Çobanbeyli eski İstasyon binasinin röLÖve- restiTÜsyon- restorasyon projeleriNİn hazirlanmasi iŞİne aiTYüklə 228,44 Kb.
səhifə1/4
tarix01.11.2017
ölçüsü228,44 Kb.
#24993
  1   2   3   4

tcddjpeg

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEMİRYOLU YAPIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ESKİŞEHİR YÜKSEK HIZLI TREN (YHT) GAR VE İSTASYON TESİSLERİNİN TİP PROJE, KEŞİF- METRAJ, ŞARTNAME VE İHALE DOSYALARI İLE PERON- ALTGEÇİT, MEYDAN VE OTOPARK DÜZENLEMESİ, VİDEO ANİMASYON, 3 BOYUTLU GÖRSELLERİN HAZIRLANMASI İŞİNE AİT

ÖZEL VE TEKNİK ŞARTNAMEHazırlayanlar

XII Bşk. Şube Müdürü

M. Orhan Çevik
ONAY

XII Daire Başkanı

XII Bşk. Başmimar

Nuri SANDIKCIOĞLU
XII Bşk. Mimar

Özlem ERKAN
XII Daire Bşk. Yrd.

XII Bşk. Mühendis

Kürşad BAŞATAÇ
Sayfa Sayısı

Toplam 28 Sayfa (Kapak dahil)

Düzenleme Tarihi

24.12.2012


ESKİŞEHİR YÜKSEK HIZLI TREN (YHT) GAR VE İSTASYON TESİSLERİNİN TİP PROJE, KEŞİF- METRAJ, ŞARTNAME VE İHALE DOSYALARI İLE PERON- ALTGEÇİT, MEYDAN VE OTOPARK DÜZENLEMESİ, VİDEO ANİMASYON,

3 BOYUTLU GÖRSELLERİN HAZIRLANMASI İŞİNE AİT

ÖZEL VE TEKNİK ŞARTNAME


İÇİNDEKİLER

Sayfa


 1. AMAÇ

“Eskişehir YHT Gar ve İstasyon Tesisleri”nin TCDD’nin ihtiyaçları ve işletmecilik gerekleri doğrultusunda, TCDD’nin yeni vizyonu ve hızlı tren konseptini yansıtacak, yapıldığı yörenin doğal ve kültürel özelliklerini göz önünde bulunduracak şekilde tasarlanması ile gerekli olan her türlü bina –tesis ve gar sahasına ait tip proje, hesap, rapor, keşif- metraj ve ihale dosyalarının bütüncül bir şekilde temin edilmesidir.

 1. KAPSAM

“Eskişehir YHT Gar ve İstasyon Tesisleri” için, TCDD tarafından onaylı peron ve hat yerleşimlerini gösterir proje doğrultusunda aşağıda yer alan ihtiyaç programları doğrultusunda yapılacak Gar Binası ve ilgili tesislerin; mimari, statik- tesisat, peyzaj tip projelerinin hazırlanması ile gar ve istasyonlara ait tevsiat projesi kapsamındaki alanda yer alması gereken altyapı (Doğalgaz, drenaj ve kanalizasyon sistemleri, ısı merkezi- trafo- yakıt depoları, saha aydınlatmaları, peron ve rampalar, ihata duvarları, alt ve üst geçitler, saha betonlamaları, bina- depo sahası ve rampalara ulaşımı sağlayacak karayolu, otoparklar …. vb) işlerine ait her türlü avan (3 adet öneri proje), uygulama- detay tip projeleri ve hesap, rapor- analiz- keşif- metrajları- yaklaşık maliyet hesapları- pursantaj listeleri ile ihale dosyalarının hazırlanması işlerini kapsar.

Bu kapsamda yapılacak işler aşağıdaki gibidir; • Eskişehir YHT Gar Binası için yürürlükteki imar planına uygun olarak 3 adet öneri avan proje ve 3 boyutlu görsellerinin hazırlanması, (Projelendirme aşamasında imar planlarında değişiklik olması halinde yapılan değişikliğe uygun proje çalışmalarının da yapılması)

 • TCDD’nin seçeceği avan projenin ilgili Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’na (KTVKK) sunulması,

 • KTVKK’dan olumlu görüş gelmesi halinde avan projeler doğrultusunda yukarıda belirtilen kapsamda tüm uygulama projeleri ile ihale dosyalarının hazırlanması, KTVKK’dan olumsuz görüş gelmesi halinde Kurul görüşleri doğrultusunda uygun avan projelerin hazırlanması,

 • Projelendirme aşamasında TCDD tarafından yaptırılacak/yapılan altgeçitler ve peronlara uyum sağlanması,

 • Mevcut Gar binası ile yeni yapılacak YHT binası arasında bağlantıyı sağlayan cam tünel vb. yapılar ile gerekli düzenlemelerin yapılması,

 • YHT Garı ile ulaşım modları arasında gerekli bağlantıların yapılması,

 • Aşağıda verilen yolcu kapasitesine göre gerekli tüm mekan, hacim,…vb. hesaplamalarının yapılması,

 • Peron- altgeçit ve/veya üstgeçitlerin mimari ve statik projelerinin hazırlanması, Markizlere ait avan çelik projelerinin hazırlanması, (Çelik uygulama projeleri imalat sırasında inşaat yüklenicisi tarafından hazırlanacaktır.)

 • YHT Gar binası için gerekli belediye ve ilgili kuruluşlara ait mevcut altyapının (temiz su, kanalizasyon ve yağmur suyu, doğalgaz, elektrik, telefon… vb.) bağlantı noktalarının tespit edilmesi ve bunlar için gerekli proje ve maliyet çalışmalarının yapılması,

 • Projenin hazırlanacağı gar sahasında gerekli olması durumunda hâlihazır harita alımı yapılması,

 • YHT Gar binası önü ve çevresinde peyzaj düzenlemesi yapılması, (Proje bütünlüğü açısından gerekli görülmesi halinde peronlarda da düzenleme yapılması)

 • 3 boyutlu görseller ve video animasyon sunuları ile 1/200 ölçeğinde detaylı maket hazırlanması,
 1. GENEL HUSUSLAR

 1. Yüklenici tarafından hazırlanacak projeler “tip proje” olarak kabul edilecektir. TCDD bu “tip proje”lerin bir kısmını veya tamamını aynen ve değiştirerek başka bir yerde de kullanabilir. Firma bu nedenden dolayı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. Tip Projelerin kullanım hakkı tamamıyla TCDD’ye ait olacak ve elde edilen projeler bundan sonra TCDD’nin projeleri olarak anılacaktır.

 2. Bu iş kapsamındaki her türlü tip proje, hesap, rapor, keşif- metrajlar ile ihale dosyalarının hazırlanmasında, sözleşme ekinde bulunan teknik ve idari şartnameler ile yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerdeki hususlara harfiyen uyulacaktır.

 3. Bina, tesis ve altyapılara ait her türlü proje, hesap, rapor, keşif- metraj ve ihale dosyalarının hazırlanması sürecinde Yüklenici, TCDD ile koordineli olarak çalışacaktır. Yapılacak bilgilendirme toplantıları ile taslak projeler, standartlar, hesaplamalar ile işin ilerleyişi, sorunlar, kullanılan metot ve teknik hakkında Yüklenici tarafından TCDD’ye bilgi verilecektir.

 4. Hazırlanacak projelerde Gar Sahalarının güvenliğinin sağlanması dikkate alınacak ve gerekli güvenlik sistemleri ayrıca projelendirilecektir.

 5. Proje, yeterli miktarda anlaşılır, günün teknolojisine uygun bilgilendirme ve yönlendirme sistemleri olacak şekilde hazırlanacaktır.

 6. Yapılacak açık ve/veya kapalı otoparklar yeterli kapasiteye sahip ve giriş- çıkışları denetimli olacaktır.

 7. Hazırlanacak keşifler inşaat, elektrik, tesisat vb. olarak ayrı ayrı metrajlı olarak hazırlanacak, analiz olarak düzenlenen fiyatların açıklamalı analizleri de bulunacaktır.

 8. Projelerin hazırlanması esnasında, ilgili Belediyeler ile kamu kurum/kuruluşları ile gerekli olması halinde görüşmeler yapılması, izin ve onayların alınması Yüklenici tarafından yapılacaktır.

 9. Her türlü konaklama, ulaşım, iaşe… vb. masraflar Yüklenici Yükleniciye aittir. Yüklenici, sözleşme bedeli haricinde herhangi bir bedel talep etmeyecektir.

 10. İdare, işlerle ilgili proje vb. teknik belgelerde gerekli göreceği her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir. Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır.

 11. Yüklenici tarafından hazırlanan proje ve hesapların zamanında verilmemesinden ve verilen proje ve hesabın teknik eksiklik ve yanlışlıklarından dolayı, idarece onaylanmaksızın geri verilmiş olmalarından kaynaklanan zaman kayıpları sonucunda ortaya çıkan bütün gecikmelerden Yüklenici sorumludur.

 12. Proje değişiklikleri iş süresini etkileyecek nitelikte ise Yüklenicinin bu husustaki süre isteği de İdare tarafından ayrıca dikkate alınır.

 13. Hizmet işlerinde müteahhidin hazırlayacağı projeler onaylanmak üzere İdareye teslim edilirken, İdarece yapılacak incelemeleri kolaylaştıracak ve projelerin, teklif edilen şekli ile sözleşme veya eklerinde belirlenen şartlar çerçevesinde, amaca en uygun olduğunu gösterecek bilgilerin de diğer teknik belgelerle birlikte Yüklenici tarafından verilmesi gereklidir.

 14. Yüklenici, yaptığı ve yapacağı projelerin ve hesapların eksik ve yanlışlıklarından ve bunların bütün sonuçlarından sorumludur. Projelerin idare tarafından görülmüş ve onaylanmış olması Yükleniciyi bu sorumluluktan kurtarmaz.

 15. Yüklenici sözleşme bedeli haricinde herhangi bir bedel talep etmeyecektir.

 16. Proje müellifi hazırladığı projelerinden uygulama sonuçlanana kadar sorumlu olacak, uygulama sırasında gerekli olan değişiklikleri bila bedel yapacaktır. Bu durumun süresi azami 5 yıl olacaktır.

 1. HAZIRLANACAK TİP PROJELER VE GAR- İSTASYON TESİSLERİNE AİT İHTİYAÇ PROGRAMLARI

TCDD tarafından onaylı güzergâh planı kapsamında; yeni kurulacak YHT gar ve istasyon sahasında yer alması gerekli bina ve tesislere ait ihtiyaç programı aşağıda belirtilmektedir.

Gar Binasının 14.675.000 kişi/yıl kapasitesinde olması planlanmaktadır. Yüklenici firma bu kapasite doğrultusunda gerekli mekân ve hacim hesaplamalarını yapacak ve idareye sunacaktır.

Garlarda yer alacak mahallerin adet ve ölçüleri aşağıda belirtilen yolcu potansiyeli dikkate alınarak belirlenecektir. Ayrıca, gerekli tesisat birim ve mahalleri hesaplamalar ve ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenecektir.
ESKİŞEHİR YHT GARI (Yolcu kapasitesi 14.675.000 kişi/yıl)
İdari Birimler için; Gar Müdürü, YHT Yolcu Hizmetleri Müdürü, YHT Kontrol Hizmet Birimi, 3 adet Gar Müdür Yardımcısı, Hareket Memuru, Tren Teşkil Memuru odaları, Gar Bürosu, Personel dinlenme ve soyunma odaları (bay- bayan), personel WC- duş mahalleri, Emniyet ve güvenlik güçleri odası, arşiv, temizlik ve demirbaş odaları (3 Adet), taşıyıcı hizmetleri odası, trenlere ikmal depo alanları, yemekli hizmetleri için soğuk hava depolu malzeme odası, yemekhane, toplantı ve eğitim salonu, kayıp eşya bürosu ve ardiyesi, asker/ polis merkezi,
Yolcu İhtiyaçları için; bilet gişeleri ve ofisi, danışma, rezervasyon bürosu, yolcu bekleme salonu, otomatik bilet satış makinesi, sıramatik, bankamatik, emanet dolapları alanları, pastane, çocuk emzirme odası, bay- bayan kuaför salonu, hediyelik eşya satış alanları, aperatif yiyecek (fastfood) yerleri, lokanta, büfe, bay/bayan mescit, gazete kitap bayii, PTT, kargo, bay/bayan ve engelli WC`leri, engelli irtibat noktası, alış-veriş merkezleri, sinema ve toplantı salonu, reklâm ve duyuru alanları, resim sergi alanları, gösteri alanı, kafe, VIP - CIP salonu, çocuk oyun salonu, seyahat acente büroları, araç kiralama büroları, turizm enformasyon bürosu, sağlık birimi, peronlar, alt ve üstgeçitler, tren kabul ve sevk yolları, gare yolları, açık ve kapalı otopark (kısa süreli park alanı, yolcu, personel otoparkı) yürüyen merdivenler, asansör, bagaj için hareketli bant, taksi durağı, internet kafe/ internet erişim alanı, lounge salonları, diğer ulaşım modlarına irtibat için bağlantı alanları (Banliyö, otobüs, raylı sistemler)
Ayrıca tüm gar bina ve tesislerinin özürlü yolcuların erişimlerine uygun olacak şekilde projelendirilmesi gerekmektedir.
Bedensel Engellilere Yönelik Düzenlemeler


 • Yaya ve Bedensel Engellilere yönelik WC’ler,

 • Yürüyen Merdivenler ve asansör tesisleri (Pompa Odaları dahil)

 • Merdivenlere özürlü platformlarının konulması,

 • Rampalar,

 • Görme engelliler için dokulu kaplama malzemeleri, sesli ikazlar

 • Peron kenarı ikaz bantları…vb


Ayrıca, peron ve/veya altgeçit/ üstgeçitlerde

 • Anons Sistemi,

 • Kamera ve güvenlik sistemleri konulacaktır.

Yüklenici tasarım aşamasında TCDD’ye 3 adet öneri avan proje getirecektir. Öneriler ayrıca sunu halinde 3 boyutlu görselleri de içerecektir. TCDD’nin öneri projelerden birini seçmesini müteakip, ilgili KTVKK ile sözlü ve yazılı görüşmeler yapılacaktır. Olumlu görüş alınması halinde seçilen avan projelerin uygulama projelerinin hazırlanması aşamasına geçilecektir. İlgili KTVKK’nın ön imar görüşmelerinde avan projeleri uygun bulmaması halinde KTVKK görüşleri doğrultusunda gerekli düzeltme ve tadilatlar firma tarafından bilabedel yapılacaktır.


Yüklenici tasarım aşamasından sonra bina, peron- altgeçit/üstgeçit ve diğer tesislere ait aşağıdaki projeleri TCDD’ye teslim edecektir.

YHT Gar Binası, peron- markiz ve üstgeçitlere ait, • Mimari projeler ve detaylar,

 • Statik projeleri,

 • Mekanik Tesisat projeleri,

 • Elektrik Tesisatı projeleri,

 • Çevre düzenlemesi ve peyzaj projeleri,

 • Altyapı Projeleri, (Zemin iyileştirme çalışmaları, kazı- dolgu işleri, drenaj ve yağmur suyu projeleri ile binalar için gerekli doğalgaz, elektrik, içme ve kullanma suyu, telefon hatları, kanalizasyon hatları …vb)

 • Gar Sahası aydınlatma projesi,

 • Güvenlik Sistemi Projesi,

 • İşaret ve Yönlendirme Sistemi Projesi,

 • Yaya ve trafik akışını, çevresel bağlantıları gösterir şema,

 • Analiz, Keşif ve metrajlar,

 • Hesaplamalar ve Raporlar,

 • Özel ve Teknik Şartnameler,

 • Yaklaşık Maliyetler ve Pursantaj Listeleri,

 • İhale dosyası ve ilgili dokümanlar.

Yukarıda belirtilen projeler için öncelikle 1/1000, 1/500 vaziyet planları ve 1/200 ölçekli avan proje hazırlanacak, TCDD ve ilgili Resmi Kurumlar tarafından onaylandıktan sonra 1/50 ölçekli uygulama projeleri hazırlanacaktır.

Uygulama projeleri TCDD tarafından onaylandıktan sonra 1/20, 1/10, 1/5, 1/1 ölçekli detay projeleri hazırlanacaktır.

Enformasyon ve yönlendirme panolarının hazırlanmasında TCDD’nin kurumsal kimlik Kılavuzu doğrultusunda çalışma yapılacaktır.

Demiryolu vasıtaları için yapılacak tesislerde vagon ve elektrifikasyon gabarileri dikkate alınacaktır.
 1. MİMARİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

Mimari projelerin hazırlanması esnasında; tüm binalar birbirleri ve çevresi ile bütüncül olarak ele alınarak, TCDD’nin ihtiyaçları ve İşletmecilik gerekleri doğrultusunda, TCDD’nin yeni vizyonu ve hızlı tren konseptini yansıtacak şekilde, yapıldığı yörenin doğal ve kültürel özellikleri göz önünde bulunduracak şekilde modern, estetik, işlevsel ve ekonomik olarak tasarlanmasına dikkat edilecektir.

Firma avan proje aşamasında TCDD ye alternatifli projeler sunacaktır. Uygulama ve detay projelerine avan projelerin kabul edilerek onaylanmasını müteakip başlanacaktır.

Anahtar Teslimi Götürü Bedelli olarak yapım ihalesine çıkılacak olması göz önüne alınarak, tüm projeler halihazır arazi kotlarına ve zemin özelliklerine uygun olarak hazırlanacak ve yapılması gerekli tüm dolgu, kazı, sanat yapıları (istinat duvarları, palye vb.) mimari ve ilgili projelere işlenmiş olacaktır.

Projede gösterilen tüm yapı elemanlarına ait gerekli detaylar ile fiyatlandırmaya yönelik, analiz, tarif ve şartnameler Yüklenici tarafından yapılacaktır.

Bina ve tesislerin projelendirilmesinde TCDD’nin yapı gabarisine dikkat edilecektir.
Projeler; 1/500, 1/200, 1/100 avan, 1/50 tatbikat ve 1/20, 1/10, 1/5, 1/1 ölçeklerinde detay projeleri hazırlanacaktır. Proje ve detaylarının hazırlanmasında;


 • İmar yönetmeliklerine,

 • Mimari Proje Çizim Ve Sunuş Standartlarına,

 • Türk ve Uluslararası standartlara,

 • TS 12186 Yer Üstü İstasyon Tesisleri Tasarım Kuralları,

 • TS 12127 Yer Altı İstasyon Tesisleri Tasarım Kuralları,

 • TS 12527 İstasyon Platformu Oturma Elemanları- Tasarım - Yerleştirme Kuralları,

 • Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Genel Şartnamelerine,

 • Isı Yönetmeliğine ve Hava Kirliliğinin Önlenmesi Yönetmeliğine,

 • Otopark ve Sığınak Yönetmeliğine,

 • Deprem Yönetmeliğine,

 • Çevre Kirliğinin ve Gürültünün Azaltılması Yönetmeliğine,

 • Yangın Yönetmeliğine,

 • Bedensel Engellilere Yönelik Düzenlemelere,

 • Yürürlükte olan diğer geçerli tüm şartname ve yönetmeliklere uyulacaktır.

 • Mahallerde kullanılacak malzemeler projelerde gösterilecek, ayrıca mahal listesi yapılacaktır.MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI
MİMAR, mesleğini uygularken, çalışmalarında tasarımını çizili belgelerle ifade eder. Tasarladığı binanın eksiksiz ve kusursuz uygulanmasını sağlamak için çizili olarak oluşturduğu belgelerin yanı sıra yazılı belgelerle de bunu destekler. Bu çizili ve yazılı belgeler MİMAR'ın tasarımını ifade etme araçlarıdır.

MİMAR tarafından kullanılan bu araçların aynı norm ve standartlarda olması, hem mimardan hizmet bekleyenlerin onu daha kolay kavramalarına ve ortaya koyduğu tasarımı daha iyi algılamalarına ve dolayısıyla mimara karşı yükümlülüklerinde doğru olarak yerine getirmelerine olanak sağlar, hem de mimarın bu hizmetlerine onay verenlerin işlerini kolaylaştırır ve mimarlar arasında dil birliğini sağlar.

MİMAR'ın hizmetlerini tam ve mükemmel alarak sunması esastır. Bu esasa uygun olarak MİMAR'ın çalışmalarını ifade ettiği belgelerde aranacak asgari koşullar bu "STANDART" ile belirlenmiştir.


BELGELERIN ÇOĞALTILMASI ve SUNULMASI
MİMAR, Hazırladığı çizili ve yazılı belgeleri özenle düzenler ve düzgün, dayanıklı ve içindekilerin yıpranmasını ve dağılmasını önleyecek dosyalar içerisinde TCDD’ye sunar.


1-MİMAR'ın hazırladığı yazılı ve çizili belgelerinin çoğaltılması:

MlMAR, hazırladığı çizili ve yazılı belgeleri; en az:

A:Hazırlık ve Teklif Çalışmaları aşamasında:

-Hazırlık etüdleri Raporunu 2 nüsha

-Mimarlık Hizmetleri Sözleşmesini 3 nüsha

-Fikir Projesi belgelerini 2 nüsha

B: ön proje belgelerini: 2 nüsha

C: Uygulama Projeleri çalışmaları aşamasında:

C-1: Kesin proje belgelerini 2 nüsha

C-2: Uygulama projesi belgelerini 3 nüsha

C-3: Sistem ve Montaj Detayı Belgelerini 2 nüsha

C-4: İmalat Detayları Belgelerini 2 nüsha

C-5: Teknik Şartname Belgelerini 3 nüsha

D: İhale Aşamasında

D-1: Metraj- Keşif- Maliyet Analizi belgelerini 2 nüsha

D-2: İhale dosyası belgelerini 2 nüsha

D-3: İhale yapılması belgelerini

E: Uygulama Denetimi aşamasında

E-1: Mesleki Kontrollük Talimat Belgelerini 3 nüsha

E-2: Fenni Mesuliyet Talimat Belgelerini 3 nüsha

E-3: Yapıldı Projelerini 2 nüsha

E-4: Kesin Hesapları 3 nüsha

F: Kabul ve Teslim aşamasındaki belgeleri 3 nüsha olarak çoğaltarak TCDD`ne teslim etmek yükümlülüğündedir.

2- Belgelerin daha fazla sayıda çoğaltılması:

TCDD, herhangi bir nedenle MİMAR'dan yükümlü olduğu nüshadan fazla çoğaltma isterse, bunun karşılığı bedelin % 30 fazlasını MİMAR'a ödemesi durumunda, MlMAR bu belgeleri çoğaltarak TCDD’ye teslim etmek zorundadır.3- MIMAR, hazırladığı çoğalttığı belgeleri düzgün ve dayanıklı dosyalar içerisinde teslim eder.
Sunuş dosyaları, kapağında, sırtlığında ve üzerinde:

İşin (projenin) ismi

Proje numarası

TCDD'nin ismi ve adresi

MİMAR'ın ismi ve adresi belirtilmelidir.

4- MİMAR, hazırladığı tüm projelerin sayısal kopyalarını CD içerisinde TCDD’ye teslim edecektir.
PAFTA BOYUTLARI

Mesleki Denetim ve Uygulama Vizesi için M.D.B.na verilen projeler ve yazılı belgelerin tümü A-4 normu (21x29.7 cm) veya katlarının boyutlarında olacaktır.

Bilgi için:
A0: 84.0 cm 119.2 cm
A1: 59.4 cm 84.0 cm
A2: 42.0 cm 59.4 cm
A3: 29.7 cm 42.0 cm
A4: 21.0 cm 29.7 cm

Pafta boyut standardının sağlanabilmesi için B normu boyutlarında ya da diğer boyutlarda kağıt kullanılmaması tercih edilmelidir.
PROJENİN SUNULUŞ ESASLARI
Proje Sunuluşunda çizili belgeler aşağıdaki şekilde sıralanır.
1. Genel Bilgi Paftaları
1-1: Proje Başlığı, (Birinci sahife olarak)
Proje Başlığında şu bilgiler yer alır. (Bakınız örnek no:1 )
- İşin İsmi
- Mimarın veya Mimarlık bürosunun,ortaklığının şirketinin
-İsmi Soyadı,
-Ünvanı,
-Sicil nosu,
-Yetki Belge No'su ( Eski Büro Tescil No'su)
-Adresi
-Vergi dairesi ve vergi no’su
- TCDD'nin
-İsmi Soyadı,
-Ünvanı,
-Adresi,
-Vergi Dairesi ve Vergi no’su
-Proje bedelini hesaplamaya ilişkin bilgiler,
-İnşaat alanı
-İnşaat türü
-Kullanma amacı
-M2.maliyet bedeli
-Yapı Yaklaşık Maliyeti ,
-Yapı sınıfı
-Mimari Hizmet sınıfı
-Zorluk kriterleri katsayısı
-Şube tarife katsayısı
-İş numarası
-M harfi (Mimari proje çizimi olduğunu belirlemek üzere)
-Copyright bilgileri, (Mimarın izni olmadan çoğaltılamayacağı)
-Ortak müellif olan mimarların bilgileri ve imzaları
-Müellif mimara ait bilgiler ve tadilat iznine dair olur imzası
-Müellifi belli olmayan yapılara ait TCDD'nin verdiği taahhütname noter onay tarih ve no'su
1-2: Onay başlığı (ikinci sahife olarak)
Projenin başında Belediye ya da ilgili kuruluşun onayı için sahife düzenlenir. (Bakınız örnek No: 2)
1-3: Mimarlar Odası M.D.B. onay sahifesi (Üçüncü sahife olarak)
M.O.M.D.B.'nin yapacağı denetim ile ilgili bilgilerin yazılacağı sahifeler düzenlenir. (Bakınız örnek No: 3)
1-4: Numerotaj krokisi
2- Vaziyet Planı
Bu. paftada, belirtilen standartlara uygun ve üzerinde gerekli bilgileri içeren vaziyet planı yer alır.
3- Yerleşim Planı
Bu paftada,belirtilen standartlara uygun ve üzerinde .gerekli bilgileri içeren yerleşim planı ve aynı ölçekte kesitler yer alır.
4- Planlar (en alt kattan en üst kata doğru)
5-Kesitler (A,A) Kesiti, B,B.Kesiti,. n-n Kesiti olarak)
6- Cepheler (ön cephe, arka cephe ve yan cepheler)
7- Sistem Detayları (Proje dizinine girmesi isteniyorsa)
8- Mahal listesi yer alır.
Gerektiğinde ya da MİMAR uygun görürse, mahal listeleri her paftanın sağ üst köşelerinde verilebilir
9- Otopark hesabı
10- Teknik Bilgiler (Isı yalıtım hesapları ve detayları, şantiye tabelası, şantiye koruma iskele ve perdesi vb.)
PAFTA BAŞLIĞI

Pafta Başlığında şu bilgiler yer alır: (Bakınız örnek No: 4)


- Mimarın İsmi Soyadı, ünvanı, sicil no'su, Tescil no'su, adresi
- İşin ismi
- Proje numarası
- Pafta adı
- Çizim ölçeği
- Çizim tarihi
- Pafta nosu
- Blok no
- Tasarlayanın adı
- Çizenin adı
- Paftaya kontrol edenin adı
- M harfi (Mimari proje çizimi olduğunu belirlemek üzere)

PAFTA DÜZENİ

Pafta düzeni aşağıdaki şekilde yapılır.


-"Pafta Başlığı" paftanın sağ alt köşesinde yer alır.
- Hakim rüzgar, manzara ve Kuzey yönü aynı yerde toplu olarak, paftanın sağ üst köşesinde gösterilir.
- Paftanın revizyon durumları pafta başlığı üzerine yazılır
- Revizyon notlarında şu bilgiler yer alır.
- Revizyon sıra no"su
- Revizyon nedeni
- Revizyonun açıklanması
- Revizyonu yapanın ismi- soyadı
- Revizyonu yapanın imzası
- Pafta üzerindeki çizimle ilgili açıklayıcı bilgiler verilecekse, bu bilgiler paftanın sağ tarafına,
Başlık+ Revizyon notları üzerinde ve Kuzey işareti altında kalan bölümde yer alır.
- Planlar paftaları üzerinde aynı bakış yönünde yer alır.

Kataloq: wp-content -> uploads
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin

Yüklə 228,44 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə