Çevre düzeni planlarinin önemiYüklə 61,3 Kb.
tarix11.08.2018
ölçüsü61,3 Kb.


BALIKESİR İLİ, ALTIEYLÜL İLÇESİ, KARAKAYA MAHALLESİ,

44 NOLU PARSELDE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
PLAN AÇIKLAMA RAPORUHaziran 2016


Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, Karakaya Mahallesi, 44 Nolu Parselde Kayıtlı Taşınmaz İçin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

Plan Açıklama Raporu
 1. KONUM:

Balıkesir ili Marmara Bölgesi‘nde bulunmakta olup, kuzeydoğusunda Bursa, güneydoğusunda Kütahya ve Manisa, güneybatısında İzmir, batısında Ege Denizi ve Çanakkale ili bulunmak-tadır.

sol ok 15

ŞEKİL 1. Planlama Alanı - Balıkesir İlindeki Yeri.
 1. PLANIN GEREKÇESİ:


1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanan taşınmazımız Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Tarım Alanı” olarak belirlenmiş olup, bu planın 8.37 “Yenilenebilir Enerji Üretim Alanları” maddesi ile 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kanunu ve 28782 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik doğrultusunda taşınmazımızı Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi "GES (500 Kw Güneş Enerjisine Dayalı Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi)" olarak belirleyebilmek amacıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanmıştır.


 1. MÜLKİYET DURUMU:

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanan Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, Karakaya mahallesi, 44 nolu parselde kayıtlı toplam 84.700 m² büyüklüğündeki taşınmaz, tapuda TELLİOĞLU Yem-Gıda Entegre Tesisleri San. Ve Tic. A.Ş. adına kayıtlıdır.


 1. HÂLİHAZIR (MEVCUT) DURUM:

Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi "GES (500 Kw Güneş Enerjisine Dayalı Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi)" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanan taşınmazımıza, Bursa karayolu istikametinde Karakaya Mahallesine doğru hareket edilerek ulaşılmaktadır. Balıkesir İl merkezinin yaklaşık 20 km kuzeyinde, Karakaya Mahallesinin yaklaşık 1 km kuzeyinde yer almaktadır. Doğu-batı yönünde hafif eğimli olan alanın güneyinden tali bir yol geçmekte, diğer yönlerinde tarım arazileri bulunmaktadır. 1. MER’İ PLANLARDAKİ DURUMU:

Planlama alanımız için daha önce onaylı herhangi bir İmar Planı bulunmamaktadır.

 1. KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanan 44 nolu parsel için ilgili Kurumlar ile yazışma -lar yapılmış ve ilgili Kurumların Görüşlerinde;

 • Millî Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın 19.01.2016 tarih ve 114 sayılı yazısında Konu ile ilgili yapılan inceleme sonucu, söz konusu planlama sahasında askerî alan, askerî güvenlik bölgesi, askerî yasak bölge ve NATO akaryakıt boru hattı bulunmadığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç) tespit edildiği belirtilmiştir,

 • Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü’nün 21.01.2016 tarih ve 605 sayılı yazısında Güneş Enerjisine Dayalı Lisans-sız Elektrik Üretim Tesisi yapılmak istenilen bahse konu tarla vasıflı parselin kadastral yola cephesinin bulunduğu tespit edilmiş, Güneş Enerjisine Dayalı Lisanssız Elektrik Üretim Tesisinin yapılacağı parselde, İnşaat ruhsatı aşamasından önce kadastral, tarla ve mahalle yollarına yapılacak Geçiş bağlantıları ve Yol ve trafik güvenliği açısından 2918 Sayılı Trafik Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan "Karayolları Kenarında Yapılacak Ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik" hükümlerinin uygulatılarak, gerekli izinlerinin İlgili Belediye Başkanlığından alınması gerektiği belirtilmiştir,

 • Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MTA Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürlüğü’nün 07.12.2015 tarih ve 47821 sayılı yazısında "Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, Karakaya Mahallesi I20-d.a.b. pafta, 44 nolu parselde kurumlarınca halen yürütülmekte olan ve programa alınmış bir proje bulunmadığı, ancak söz konusu alan içerisine kurulması planlanan yenilenebilir Enerji Üretim Tesisinin (GES), dinamik halde direnç azalma-larının oluşabileceği gevşek alüvyon birimlerinin olduğu bir alanda kurulması halinde: sıvılaşma potansiyeli (örneğin, eğimli arazilerde sıvılaşma kökenli akma ve yanal yayılmalara rastlanmaktadır) olup olmadığı konusunda öncelikli yapılan ön jeolojik ve jeoteknik raporları doğrultusunda; yapılacak zemin ve temel etüdlerle gerekli tedbirlerin alınması, ayrıca söz konusu Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisinin (GES); temel zemin niteliğinde ve direnç azalmalarının oluşabileceği jeomorfolojik (karstik boşluklu vb.) arazilerde kurulması halinde ise yapılacak zemin etüt ve sondaj raporları doğrultusunda zemin iyileştirici tedbirlerin alınması gerektiği, doğal afetlere (deprem, su taşkını, heyelan vb.) karşı önleyici veya etkilerinin en aza indirici tedbirlerin alınması durumunda; Kurumları açısından herhangi bir sakınca bulunmadığı, ancak tesis alanının herhangi bir maden ruhsat (işletme, ön işletme, arama vs.) alanında kalıp kalmadığı konusunda Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün (ANKARA) kurum görüşünün alınması gerektiği belirtilmiştir,

 • UEDAŞ Proje Birimi’nin 08.12.2015 tarih ve 40780 sayılı yazısında bahse konu parsel üzerinde TEDAŞ Genel Müdürlüğüne ait Elektrik tesisi bulunmadığı, söz konusu parselde ‘'GES (500 kW Güneş Enerjisine Dayalı Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi)" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planlarının yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmiştir,

 • Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün 11.12.2015 tarih ver 11919 sayılı yazısında Yapılması planlanan GES 500 Kw Güneş Enerjisine Dayan Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi ve Müştemilatının planlamaya esas tüm yapılar dikkate alınarak, bu yapıların birbirlerine, parsel sınırlarına ve parselin dışında kalan yapılara olan yaklaşma mesafeleri, karayo-luna ve Kavşaklara olan minimum yaklaşma mesafelerinin standartlara uygun olması, Belediyelerce tanzim ettirilecek olan bu plan ve proje yeni yapılacak veya ıslah edilecek sokakların istikamet ve genişliğini, meydanların ve bütün umumi yerlerin sıhhi şartlarını taşımalı ve imar planı ana kararlarını bozmamalı sosyal ve teknik alt yapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlaması, planlama alanı içerisinde İçme ve kullanma suyu olarak kullanılacak su "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte" belirtilen para-metre değerlerine uygun olması gerekmekte olduğu, Sosyal tesis atıklarının berta-rafında kanalizasyon sistemi yer almıyor ise mevzuatla belirlenen başkada hükümlerin bulunmaması halinde 19 Mart 1971 tarih ve 13783 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan "Lâğım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara ait Yönetmelik" hükümlerine uyulması, Müdürlük mevzuatı açısından GES 500 Kw Güneş Enerjisine Dayalı Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi ve Müştemilatına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılmasında yukarıda belirti-len hususlara uyulması halinde herhangi bir sakınca olmayacağı belirtilmiştir,

 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 11.12.2015 tarih ve 1793 sayılı yazısında neticesinde mer’i mevzuat uyarınca ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, imar planı çalışmaları yapılacak söz konusu alanda Bakanlıkça planlanmış bir organize sanayi bölgesi veya küçük sanayi sitesi bulunmadığından ve Bakanlık görev alanı kapsamında mecburi Standart kapsamında bir tesis olmaması nedeniyle sorumluluk alandaki yasal düzenlemelere aykırılık teşkil etmediğinden, söz konusu alan için imar planı yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir,

 • BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Arazi İnşaat ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı’nın 22.12.2015 tarih ve 44956 sayılı yazısında sınırları belirtilen alanda mevcut veya planlanan herhangi bir proje bulunmadığı belirtilmiştir,

 • Orman Genel Müdürlüğü Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü’nün 22.12.2015 tarih ve 2770933 sayılı yazısında bahse konu parselin 5346 sayılı Yenilebilir Enerji Kanun ve 28782 sayılı Elektrik piyasasında, İmar Planı onayında kullanılmak üzere kurulması planlanan "Lisanssız Güneş Enerji Santrali Üretim Tesisi" projesi ile ilgili tanzim edilen İnceleme Raporu yazı ekinde sunulduğu belirtilmiş, sunulan raporda;

 • Haritaların incelenmesi neticesinde; bahse konu parselle ile ilgili olarak; Orman Genel Müdürlüğü, Kadastro Mülkiyet Daire Başkanlığının, 2013/2 nolu “İmar Paftalarına Orman Sınırlarının İşlenmesi Usul ve Esasları” konulu tamim kapsamında, Orman sınırları ile ilgili planlara işlenmek üzere görüş sorulan yer incelendiği, Balıkesir ili, Altıeylül İlçesi, Karakaya Mahallesinde, Orman Kadast-rosu 3302 Sayılı Kanuna göre 1996 yılında ve Arazi Kadastrosu ise 766 Sayılı Kanuna göre 1987 yılında yapıldığı, söz konusu parseller sayısal ortamda akta-rılmak suretiyle yapılan incelemeler sonucu; Balıkesir ili, Altıeylül ilçesi, Karakaya Mahallesi Ada 44 nolu parselin, 6831 Sayılı Orman Kanununa göre kesinleşen Orman sınırlarının dışında, Orman sayılmayan yerlerden olduğu anlaşıldığı, bahse konu parselin, 6831 Sayılı Orman Kanununa göre kesinleşen Orman sınırlarının dışında, Orman sayılmayan yerlerden olduğu kanaatine varıldığı belirtilmiştir,

 • TEİAŞ Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğü Tesis Ve Kontrol Müdürlüğü’nün 22.12.2016 tarih ve 126127 sayılı yazısında söz konusu parseller sınırları dahilinden geçen Kurumlarına ait mevcut ve tesisi planlanan herhangi bir enerji iletim hattı bulunmadığı belirtilmiştir,

 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 25. Bölge Müdürlüğü’nün 23.12.2015 tarih ve 856726 sayılı yazısında taşınmazın DSİ Sulama ve Toplulaştırma alanlarının dışında olduğu tespit edilmiştir. Ancak taşınmazın batı sınırından kuru dere geçtiği, derenin olası taşkınlarına karşı gerekli önlemlerin faaliyet sahibi tarafından alınması, derenin yatağını daraltacak akış rejimini bozacak herhangi bir çalışma yapılmaması ve yazı ekindeki krokide gösterildiği gibi taşınmazın dere ile olan sınır boyunca, dere yatağı şev üst kotundan itibaren en az 5 metrelik mesafede sabit tesise müsaade edilmemesi, dere yatakları konusunda yapılacak uygulamalarda 09 Eylül 2006 tarih ve 26284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Dere Yatakları ve Taşkınlar” konulu Başba-kanlık Genelgesi ve 20 Şubat 2010 tarih ve 27499 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren” Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı” konulu Başbakanlık Genelgesi ile Balıkesir Valiliğince Valilik İlan panosunda ilan edilerek duyurulan ve ilgili Kurumlara gönderilen 30.04.2012 tarih ve 2012/1 karar no.lu Valilik kararı hükümlerine uyulması gerektiği, taşınmazın bulunduğu yerde yeraltı suyu problemi olmadığı, ancak gerekli izinler alınabildiği taktirde tesisin su ihtiyacının yeraltı suyundan sağlanmak istenmesi durumunda 167 sayılı yasa uyarınca DSİ izin alınması, yapılacak tesisin atık sularının yerüstü ve yeraltı sularını kirletmesi önlenmesi gerektiği, söz konusu alan ile ilgili bilgiler teknik tespit niteliğinde olduğu, bu bilgiler yasal mevzuat uyarınca istenilen amaçla kullanılması yönünde plan kararı alma yetkisine sahip ilgili kamu kurum veya kuruluşu kararı öncesi değerlendirmeler için gerekli bilgileri içerdiği belirtilmiştir,

 • BASKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı’nın 24.12.2015 tarih ve 23516 sayılı yazısında söz konusu faaliyetle ilgili “Su Havzaları Koruma Yönetmeliği” hükümlerince değerlendirme yapıldığında, herhangi bir baraj koruma havzası, dere mutlak koruma alanı, su kaynaklarının koruma alanına girmediği tespit edilmiş, “Su Havzaları Koruma Yönetmeliği” hükümlerince değerlendirme yapıldığında, faaliyet yapılacak alan sınırı içerisinde ve sınırlardan itibaren 50 m’lik çevresinde içme ve kullanma suyu amaçlı yüzeysel ve yeraltı su (Keson Kuyusu, Sondaj Kuyusu, Kaptaj, Toplama Odası ve Drenaj vb.) kaynaklarının içmesuyu isale hattı ve depolarının, kanalizasyon hattının bulunup bulunmadığının, eğer var ise koordinatlı değerlerinin bildirilmesi hususundaki yazıya cevaben, söz konusu yer ile ilgili içme ve kullanma suyu amaçlı yüzeysel ve yeraltı su kaynakları bulunmadığı Başkanlığa bildirilmiş, Sonuç itibariyle söz konusu faaliyetlerin Genel Müdürlük görev alanına bakıldığında içme ve kullanma suyu temini, kullanılmış suların uzaklaştırılması ve su havzalarının korunması noktasında ilişkili olduğu görülmekte olup, söz konusu taşınmazlar üzerine “GES (500 Kw Güneş Enerjisine Dayalı Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi) amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı” yapılmasında, herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir,

 • Balıkesir Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün 30.12.2015 tarih ve 6240 sayılı yazısında söz konusu alanda “Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi” yapılmasında 2634 sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu” uyarınca herhangi bir sakınca olmamakla birlikte konuya ilişkin Kuva-yi Milliye Müzesi Müdürlüğü’nden alınan 28.12.2015 tarih ve 1948 sayılı yazı ve ekleri ilişikte sunulduğu belirtilmiştir,

 • İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kuva-yi Milliye Müze Müdürlüğü’nün 28.12.2015 tarih ve 1948 sayılı yazısında bahse konu parsellerde, 'Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi' yapılmasına ilişkin kurum görüşünün talep edilmesi üzerine, söz konusu parseller, Müdürlük uzmanlarınca incelenmiş olup, hazırlanan rapor ve fotoğraflar ekte iletildiği belirtilmiştir, hazırlanan raporda;

 • Söz konusu Söz konusu ‘Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi’ yapılması düşünülen parsele Balıkesir Bursa karayolu istikametinde Karakaya Mahallesine doğru hareket edilerek ulaşıldığı, inceleme yapılan alan Balıkesir İl merkezinin yaklaşık 20 km kuzeyinde, Karakaya Mahallesinin yaklaşık 500 m kuzeyinde yer aldığı, Doğu - batı yönünde hafif eğimli olan alanın güneyinden tali bir yol geçmekte, diğer yönlerinde tarım arazileri bulunduğu, söz konusu parselde 3386 ve 5226 sayılı kanunlarla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kalan herhangi bir kültür varlığına rastlanılmadığı, Müdürlük arşivin-de yapılan araştırma neticesinde; alanın sit alanı ilan edilen yerlerden olmadığı, söz konusu alanda yapılacak fiziki ve inşai faaliyetler sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanılması halinde ivedilikle Müdürlük ile irtibata geçilmesi koşulu ile taşınmazların üzerine ‘Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi’ yapılmasında ilgili kanun açısından herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmiştir,

 • İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 31.12.2015 tarih ve 20821 sayılı yazısında arazinin yerinde incelenmesi ile hazırlanan Etüt Raporu ve ilgili evrakların, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun Kurulun görevlerinin belirtildiği 6. maddesinin (ç) bendindeki “Ülkesel, bölgesel veya yerel ölçekli yapılan planlar arasındaki uyumu denetlemek." hükmü kapsamında Müdürlükçe değerlendirilmesi sonucunda; Balıkesir İli Toprak Koruma Kurulu'nun 18.12.2015 tarih ve 71 sayılı toplantısında TELLİOĞLU Yem Gıda Entegre Tesisleri ve Tam Tic. A.Ş. tarafından GES (500 Kw Güneş Enerjisine Dayalı Lisanssız Elektrik Üretim 'Tesisi)" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmak istenmesi ile ilgili olarak taşınmazların tarım dışı amaçla kullanılması halinde tarımsal kullanım bütünlüğüne olumsuz bir etkisinin olmayacağı ve alternatif alanlar içerisinde kaldığı kanaati ile, Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi Karakaya Mahallesi, i20dab pafta, 44 parsel nolu toplam 84.700,00 m² yüzölçümlü, "Tarla” vasıflı taşınmazın "GES (500 Kw Güneş Enerjisine Dayalı Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi)" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması için tarım dışına çıkarılması oy birliği ile kabul edilmiştir. " kararı alınmış, bahse konu “Tarla” vasıflı taşınmaz üzerinde TELLİOĞLU Yem Gıda Entegre Tesisleri ye Tam Tic. A.Ş. tarafından “GES (500 Kw Güneş Enerjisine Dayalı Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması uygun görüldüğü, belirtilmiştir, ancak; 5403 Sayılı Kanunun 13. Maddesinde yer alan istisnalar kapsamın-da verilen izinlerin yalnızca talep edilen amaç doğrultusunda kullanılması gerekmekte olup, farklı bir amaçla kullanılmak istenilmesi durumunda Kanun kapsamında yeniden izinlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir,

 • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 14.12.2015 tarih ve E.10169 sayılı yazısında 25.11.2014 tarih ve 291186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi Ek-II listesi 45. Maddesinde “Kurulu gücü 1-10 Mwe olan güneş enerjisi santralleri, (çatı ve cephe sistemleri hariç)” denilmekte, söz konusu faaliyetin kapasitesi (0.5 MWe) eşik değerin (1 MWe) altında olduğu için kapasite itibariyle ÇED Yönetmeliği hükümleri uygulanmayacağı, Ancak mevcut parsele komşu parsellerde şirket tarafından GES planlanması durumunda mevcut parselde yer alan tesisin kapasitesi ile planlanan tesisin kapasitesinin toplamı üzerinden müracaat edilmesi ve faaliyetin işletme aşamasında 2872 sayılı Çevre Kanununa bağlı olarak çıkarılan Yönetmelik hükümlerine uyulması mer’i mevzuatça gerekli izinlerin alınması herhangi bir proje değişikliği durumunda Valiliğe bilgi verilmesi, Çevrenin korunması ve geliştirilmesine yönelik tedbirlerin alınması gerektiği, bahse konu alan, 2863 sayılı Kanunun Kurumumuza verdiği yetkiler kapsamında doğal sit alanında kalmadığı, ayrıca 3621 sayılı Kıyı Kanununun kurumlarına verdiği yetkiler kapsamındaki yerlerden olmadığı, 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planının 8.37 maddesi gereği Bakanlıktan alınması gereken görüşün, bakanlığın yazısı doğrultusunda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınması gerektiği belirtilmiş, yapılması planlanan talebin ilgili kurum görüşleri 1/100000 ÇDP, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile mer’i mevzuat kapsamında Altıeylül Belediyesi tarafından değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir,

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı’nın 29.04.2016 tarih ve E.21562 sayılı yazısında çıkartılan "Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik"in 26. Maddesi; "Bu yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisler için Kurum tarafından herhangi bir kamulaştırma işlemi yapılmaz." hükmünü düzenlemekte olduğu, bu nedenle, bahse konu tesisin lisanssız enerji üretimi kapsamında olması nedeni ile kurumları tarafından yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmadığı, bununla birlikte, konunun mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde imar yapmaya yetkili kamu kurumu tarafından değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir,

 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün 02.05.2016 tarih ve E.12884 sayılı yazısında 02.10.2013 tarih ve 28783 sayılı "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik" kapsamında İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından bağlantı başvurusu uygun bulunan rüzgâr/güneş enerjisine dayalı başvurulara ilişkin Genel Müdürlük tarafından anılan alanda başvuru günü itibariyle rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurmak için lisanslı ve/veya lisanssız herhangi bir başvuru olup olmadığı dikkate alınarak teknik değerlendirme yapıldığı, projeye ait imar planı teklifin Genel Müdürlük tarafından düzenlenmiş olumlu Teknik Değerlendirme Raporu ile birlikte imar planını onaylamaya yetkili ilgili makam-lara 02.10.2013 tarih ve 28783 sayılı "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik" hükümlerinde belirtilen süreler içinde iletilmesi durumunda; bahse konu talebin gerçekleştirilmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.

 1. PLANLAMA KARARLARI:

Enerji üretim sistemlerinde yaşanan teknolojik gelişmelerin sonucunda enerji sistemlerinin kurulum maliyeti düşürülmüş ve bunun yanında ülkemizde yapılan yasal düzenlemeler ile enerji üretim sistemlerinin kurulumu kolaylaşmıştır. Bu da yatırımcıların yatırım taleplerinde artışa sebep olmuş ve güneşlenme süresinin uzun ve kaliteli olduğu yöremizde bu yönde talepler ortaya çıkmıştır.

Enerjinin maliyetinin düşük olması ve ülke öz kaynakları ile karşılanarak dışa bağımlılık azal-tıldığı oranda ülkemiz dış piyasa ile rekabet edebilir ve iç piyasaya düşük maliyetli ürünler su-nulabilir. Böylelikle ülke kendi kendine yetebilen ve ihracat yapabilen ülke durumuna gelebilir. Bu durum göz önünde bulundurularak son yıllarda ülkemizde öz kaynaklarımızı kullanarak kendi enerjimizi üretmeye yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Bu amaçla yasal düzenlemeler yapılmış, geçmişten gelen hidro santraller ve termik santrallerin dışında, çevreye en az zararlı rüzgâr ve güneş enerjiklerine dayalı elektrik santrallerine ağırlık verilmiştir. Bu tesislerin kurulması ve işletilmesi devlet tekelinden çıkarılarak özel sektörün bu alanlarda yatırım yapmasına olanak sağlanmış ve bölgelerin potansiyellerine göre teşvikler hazırlanmıştır.

Güneş Enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970’lerden sonra hız kazan-mış, Güneş Enerjisi Sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göster-miş, Güneş Enerjisi çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.

Türkiye’nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2460 saat (günlük toplam 7.2 saat) olarak tespit edilmiştir. Ülkemiz Güneş Enerjisi kaynakları bakımından 3. Dereceden kaynak kuşağı içerisinde yer almaktadır. Bu sebeple ülkemiz son yıllarda alternatif enerji kaynaklarına yönelmeye başlamıştır.

1/1000 ölçekli Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı [Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi (500 Kw Güneş Enerjisine Dayalı Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi)] amaçlı Uygulama İmar Planı hazırlanan taşınmazlarımızda bu doğrultuda ülkemize temiz enerji sağlamaya yönelik bir çalışma olarak planlanmıştır.

Bu doğrultuda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanan taşınmazımız üzerinde Yenilene-bilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı [Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi (500 Kw Güneş Enerjisine Dayalı Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi)] oluşturabilmek üzere planlama çalışması başlamış ve bu amaçla ilgili Kurum ve Kuruluşlardan görüş alınarak plan üzerine aktarılmıştır.


Karakaya mahallesi, 44 nolu parselde kayıtlı taşınmazımız için hazırlanan İmar Planı Amaçlı Jeolojik/ Jeoteknik Etüt Raporu; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 28.09.2011 gün ve 102732 sayılı Genelgesi uyarınca, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 09.06.2016 tarihinde onaylanan ve TİBET Zemin Etüd ve Sondaj Hizmetleri tarafından hazırlanan İmar Planı Amaçlı

Jeolojik/Jeoteknik Etüt Raporu çalışması sonucunda; • İnceleme alanında derenin olduğu kısımlarda dolgu+bitkisel toprak ile diğer kısımlarda bitkisel toprak altında altere andezitler ve andezitler görüldüğü belirtilmiş,

 • İnceleme alanı içerisinde en yüksek kotun 296 m ve en düşük kotun ise 280 m olduğu, eğim haritasından da anlaşıldığı üzere eğim 0°-5° arasında değiştiği belirtilmiş,

 • İnceleme alanı eğim sınıflamasında yumuşak eğimli alanlara girdiği belirtilmiş,

 • İnceleme alanı andezit biriminden oluşmuş olup eğimin 0°-5° olduğu alanlar “Uygun Alanlar 2 (UA-2): Kaya Ortamlar” olarak değerlendirildiği belirtilmiş,

 • İnceleme alanının yaklaşık olarak batısından dere geçtiği, bu dere inceleme alanının 1-2 metre alt kotunda bulunduğu, ancak aşırı yağışlarda derenin taşkın yapma riski göz önünde bulundurulup taşkın hususunda D.S.İ’ den görüş alınarak dere ıslah edilmesi gerektiği, ayrıca son yıllarda inceleme alanı ve çevresinde şiddetli yağışlar sonucunda zeminde aşırı su birikmesi ve suların eğim yönünde hareketliliği görüldüğü, bu nedenle projelendirme aşamasında gerekli tüm tedbirler alınarak çevre ve temel drenaj sistemleri geliştirilmesi gerektiği belirtilmiş,

 • İnceleme alanında açılan sondajlarda Yeraltı suyuna rastlanmadığı, inceleme alanında görülen birimler kaya niteliğinde andezit olduğu için sıvılaşma, şişme, oturma gibi problemler beklenmemekle birlikte yapılacak olan parsel bazındaki zemin etütlerinde rezonans, sıvılaşma analizi, şişme, oturma ve taşıma gücü gibi değerler ayrıntılı olarak ortaya konup inşaat projelendirmesinde ve yapım aşamasında bu değerler göz önünde bulundurularak gerekli tüm tedbirlerin alınması gerektiği belirtilmiş,

 • Dolgu inceleme alanının batısında bulunan derenin akış rejimi etkisiyle oluşan erezyonlar neticesinde aynı jeolojik birime ait olan doğal dolgu şeklinde olduğu, genelde dere kenarında yer aldığı, dereye yakın olan kısımlarında yaklaşık 2,00 metre olduğu, projelendirme ve yapım aşamasında dolgu olan kısımlar sıyrılarak temelin tek tabakaya oturtulması gerektiği belirtilmiş,

 • İnceleme alanında çıplak gözle yapılan incelemede sahada herhangi bir eski menşeli heyelana rastlanmadığı belirtilmiş,

 • İnceleme alanında herhangi bir kaya düşmesi tehlikesi mevcut olmadığı belirtilmiş,

 • Çalışma alanı deprem bölgeleri haritasında 1. Derece deprem bölgesi alanında bulunduğu, inceleme alanına en yakın Havran-Balya Fayı 3,8 km mesafede, Balıkesir fayı ise yaklaşık yaklaşık 6,8 km uzaklıkta olduğu, projelendirme ve yapım aşamasında bu kriterlere uyulması gerektiği belirtilmiştir.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı [Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi (500 Kw Güneş Enerjisine Dayalı Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi)] yapımına yönelik olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanan alanda planlama çalış-ması esnasında Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 09.06.2016 tarihinde onaylanan Jeolojik/Jeoteknik Etüt Raporu doğrultusunda Uygun Alan 2 (UA-2):Kaya Ortamlar olarak belirlenen yerleşime uygunluk haritaları aynen plan üzerine aktarılmıştır.

Karakaya Mahallesinin yaklaşık 1 km kuzeyinde bulunan ve tarla yoluna cepheli olan taşınmazımız için hazırlanan 1/1000 ölçekli Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı [Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi (500 Kw Güneş Enerjisine Dayalı Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi)] amaçlı Uygulama İmar Planında bu karayolu ana ulaşım aksı olarak alınmış ve tamamı taşınmazlarımızdan genişletilmek suretiyle 10 m genişliğinde önerilmiştir.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı [Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi (500 Kw Güneş Enerjisine Dayalı Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi)] yapımına yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanan alanda Güneş Enerjisi Üretim Tesisi (Güneş Enerji Panelleri-Şalt Binası-Trafo Binası-Elektrik Kontrol Odası vb.) ile İdari ve Sosyal Tesisler (Lojman-Gözetleme Kulesi-Bekçi Kulübesi-Lojistik Destek Tesisleri vb.) inşa edilebilecektir.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı [Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi (500 Kw Güneş Enerjisine Dayalı Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi)] olarak planlanan alanda E (emsal):0.10, Şalt Tesisleri için YENÇOK:Kurulacak Tesisin Teknolojik Özelliğinin Gerektirdiği Kadar, Trafo Binası ile İdari ve Sosyal Tesisler için ise YENÇOK:6.50 m olacak, Güneş Enerji Panelleri emsal hesabına dâhil edilmeyecektir. Planlama alanında yapı yaklaşma mesafesi yollara ve komşu parsellere en az 5 m olacak, ancak Güneş Enerji Panelleri mülkiyet sınırına 3 m’ye kadar yaklaşabilecektir.

ŞEKİL 2. Planlama Alanı - Teklif Planın Uydu Görüntüsü Üzerindeki Konumu.

Yüklə 61,3 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə