Bibliyografya 10 Âheni mehmed çelebi 10Yüklə 0,78 Mb.
səhifə1/24
tarix17.11.2018
ölçüsü0,78 Mb.
#83296
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

AHDEB 4

Bibliyografya 4

AHDİ 5

Bibliyografya 10ÂHENİ MEHMED ÇELEBİ 10

Bibliyografya 11

AHENK 11

Felsefe Ve İslâm Düşüncesi Alıntı Ahenk 11

Bibliyografya 12

Edebiyat Alıntı Ahenk 12

Ahengi Bozan Durumlar. 13

Bibliyografya 14

Mûsiki Alıntı Ahenk 14

Bibliyografya 22

Hat Alıntı Ahenk 22

Bibliyografya 23

Mimari Alıntı Ahenk 24

Bibliyografya 24

AHFA 25

AHFEŞ 25


Bibliyografya 25

AHFEŞ el-ASGAR 25

Bibliyografya 26

AHFEŞ ed-DIMAŞKİ 26

Bibliyografya 26

AHFEŞ el-EKBER 27

Bibliyografya 27

AHFEŞ el-EVSAT 27

Eserleri. 27

Bibliyografya 28

AHIR 28

AHISKA 28Bibliyografya 29

AHÎ 29


AHİ, BENLİ HASAN 29

Bibliyografya 30

AHİ BABA 30

Bibliyografya 30

AHİ ÇELEBİ, HASANEFENDİZÂDE 30

Bibliyografya 31

AHİ ÇELEBİ, MEHMED 31

Bibliyografya 31

AHİ ÇELEBİ, YÛSUF 32

AHÎ ELVAN CAMİİ 32

Bibliyografya 32

AHİ EVRAN 32

Bibliyografya 33

AHl EVRAN ZAVİYESİ 33

Bibliyografya 35

AHİ ŞERAFEDDİN CAMİİ 35

Bibliyografya 35

AHÎ SERAFEDDİN TÜRBESİ 36

Bibliyografya 36

AHİD 36


Dinler Tarihi. 36

Bibliyografya 37

Tasavvuf Alıntı Ahid 38

Bibliyografya 39

Ahlak Alıntı Ahid 39

Bibliyografya 40

Fıkıh Alıntı Ahid 40

İslâm Tarihî. Alıntı Ahid 40

AHİD SANDIĞI 40

Bibliyografya 41

AHİDNÂME 41

İslâm Tarîhi. 41

bibliyografya 42

Türk Tarihi. 43

1- Şahsın Hukuku 44

II- Diplomatik Misyona Tanınan Haklar 44

III Seyr-i Sefayin ve Ticaret 45

Bibliyografya 47

AHİLİK 47

Bibliyografya 49

AHİR 50

Bibliyografya 50AHİR ZAMAN 50

Bibliyografya 51

AHİRET 52

Ahiret Hayatının Varlığı. 52

Bibliyografya 57

AHÎZADE ABDÜLHALİM EFENDİ 57

Bibliyografya 58

AHİZADE HÜSEYİN EFENDİ 58

Bibliyografya 59

AHÎZADE YÛSUF EFENDİ 59

Bibliyografya 59

AHKAF SÛRESİ 60

Bibliyografya 60

AHKAM 61


Bibliyografya 61

AHKAM DEFTERİ 61

Bibliyografya 62

AHKAM-İ SULTANİYYE 62

AHKÂMÜ’L-KUR'AN 62

Bibliyografya 63

AHKÂMÜ'I-KUR'ÂN 64

Bibliyografya 64

AHKÂMÜ'I-KUR'ÂN 64

Bibliyografya 65

AHKÂMÜI-KUR'AN 65

Bibliyografya 65

AHKAMÜ’I-KUR'AN 65

Bibliyografya 66

AHKÂMÜI-KUR'AN 66

Bibliyografya 67

el-AHKÂMÜ’s-SULTANİYYE 67

Bibliyografya 68

el-AHKAMÜ's-SULTANİYYE 68

Bibliyografya 69

el-AHKAMÜ’s-SULTANİYYE 69

Bibliyografya 70

el-AHKÂMÜ'ş-ŞER'İYYE FİI-AHVALİ'ş-ŞAHSİYYE 70

Bibliyografya 71AHDEB

İbrâhîm b. Alî et-Trablusî (ö.1308/1891) Lübnanlı âlim, şair yazar. “Kanbur” anlamındaki el-Ahdeb laka­bını hangi sebepten dolayı aldığı bilin­memektedir. Hz. Hüseyin'in soyundan olup 1242 (1826) yılında Trablusşam'da

doğdu. Memleketinde dil. edebiyat ve İslâmf ilimler alanında tahsil gördü, özellikle fıkıh ve edebiyatta ihtisas sahi­bi oldu; ayrıca şiir yazdı. İstanbul ve Mı­sır'ı ziyaret ederek devrin meşhur âlimleriyle görüştü. Lübnan'da Şûfin böl­gesi valisinin şer'î işler danışmanı oldu. 1853te hıristiyan-Dürzî çatşması patlak verince Trablus'a döndü. Bir yıl sonra Beyrut'a davet edilerek önce şer'î mah­keme nâibliğine, sonra da aynı mah­kemenin başkâtipliğine tayin edildi. Bu görevini aralıksız otuz yıl sürdürdü. Bu müddet zarfında Şemerâtü'I-fünûn gazetesinde yazılar yazdı. Daha sonra Bey­rut Maarif Meclisi üyesi seçildi. Başta Fransa ve İngiltere olmak üzere, o gü­nün güçlü devletleri, Araplar'ın Osmanlı Devletinden ayrılması için büyük gay­retler sarfediyor ve bu alandaki faaliyet­lerini özellikle değişik mezheplere bağlı hıristiyan halkın bulunduğu Suriye ve Lübnan'da yoğunlaştınyorlardı. Ahdeb böyle bir ortamda Osmanlı hilâfetine sonuna kadar bağlı kaldı ve muhaliflere karşı mücadele verdi. 4 Mart 1891'de Beyrut'ta vefat etti ve Bâşûre Mezarlığı'na defnedildi.

Hanefî fıkhındaki derin bilgisiyle tanı­nan, nazımda ve nesirde üstün bir ka­biliyete sahip olan Ahdeb'in on beş ka­dar eserinin hepsi dil, edebiyat, tarih ve ahiâk alanlarındadır. Başlıca eserleri şunlardır:1- Ferâ'idü'l-le'âl fî {nazmi) Mecma'il-emşâl. Ahdeb bu eserinde. Meydâni’nin Mecmacu'l-emşâl adlı ese­rindeki darbımeselleri altı bin beyit ha­linde nazmederek bunların ilk defa kim tarafından söylendiğini ve ne anlama geldiklerini açıklamıştır. Eser iki cilt ha­linde basılmıştır. 1

2- Keşfü'i-me'ânî ve'1-beyân can Resâ’ili Bedî-cizzamân. Bedîüzzaman el-Hemedânf-nin Resa'ıTinin şerhidir. 2

3- Tafşîlü'l-yâküt ve'l-mercân fî icmali târihi devleti Benî Osmân. 144 sayfalık muhtasar bir Osman­lı tarihidir. 3

4- Tafşilü'1-li’lü ve'1-mercân lî fuşûli'l-hikem ve'I-beyân. Hikmet, edebiyat ve çeşitli öğüt­lerden oluşan eser iki yüz elli fasıldan meydana gelmiştir. 4

5- Ma-kâmât Harîrî'nin Makamat'ı tarzındaki seksen makâme'den ibarettir. 5

6- Ferâ’idü'l-etvâk fî ecyâdi mehâsini'I-ahlâk. Zemahşeri'nin Makhmât'ı tarzında nazım ve nesir olarak ya­zılmış yüz makâmeyi ihtiva eder. 6

7- en-Nefhu'1-miskî fi'ş-şi'ri'l-Beyrûtî. Seksen bin beyit kadar oldu­ğu tahmin edilen şiirlerinden bir kısmı­nı ihtiva eden bir divandır. 7

8- Te’hîlü'l-ğarîb. İbn Hicce el-Hamevi-nin muhâdarat'a dair Şemerâtü'1-evrâk adlı eserinin zeyli olup onunla bir­likte basılmıştır. 8

9- Red-dü's-Sehm cani't-taşvîb ve ib'âdühû can merma's-savâb bi't-takrib. Saîd eş-Şertûnfnin es-Sehmü'ş-şâ'ib adlı ese­rine reddiyedir. 9

10- Keşfü'1-ereb can sırri'1-edeb 10

11- Tuhfetü'r-rüşdiyye fî culûmi'l-Arabiyye 11

12- Veşyü'l-yerâa fî ulûmi'l-belâğa ve'1-berâa 12

Bibliyografya1- C. Zeydan. Meşâhîrüş-şark, Kahire 1902.

2- C. Zeydan. Adâb (nşr Şevki Dayf). Kahire 1957.

3- Philip Dî Tarrâzî. Târihu'ş-şahâ-Feti't-'Arabiyve, Beyrut 1913.

4- Hediyyetü'i'âriftn, I, 45.

5- Serkîs. Mu'cem, I, 366.

6- Brockelmann. GAL Suppl, II, 760.

7- Kehhâle. Mu'cemü'l-mü'elfîn, Dımaşk 1376-80/1957-61.

8- Ziriklî, el-A'lâm (nşr Züheyr Fethullah), Beyrut 1984.

9- Abdullah Habib Nevfel. Terâcimü 'ulemâ'i Tarâblus ve üdebâ't-hâ, Trablus 1984.

10- Ed.. “İbrahim Ahdab”, El2(İng). III, 991-992. 13


Yüklə 0,78 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə