Biologiya (Bios – canlı,logos-elm)canlı təbiətYüklə 445 b.
tarix16.06.2018
ölçüsü445 b.
#53853Biologiya (Bios – canlı,logos-elm)canlı təbiət

 • Biologiya (Bios – canlı,logos-elm)canlı təbiət

 • haqqında elmdir.Hal-hazırda Yer üzərində mövcud olan və məhv

 • olmuş külli miqdarda növ müxtəlifliyi,onların quruluşu və

 • funksiyası,mənşəyi,çoxalması və inkişafı,canlı və cansız təbiətlə əlaqəsini

 • öyrənir.Biologiya həyata xas olan ümumi və xüsusi qanunauyğunluqları

 • müəyyəm edir.Biologiyanın çoxlu bölmələrinin olmasına

 • baxmayaraq,qanunauyğunluqlar,əsasən,ümumi biologiya tərəfindən tədqiq

 • edilir.Ümumi biologiya özündə, əsasən,Yer üzərində həyatın əmələ gəlməsi

 • haqqında nəzəriyyəni,Hüceyrə haqqında nəzəriyyəni,molekulyar

 • biologiyanı,insan haqqında nəzəriyyəni,ekologiyanı,genetikanı,biosfer

 • haqqında nəzəriyyəni,təkamül nəzəriyyəsini orqanizmin individual

 • inkişafını öyrənir.İlk dəfə canlı təbiətin bütövlükdə öyrənilməsi cəhdləri

 • İlk dəfə canlı təbiətin bütövlükdə öyrənilməsi cəhdləri

 • antiq həkim və filosoflar tərəfindən edilmişdir(Hipokrat,

 • Qalen,Teofrast,Aristotel).Məhz onların əməyi intibah

 • dövründə davam etdiriləcək botanika,zoologiya,anatomiya,

 • fiziologiya elimlərinin əsasını qoydu.

 • Mikraskopun kəşfi biologiyanın sərhədlərini mikroaləmə

 • qədər genişləndirdi.

 • Mikroskopun kəşfi ilə zoologiyada yeni aləm,birhüceyrə-

 • lilər və ya ibtidailər (Protozoa) aləmi,botanikada isə

 • birhüceyrəli yosunları müşahidə etmək mümkün oldu.

 • Həmçinin bakteriyaları və virusları müşahidə etmək

 • mümkün oldu.Beləliklə hüceyrə kəşf olundu(1556,Robert

 • Huk)

Botanika-biologiyanın mühüm tərkib hissəsi olub,müs-

 • Botanika-biologiyanın mühüm tərkib hissəsi olub,müs-

 • təqil bir elm kimi bitkilərin quruluşunu,təbiətdə yayılmasını,

 • həyat tərzini,çoxalmasını,inkişafını,mənşəyini və s. tədqiq

 • edir.Biologiya elmləri sisteminə daxildir.Botanikanın əsas

 • bölmələri:sistematika (bitkiləri qohumluq baxımından qrup-

 • laşdırır və tarixini öyrənir),morfologiya (xarici görünüşü

 • öyrənir),anatomiya (daxili quruluşunu öyrənir),embriologiya

 • (mayalanma və rüşeym imkişafını öyrənir),biokimya (kim-

 • yəvi maddələr və kimyəvi prosesləri öyrənir) və s.

Anatomiya-orqanizmin orqanların,toxumaların,hüceyrə-

 • Anatomiya-orqanizmin orqanların,toxumaların,hüceyrə-

 • lərinin quruluşunu və formasını öyrənən elm.Anatomiya

 • sözü yunanca “anatemno” sözündəndir və mənası “yarı-

 • ram” deməkdir.Heyvanlar ilə əlaqədar heyvan anatomiyası

 • (zootomy) bitkilərlə əlaqədar bitki anatomiyası (phyto-

 • nomy) deyilir ki,iki alt budağa bölünür.Bu bilik budaqların-

 • dan biri insan anatomiyasıdır ki,insanın orqanlarının necə

 • düzülməsini və onların insan həyatındakı funksiyasını öy-

 • rənir.Mikologiya göbələkləri,onların biokimyəvi və genetik

 • Mikologiya göbələkləri,onların biokimyəvi və genetik

 • xüsusiyyətlərini,təsnifatını,insanların həyatındakı rolunu,

 • insanlar üçün toksigenlik və yoluxma təhlükələrini və

 • onların insanlar üçün tibbi,qida və enterogenlər kimi

 • əhəmiyyətini öyrənən biologiyanın bir sahəsidir.Uzun

 • müddət göbələklər bitkilər aləminə aid edildiyinə görə

 • mikologiya biologiyanın müstəqil bölməsi kimi yox,

 • botanika elmlərinə aid edilirdi.Bu baxımdan hazırda da

 • botanika üçün xarakterik olan elmi ənənələr mikalogiyada

 • da gözlənilir.Bakteriologiya(yun. bakterion - çubuq) – bakteriyaları

 • Bakteriologiya(yun. bakterion - çubuq) – bakteriyaları

 • öyrənən elm.Virusologiya- virusları tədqiq edən biologiyanın sahə-

 • Virusologiya- virusları tədqiq edən biologiyanın sahə-

 • sidir.Virusologiya sözünün mənası latınca “virus” – zəhər

 • deməkdir.Morfologiya yunanca morphe – forma və logos – təlim.

 • Morfologiya yunanca morphe – forma və logos – təlim.

 • Morfologiya orqanizmlərin xarici görünüşünü öyrənir.

Biofizika və ya bioloji fizika - fizika elminin metod və

 • Biofizika və ya bioloji fizika - fizika elminin metod və

 • yanaşmalarını istifadə edərək canlıları öyrənən elm.

 • Canlı təbiəti bütün aspektlərdə,molekul və hüceyrədən

 • başlayaraq biosferədək bütün təbəqələrdə öyrənir.

 • Bioloji sistemlərin müxtəlif səviyyələrində gedən fiziki

 • faktorlar haqqında elmdir.Biofizika canlılarda olan fiziki

 • mexanizmlərlə bioloji xüsusiyyətlər arasında olan əlaqəni

 • də öyrənir.

Ekologiya –canlı və cansız təbiətin qarşılıqlı

 • Ekologiya –canlı və cansız təbiətin qarşılıqlı

 • münasibətini öyrənən elmdir.Ekologiya orqanizm-

 • lərin bir-biri və xarici mühit amilləri ilə qarşılıqlı

 • əlaqələrini,onların yaşayış tərzində,inkişafında,

 • çoxalmasında həmin amillərin rolunu,təbiətin (hava,

 • su,torpaq,heyvan və bitki aləmi,faydalı qazıntıları

 • və s.) mühafizəsini,təbii sərvətlərdən istifadə

 • olunmasının qanunauyğunluqlarını,ekosistemləri,

 • onların əlaqəsini,təbiətin dialektikasını öyrədir.Bioloji təsnifat – canlı orqanizmlərin təsnifat

 • Bioloji təsnifat – canlı orqanizmlərin təsnifat

 • prinsiplərinin işlənib hazırlanması və sistemin

 • qurulması üçün bu prinsiplərin praktik olaraq tətbiq

 • edilməsi məsələsi daxil olan elmi intizamdır.Burada

 • təsnifat dedikdə sistemə daxil olan bütün mövcud

 • olan və ölmüş orqanizmlərin təsvir olunması başa

 • düşülür.Bəşəriyyətin müasir yaşayışını ekologiyasız

 • Bəşəriyyətin müasir yaşayışını ekologiyasız

 • təsəvvür etmək mümkün deyil.Yazmağı,oxumağı,

 • saymağı bilmədən yaşamaq nə qədər çətindirsə,

 • ekologiyanın əsaslarını öyrənmədən yaşamaq da

 • bir o qədər çətindir.Ətraf mühit deyərkən – insanları

 • əhatə edən,onlarla qarşılıqlı əlaqədə olan günəş

 • şüaları,su,torpaq,hava və canlılar,antropogen

 • maddələr,əşyalar və qurğular nəzərdə tutulur.

 • Alimlər ətraf mühiti təbii və süni mühit olmaqla iki

 • yerə ayırırlar.İnsanların həmişə asılı olduğu mühit

 • təbiidir.Süni mühit isə cəmiyyətin inkişafı ilə

 • əlaqədar insanların fəaliyyəti nəticəsində

 • yaradılmışdır.


Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə