanılacaktır:Gelen Hareketlilik / Giden Hareketlilik

Tamamlayıcı Performans

0≤ x < 1/5

0

1/5≤ x < 2/5

1

2/5≤ x <3/5

2

3/5≤ x <4/5

3

4/5≤ x <1

4

x ≥ 1

5

Öğrenci hareketliliği bütçesinin her kuruma ilk tahsisi sırasında, geçmiş performansın üzerine, bu tamamlayıcı performans rakamları eklenecektir. Bu nedenle, diğer kurumlardan daha fazla gelen öğrenciye evsahipliği yapan kurumlar, sonuçta ilave öğrenci hareketliliği hibesi yararı elde edecektir. Örneğin; giden öğrenciler bakımından bir kurumun geçmiş performansı %75 olarak alınırsa, kurum giden öğrenciden daha fazla gelen öğrenciye sahiptir; bu durumda da kurum geçmiş performansın üzerine fazladan %5 kazanacaktır.

Ara rapordan sonra, bir kurumun ekstra ödeme talep etmesi halinde, bu kurumun geçmiş performansı dikkate alınarak, ilk talebin %20’ye kadarı karşılanır.
Yüklə 376,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə