Canoanele sinodului 1 ŞI 2Yüklə 77,03 Kb.
tarix17.08.2018
ölçüsü77,03 Kb.
#71988_________________________CANOANELE SINODULUI 1 ŞI 2________________________


PROLEGOMENA

DESPRE CEL CE SE ZICE ÎNTÂIUL ŞI AL DOILEA SINOD
Sinodul (soborul) acesta se numeşte aşa de Zonara, de Valsamon, de Vlastar, şi de alţii. Sfântul şi marele întâiul şi al doilea sinod, cel în Constantinopol adunat în preacinstita Biserică a Sfinţilor Apostoli. S-a adunat însă acesta în timpul împăratului Mihail fiul lui Teofil, şi a Cezarului Varda unchiului lui după maică în anul 861. Iar Părinţi au fost la acesta trei sute optsprezece, dintre care covârşitor era preasfinţitul Fotie al Constantinopolului, care decurând atunci după ce s-a izgonit dumnezeiescul Ignatie la Mitilini, a fost înălţat cu sila şi fără de voie de Cesarul Varda la scaunul Constantinopolului. Şi locţiitorii lui papa Nicolae, Rodoald al Portului, şi Zaharia al Anagniei, care era atunci în Constantinopol trimişi împotriva iconomahilor (luptătorilor de Icoane).252 Iar pricina pentru care se numeşte întâiul şi al doilea, este după Zonara, Valasmon, Vlastar, şi Milie (faţa 920 al tomului a 2-a a sinodicalelor) aceasta: S-au făcut întâia adunare a sinodului acestuia253, şi după ce cei ortodocşi au vorbit cu cei eterodocşi (de străină slăvire, poate aceştia să fi fost rămăşiţele ce ar fi rămas dintre iconomahi, precum am zis) şi au învins ortodocşii, iar cei eterodocşi s-au învins, s-au hotărât a se scrie câte s-au vorbit în sinod, ca să rămână adevărate şi sigure. Iar ereticii nesuferind a se scrie acestea, pentru ca să nu se arate că s-au biruit, şi prin urmare ca să nu se izgonească din biserica şi adunarea credincioşilor, atât tulburare şi război au făcut, încât şi cuţite au scos, şi ucideri au făcut. Şi cu un chip ca acesta s-a stricat adunarea cea întâi, fără a se face vreo înscrisă hotărâre şi ispravă (rezultat). Iar după trecere de timp, iarăşi s-a făcut a doua adunare a acestuiaşi sinod, şi iarăşi vorbire s-a făcut a celor ortodocşi cu ereticii pentru aceleaşi. Şi atunci s-au scris dogmele cele vorbite pentru credinţă. Drept aceea pentru aceasta sinodul acesta, unul fiind chiar şi cu adevărat, întâi şi al doilea s-a numit pentru întâmplarea întâi şi a doua a lui adunare. Iar întru a doua adunare a lui s-au dat şi aceste 17 canoane ale lui, de nevoie fiind la buna împodobire şi starea Bisericii, care se adeveresc şi se întăresc şi de nomocanonul lui Fotie, şi de tâlcuitorii canoanelor, şi de toată Biserica. Însemnează însă că în oarecare codici manuscrise 30 de canoane se află în numele acestui sinod numite. Dar noi numai pe cele cunoscute de Biserică, şi de tâlcuitori tâlcuite le-am tâlcuit, iar pe celelalte ca necunoscute Bisericii le-am lăsat. Şi s-a rânduit mai întâi sinodul acesta de către toţi tâlcuitorii, decât celelalte localnice sinoade ce s-au făcut mai înainte de acesta, sau pentru că a stătut mare şi mai de mulţi Părinţi decât acelea, sau mai bine pentru că îndată a urmat după cel al 7-lea ecumenic sinod, şi după ani, şi pentru că s-au adunat împotriva aceloraşi iconomahi, împotriva cărora şi acel al 7-lea s-au fost adunat, şi după oarecare chip cu aceasta acesta s-a făcut îndeplinirea aceluia.
CELE 17 CANOANE ALE SINODULUI CELUI ÎN BISERICA

SFINŢILOR APOSTOLI ADUNAT CE SE ZICE 1 ŞI AL 2-LEA TÂLCUITE
CANONUL 1

Zidirea monastirilor, lucru aşa de respectat şi cinstit şi de fericiţii şi cuvioşii Părinţii noştri din vechi bine socotit, astăzi se vede rău făcându-se. Că oarecare punând nume de monastire averilor sale, şi făgăduindu-se că lui Dumnezeu afierosesc pe ele, domni pe sineşi ale celor afierosite se înscriu şi cu singură numirea socotesc meşteşugind a amăgi pe Dumnezeu. Că aceeaşi stăpânire şi după afierosire, nu se ruşinează a o răpi, pe care mai înainte nu se opreau a o avea. Şi atâta preocupare fac lucrului, încât multe din cele afierosite de însuşi cei ce le-au afierosit se văd vânzându-se, mirare şi urâciune pricinuind celor ce le văd. Şi nu numai căinţă nu le este lor pentru cele odată afierosite lui Dumnezeu, că îşi slobod loruşi stăpânire, ci şi altora pe aceasta fără sfială o dau. Deci pentru acestea a hotărât sfântul sinod, nimănui a fi iertat să zidească monastire, fără de socotinţa şi sfatul episcopului. Acela însă stăruind şi dând voie, şi îndatorita rugăciune săvârşind precum de cei din vechi cu iubire de Dumnezeu s-a legiut, să zidească adică monastire, şi cu toate cele potrivite ei întru aceeaşi brevie (codică) să se scrie, şi în arhivele cele episcopeşti să se păstreze, nicidecum având voie cel ce le-a afierosit, fără de socotinţa episcopului, a se aşeza pe sineşi egumen, sau în locul său, a pune pe altul. Că dacă cele ce cineva dăruieşte unui om, peste acestea nu poate a fi stăpân, cum se va lăsa să răpească stăpânirea acestora, care cineva lui Dumnezeu le consfinţeşte şi le afieroseşte?

[Sinod 4, can. 4, 24; Sinod 6, can. 49; Sinod 7, can. 12, 13, 17, 19; Chiril, can. 2]
TÂLCUIRE

Fiindcă unii zidind monastiri şi afierosind lucrurile lor la ele, iarăşi după afierosire nu numai le stăpâneau şi le vindeau, ci şi pe alţii puneau stăpânitori peste ele, pentru aceasta canonul acesta rânduieşte ca fiecare monastire să se zidească cu voia şi ştirea arhiereului celui localnic, care să săvârşească şi obişnuita rugăciune, când se pune temelia. Şi să se scrie în brebie (codică) atât monastirea cea din nou zidită, cât şi toate lucrurile şi averile cele afierosite ei, sau de cel ce o a zidit, sau de alţi creştini, şi această brevie să se păzească cu singuranţie în episcopie sau mitropolie. Pentru a nu putea de aici înainte cel ce le-a afierosit a reşlui ceva dintr-însele, şi atât de înstrăinat să fie de ea ctitorul şi afierositorul, încât nici el să se facă egumen al ei fără de voia episcopului, nici pe altul a aşeza într-însa, ca cum aceasta ar fi însuşită lui.254 Fiindcă dacă peste acelea ce dăruieşte cineva omului nu mai poate a porunci mai mult, cum acela pe cele afierosite odată lui Dumnezeu, poate a le stăpâni iarăşi? Unul ca acesta se socoteşte ca un fur de cele sfinte, şi osândei lui Anania şi Safira se supune.


CANONUL 2

Fiindcă unii se formăluiesc a se îmbrăca cu viaţa monahicească, nu ca să slujească lui Dumnezeu cu curăţenie ci cu cucernicia chipului să dobândească nume de evlavie, şi de aici să afle îmbelşugată dobândire îndulcirilor sale, şi numai lepădarea părului făcându-o în casele lor locuiesc şi nici o urmare sau aşezare a monahilor împlinind, au hotărât sfântul sinod, ca nimeni să se învrednicească monahiceştei schime, fără de fiinţa de faţă a celui îndator a-l primi pe el întru supunere şi întru povăţuirea cea asupră-şi, şi care să făgăduiască purtare de grijă, pentru mântuirea sufletului lui. Bărbat fiind adică iubitor de Dumnezeu, şi proiestos de monastire, şi îndestulat a mântui suflet adus de curând la Hristos. Iar de se va vădi vreunul tunzând pe oarecare fără de fiinţa de faţă a povăţuitorului celui îndatorit a-l lua pe el sub ascultare, acesta caterisirii să se supună, ca un nesupus canoanelor şi stricător al monahiceştii bune rânduieli. Iar cel ce fără cuvânt şi fără rânduială s-a tuns, să se dea în ascultarea şi în monastirea ce localnicul episcop va socoti. Că tunderile cele fără judecată şi greşite, şi pe schima cea monahicească o necinstesc, şi numele lui Hristos au făcut a se huli.
TÂLCUIRE

Unii vrând ca să-i evlavisească lumea (sau şi pentru vreo boală oarecare, sau de întristare îndemnându-se) cu făţărnicie se călugăresc, apoi iarăşi şed ca mai înainte în casele lor în lume fără a păzi vreo rânduială şi canon călugăresc, această neorânduială oprindu-o sfântul sinod rânduieşte, ca nici un preot sau şi arhiereu să nu tundă călugăr fără a fi de faţă stareţ şi nănaş duhovnicesc, care are a primi purtare de grijă a sufleteştii mântuirii lui, care să fie om iubitor de Dumnezeu şi proestos de monastire, şi de ajuns întru a iconomisi către mântuire pe cei de curând şi începători monahi. Iar de ar face cineva aceasta (ce opreşte canonul) să se caterisească ca un călcător de canoane, şi acel tuns fără stareţ, să se bage întru altă monastire în care va socoti episcopul, spre ascultare şi supunere. Căci de acest fel de necuviinţă nu numai chipul cel preacinstit al monahilor s-a necinstit, ci şi pe cei necredincioşi îi fac să hulească numele lui Hristos, văzându-i pe monahi vieţuind fără rânduială şi nebăgare de seamă.255 Şi vezi, că, şi cel ce a apucat a se călugări fără de stareţ primitor, nu mai poate a lepăda chipul, ci purtându-l se dă în ascultarea altei monastiri. Vezi şi subînsemnarea canonului 21 al sinodului 7.


CANONUL 3

Şi aceasta rău făcându-se, iar cu mult mai rău, dându-se trecerii cu vederea şi lenevirii, s-a judecat a dobândi îndreptare. Că dacă fiind vreunul proiestos de monastire, pe monahii cei rânduiţi sub dânsul fugând ei, nu i-ar căuta cu multă silinţă, sau aflându-i, nu-i va lua la sine, şi nu s-ar nevoi a-i câştiga şi a-i însănătoşi cu potrivita şi cuviincioasa doftorie a greşalei, aceasta a hotărât sfântul sinod, să se supună aforisirii. Că dacă cel ce i s-au încredinţat purtare de grijă a dobitoacelor celor necuvântătoare, neîngrijindu-se de turmă, nu se lasă necertat, acela căruia i s-a încredinţat păstoreasca începătorie a oilor lui Hristos, văzând mântuirea lor cu trândăvia şi lenevirea, cum nu va lua pedeapsa îndrăznirii? Iar nesupunându-se monahul fiind chemat înapoi, de către episcopul se va aforisi.

[Sinod 4, can. 4; Sinod 7, can. 19, 21; Cartagina, can. 88]
TÂLCUIRE

Opreşte canonul acesta de a fugi monahul din monastirea sa la alta, sau a se rătăci încoace şi încolo. Iar dacă oarecare fără rânduială vor face aceasta, pe egumenul monastirii îl supune certării, de nu-i va căuta cu multă silinţă, şi după ce-i va găsi, de nu se va nevoi a-i întoarce înapoi şi a vindeca pe fiecare, după sufleteasca boală ce are. Căci, dacă cel ce naşte şi păzeşte necuvântătoarele dobitoace, se pedepseşte de se va lenevi şi nu va purta grijă de ele, cu mult mai vârtos se va pedepsi păscătorul oilor lui Hristos, cel ce din lenevire vinde mântuirea lor, pe care Hristos i-a răscumpărat cu sângele Său. Iar dacă căutat fiind monahul şi rugat de a se întoarce s-ar arăta nesupus, se aforiseşte de arhiereu.


CANONUL 4

În multe chipuri vicleanul sau nevoit cu ocară a bate cinstea monahiceştii schime, şi a aflat ajutor spre aceasta în timpul eresului celui mai dinainte. Că monahii lăsându-şi monastirile lor de sila eresului, unii adică la altele, iar alţii în casele bărbaţilor celor lumeşti cădeau. Dar însă, ceea ce de dânşii pentru buna cinstire de Dumnezeu atunci se făcea îi arăta fericiţi, iar în nărav dobitocesc căzând îi făcea de râs. Că acum pretutindeni buna cinstire întinzându-se, şi de sminteli Biserica izbăvindu-se, încă oarecare din monastire ducându-se şi ca un râu cu anevoie oprit, încoace şi încolo învârtindu-se şi strămutându-se, de multă nepodoabă umplu monastirile, şi întru sineşi multă neorânduială îşi adună, şi cinstea supunerii o rup şi o strică, şi pe nestatornicia pornirii acestora şi pe nesupunere sfântul sinod curmându-o, au hotărât. Că dacă vreun monah fugând din monastirea sa, s-ar pleca altei monastiri sau va intra în lumeasca locuinţă, şi el şi cel ce l-a primit, aforisit să fie până ce fugarul s-ar întoarce din monastirea aceea din care rău a ieşit. Însă dacă episcopul pe oarecare din monahii cei mărturisiţi în evlavie şi în cinstea vieţii, va voi a-i muta întru altă monastire pentru buna statornicie a monastirii, sau şi în casă lumească va socoti a-i aşeza pentru mântuirea celor ce locuiesc într-însa, sau aiurea va binevoi a-i pune să epistatisească, aceasta nici pe cei ce-i primesc nici pe monahi îi face vinovaţi.

[Sinod 4, can. 4; Sinod 7, can. 13, 19, 21; Cartagina, can. 88]
TÂLCUIRE

Fiindcă în vremea luptării Sfintelor Icoane se izgoneau de eretici, şi monahii îşi lăsau monastirile, ori se duceau întru altele sau năzuiau în casele mireneşti. Şi de atunci obişnuindu-se, şi în vremea dreptei cinstiri de Dumnezeu şi a păcii o făceau aceasta, încât cu nestatornicia lăsându-şi monastirile lor le despodobeau (că podoaba monastirii este a rămânea totdeauna monahii într-însa cu linişte, şi a nu ieşi adeseori), ci şi multe nerânduieli şi năravuri stricate şi osebite cu dulceaţă le aduceau într-însele. Acest rău oprindu-l sinodul, aforiseşte şi pe monahii fugari şi pe cei ce i-ar primi, până ce se vor întoarce la a loruşi monastire. Însă de va voi arhiereul locului pentru folos a-i muta dintr-una într-alta, sau în case lumeşti pentru mântuirea celor ce locuiesc, atunci nici monahii aceia, nici cei ce îi primesc sunt vinovaţi aforisirii.


CANONUL 5

Lepădările cele fără judecată şi fără ispitire, aflăm că mult strică monahiceasca buna rânduială. Că cu semeţie aruncându-se oarecare pe sineşi în monahiceasca viaţă, şi de către asprimea şi osteneala nevoinţei împuţinându-se, iarăşi ticăloşeşte se întorc la viaţa cea iubitoare de trup şi îndulcitoare. Pentru aceasta a hotărât sfântul sinod ca nici unul a se învrednici monahiceştii schime, mai înainte de a-i face pe ei ispitiţi şi vrednici ai acestui fel de viaţă, prin timpul cel de trei ani rânduit lor spre cercare, şi acesta a se ţine cu tot chipul au poruncit. Afară numai de cumva vreo grea boală căzând asupră-i va sili a împuţina timpul cercării sau de cumva ar fi vreun bărbat evlavist, care şi în lumescul chip a petrecut viaţă monahicească. Că la un bărbat ca acesta spre deplinita ispitire, va fi destul şi timpul de şase luni. Iar de va face cineva afară de acestea, egumenul adică căzând din egumenie, să-şi afle pedeapsa nerânduielii prin petrecerea întru supunere, iar cel ce s-a făcut monah, să se dea întru altă monastire care păzeşte monahiceasca scumpătate.
TÂLCUIRE

Fiindcă unii fără a face vreo cercare, aşa fiecum, sau mai bine a zice cu obrăznicie şi neorânduială se fac călugări, apoi nesuferind ostenelile vieţii monahiceşti se întorc iarăşi la cea dintâi a lor iubire de trup şi viaţă mirenească, pentru aceasta canonul acesta rânduieşte, ca nimeni să se facă călugăr negreşit mai întâi să se ispitească trei ani. Afară numai, atunci se scurtează vremea de trei ani, când acela de vreo grea boală ar ajunge în primejdie de moarte sau de va fi vreunul atât de evlavist, încât şi când se afla în lume petrecea viaţă monahicească. Că pentru acesta destulă este şi vremea de şase luni spre cercare. Iar de ar îndrăzni vreun egumen a face monah mai înainte de vremea rânduită, acela să fie scos din egumenie şi să se dea sub ascultarea altui egumen, iar monahul cel el tuns să se dea într-o altă monastire care păzeşte monahiceasca scumpătate. Însemnează că, nici cel ce fără ispitire de trei ani a apucat a se face monah, nu poate a se dezbrăca de chipul monahicesc, ci numai se dă în altă monastire pentru deprinderea vieţii monahiceşti.


CANONUL 6

Monahii nimic al lor propriu sunt datori a avea, ci toate ale lor a le afierosi monastirii. Că zice fericitul Luca pentru cei ce credeau în Hristos şi care închipuiau vieţuirea monahilor: „Că nici unul zicea că din averile sale ceva este al său, ci era lor toate obşteşti” (Fapte: 4,32). Pentru aceea celor ce vor a fi monahi, li se dă voie pentru averilor lor mai întâi a testălui, şi oricăror feţe vor voi celor neoprite de lege a da pe ale lor. Căci după ce se vor face monahi, peste toate cele cuvenite lor monastirea are stăpânire, şi nimic pentru a lor a purta grijă sau a testălui (despozarisi), li se dă voie. Iar de se va vădi vreunul însuşindu-şi oarecare avere, care nu s-a afierosit monastirii, şi robindu-se patimii iubirii de câştig, aceasta de către egumenul sau de către episcopul să se ia şi în fiinţa a multora vânzându-se, săracilor şi lipsiţilor să se împartă. Iar cel ce a cugetat a răpi un câştig ca acesta, după vechiul Anania cu potrivita certare sfântul sinod a hotărât a se înţelepţi. Şi arătat este că cel ce pentru monahii bărbaţi sfântul sinod a canonisit, aceleaşi şi pentru monahiile femei au îndreptuit a se ţinea.
TÂLCUIRE

Rânduieşte canonul aceasta, că monahii ca unii ce sunt morţi lumii, nu se cuvine a avea vreun lucru lor însuşit, ci toată avuţia lor să o afieroseasă monastirii unde s-a tuns, aşişderea şi femeile monahii. Ca să se plinească şi la ei ceea ce zice evanghelistul Luca la faptele Apostolilor pentru creştinii cei ce din început crezuseră în Evanghelie, şi care închipuiau petrecerea monahilor cea chinovicească. Pentru aceasta, câţi şi câte vor a se călugări, mai înainte au voie a împărţi averile lor la câte feţe nu opresc politiceştile legi (însă nu şi la eretici după canonul 30 şi 89 al sinodului din Cartagina, nici la fii neadevăraţi, cărora numai a 12-a parte din averea lor pot a le da, când au şi adevăraţi fii, după Zonara). Iar după ce se vor călugări, numai au voie a purta grijă sau a le împărţi, ci toate le stăpâneşte monastirea. Iar dacă vreunul se va vădi că după ce s-a făcut monah, a oprit vreun lucru pentru sineşi şi nu l-a afierosit monastirii, lucrul orice fel ar fi să-l ia egumenul sau localnicul arhiereu. Şi vânzându-l înaintea a multora pentru ne prepunere să-l împartă săracilor, iar monahul cel ce l-a tăgăduit asemănându-se lui Anania, să se înţelepţească cu potrivită certare.


CANONUL 7

Multe din episcopii le vedem căzând şi primejduindu-se a se da pierzării cu totul, pentru că cei ce proiestoşesc peste acestea, purtarea de grijă şi silinţa cea pentru ele o cheltuiesc întru a face din nou monastiri. Şi pe acestea smulgându-le şi răşluirea veniturilor meşteşugindu-o, pe creşterea acelora o neguţătoresc. Deci a hotărât pentru aceasta sfântul sinod nici unuia din episcopi a-i fi iertat din nou a-şi zidi monastire a sa, spre risipirea episcopiei sale. Iar de se va vădi vreunul aceasta îndrăznindu-o, el adică cuviincioasei certări să se supună, iar monastirea cea de nou zidită de el ca cum din început nici ar fi câştigat drept de monastire, să se întărească episcopatului ca un drept de sineşi câştigat, că nimic din cele afară de lege şi fără cuviinţă înfiinţate poate a aduce sminteală celor înfiinţate canoniceşte.

[Apostolic, can. 38; Sinod 4, can. 26; Sinod 7, can. 11, 12; Antiohia, can. 24, 25; Ancira, can. 15; Gangra, can. 7; Cartagina, can. 34, 41; Teofil, can. 10; Chiril, can. 2]
TÂLCUIRE

Opreşte canonul acesta de a trece cu vederea episcopii pe episcopiile lor cele ce primejduiesc a se pierde, şi a zidi monastiri loruşi cu cheltuiala lucrurilor episcopiilor. Căci precum monastirile nu este drept a se lipsi de lucrurile lor, aşa nici episcopiile, şi mai ales când se primejduiesc. Iar de va îndrăzni vreun episcop a face una ca aceasta, să-şi ia cuviincioasa certare, iar monastirea cea din nou zidită de el să rămână ca o avuţie dreaptă a episcopiei. Fiindcă cele ce se fac fără de lege, nu vatămă nici surpă pe cele ce legiuit şi canoniceşte se fac.


CANONUL 8

Dumnezeiescul şi sfinţitul canon al Apostolilor, pe cei ce se taie pe sineşi ucigaşi de sineşi se judecă şi preoţi fiind îi cateriseşte, iar nefiind şi de înaintarea cea la preoţie îi opreşte. Făcând de aici cunoscut că, dacă cel ce pe sineşi se taie este ucigaşi de sineşi, şi cel ce altul taie negreşit ucigaş este. Că cu dreptate l-ar pune cineva pe unul ca acesta ocărâtor şi al însăşi făpturii este, şi pentru aceasta a hotărât sfântul sinod că, dacă vreun episcop sau prezbiter sau diacon, s-ar pârî că scopeşte pe cineva sau cu mâna sa sau din poruncă, acesta caterisirii să se supună, iar de ar fi mirean să se aforisească. Afară de nu cumva căzând în vreo boală, ar fi silit spre tăierea părţii ce pătimeşte. Că precum canonul cel 1 al sinodului din Niceea, pe cei ce în boală s-au scopit nu-i pedepseşte pentru boală, aşa şi noi, nici pe preoţii cei ce poruncesc a se scopi cei bolnavi îi osândim, nici iarăşi pe mirenii cei ce întrebuinţează lucrarea mâinilor lor spre tăiere, îi învinovăţim. Că aceasta o socotim vindecare bolii, iar nu vrăjmăşuire a făpturii, sau ocară a zidirii.

[Apostolic, can. 21, 22, 23, 24; Sinod 1, can. 1]


TÂLCUIRE

Precum apostolescul canon 22 porunceşte a nu se face cleric cel ce se scopeşte pe sineşi, şi cel 23 cateriseşte pe cei ce clerici fiind se scopesc pe sineşi ca pe nişte ucigaşi de sineşi şi ocărâtori ai făpturii lui Dumnezeu. Aşa şi acest canon, cateriseşte pe clericii acei ce, ori cu mâinile lor ori cu porunca lor vor scopi pe vreunul, iar pe mirenii cei ce ar face aceasta îi aforiseşte. Iar de va cădea cineva întru o patimă ca aceasta pentru care este silit a se scopi, atunci nici preoţii cei ce au poruncit scopirea aceasta se caterisesc, nici mirenii cei ce au scopit pe un bolnav aşa cu mâinile lor, se aforisesc.


CANONUL 9

Apostolescul şi dumnezeiescul canon, rânduind pe iereii cei ce se apucă a bate pe credincioşii cei ce au păcătuit sau pe necredincioşii cei ce au nedreptăţit, caterisirii să se supună, că meşteşugind a-şi vindeca mânia lor şi apostoleştile aşezământuri rău însemnându-le, au înţeles pe cei bat cu mâinile lor, nici canonul ceva de acest fel însemnând nici dreptul cuvânt aceasta a o înţelege slobozind. Că zadarnic lucru cu adevărat şi foarte greşit ar fi, să caterisească pe cel ce de trei ori sau de patru ori bătând ar lovi cu mâna sa. Iar voie dându-se a bate din poruncă, ar trece necertat pe cel ce cu nemilostivire şi până la moarte adaoge pedeapsa. Pentru aceasta canonul oprind chiar de a bate, şi noi aşa împreună hotărâm. Că trebuieşte preotul lui Dumnezeu, şi cu învăţături şi cu sfătuiri câteodată, însă şi cu bisericeştile certări pe cel ce face necuviinţă a-l povăţui, iar nu cu bice şi cu lovituri a sări asupra trupurilor oamenilor. Iar de ar fi unii cu totul nesupunându-se, şi înţelepţirii canonisirilor ne dând ascultare, pe aceştia prin arătarea cea către stăpânitorii locului, nimeni opreşte ai înţelepţi. Că şi canonul cel al 5-lea al sinodului din Antiohia, pe cei ce bagă în Biserică gâlcevi şi tulburări, au canonisit a-i întoarce prin mâna din afară.

[Apostolic, can. 27; Antiohia, can. 5; Cartagina, can. 57, 62, 76, 83, 99, 100, 106, 107]
TÂLCUIRE

Fiindcă unii din cei ierosiţi rău tălmăcind apostolescul canon 27 care cateriseşte pe aceştia ce lovesc pe credincioşi sau pe necredincioşi, zic că, canonul cateriseşte numai pe cei ce lovesc cu însăşi mâna lor, şi nu pe aceia care cu porunca lor pun pe alţii şi bat pe cineva, vrând cu reaua tălmăcirea aceasta să-şi vindece mânia lor cea necuvântătoare. Că cu necuviinţă este zice canonul acesta, să socotim că dumnezeieştii Apostoli au poruncit a se caterisi preotul cel ce cu mâna sa ar lovi pe cineva de trei sau de patru ori, iar a nu se pedepsi cel ce va pune pe alţii să bată pe cineva foarte aspru şi până la moarte. Drept aceea, fiindcă apostolescul canon curat şi nehotărâtor zice să se caterisească preotul cel ce va bate pe cineva, sau cu mâna sa sau prin alţii, şi (Sfinţii Părinţi ai sinodului acestuia zic) noi asemenea hotărâm. Căci preoţii lui Dumnezeu se cuvine a pedepsi pe cei ce fac necuviinţă cu învăţături şi sfătuiri, iar câteodată şi cu bisericeşti certări, adică cu aforisiri sau cu anatematisiri când nu se supun cu sfătuirile, şi nu a sări asupra oamenilor cu bătăile. Iar dacă nici cu bisericeştile certări unii nu se înţelepţesc, au voie cei bisericeşti a da la stăpânitorii cei din afară ca să-i pedepsească.


CANONUL 10

Cei ce s-au arătat pe sineşi daţi patimilor, nu numai de certarea cea de la sfintele canoane nu se înfricoşează, ci şi de însăşi acelea îndrăznesc a-şi bate joc. Că le strâmbă pe ele, şi către împătimirea lor le minciunoşează din ceea ce voiesc ele, ca cu filotimia împătimirii după Teologul Grigorie, nu numai fără învinovăţire să le fie lor răul, ci şi dumnezeiesc să se socotească. Că apostolescul canon cel ce zice: „vasul de aur sau de argint sfinţindu-se, sau pânză, nimeni de aici să le ia spre a sa întrebuinţare, că fără de lege lucru este”. Iar de se va vădi cineva (că o a făcut aceasta) să se certe cu aforisire. Pe acesta dar (canon) spre ajutorul nelegiuirilor lor înţelegându-l, zic că nu trebuie a se judeca vrednici de caterisire, cei ce cinstita îmbrăcăminte a Sfintei Mese, sau vreun alt veşmânt le întrebuinţează spre îmbrăcămintea lor, încă nici pe Sfântul Potir. O ce păgânătate! Sau cinstitul Disc sau cele asemenea acestora cheltuindu-le în trebuinţa lor, le mânjesc. Căci canonul zice, cei ce cad întru acesta aforisirii să se supuie, dar nu caterisirii au îndreptuit. Şi cine ar putea suferi mărimea stricăciunii [notevsirii] celei de acest fel şi a păgânătăţii? Căci canonul trimiţând aforisiri asupra celor ce numai cât spre întrebuinţarea loruşi ar lua lucrul cel sfinţit, iar nu şi întru desăvârşită răpire, pe cei ce răpesc şi ierosilesc (fură cel sfinte) cele sfinte al sfintelor îi slobod de caterisire, şi pe cei ce spre slujba mâncărilor, cât după judecata lor cinstitele Discuri şi Sfinţitele Potire le molipsesc (întină), îi fac necaterisiţi. Cu toate că arătată se face spurcăciunea, şi vederat fiind că cei ce fac unele ca acestea nu numai în caterisire ci cad şi în învinovăţirea păgânătăţii celei mai de pe urmă. Pentru aceasta a poruncit sfântul sinod ca cei ce (pe Sfântul Potir, sau Discul, sau Lingura, sau cinstita îmbrăcăminte, şi cel ce se zice Aer, şi de obşte) ori şi ce din cele sfinţite ce sunt în Altar, şi din Sfintele Vase, sau din veştminte, spre câştigul lor le răpesc sau spre nesfinţită întrebuinţare le uneltesc, caterisirii cei desăvârşit să se supună. Că una este a spurca, iar alta a fura pe cele sfinte. Şi dar pe cei ce iau vasele cele din afară de Altar afierosite, sau veştminte, spre nesfinţită întrebuinţarea lor sau altuia le dau, pe aceştia canonul îi aforiseşte, şi noi împreună îi aforisim. Iar pe cei ce desăvârşit le răpesc, osândirii ierosiliei le supunem.

[Apostolic, can. 72, 73; Grigorie, can. 8]
TÂLCUIRE

Şi pe canonul 73 al Apostolilor ce aforiseşte pe cei ce vor întrebuinţa în obştească şi nesfinţită slujire vas sfinţit sau veştmânt, unii rău tâlcuindu-l ziceau: că nu sunt vrednici de caterisire cei ce îmbrăcămintea Sfintei Mese cămaşă sau alt veştmânt o fac lor, sau Sfântul Potir şi cinstitul Disc şi celelalte dumnezeieşti Vase ce sunt în Altar, spre trebuinţa lor le cheltuiesc, sau le spurcă cu nesfinţita întrebuinţare. Fiindcă Apostolii aforisesc numai pe cei ce fac unele ca acestea, şi nu-i caterisesc. Deci rânduieşte canonul acesta că, cei ce zic acestea strâmbă pe apostolescul canon, şi după patimile lor rău îl tălmăcesc. Căci dacă canonul aforiseşte pe acei ce nu le răpesc, ci numai le întrebuinţează la slujba de obşte pe vasele cele afară de Altar sfinţite numai cu afierosirea la Biserică, cum nu sunt vinovaţi, nu numai de caterisire ci şi de păgânătatea cea mai de pe urmă, cei ce şi le răpesc şi spurcă pe însăşi sfintele sfinţilor cu întrebuinţările cele obşteşti şi necurate, pe sfintele şi dumnezeieştile Potire zic, şi Discuri, şi pe cele asemenea, prin care se săvârşesc sfintele şi înfricoşatele Taine? Deci oricare ierosit (sfinţit) va răpi cele ce se află în Sfântul Altar, Sfintele Vase sau veştminte, sau le va întrebuinţa la slujbă nesfinţită, acesta desăvârşit să se caterisească. Fiindcă răpirea aceasta (ca să zicem aşa) este furare de cele sfinte (şi este mai mare decât simpla ierosilie). Iar nesfinţita slujbă cea de acest fel, este spurcare şi întinare celor sfinte. Iar pe cei ce întrebuinţează vasele sau veştmintele cele ce se află afară de Sfântul Altar la trebuinţe obşteşti ale lor sau le dau la alţii, şi apostolescul canon îi aforiseşte, şi noi asemeni; iar pe cei ce desăvârşit le răpesc îi supunem osândirii furătorilor de cele sfinte.


CANONUL 11

Pe prezbiterii, sau diaconii cei ce iau asuprăşi lumeşti dregătorii, sau purtări de grijă, sau cele ce se zic curatorii în casele boierilor, dumnezeieştile şi sfinţitele canoane caterisirii îi supun. Deci aceasta şi noi întărindu-o, şi despre ceilalţi ce în cler se numără, rânduim ca dacă vreunul dintre ei ar întrebuinţa lumeşti dregătorii, sau ar lua asuprăşi cele ce se zice curatorii în casele boierilor, sau pe la moşii, acesta să se izgonească din clerul său. Că „nimeni poate a sluji la doi domni” (Matei: 6,24; Luca: 16,13), după nemincinosul glas cel însuşi grăit al lui Hristos, adevăratului Dumnezeului nostru.

[Apostolic, can. 6, 81, 83; Sinod 4, can. 3, 7; Sinod 7, can. 10; Cartagina, can. 18]
TÂLCUIRE

Canonul acesta nu numai pe cei dinăuntrul altarului sfinţiţi precum celelalte canoane rânduiesc, ci şi pe toţi clericii cei de afară de altar îi opreşte de a lua asuprăşi lumeşti dregătorii şi curatorii, adică epistasii şi purtări de grijă, ori în case boiereşti ori pe la moşiile lor. Iar cei ce ar cuteza din aceştia a face împotrivă, porunceşte a se lepăda din clerul lor. Fiindcă după cuvântul Domnului nimeni poate a sluji la doi domni. Vezi şi pe cel al 6-lea apostolesc.


CANONUL 12

Sfântul şi ecumenicul al 6-lea sinod, pe clericii cei ce în casele de rugăciune ce sunt înăuntru în casă liturghisesc, sau botează fără de ştirea episcopului, caterisirii îi supune, şi noi aceasta împreună o hotărâm. Că Sfânta Biserică drept îndreptând şi cuvântul cel adevărat solindu-l şi apărându-l, şi cinstirea petrecerii păzindu-o şi învăţând a se depărta de lucrul cel urât şi necuvios, cei ce vieţuiesc cu neînvăţătură şi sunt supuşi pe la case spre a rupe buna rânduială a ei, şi spre a o umple de multă tulburare şi sminteli. Pentru aceasta sfinţitul şi de Dumnezeu ajutatul sinod de acum, conglăsuindu-se cu sfântul şi ecumenicul al 6-lea sinod, a rânduit să fie însemnaţi sau rânduiţi cei ce liturghisesc în casele de rugăciune ce sunt prin case, lepădarea din clericat adică făcându-li-se lor de către episcopul locului. Iar dacă oarecare afară de aceştia nebinevoind episcopul, intrând prin case vor îndrăzni a se atinge de Liturghie, aceştia să se caterisească. Iar cei ce se vor cumineca din împărtăşirea acestora, aforisirii să se supună.

[Apostolic, can. 31; Sinod 4, can. 18; Sinod 6, can. 59: Sinod 1 şi 2, can. 13, 14, 15; Gangra, can. 6; Cartagina, can. 10, 62; Antiohia, can. 5; Laodiceea, can. 58]
TÂLCUIRE

Unit este canonul acesta cu cel 31 al sinodului al 6-lea pe care l-am tâlcuit, şi vezi acolo. Numai aceasta însă adaugă Părinţii sinodului acestuia că, cei ce vor să liturghisească în casele de rugăciune cele nesfinţite (cu Sfinte Moaşte adică) ce sunt prin case, se cuvine a fi rânduiţi, şi osebiţi spre aceasta de arhiereul locului. Iar alţii de vor îndrăzni nerânduiţi de arhiereu, să se caterisească, iar mirenii cei ce se vor împărtăşi cu dânşii la aceasta, să se aforisească.


CANONUL 13

Semănăturile ereticeştilor zâzanii (neghine) aruncându-le în Biserica lui Hristos (diavolul) cel cu totul rău, şi acestea văzându-le din rădăcină tăiate cu sabia Duhului, au venit pe altă cale de meşteşugire, apucându-se a despărţi trupul lui Hristos cu mânia (turbăciunea) schismaticilor. Ci şi pe această vrăşmăşia lui sfântul sinod zăticnindu-o, au hotărât de acum înainte ca, ori prezbiter ori diacon, osândindu-l pe episcopul său pentru oarecare vinovăţii, mai înainte de sinodiceasca judecată şi cercetare şi de osândirea cea deplinită asupra lui ar îndrăzni a se depărta de împărtăşirea lui, şi numele lui nu-l va pomeni în sfinţitele rugăciuni a liturghiilor după obiceiul predat Bisericii, acesta să se supună caterisirii, şi de toată ieraticeasca cinste să se lipsească. Că cel rânduit în ceata prezbiteriei şi judecata mitropoliţilor o răpeşte şi mai înainte de judecată el osândeşte după socoteala sa, pe părintele şi episcopul său. Acesta nu este vrednic nici de cinstea prezbiterului nici de numire. Iar cei ce vor urma acestuia, de ar fi oarecare din cei ierosiţi, şi ei să cadă din cinstea lor, iar de ar fi monahi sau mireni desăvârşit să se aforisească de Biserică, până când scuipând legătura cea către schismatici, se vor întoarce către episcopul său.

[Apostolic, can. 31; Sinod 4, can. 18; Sinod 6, can. 31, 34: Sinod 1 şi 2, can. 12, 14, 15; Gangra, can. 6; Cartagina, can. 10, 11, 62; Antiohia, can. 5]
TÂLCUIRE

Atât cu ereticii cât şi cu schismaticii, se apucă diavolul să rupă trupul lui Hristos, adică pe Biserica Lui. Pentru aceasta canonul acesta rânduieşte că, oricare prezbiter sau diacon s-ar despărţi de împărtăşirea episcopului lor şi numele lui nu-l vor pomeni după obicei, mai înainte de a cerceta sinodul vinovăţiile lui şi de a-l osândi, unii ca aceştia să se caterisească, pentru că nu sunt vrednici a avea vrednicia şi numele prezbiterului sau al diaconului, cel ce osândeşte pe duhovnicescul părinte şi episcopul lor, şi mai înainte răpesc judecata mitropoliţilor. Că mitropoliţii iar nu clericii judecă pe episcopi. Iar cei ce împreună urmează unor apostaţi ca aceştia, de ar fi ierosiţi să se caterisească, iar de ar fi monahi sau mireni să se aforisească (adică să se despartă), şi nu numai de dumnezeieştile Taine ci şi de Biserică, până când se vor uni cu episcopul lor.


CANONUL 14

Dacă vreun episcop pricinuire de vinovăţie făcând asupra mitropolitului său şi mai înainte de sinodiceasca cercetare s-ar depărta pe sineşi de împărtăşirea cea cu el, şi nu ar pomeni numele lui după obicei întru dumnezeiasca mistagoghie (dumnezeieştile Taine), aceasta a hotărât sfântul sinod, a fi caterisit dacă numai apostasind de mitropolitul său va face schimă. Că se cuvine fiecare a-şi cunoaşte măsurile sale, şi nici prezbiterul a defăima pe episcopul său, nici episcopul pe mitropolitul său.

[Apostolic, can. 31; Sinod 4, can. 18; Sinod 6, can. 31, 34: Sinod 1 şi 2, can. 12, 13, 15; Gangra, can. 6; Cartagina, can. 10, 11, 62; Antiohia, can. 5]
CANONUL 15

Cele rânduite pentru prezbiteri, episcopi, şi mitropoliţi, cu mult mai vârtos pentru patriarhi se potrivesc. Drept aceea dacă vreun prezbiter, sau episcop, sau mitropolit ar îndrăzni a se depărta de împărtăşirea cea către patriarhul său, şi n-ar pomeni numele lui precum este hotărât şi rânduit întru dumnezeiasca mistagoghie, ci mai înainte de sinodiceasca înfăţoşare şi de deplinita lui osândire ar face schismă, aceasta a hotărât sfântul sinod, cu totul a fi străin de toată ieratia (preoţia), dacă numai se va vădi că a nelegiuit acest lucru. Şi mai ales s-au pecetluit şi s-au hotărât acestea pentru cei ce cu pricinuire de oarecare vinovăţie se depărtează de ai lor întâi şezători şi fac schismă, şi rup unirea Bisericii. Că cei ce se despart pe sineşi de împărtăşirea cea către întâiul şezător al lor pentru oarecare eres osândit de sfintele sinoade, sau de Sfinţii Părinţi, de acela adică care eresul în public îl propovăduia, şi cu capul descoperit îl învăţa, unii ca aceştia nu numai canoniceştii certări nu sunt supuşi, îngrădindu-se pe sineşi despre împărtăşirea numitului episcop, mai înainte de sinodiceasca cercetare, ci şi de cinstea cea cuvenită celor dreptslăvitori se vor învrednici. Că nu au osândit episcopi, ci minciuno-episcopi şi minciuno-învăţători. Şi nu cu schismă au rupt unirea Bisericii, ci s-au silit a izbăvi Biserica de schisme şi de împărţiri.

[Apostolic, can. 31; Sinod 4, can. 18; Sinod 6, can. 10, 31, 34: Sinod 1 şi 2, can. 12, 13, 14; Gangra, can. 6; Cartagina, can. 10, 11, 62; Antiohia, can. 5]
TÂLCUIRE

Cele ce canoanele cele mai de sus au rânduit pentru episcopi şi mitropoliţi, acesteaşi le rânduieşte cu mult mai vârtos canonul acesta pentru patriarhi. Însă acestea să se facă dacă pentru oarecare vinovăţii, curvii să zicem sau ierosilii (adică furare de cele sfinte) şi altele ca acestea, s-ar despărţi de împărtăşirea cu întâiul şezător al lor, iar dacă întâi şezătorii cei numiţi ar fi eretici şi eresul lor l-ar propovădui întru arătare, şi supuşii lor pentru aceasta se despart de ei mai înainte încă de sinodiceasca judecată pentru eresul acela. Unii ca aceştia despărţindu-se de aceia nu numai nu se osândesc, ci şi de cinstea cea cuvenită ca nişte dreptslăvitori, sunt vrednici. Că nu pricinuit schismă Bisericii cu osândirea aceasta, ci mai ales o au slobozit de schisma şi eresul minciuno-episcopilor acelora.


CANONUL 16

Pentru gâlcevile şi tulburările cele ce în Biserica lui Dumnezeu se întâmplă, şi aceasta de nevoie este a se hotărî. Că cu nici un chip să se aşeze episcop, în Biserica al căreia întâiul şezător este viu, şi se află în cinstea sa, fără numai dacă el de bună voie se va paretisi de episcopie. Că trebuie mai întâi pricina celui ce urmează a se izgoni din episcopie, canoniceşte cercetându-se, să se aducă întru împlinire, apoi aşa după a lui caterisire altul în locul lui să se provivasască la episcopie. Iar dacă vreunul din episcopi întru cinstea sa aflându-se, nici a se paretisi ar voi, nici norodul său a-l păstori, ci depărtându-se de episcopia sa mai mult de şase luni şi întru alt loc va zăbovi, nici împărăteştii porunci supunându-se nici slujbele patriarhului său slujindu-le, nici însă de oarecare cumplită boală ce îi face desăvârşită nemişcare stăpânindu-se, unul ca acesta dar ce nici după una din pricinile zise se opreşte depărtându-se de episcopia sa, şi peste vreme de şase luni întru alt loc zăbovindu-se, de cinstea şi de vrednicia episcopului desăvârşit se va înstrăina. Că cel ce se leneveşte despre purtarea de grijă a turmei celei încredinţate lui, şi se zăboveşte întru alt loc peste vreme de şase luni, au hotărât sfântul sinod, de arhieria prin care s-au rânduit a păstori desăvârşit să se facă străin, şi în locul episcopiei lui altul să se rânduiască.

[Apostolic, can. 58; Sinod 6, can. 19, 80; Sardica, can. 11; Cartagina, can. 79, 82, 86, 131, 132, 133; Petru, can. 10; Grigorie, can. 16; Chiril, can. 1]
TÂLCUIRE

Acest canon rânduieşte, să nu se hirotonisească episcop la vreo eparhie a cărei episcop încă se află viu şi încă îşi are arhiereasca vrednicie, fără numai de se va paretisi de bună voie, sau de va zăbovi într-alt loc neîngrijindu-se de eparhia sa, vreme mai multă de şase luni.


CANONUL 17

Întru toate de bisericeasca bună rânduială îngrijindu-ne, şi aceasta a o hotărî am socotit că este de nevoie. Că de acum înainte nici unul din mireni sau din monahi, deodată să se ridice la înălţimea episcopiei, ci în bisericeştile trepte mai înainte cercetându-se, aşa să primească hirotonia episcopiei. Că deşi până acum din mireni sau monahi oarecare trebuinţă cerând, îndată s-au făcut vrednici de cinstea episcopiei, şi cu fapta bună strălucind şi Bisericile lor înălţându-le, dar însă rara întâmplare ne punându-o lege Bisericii, hotărâm de acum înainte aceasta să nu se mai facă, de nu cel ce se hirotoniseşte ar trece după cuvânt prin ieraticeştile trepte, în fiecare tagmă plinind legiuita vreme.

[Apostolic, can. 80; Sinod 1, can. 2; Laodiceea, can. 3; Sardica, can. 10; Neocesareea, can. 12; Chiril, can. 4]
TÂLCUIRE

Canonul acesta opreşte a se ridica cineva la înălţimea arhieriei, adică a nu se hirotonisi cineva arhiereu, din mireni sau din monahi, îndată. Ci mai întâi să se hirotonisească după rânduială în fiecare treaptă a ierosinei, adică citeţ, ipodiacon, diacon, şi prezbiter. Iar al doilea să rămână destulă vreme în fiecare treaptă, şi după acestea vrednic aflându-se, să se hirotonisească episcop. Că deşi până acum în vreme de nevoie, s-au făcut din mireni şi din monahi îndată episcopi (adică fără a face mai întâi obişnuita şi rânduita vreme în fiecare treaptă a ierosinei) care s-au arătat vrednici şi cu fapta bună au strălucit şi eparhiile lor le-au slăvit, însă întâmplarea aceea în parte şi rară, ce se face în vreme de nevoie nu se face lege sobornicească Bisericii. (precum aceasta o zice şi Teologul Grigorie, şi praxa a doua a sinodului cel făcut în Sfânta Sofia, zicând: bunătăţile cele rare nu pot a fi lege la cei mai mulţi); pentru aceasta de astăzi înainte aceasta să nu se mai facă.252 Două pricini zice Dositei (în Dodecavivlon al său foaia 702) că au stătut, pentru care s-a făcut sinodul acesta: sau (precum vor alţii) că după ce Varda a izgonit pe dumnezeiescul Ignatie, pentru că n-a voit a-l împărtăşi pe el în ziua dumnezeieştii arătări (adică a Botezului Domnului) ca pe unul ce-şi lepădase pe femeia sa şi se prepunea că preacurveşte cu nora sa, şi a suit cu silnicie şi fără voie în scaunul Constantinopolului pe preaînţeleptul Fotie protasicrit fiind, au înduplecat cei de lângă Varda pe locţiitori lui papa Nicolae cei trimişi împotriva luptătorilor de Icoane, şi au adunat acest sinod, şi aducând de la Mitilin pe Ignatie, l-au caterisit în arătare de unde şi Valsamon zice că, sinodul acesta s-a purtat împotriva lui Ignatie, şi Nichita, David al Paflagonilor care a scris viaţa lui Ignatie, sau (precum alţii vor) că împăratul Mihail pentru ca desăvârşit să stingă pe luptătorii de icoane, şi pentru ca să contenească dezbinarea ce se făcuse în biserică pentru amândoi patriarhii Ignatie şi Fotie, au trimis la Roma boieri cu daruri, şi au adus pe locţiitorii papei. Iar săvârşindu-se sinodul, monarhul Mihail a trimis două tomuri lui papa Nicolae, unul cuprinzând cele lucrate pentru Sfintele Icoane, iar altul ce cuprindea caterisirea lui Ignatie. Au mai trimis însă şi epistolia prin Leon Asicritul, precum aceasta se vede din epistolia a 10-a lui Nicolae, întru al 6-lea tom al practicalelor celor de viniul date la lumină, la foaia 486 şi care nu zice bine însă că la acest sinod au fost papa Adrian. Că era Nicolae, precum se vede aceasta din a doua epistolie a sa către Mihail.

253 Iar întru întâia adunare a sa se cateriseşte Ignatie în arătare, şi se întăreşte scaunul Constantinopolului lui Fotie, precum zice Chedrino în tomul 6 al practicalelor, şi Zonara (în tomul 2 al Hronicilor), şi papa Nicolae (în a 10 epistolie cea către patriarhii răsăritului).

254 Aceasta asemeni să o păzească şi aceia care zidesc schituri ori afierosesc lucruri la acelea, ori dumnezeieşti lăcaşuri, ori alte oarecare afierosind lui Dumnezeu, după ce însă le-au afierosit numai pot şi aceştia toţi a mai stăpâni cele afierosite.

255 Însemnează că după canonul acesta nu se cuvine unul şi acelaşi şi a tunde şi stareţ primitor a fi, că se învinovăţeşte certării acesteia, decât mare nevoie nefiind altul. Iar va avea acelaşi chip, al mantiei adică sau a schimnicului, cel ce vrea să-l ia monahul, atât stareţul lui cât şi preotul cel ce-l tunde, măcar că de la vreun canon nu am luat, dar însă fiindcă obiceiul acesta din predanisire se păzeşte, trebuie a se urma. Că zice despre aceasta şi preasfinţitul patriarh Luca împreună cu sinodul cel de pe lângă sine, dezlegând oarecare întrebări ce în manuscrise se păzesc: „Pentru tunderea în schima cea mare ce se face de cel în mantie (adică de purtătorul de Cruce preot) totdeauna este îndoială. Iar mai vârtos mi s-a întâmplat a vedea un canon, care se zice a fi al patriarhului Nichifor, întru care se zice anume, schimnicul să se tundă de preot schimnic. Că ce are cineva, aceea dă. La noi însă se vede că lucru al preotului este a tunde, nu căci este monah, ci căci este preot ori de ce chip ar fi, însă dacă gândul celui ce se va face monah se clăteşte pentru îndoire, tundă-se schimnicul de preot schimnic (afară de cumva va fi vreo nevoie sau împiedicare) pentru neîndoirea, şi nu pentru nevoie.


Yüklə 77,03 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə