Brevmall för lulYüklə 26,78 Kb.
tarix01.08.2018
ölçüsü26,78 Kb.
#65298
2017-12-11

Minnesanteckningar tjänstemannaledning hälsa, stöd, vård och omsorg 1 december 2017
Deltagande

Åsa Himmelsköld, Region Uppsala, Regionkontoret

Lena Dahlman, Region Uppsala, Hälsa- och habilitering

Eva Telne, Region Uppsala, Lasarettet i Enköping

Margareta Öhrvall, Region Uppsala, Akademiska sjukhuset

Åsa Dahlen, Region Uppsala, Regionkontoret

Hans Åhnberg, Knivsta kommun, Utbildningskontoret

Elenor Hedberg Knivsta kommun, Vård- och omsorg

Håkan Dahlqvist, Östhammars kommun, Socialförvaltningen

Irene Hansson Enköpings kommun, Vård- och omsorg

Susanne Söderberg, Uppsala kommun, kommunledning

Tomas Brandell, Håbo kommun, Socialförvaltningen

Elisabet Kantor, Enköpings kommun, Socialförvaltningen

Ulrika Hjerpe, Älvkarleby kommun, Utbildning- och omsorg

Åsa Johansson, Heby kommun, Vård- och omsorg
Förhinder

Helena Carlsson, Tierps kommun, Vård- och omsorg

Randi Graungaard, Tierps kommun, Socialförvaltningen

Mats Ståhl Elgström Knivsta kommun, Socialförvaltningen

Torun Hall, Region Uppsala, Primärvården
Inbjudna

Birgitta Ekholm Lejman, Region Uppsala, punkt 2, 3, 4

Göran Stiernstedt Region Uppsala, punkt 4b

Ann-Charlott Norman Region Uppsala, punkt 4b 1. Inledning 1. Fortsättning tema – barn och ungas hälsa

Hans Åhnberg, Knivsta kommun och Birgitta Ekholm Lejman återkopplar från HSVO 6 oktober samt samråd HSVO. Återkoppling av resultat, betydelse för länet samt hur vi på ett strukturerat sätt kan gå vidare. Dokumentation bifogas minnesanteckningarna. TML HSVO reflekterade kring specifika frågeställningar och gruppernas synpunkter inlämnades till Hans och Birgitta.
TML HSVO beslutar ge Hans och Birgitta i uppdrag om kort återkoppling till 1 februari.


 1. Samverkansstrukturen och samverkansprocesser

 1. Lägesrapport om regionala utvecklingsgrupper.

En samordnare/målgrupp utses och finansieras av Region Uppsala (del av tjänst). För målgrupp barn och unga är Birgitta Ekholm Lejman utsedd som samordnare. Samordnare för vuxna och äldre utses framöver efter samråd med HSVO AU.


Tjänstemannaledningen noterar att arbetsgruppen som tog fram förslag till struktur för regionala utvecklingsgrupper även fick i uppdrag att ta fram en översikt som beskriver de olika grupperingarna inklusive se över gruppernas uppdrag. 1. Regional samverkansstruktur inom området hälsa- stöd- vård och omsorg – centrum för funktionshinder


TML HSVO beslutar enligt förslaget att centrum för funktionshinder ombildas och efterfrågar formell och bred representation från kommunerna i länet och Region Uppsala. Centrum för funktionshinder samordnas som en arbetsgrupp till tjänstemannaledningen Hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO). 1. Närvårdsstrategin – nulägesrapport


TML HSVO beslutar att skicka ut senaste version av närvårdsstrategin till TML HSVO. Även Region Uppsalas missiv skickas ut som ett exempel. Representanterna i TML HSVO får i uppdrag att säkerställa att strategin går upp för beslut inom respektive organisation.

 1. Prioriterade sakfrågor

 1. Barn med behov av assistans och egenvård

Åsa Himmelsköld och Susanne Söderberg informerar om nuläget kring barn med behov av assistans och egenvård samt förslag till överenskommelse. Dokumentation bifogas minnesanteckningarna.


Under mötet framförs några synpunkter avseende förtydligande av målgrupp barn i ingressen samt att ändra utryck personlig assistent till personal. Ny version skickas ut.
TML HSVO beslutar ge redaktionsrådet med adjungerade funktioner från nuvarande arbetsgrupp i uppdrag att utifrån framtagen arbetsprocess ta fram nya rutiner. Susanne Söderberg är kontaktperson från TML.


 1. Effektiv och nära vård – Fokus hälsouppdraget och de skörare grupperna

Göran Stiernstedt och Ann-Charlott Norman informerar om nuläget och vad som hänt sen sist. Frågeställningar som diskuterades handlade framförallt om hur vi kan stärka det förebyggande och hälsofrämjande. Dokumentation bifogas minnesanteckningarna.

 1. Lag om samverkan vid utskrivning från slutenvård – lägesrapport och ställningstagande kring överenskommelse om uppföljning

Lena Dahlman informerar om nuläge. Region Uppsala och kommunerna följer lagens förslag om ekonomisk reglering (möjligt enligt lagstiftningen att komma överens om annan modell). Förslag om modell för analys och uppföljning pågår och TML HSVO föreslås fatta beslut om förslag till regional uppföljningsmodell med fokus på utskrivningsprocess 1 februari 2018. Efter styrgruppsmötet den 9 januari skickar projektledare ut underlag till TML.
 1. Ekonomi, lagstiftning och avtal/riktlinjer som fastställs i samverkan
 1. Revidering av överenskommelse gällande samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning – förslag om förlängning av giltighetstid


TML HSVO beslutar förlänga överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning till den 1 mars 2018.


 1. Nuläge samordningssjuksköterska – arbetsuppgifter kring gemensam utvärdering och utbildning kring SÄBO

Susanne Söderberg informerar om de SÄBO-uppdrag som nuvarande samordningssjuksköterska utför, dvs utvärdering av samverkan vid särskilda boenden samt regionala utbildningsinsatser/årligt seminarium.


TML HSVO anser uppdragen som viktiga och angelägna. Eventuellt behöver vissa av de administrativa arbetsuppgifterna inte utföras av sjuksköterska.
TML HSVO vill fortsätta med de gemensamma uppdragen och beslutar tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram konkret förslag på hur utbildning och ev behov av utvärdering ska ske. Lena Sjöberg utses som sammankallande och i gruppen ingår bl.a. Robert Sarkadi samt representanter från Enköpings och Älvkarleby kommuner. Kommunala representanter återkopplas direkt till Susanne Söderberg. Uppdraget återrapporteras TML HSVO 1 februari 2018.


 1. Begäran om utbyte av läkarintyg för ansökning av parkeringstillstånd

Region Uppsala använder inte SKL:s mall vilket efterfrågas av Uppsala och Enköpings kommun. Övriga kommuner känner inte till problemet.
TML HSVO beslutar att ge Inge Bruce, chefsläkare Region Uppsala, i uppdrag att fortsätta utreda frågan och eventuella konsekvenser vid byte av mall. Uppdraget återkopplas vid behov till TML HSVO 1 februari.


 1. Samverkan anpassad friskvård


TML HSVO beslutar i enlighet med förslaget att ge centrum för funktionshinder i uppdrag att titta vidare på frågan och återkomma till TML HSVO april 2018.


 1. Återkoppling och beredning politik
 1. Beredning Samrådet hälsa, stöd, vård och omsorg

Åsa Himmelsköld återkopplar från sista samrådet HSVO.TML HSVO lyfter eventuella konsekvenser avseende deltagande pga av att det finns fler arenor för samverkan. Idag finns det lokala styrgrupper, regionalt samråd, nämnden för kunskapsstyrning för olika samverkansfrågor. Samrådet HSVO sammanträder vårtermin 2018 den 16 februari kl 9-12 samt 25 maj 9-12. Tema 16 februari är personcentrerad vård, stöd och omsorg.


TMLHSVO beslutar ge HSVO AU i uppdrag att arbeta vidare med de uppdrag som gavs av samrådet: sammanfatta dagens diskussioner samt ge förslag på områden att arbeta vidare med samt se över och ge förslag till hur vi kan skapa ett gemensamt forum för dialog med unga knutna till samrådet HSVO 1. Nämnden för kunskapsstyrning

Vid senaste sammanträdet diskuterades avtal och reglemente, budget för utveckling av prioriterade frågor, målbild nära och effektiv vård 2030 utifrån ett kunskapsperspektiv samt Ester-konferens. Lena D skickar länk med information om konferensen.


På nästa möte den 16 februari kommer följande frågor upp på agendan: info om kunskapsläget avseende hemsjukvård och spelmissbruk, uppdrag för, info om nya närvårdsförvaltningen, 1. Avrundning, övriga frågor och nästa möte

 

 1. Övrig fråga – representation länsgemensam arbetsgrupp för nationella satsningen psykisk hälsa. En representant för TML HSVO är önskvärt i den länsgemensamma arbetsgruppen för att säkerställa kännedom och kunskap om det arbete som bedrivs inom ramen för satsningen. Susanne Söderberg föreslås delta och TML HSVO har inga invändningar mot detta.
 1. Övrig fråga – arbetssätt som modell för barn och unga med psykisk problematik. Det finns en ambition att applicera det arbetssätt som vi haft i frågan om assistans och egenvård på målgrupp barn/unga med svår psykiatrisk problematik. Elisabet K, Håkan D och Margareta Ö mfl bereder frågan.
 1. Mötestider 2018 TML HSVO
Datum

Tema

1 februari

Personcentrerad vård, stöd och omsorg:

 • Exempel på arenor för brukarmedverkan, arvoderad brukarmedverkan (delaktighetsmodellen, exempel

Information om slutrapport av projekt åtgärder för en optimerad rehabiliteringsprocess

 • Forum dialog med ungdomar

Barn och unga steg 3 – hur jobbar vi vidare samt med inspel om nytt utvecklingsområde om samverkan kring barn med komplex psykiatrisk problematik.


Hur organisera FOU och dess uppdrag, kopplat till nationell och sjukvårdsregional nivå och samtidigt värna IFO – Elisabet K och Håkan D. Ev även kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård om vi hinner.15 mars (9-12)
24 april (9-12)

1 juni


Regionkontoret

Storgatan 27 Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024

www.regionuppsala.seYüklə 26,78 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə