Başkan ÜyeYüklə 102,53 Kb.
tarix26.10.2017
ölçüsü102,53 Kb.
#13893


...................................................................................


SİVİL SAVUNMA PLANI

Sivil Savunma Komisyonu :


Müessesedeki Görevi Adı Soyadı Doğumu

Başkan .................................... ................... .............

Üye .................................... .................... .............


Üye ..................................... .................... ..............

Üye .................................... ..................... ..............

Sivil Savunma Amiri...................................... ...................... ...............

Yardımcısı .................................... ..................... ................

(ÖRNEK-1)

I. BÖLÜM
G E N E L D U R U M
1 Müessesenin Adı, Adresi, Sınıfı:

2.Varsa Ünitelerin adları adresleri .

3.Bulunduğu şehir ve hassasiyet derecesi

4.Kılavuzun 8. Maddesine göre sorumlu temsil organı, amir veya sahibi

5.Bağlı veya denetlemesine tabi Bakanlık veya tüzel kişiliğe haiz Genel Müdürlük

6.Müessesenin hassas ve hasar bölgeleri içindeki yeri ve durumu


7. Müessese bina ve tesisleri ve yapı tarzı

8. Müessese bölgesi ve civar durumu.

a. Adı ..................................................

b. Adresi

c. Sınıfı

d. Sicil No
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

(Özel Müesseselerde-Özel-yazılır)
 1. Şehir tahliline göre hangi hasar bölgesi içinde bulunduğu.

 2. Şehir sivil Savunma Planına göre hangi Kılavuzluk, Korunma bölgesi veya tali bölge içinde bulunduğu.

 3. Ayrıca hassasiyeti kabul edilmiş muhtemel taarruz şekli.

 4. Müessesenin taarruz tesirlerine karşı arz ettiği özellikleri, tesis ve binalarda meydana gelmesi muhtemel hasarlar.
 1. İşgal ettiği saha (metrekare veya hektar olarak)

 2. Müessese bölgesi içindeki bütün bina ve tesislerini ve müştemilatını (depo, lojman, garaj, elektrik ve su tesisleri ve benzerleri gibi) gösterir bir inşaat (durumu) planı eklenir.

 3. Kontrol merkezi sığınak yerleri, malzeme depoları, toplanma yerleri alarm araçları, gibi sivil savunma tesisleri de bu plan üzerinde işaretlenir.

 4. Bina ve tesislerin kagir, betonarme veya ahşap gibi yapı tarzları belirtilir.

Buraya; müessesenin yeri,görev bölgesi içinde çeşitli diğer binalar ve evlerle içinde bulunduğu ve civarındaki kılavuzluk, başkılavuzluk veya korunma bölgesi, ana yollar, başlıca müesseseler, tesisler, ağaçlık, koruluk, ekili veya haili arazi

gibi civar durumu hakkında kısa bilgi yazılır ve bir kroki halinde eklenir.

9. İştigal konusu, tesisleri kapasitesi.


10. Çalışma devresi ve şekli


11. Çalıştırdığı personel

12. Seferi faaliyet durumu.
Müessesenin durum ve özelliğine göre gerekli görülecek diğer husus ve bilgiler................................................................................................................................................. 1. İştigal konusu

b. Muharrik kuvveti

 1. İmal ve istihsal tesisleri

 2. Hammaddesi

 3. Yıllık veya aylık istihsal kapasitesi

 4. Azami randımanla çalıştığı takdirde istihsal kapasitesi

 5. Ortalama her zaman bulunabilecek ham ve mamul madde stokları.


 1. Devamlı veya muayyen devrelerde mi çalışmakta olduğu ve böyle ise hangi zamanlarda ve ne kadar müddetle çalıştığı

 2. Günün hangi saatlerinde ve kaç vardiya halinde çalıştığı


 1. Memur: Erkek, Kadın, Toplam

 2. Müstahdem: Erkek, Kadın, Toplam

 3. Teknik Personel: Erkek, Kadın, Toplam

 4. Kalifiye işçi: Erkek, Kadın, Toplam

 5. İşçi: Erkek, Kadın, Toplam

 6. Toplam

 7. Sefer görevli Erkek

 8. Tecilli Erkek

 9. Seferde silah altına çağırılanların yerine alınacak personel.

Sanayi seferberlik planına göre müessesenin seferi faaliyet, görev ve istihsal durumunun ne olacağı belli edilmişse yazılır.
(ÖRNEK-2)
II. BÖLÜM

KORUYUCU HAZIRLIK TEDBİRLERİ
 1. İnşai Korunma ve Sığınaklar :

 1. Bina ve tesislerin inşai özellikleri 1. Sığınak Yerleri 1. Sığınakların bakım ve muhafazaları. 1. Sığınakların donatımı:

 1. Döşeme

 2. Haberleşme

 3. Kurtarma

 4. Yiyecek içecek

 5. Sağlık, yardım
 1. Sığınak personeli ve görevleri. 1. Sığınaklara gidiş ve hareket tarzı

 1. Yangınlara Karşı Genel İhtiyati Tedbirler :
 1. Müessesenin yapım tarzına iştigal konusuna ve diğer özelliklerine göre bulunması gerekli söndürme tesis ve araçları. (Kılavuz Md. 79)
 1. Yangına karşı inşai özellikleri ve alınacak tedbirler. (Md.80) 1. Parlayıcı, patlayıcı ve kolayca yanıcı maddeler ve bunlara karşı alınan tedbirler.(Mad.81)

4.Parlayıcı ve patlayıcı madde stokları.(Mad.82)

Kargir, betonarme, ahşap, saç vs. gibi bina ve tesislerin inşai özellikleri yazılır.


 1. Sığınak olmaya elverişli yerleri, buralarda alınan veya alınacak takviye tedbirleri, koruma faktörleri, kapasiteleri, nitelikleri.

 2. Sığınak olarak yapılmış veya yapılacak yerler, koruma faktörleri, kapasiteleri, nitelikleri.

Halen ne gibi hizmetlerde kullanılmakta, bakım ve muhafazaları ne suretle yapılmakta olduğu.


Sığınak tüzüğüne göre bulunması gerekli malzemenin (kadro, mevcut, noksan) listeleri, nerelerde bulundukları.

Sığınak Amiri yardımcıları ve görevleri bir talimat halinde tespit ve eklenir.
 1. Hangi yerdekilerin hangi yollardan, hangi sığınaklara gidecekleri, yolların ve sığınakların işaretleri.

 2. Sığınakta hareket tarzı ve talimat 74. Maddeye göre ne gibi tesisler için ne gibi gömme veya yedekleme tedbirleri alınmış veya alınabilecektir.


 1. Mevcut yangın söndürme tesis ve araçlarının nevileri, miktarları ve yerleri

 2. Sağlanması gerekli tesis ve araçların nevileri ve yerleri.

 1. Bina ve tesislerin yanar ve yanmaz maddelerle yapılmış kısımları.

 2. Ahşap kısımların kolayca tutuşmaları için alınan veya alınmak üzere tespit olunan tedbirler.
 1. Bunlardan nerelerde ne gibi maddeler bulunduğu.

 2. Bunlar hakkında alınacak emniyet tedbirleri.

 3. Ne zaman ve ne suretle uygulanacaktır.
 1. Bu gibi müesseselere ait stok depoları varsa cins ve miktarları.


 1. Ateş çıkaran cihazlar.(Kılavuz Md.82) 1. Müessesenin mevzuat ve özelliğine göre yangınlara karşı alınan diğer önleme tedbirleri.
 1. Bunlar hakkında alınacak tedbirler

 2. Ne zaman ve ne suretle uygulanacaktır.
 1. Ne gibi cihazlar bulunduğu.

 2. Bunların gerektiğinde derhal söndürülmesi veya durdurulması için alınan tedbirler.

 3. Ne zaman ve ne suretle uygulanacaktır.

Müessesenin kendi mevzuat ve özelliklerine göre alınan diğer tedbirler
C. Önemli Tesis malzeme ve İhtiyaç Maddelerinin Korunması ve Yedeklenmesi


 1. Önemli makine, tesis ve araçlar.(Md.84) 1. Bunların korunması için alınan tedbirler.(Kılavuz Md.84)
 1. Yedekleme tedbirleri.(Kılavuz Md.86) 1. Muharrik Kuvveti. (Kılavuz Md.85)
 1. MuharrikzKuvvet ham ve mamul madde stokları. (Kılavuz Md.87) 1. Önemli ve kıymetli evrakın emniyet altına alınması (Md.88) 1. Yedek Aydınlatma Tedbirleri 1. Gizleme : (Kılavuz Md.89-93).

 1. Dış Işıklar
 1. İç Işıklar

Nevi ’leri ve miktarları ile yazılır.(İmal eden firma, model ve stok no.larıyla)


Bunlar için alınan veya alınacak emniyet tedbirleri.
Harp zamanı ihtiyacı için hangilerinden ne miktar yedek makine ve malzemeye ihtiyaç bulunduğu, alındığı veya alınacağı ve nerelerde saklandıkları.


 1. Şehre ait genel veya özel muharrik kuvvet ile çalışmakta olduğu.

 2. Şehre ait genel elektrik veya su enerjisi ile çalışıyorsa bunların kesilmesi halinde ne gibi özel muharrik kuvvetten faydalanılabileceği.
 1. Cins ve miktarları.

 2. Her biri hakkında alınacak emniyet tedbirleri.

 3. Ne zaman ve ne suretle uygulanacakları.
 1. Müessesede bulunan önemli ve kıymetli evrakın cins ve miktarları (listesi).

 2. Bunların emniyetleri için alınan veya alınacak tedbirler.

 3. Ne zaman ve ne suretle uygulanacaktır.

Petrol lambaları, gemici ve el fenerleri gibi.


Dışarıda nerelerde ne gibi ışıklar bulunduğu, bunların tamamen söndürülecekleri veya kalmasına zaruret bulunan hangilerinin ne suretle maskelenecekleri.


a. Hangi yerlerdeki ışıkların kullanılacağı hangilerinin kaldırılacağı.


 1. Alev ve ışık aksettiren cihaz ve yerler. 1. Genel elektrik tesislerinde alınacak tedbirler. 1. Diğer gizleme tedbirleri.(Kılavuz Md.93

b. Kullanılacak iç ışıkların dışarıya sızmaması için alınacak maskeleme tedbirleri ve malzemesi.


Ne gibi cihaz ve yerler bulunduğu ve bunlar hakkında alınacak tedbirler.
Belediye veya elektrik işletmelerince şehir genel dış elektrik tesisatında yapılacak söndürme ve maskeleme tedbirleri, plan veya krokisi ile birlikte.
Alınan veya alınması gerekli diğer gizleme tedbirleri tespit ve yazılır. Lüzum yoksa sebebiyle olmadığı belirtilir.


III. BÖLÜM (Örnek-3)
Sivil Savunma Servisleri Kuruluş, Görev ve Faaliyetleri

Servis Amiri Takım Ekip Ekip Personel 1. Kurulan Servisler Takım Ekip Yardımcısı Amiri Başı Personeli Personel Toplamı :

 1. Kontrol Merkezi

ve Karargah Servisi
 1. Emniyet ve Kılavuz

Servisi
 1. İtfaiye Servisi

 1. Kurtarma Servisi

(5) İlkyardım Servisi


(6) Sosyal Yardım Servisi(7) Teknik Onarım Servisi
 1. Bu servislerin kuruluş, görev ve çalışma şekilleri Ek-1,2,3,4 de gösterilmiştir.

 2. Her servise ait Ek ’in birer nüshası ilgili servis amirlerine de verilerek buna göre hazırlık ve bilgili bulundurulurlar.

 3. Servislerdeki personele görevleri, verilen belgelerle tebliğ edilir. Her sene yapılacak eğitimlerle personelin yetiştirilmesi sağlanır.

 4. Personel arasında değişiklik oldukça servis amirleri tarafından Sivil Savunma Amirine bildirilerek yerlerine yenileri seçilmek suretiyle, servis kadrolarını daima tamam bulundurulur.Kontrol Merkezi ve Karargah Servisi (Örnek-1)


1. Kuruluşu :

(Kılavuz Md. 53-54)

2. Kontrol Merkezinin Yeri :

(Kılavuz Md. 53 )


3. Tesisat ve malzeme:

a. Karargah Malzemesi

b. Muharebe ve irtibat tesis ve malzemesi


 1. c. İkaz ve alarm tesis ve malzemesi.
 1. Tesisat ve malzemenin saklanma yeri ve sorumlusu

a. Karargah Malzemesi

b. İkaz-Alarm tesis ve malzemesi

c. Muharebe ve irtibat malzemesi

1. Kontrol Merkezi Amiri

1. Kontrol Merkezi Amirinin Yardımcısı(varsa)

......Ünite amirleri veya temsilcileri (varsa)

......Karargah hizmet personeli

Toplam
..............................................................................

...............................................................................
Gerekli tesis ve malzemenin mevcut ve ihtiyaç durumu açıklanır ve kadro, mevcut eksik miktarlarını gösterir liste eklenir.

Halen nerelerde ve kimlerin sorumluluğu altında saklı veya kurulu oldukları yazılır.
 1. Personeli


 1. Kontrol merkezi amirinin görevi 1. Kontrol Merkezinin Görevleri

1 nci sırada kuruluşa göre personelin adları, soyadları, iş ve adresleriyle listesi düzenlenerek, eklenir.


Karargah servisi personelinin seçilmesi, donatımı, alarm ve irtibat tesisatının kurulması, işlemeye hazır bulundurulması gibi görevleri fıkra fıkra yazılır.
Kılavuzun 55. Maddesine ve müessesenin özelliğine göre fıkra fıkra yazılır.

Kontrol ve Hareket Merkezinin Faaliyeti


(Çalışma Şekli) 1. Olağanüstü halde veya seferde :
 1. Göreve başlama (Kılavuz Md.22)

 2. Diğer servislerin hazırlığa sevki

c. Muhabere ve İrtibat :

(1) Mahalli Sivil Savunma idare kademeleriyle


 1. Yakın müesseselerle

(3) Kendi ünite ve teşkilat ve servis amirleriyle


d. İkaz ve alarm sistemi ve talimatı

 1. İkaz ve alarm sırasında

 1. İkaz ve Alarm


 1. Merkez personelinin tam mevcudu ile işbaşı yapması 1. Personelin hareketlerinin kontrolü

 • İkaz veya alarmda

 • Radyoaktif serpinti tehlikesinde

Olağanüstü halden itibaren kontrol merkezi göreve başlayacağına göre merkez yerinin derhal ne suretle işe hazırlanacağı, personelin ne suretle görev başında hazır bulunacakları ve iş bölümü veya nöbet tertibi yapacak yapacakları.

Diğer servis amirlerine olağanüstü halin bildirilmesi ve hazırlıkların izlenmesi.

Her biriyle hangi tesisat veya araçlarla ne suretle muhabere ve irtibat yapılacağı. 1. Mevcut alarm tesis ve araçlarının kimler tarafından, ne suretle kontrol ve çalışır halde tutulacağı.

 2. Rehberin 45. Maddesine göre hazırlanmış bulunan bir örneği eklenecek talimattan personelin görebileceği, nerelere asılacağı ve bir kere daha bütün personele ne suretle öğretilecek.

İkaz, alarm ve NBC tehlike ve tehlike geçti haberlerinin nerelerden, ne suretle alınacağı, müessese çevresi içinde hangi araçlarla ve ne suretle yayılacakları.


İkaz veya alarm sırasında merkezde bulunmayabilecek hangi personelin ne suretle merkeze çağırılacakları veya gelecekleri.
Bu haber veya işaretler üzerine müessesedeki personelin gereken şekilde hareket ve korunma durumlarının ne suretle kontrol ve düzenleneceği.

 1. Taarruz halinde 1. Tehlike geçtikten sonra

 1. Tehlike geçti haberinin yayılması
 1. Personelin hareketi. 1. Hasar ve zayiatın tespiti 1. Servislerin faaliyetleri 1. Yardımlaşma
 1. NBC maddeleri

g. Son durumun tespit ve bildirilmesi

İhbarlı veya ihbarsız bir taarruz halinde durumun ne suretle izlenebileceği.

Tehlike geçti haberlerinin nerelerden ne suretle alınacağı ve yayılacağı.


Personelin sığındıkları yerlerden çıkış ve normal hale geçişlerinin ne suretle izleneceği.
Müessese çevresindeki hasar ve zayiat durumunun ne suretle kontrol ve tespit edileceği.
Servislerin işbaşı ve faaliyet durumlarının ne suretle takip ve koordine edileceği.
Yardıma ihtiyacı veya yardım edebilecek durumu halinde hangi sivil savunma idare kademesine veya civar müessese ne suretle yardım yapmak veya almak isteğinde bulunacağı.
NBC maddeleri tehlikesi varsa ne suretle yardım değerlendirilerek nerelere bildirileceği.
Hasar ve zayiat ile bunlara karşı yapılan kurtarma, yardım ve onarım faaliyetleri sonuçlarının tespiti ile hangi sivil savunma idare kademelerine ve bağlı olduğu üst makamlara bildirecekleri, gibi.................................

Bu servise ait görev ve hizmetlerin hangi hallerde, hangi araçlarla ve kimler tarafından, ne suretle yapılacakları detaylı şekilde tespit ve yazılır.


Emniyet ve Kılavuz Servisi (Ek-2) 1. Servisin kuruluşu :
 1. Görev ve toplanma yeri :
 1. Malzeme ve teçhizatı 1. Malzeme saklama yeri ve sorumlusu
 1. Personeli

......... Servis Amiri

.......... Servis Amiri Yardımcısı

.......... Ekip Başı

.......... Ekip Personeli

.......... Toplam


...........................................................................
Kadro, mevcut ve noksanı ile bir liste halinde eklenir.
...........................................................................
Personelin adları soyadları, doğumları işleri ve adresleriyle listesi eklenir.


 1. Servis Amirinin Görevi 1. Servisin Görevi

Servis personelinin görevlerinin tebliği, değişikliklerin tespiti, işbölümü, eğitim, donatım gibi hususlarla ilgili olarak verilen görevler fıkra fıkra yazılır.


Kılavuzun 58. Maddesine ve müessesenin özelliğine göre fıkra fıkra yazılır.

Servisin Hareket ve Faaliyeti

(Çalışma Şekli)


 1. Olağanüstü halde veya seferde

 1. Yoklama


 1. Malzeme ve Teçhizat :

c. Emniyet tedbirleri :

d. Gizleme tedbirleri : 1. İkaz ve alarm sırasında (Radyoaktif serpinti ihbarı dahil)

 1. Personeli gözetleme
 1. Kapı ve pencereler 1. Işıkların söndürülmesi 1. Sığınma 1. Panikleri önleme 1. Radyasyon tehlikesinde 1. Ani (İhbarsız) taarruzda :

Servis amiri tarafından personelin yoklamalarının yapılması, taarruz ihtimaline karşı hazırlıklı olmalarının ikaz ve alarm sıralarında hareket tarzlarının tebliği,


Malzeme ve teçhizatın gözden geçirilerek işe hazır bulundurulması, hangi teçhizatın personele dağıtılacağı bunların mesaiden sonra gelen vardiyadakilere teslimi veya ne suretle saklanacakları.
Ne gibi sıkı emniyet tedbirleri alınacağı bu maksatla hangilerinin nerelerde ve ne gibi görevlerle görevlendirilecekleri.
Gizleme ve karartma bakımından alınacak tedbirlerin hazırlanması.
Hangilerinin hangi yerlerdeki hangi personele ve ne suretle nezaret ve kılavuzluk edecekleri.

Hangilerinin hangi kapı ve pencereleri kapatacakları.


Gece ise hangi yerlere ait ışıkların hangi anahtarlardan kesileceği.
Hangilerinin hangi personelle birlikte hangi sığınak yerlerine gidecekleri.
Panik ve moral bozucu hareketleri önlemek için ne gibi faaliyetlerde bulunacakları.
Radyoaktif serpinti tehlikesi ihbarında personel evlerine gönderilecekse, sivil savunma amirliğince bildirilecek zaman ve şekle göre personelin işlerinden ayrılmalarının ve gönderilmelerinin ne suretle tebliğ ve düzenleneceği.
Bulundukları yerlerde ne suretle siperlenerek saklanacakları, bu arada etraftakilerden yanlış .

 1. Tehlike geçtikten sonra :

a. Zararlı faaliyetlere karşı tedbirler 1. b. Bulaşmış sahaların tahdidi 1. Personelin normale dönmesi.


 1. Trafiğin düzenlenmesi.

hareketlerde bulunacakları ne gibi ikaz veya yardımda bulunacakları


İçten ve dıştan yapılması muhtemel yağmacılık hareketlerine yabancı ve şüpheli görülenlere karşı ne gibi tedbirler alınacağı.
NBC maddeleriyle bulaşmış veya patlamamış bomba ve mermilerin yerlerinin araştırılması, varsa tespit veya tahdidi için ne suretle hareket olunacağı.
Personelin sığındıkları yerlerden çıkmaları ve işleri başına dönmeleri için ne gibi yardımda bulunacakları.
Müessese bölgesi içinde ne gibi trafik faaliyetleri bulunduğu ve aksaklıkların ne suretle kontrol ve tanzim edileceği.
Gibi..................

Servis personelinin, olağanüstü halde veya seferde ikaz veya alarm sırasında (ihbarsız) bir taarruzda ve tehlike geçtikten sonraki hareket ve çalışma şekilleri 7’ inci maddede yazılı görevlerin bu devrelerde kimler tarafından ve ne suretle yapılacakları teferruatı ile tespit ve yazılır.NOT :
Bu örnek emniyet ve kılavuz servisine göre hazırlanmış; açıklamaları da çoğunlukla bu servise göre yazılmıştır. Diğer servisler içinde bu örnekten faydalanılmak ve kendi görev ve özellikleri dikkate alınmak suretiyle ayrı ayrı düzenlenir.

(Örnek – 4)


IV. BÖLÜM
Karşılıklı Yardım ve İşbirliği


 1. Müesseseler arasında mevcut araç ve imkanlarına göre, birbirlerine yapabilecekleri veya alabilecekleri barıştan tespit olunan yardımlaşma şekilleri:


 1. Sığınaklar Konusunda :


 1. Yangınlara karşı korunma ve söndürme konusunda . 1. Makine, malzeme ve malların korunması veya yedeklenmesi konularında 1. Gizleme, gömme, yedekleme konularında : 1. Alarm ve irtibat konusunda :
 1. Sağlık ve Sosyal Yardım Konularında :
 1. Diğer servis hizmetlerinde :
 1. Tahliye ve seyrekleştirme konusunda :
 1. Herhangi bir taarruzdan sonra meydana gelecek durum ve ihtiyaca göre karşılıklı yardımlaşma ve işbirliğinde bulunacak bölge ve müesseseler :
 1. Yardımlaşma ve işbirliği protokol ve emirleri

Bu sütunların karşılıklarında, müesseseler arasında yapılabileceği veya alınabileceği barıştan belli olan yardımlaşmalar yazılır ki bunlar faydalanılacak müesseselerce planının diğer ilgili bölümlerinde de belirtilir.

Mesela :
a. Kendi ihtiyacından fazla sığınak yeri varsa yakınındaki diğer bir müessese personelinin faydalandırılması.
b. Bir müesseseye ait mal stoklarının komşu müesseseye ait hassas bölge dışındaki bir depoya taşınabilmesi.


 1. Bir müesseseye ait sirenlerden civardaki müessese veya blok halkının alarm işaretini duymaları.
 1. Bir müessesedeki hastahane veya revirden civardaki halk veya müesseseler personelinin de faydalanabilmeleri, gibi yardım yapma veya alma araç, imkan ve şekilleri tespit ve yazılır.

Buraya; müessesenin civarındaki hangi şehir bölgesi (Kılavuzluk, Başkılavuzluk, korunma bölgesi veya tali bölge gibi) ve hangi müesseselerle, herhangi bir taarruzdan sonra hasıl olacak duruma göre ihtiyacından fazla kuvvet ve imkanları olanların ihtiyacı olanlara yardım ve işbirliğinde bulunacakları yazılır ve bir krokisi eklenir.


Yukarıdaki karşılıklı yardım ve işbirliği hususlarına ait, tüzüğün 31. Maddesi gereğince ilgili müesseseler arasında yapılacak protokolün bir nüshası ile mülki idare amirliklerinin emirleri eklenir.

V. BÖLÜM
Tahliye ve Seyrekleştirme

Genel Bilgiler :
 1. Emir ve direktifler :


 1. Müessesenin tehlikeli veya hassas bölgede bulunduğu :
 1. Taşınacak personel ve aileleri :

 1. Personel miktarı

 2. Personel aileleri miktarı
 1. Taşınacak madde ve malzeme :

 1. Hammaddelerin cinsi ve miktarı

 2. Mamul maddelerin cins ve miktarı

 3. Eşya ve malzemenin cins ve miktarı

 4. Kıymetli ve önemli evrak ve defterlerin cins ve miktarı

Hazırlık İşleri
 1. Boşaltma, yükleme ve hazırlık işleri ile görevli personel

 2. Lüzumlu ambalaj malzemesi cins ve miktarı 1. Personelin nerede toplanacakları


 1. Personel ailelerinin nerede toplanacakları ve bindirilecekleri.
 1. Telaş ve paniği önlemek için alınacak emniyet tedbirleri.

Taşıma İşleri
 1. Emir aldıktan sonra kaç saat sonra taşımaya hazır bulunulabileceği
 1. Taşımanın hangi yol ve araçlarla yapılacağı
 1. Müessesenin mevcut araç miktarı
 1. Kendi araçlarından başka ihtiyaç bulunan araç miktarı
 1. Bu araçların nerelerden ne suretle sağlanabilecekleri

Tahliye veya seyrekleştirmeye esas emir ve direktifler konulur. (Bu konudaki her konudaki yazışmalar değil)


...........................................................................

...........................................................................


Kadın, Erkek, Çocuk ayrı ayrı.

Adları, soyadları ve görevleri ile yazılır.


 1. Mevcut olanlar

 2. Tedariki gerekenler

Eşya ile birlikte gidecekleri müesseselerde, diğerleri ailelerinin toplanma yerlerinde toplanabilirler.


Mahalli Mülkiye Amirliği ve Tahliye Planı ile koordineli olarak tespit edilir.

Cins, miktar ve tonajlarıyla


Cins, miktar ve tonajlarıyla

Mahalli Mülkiye Amirliği ve Tahliye veya seyrekleştirme planı ile koordineli olarak tespit edilir.

 1. Taşımanın bir defada veya kademeli mi yapılacağı? Hangilerinin hangi araçlara yüklenecekleri
 1. Taşımada eşya ile birlikte gidecek personel 1. Yollarda alınacak emniyet tedbirleriYerleştirme: (x)


 1. Müessesenin taşınacağı mevkii veya bina 1. Taşınabilecek binada yerleşme 1. Yerleştirme işlemi ile görevli personel
 1. Müessesenin haberleşme, aydınlatma, ısıtma ve diğer işletme hizmetlerinin ne suretle görüleceği.
 1. Personel ailelerinin yerleştirme işleri. 1. Taşınma ve yerleştirme işleri için tahmini para miktarı ve gerektiğinde bu paranın ne suretle sağlanabileceği.
 1. Yerleşme bölgelerinde alınacak emniyet tedbirleri.

Gerekenler listeler halinde eklenebilir. Kademeli taşınmaların kaçar saatlik aralıklarla kaç kademede yapılacağı belirtilir.


Hangilerinin hangi kademede ve taşıtlarla gidecekleri de gösterilir.

a. Mevki :Seyrekleştirmede müessenin bulunduğu yerden itibaren taşınma yerine kadar basit krokisi ile mesafesi ve taşınma yolu ile birlikte gösterilir.

b. Yerleştirilecek bina :Mümkün olanlarda basit bir krokisi ile
Hangi büro, tesis ve malzemenin hangi yerlere yerleştirilecekleri gibi.
Adları, Soyadları, görevleri.
Haberleşmeden maksat, yerleşme bölgesindeki iç ve dış irtibatlarıyla ilgili muhabere işlerinin düzenlenmesidir.
Bu yerleştirme mahalli mülki idareye aittir. Buraya genel olarak (o mahallede bulunan aileler nezninde veya filan binalarda yerleştirileceklerdir.)şeklinde yazılır.


(x) Kabul bölgelerindeki kendisine yerleştirme yapılacak müesselerde bu kısım (3,4 üncü maddelerdeki bilgileri ihtiva etmek suretiyle ) bu müesseler tarafından tespit ve düzenlenir. Bu taktirde tahliye tabi müesselerde 17’ nci maddelerden sonrakiler yer almaz.


VI. BÖLÜM

 1. Ödenek Durumları :


l. Ödenek Durumları :

 1. Müessesenin ayrı ayrı veya şahıslara ait üniteler halinde ise her ünitenin cari yıl bütçesine veya programına koydukları veya aldıkları ödenek (para) miktarları.

 2. Gelecek seneler için konulması veya istenilmesi düşünülen para miktarları.


II. Hazırlık tesis, tedbir ve araçları : 1. II. Bölüm A. 2 de yazılı sığınak yerleri inşa ve takviyesi

 2. A.2 de yazılı sığınak donatım malzemesi noksanlarının ikmali

 3. II. Bölüm B 1 de yazılı yangın söndürme tesis ve araçlarının ikmali

 4. B. 2 de yazılı ahşap kısımların yanmaz maddelerle boyanma veya değiştirilmesi için gerekli malzeme ve işçilik

 5. C. 2 ye göre alınacak emniyet tedbirleri

 6. C.3 de yazılı yedek makine ve malzemeler

 7. II. Bölüm D – 1, 2, 3, 4, 5 nci maddelerinde yazılı tedbirlerin gerektirdiği malzeme (her madde ayrı ayrı )Yılı : Lira :

Tahmini


Malzeme veya İşin Tutarı

Nev’i : Miktarı : Lira : Kuruş:
........................ .................. ................... ..........
........................ .................. ................... ..........
........................ .................. ................... ..........

........................ .................. ................... ..........

........................ .................. ................... ..........

........................ .................. ................... ..........


........................ .................. ................... ..........

En çok beş yıla bölünmüş olarak her yıl yapılabilecek harcama
Yılı Yılı Yılı Yılı Yılı

200........ 200........ 200........ 200........ 200........


 1. II. Bölümde yazılı gömme tedbirleri 1. II. Bölümde yazılı yedekleme tesisleri

Tahmini Tutarı

Malzeme veya İşinNev’i : Miktarı : Lira : Kuruş:
........................ .................. ................... ..........
........................ .................. ................... ..........

En çok beş yıla bölünmüş olarak her yıl yapılabilecek harcama

Yılı Yılı Yılı Yılı Yılı

200........ 200........ 200........ 200........ 200........III. Sivil Savunma Servisleri araç, gereç ve teçhizatı


 1. Kontrol Merkezi ve Karargah Servisi noksan

malzemenin ikmali ........................ .................. ................... ..........


 1. Emniyet Kılavuz Servisi noksan malzemenin

ikmali ........................ .................. ................... ..........


 1. İtfaiye Servisi noksan malzemenin ikmali ........................ .................. ................... ..........
 1. Kurtarma Servisi noksan malzemenin ikmali ........................ .................. ................... ..........
 1. İlkyardım Servisi noksan malzemenin ikmali ........................ .................. ................... ..........
 1. Sosyal Yardım Servisi noksan malzemenin

ikmali ........................ .................. ................... ..........


 1. Teknik Onarım Servisi noksan malzemenin

ikmali ........................ .................. ................... ..........
IV. Tahliye ve Seyrekleştirme :


 1. Tahliye ve Seyrekleştirme için gerekli

Malzeme ikmali (ambalaj v.s.)
NOT : Bu örnekte gösterilen sütunlar, malzeme veya işin çeşit, miktar

Ve özelliklerine göre çeşitli şekillerde detaylandırılabilir.
Yüklə 102,53 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə