Consiliul judeţean satu mareYüklə 131,04 Kb.
tarix26.07.2018
ölçüsü131,04 Kb.
#59772

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
PROCES - VERBAL

al desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean

Satu Mare din 28.04.2016, ora 14.00

Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 68 din 22 aprilie 2016 a preşedintelui consiliului judeţean, prin invitarea telefonică şi invitarea scrisă a consilierilor, transmisă electronic, prezentarea comunicatului pe site-ul consiliului judeţean, afişarea acestuia la sediul instituţiei şi prin publicarea anunţului în presa locală, inclusiv în cea de limbă maghiară.

Sunt prezenţi: 27 consilieri şi domnul preşedinte al Consiliului Judeţean Satu Mare, Ştef Mihai Adrian. Lipsesc domnul vicepreşedinte Govor Mircea Vasile, doamna consilier Szasz Piroska şi domnii consilieri: Enătescu Virgil, Kaiser Ştefan, Rişcău Gheorghe.

Majoritatea consilierilor în funcţie fiind prezenţi, şedinţa este legal constituită.

Pentru început, o rog pe doamna Crasnai Mihaela, secretarul judeţului, să consulte consilierii judeţeni în legătură cu conţinutul procesului verbal al şedinţei ordinare din 30.03.2016, precum şi conţinutul procesului verbal al şedinţei extraordinare din 05.04.2016.

Doamna Crasnai Mihaela:

Procesele-verbale redau întocmai, conform înregistrărilor audio, desfăşurarea şedinţei, dezbaterile, precum şi modul în care s-a exercitat votul cu privire la proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din data de 30.03.2016, precum şi a şedinţei extraordinare din 05.04.2016. Acestea au fost transmise, în format electronic, spre consultare odată cu materialele şedinţei. Având în vedere prevederile legale care permit consilierilor judeţeni să conteste conţinutul procesului verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate, vă consult dacă există asemenea contestaţii?

Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Dacă nu sunt, supun aprobării procesul verbal al şedinţei ordinare din 30.03.2016, precum şi a şedinţei extraordinare din 05.04.2016.Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Mulţumesc.
Ordinea de zi propusă şi comunicată este următoarea, respectiv:


 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală), respectiv a bugetului împrumutului intern la data de 31 martie 2016.

 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2016.

 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2015.

 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. PALAT JUD S.R.L. Satu Mare pe anul 2015.

 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Articolului nr.1 din Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 22/2016 privind aprobarea menținerii nivelului taxelor şi tarifelor practicate de Consiliul Judeţean Satu Mare şi instituţiile publice subordonate acestuia în anul fiscal 2016 la nivelul taxelor și tarifelor practicate în anul 2015, precum și menținerea excepțiilor de la plata acestora.

 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării, cu exercitarea dreptului de preempțiune, a imobilului –clădire “Bloc alimentar și dormitoare”, aflat în proprietatea privată a județului Satu Mare, edificat pe terenul înscris în CF nr. 511 Pomi, sub nr. top. 1050, ce a făcut obiectul restituirii în natură potrivit prevederilor dispoziției președintelui Consiliului Județean Satu Mare nr. 2/2007.

 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în folosinţă gratuită către Asociația Albert Schweitzer pentru Copii, Familie și Comunitate a unui spaţiu din imobilul-clădire ,,Centru de plasament Floare de colț -corp B” situat în localitatea Halmeu, str. Eliberării nr. 86, aflat în proprietatea publică a Judeţului Satu Mare și în administrarea Direcției Generale de Protecția Copilului și Asistență Socială Satu Mare.

 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii – prin licitaţie publică cu strigare – a două spaţii aflate în incinta imobilului - clădire ,,Spital Judeţean I”, situat în municipiul Satu Mare, str. Ravensburg nr. 2, aflat în proprietatea publică a judeţului Satu Mare şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare.

 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea licenţei de traseu pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru traseul Carei - Craidorolț - Zollner Păulești şi retur pentru transportul muncitorilor.

 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr.225/2012 privind aprobarea aderării Județului Satu Mare la Asociaţia „Pactul Regional Nord- Vest pentru ocupare și incluziune socială“.

 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare.

 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare a Muzeului Județean Satu Mare.

 13. DIVERSE

Dacă sunt alte propuneri? Dacă nu, supun aprobării ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Mulţumesc.

Înainte de a trece la discutarea materialelor de pe ordinea de zi, reamintesc obligativitatea prevăzută de reglementările în vigoare ce revine consilierilor judeţeni de a anunţa la începutul dezbaterilor şi de a nu lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor, în cazul în care se află în vreuna din situaţiile de conflict de interese referitoare la existenţa unui interes patrimonial, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, având în vedere faptul că hotărârile adoptate cu încălcarea acestor prevederi sunt nule de drept.

Propun să trecem la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi:

Eu, consilier judeţean Barcza Daniel Botond nu particip la dezbatere şi la vot la punctele l şi 5.

Eu, consilier judeţean Gindele Emeric nu particip la dezbatere şi la vot la punctele: 1şi 2

Eu, consilier judeţean Maruşca Anna Maria nu particip la dezbatere şi la vot la punctele : 1şi 2

Eu, consilier judeţean Veres Istvan nu particip la dezbatere şi la vot la punctele : 1şi 5.

Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Doamna secretar vă rog să consemnaţi faptul că, doamna consilier şi domnii consilieri nu participă la dezbatere şi la vot la punctele respective.
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală), respectiv a bugetului împrumutului intern la data de 31 martie 2016.

Comisia pentru activităţi economico – financiare?

Domnul consilier Rus Ioan: aviz cu 2 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă
Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Mulţumesc.

Dacă sunt observaţii? Dacă nu, supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru?19 voturi pentru Împotrivă? 5 abţineri? Mulţumesc. Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru.

(Doamna consilier Maruşca Anna Maria şi domnii consilieri Barcza Daniel Botond, Gindele Emeric, Veres Istvan nu participă la vot consilieri, iar domnii consilieri Berinde Vasile, Cozma Adrian Felician, Giurca Radu Octavian, Panea Alexandru, Rus Ioan s-au abţinut de la vot.)
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2016.
Comisia pentru activităţi economico – financiare?

Domnul consilier Rus Ioan: aviz cu 2 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă
Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Mulţumesc.

Dacă sunt observaţii? Dacă nu, supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 20 voturi pentru. Împotrivă? 6 abţineri? Mulţumesc. Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru.(Doamna consilier Maruşca Anna Maria şi domnul Gindele Emeric nu participă la vot, iar domnii consilieri Berinde Vasile, Cozma Adrian Felician, Giurca Radu Octavian, Panea Alexandru, Rus Ioan, Kovacs Mate s-au abţinut.)
Domnul consilier Rus Ioan:

Domnule preşedinte, dacă îmi daţi voie să vă spun din ce motiv grupul PNL se abţine. Am observat în lista de evenimente ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, că au apărut foarte multe evenimente care se desfăşoară în luna mai. Pentru cunoştinţa publică vreau să le citesc.

Conferinţă de administraţie publică”

200 de ani de învăţământ la Colegiul Naţional Doamna Stanca

Ziua rezervistului Militar”

Lansarea primului album muzical de folclor din zona Codrului Dor mi-i doamne de-a me casă”

Io-s auchan şi bine-mi pare”

Nepoţii Iancului”

Spectacol cu ocazia zilelor pascale pentru vârstnici”
Ne-am întrebat pentru care sărbători pascale. Numai pentru cele ortodoxe sau pentru toată lumea, până la Paşti? Dacă îmi puteţi da un răspuns.
Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Se întâmplă, să mai apară evenimente pe parcurs. În această situaţie trebuie completată lista. Propunerea, s-a făcut tocmai de aceea. Lucrurile sunt inerente. Apar evenimente. Aţi văzut că, consiliul judeţean, judeţul Satu Mare prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare, a sprijinit evenimentele. Am încercat să fim alături de sătmăreni, să fim alături de asociaţii şi fundaţii, de ONG-uri, care îşi organizează evenimentele. Tocmai de aceea, am propus această completare. Vă mulţumesc.


Domnul consilier Cozma Adrian Felician:

Un alt aspect, care ne-a determinat să ne abţinem. Nu suntem împotrivă, dar ne abţinem. Este adevărat, sunt câteva evenimente care se regăsesc. Au fost anual susţinute aceste evenimente. Foarte bine, chiar trebuie. Mai ales, ONG-urile trebuie susţinute, însă să inventăm alte opt festivaluri în luna mai, în plină campanie electorală, ne ridică serioase semne de întrebare. În aceeaşi măsură, cu siguranţă sătmărenii sunt de acord cu faptul că Satu Mare, atât municipiul, cât şi judeţul Satu Mare are nevoie de investiţii. Are nevoie de drumuri bune, de dezvoltare economică a judeţului, nu de festivaluri.

Mesajul ar fi până la urmă: mai multe drumuri şi mai puţine festivaluri! S-a cam săturat lumea. Mulţumesc.
Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Mulţumesc.


Domnul consilier Panea Alexandru:

Aş avea o întrebare.


Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Pot să răspund sau răspund la toată lumea. Oricum, mă ţine.


Domnul consilier Panea Alexandru:

O întrebare. Normal, sunteţi tânăr şi în floarea vârstei.


Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Mulţumesc. Vă invit să veniţi alături de ALDE.


Domnul consilier Panea Alexandru:

De alţii?


Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

De ALDE.


Domnul consilier Panea Alexandru:

La aceste evenimente pe care le-aţi inventat pe ultima sută de metri, veţi fi pe scenă şi veţi face campanie electorală?


Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Categoric că, voi fi pe scenă. Vă invit domnule Panea. Vă promit solemn. Legat de evenimente vă pot răspunde că este vorba despre un alt buget. Să nu inducem în eroare pe sătmăreni. PNDL ne-a asigurat finanţarea pentru zece drumuri. În momentul de faţă, procedurile de licitaţie sunt derulate pentru unele. Pentru altele, sunt predate amplasamentele. Au început lucrările, iar pentru altele sunt în curs semnarea contractelor de execuţie. Altele sunt în derulare. Cred că, numai unul a rămas în derulare, dacă bine ştiu. Este un alt buget. Nu este afectat bugetul de reparaţie al drumurilor. Chiar s-au făcut eforturi mari pentru atragerea acestor bani, ca 190 km de drumuri, care aveau nevoie de această reabilitare, vor intra în reabilitare în momentul de faţă.

Eu am susţinut mereu evenimentele culturale. Cred că şi cultura este unul dintre cele mai importante domenii de care judeţul şi consiliul judeţean trebuie să aibă grijă. Am demonstrat în toată această perioadă. Mulţumesc.
Doamna consilier Maruşca Anna Maria:

Aş interveni la acest punct pentru că am descoperit în luna octombrie faptul că, „Doamna Stanca” este cea mai veche şcoală cu predare în limba română. Sunt 200 de ani, 1816-2016. Este un eveniment unic în judeţ. Suntem o instituţie de cultură. Avem peste 800 de elevi. Cred că merităm, iar sătmărenii merită un jubileu de excepţie la „Doamna Stanca”. Presupun că, nu aveţi nimic împotrivă vis-a–vis de această sărbătoare de excepţie. Vă mulţumesc şi vă invit cu mult drag pe toţi, în 26 mai, la Filarmonica „Dinu Lipatti”.

Suntem urmaşii Gimnaziului Catolic Regesc. Este o muncă de trei ani jumătate pentru descoperirea acestui lucru. Mulţumesc Muzeului Judeţean, celor care au fost alături de mine, fiindcă eu ştiam că noi suntem cea mai veche şcoală cu predare în limba română, unde au predat Vasile Lucaciu, Petru Bran. Am reuşit în luna octombrie să găsim actul constitutiv.

Sunt foarte mândră de munca mea, de cea a colegilor noştri. Vă invit cu mult drag, la acest eveniment, spun eu unic în judeţul Satu Mare. Mulţumesc.


Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Mulţumesc.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2015.

Comisia pentru activităţi economico – financiare?

Domnul consilier Rus Ioan: aviz favorabil.

Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Mulţumesc.

Dacă sunt observaţii? Dacă nu, supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. Mulţumesc.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. PALAT JUD S.R.L. Satu Mare pe anul 2015.

Comisia pentru activităţi economico – financiare?

Domnul consilier Rus Ioan:

La acest punct, în Comisia pentru activităţi economico-financiare au fost foarte multe discuţii, în prezenţa actualului manager. Aşa cum ştiţi, s-a înregistrat o pierdere de 37000 lei în cursul anului trecut. Am insistat atât personal, cât şi în Comisie şi până la urmă doamna manager a înţeles că trebuie să facă un Program de recuperare a pierderii şi de restructurare. Ne-a promis că acel program îl va realiza până la şedinţa următoare. De asemenea, forţaţi de faptul că este o societate comercială cu regim de SRL, trebuie să depună bilanţul contabil la Finanţe. Comisia a avizat proiectul, dar cu această observaţie. Mulţumesc.Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Mulţumesc.

Dacă sunt observaţii? Dacă nu, supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 24 voturi pentru. Împotrivă? 4 abţineri? Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi pentru. Mulţumesc.

(Domnii consilieri Berinde Vasile, Cozma Adrian Felician, Panea Alexandru, Rus Ioan s-au abţinut.)

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Articolului nr.1 din Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 22/2016 privind aprobarea menținerii nivelului taxelor şi tarifelor practicate de Consiliul Judeţean Satu Mare şi instituţiile publice subordonate acestuia în anul fiscal 2016 la nivelul taxelor și tarifelor practicate în anul 2015, precum și menținerea excepțiilor de la plata acestora.


Comisia pentru activităţi economico – financiare?

Domnul consilier Rus Ioan: aviz favorabil
Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Mulţumesc.
Comisia juridică, de disciplină, administraţie publică, relaţii cu cetăţenii, probleme ale minorităţilor?

Doamna consilier Mărginean Maria Eva: aviz favorabil.
Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Mulţumesc.
Comisia pentru învăţământ, activităţi social- culturale, culte, sport şi tineret ?

Domnul consilier Viman Ioan Vasile: aviz favorabil.
Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Mulţumesc.
Comisia pentru realizarea lucrărilor publice, construcţii şi modernizarea drumurilor de interes judeţean, investiţii?

Domnul consilier Rusu Grigore Mihail: aviz favorabil.
Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Mulţumesc.

Dacă sunt observaţii? Dacă nu, supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 26 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc.( Domnii consilieri Barcza Daniel Botond şi Veres Istvan nu au participat la dezbateri şi la vot.)


 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării, cu exercitarea dreptului de preempțiune, a imobilului –clădire “Bloc alimentar și dormitoare”, aflat în proprietatea privată a județului Satu Mare, edificat pe terenul înscris în CF nr. 511 Pomi, sub nr. top. 1050, ce a făcut obiectul restituirii în natură potrivit prevederilor dispoziției președintelui Consiliului Județean Satu Mare nr. 2/2007.

Comisia pentru activităţi economico – financiare?

Domnul consilier Rus Ioan: aviz favorabil.
Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Mulţumesc.
Comisia juridică, de disciplină, administraţie publică, relaţii cu cetăţenii, probleme ale minorităţilor?

Doamna consilier Mărginean Maria Eva: aviz favorabil.
Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Mulţumesc.
Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat al judeţului, dezvoltare urbanistică, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, amenajarea teritoriului ?

Domnul consilier Ciocan Vasile: aviz favorabil.
Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Mulţumesc.

Dacă sunt observaţii? Dacă nu, supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Mulţumesc. Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.


 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în folosinţă gratuită către Asociația Albert Schweitzer pentru Copii, Familie și Comunitate a unui spaţiu din imobilul-clădire ,,Centru de plasament Floare de colț -corp B” situat în localitatea Halmeu, str. Eliberării nr. 86, aflat în proprietatea publică a Judeţului Satu Mare și în administrarea Direcției Generale de Protecția Copilului și Asistență Socială Satu Mare.

Comisia pentru activităţi economico-financiare?

Domnul consilier Rus Ioan: aviz favorabil.
Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Mulţumesc.
Comisia juridică, de disciplină, administraţie publică, relaţii cu cetăţenii, probleme ale minorităţilor?

Doamna consilier Mărginean Maria Eva: aviz favorabil.
Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Mulţumesc.
Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat al judeţului, dezvoltare urbanistică, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, amenajarea teritoriului ?

Domnul consilier Ciocan Vasile: aviz favorabil.
Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Mulţumesc.
Comisia de muncă şi protecţie socială, sănătate şi familie, protecţia copilului ?

Doamna consilier Maxi Rodica: aviz favorabil.
Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Mulţumesc.

Dacă sunt observaţii?
Domnul consilier Panea Alexandru:

Este bine de ştiut, că Asociaţia Albert Schweitzer din Halmeu funcţionează la propunerea Albert Schweitzer dintr-o comunitate din Germania, care este în legătură cu Centrul de plasament şi au făcut minuni acolo. Cine a fost acolo a văzut că este la un nivel rar întâlnit în toată România. această colaborare este bună.

Mai am o întrebare pentru doamna secretar. Eu sunt vicepreşedinte al Comisiei consultative. Nu am interes patrimonial, nu sunt retribuit. Votez sau nu votez?
Doamna Crasnai Mihaela: secretar al judeţului Satu Mare

Mai bine, nu.Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Doamna secretar vă rog să consemnaţi că, domnul consilier Panea Alexandru nu participă la vot. Dacă mai sunt alte observaţii?

Dacă nu, supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 27 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri? Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi pentru. Mulţumesc.

(Domnul consilier Panea Alexandru nu participă la vot.)


 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii – prin licitaţie publică cu strigare – a două spaţii aflate în incinta imobilului - clădire ,,Spital Judeţean I”, situat în municipiul Satu Mare, str. Ravensburg nr. 2, aflat în proprietatea publică a judeţului Satu Mare şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare.

Comisia pentru activităţi economico-financiare?

Domnul consilier Rus Ioan: Comisia nu a dat nici un fel de aviz din cauza cvorumului.
Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Mulţumesc.
Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat al judeţului, dezvoltare urbanistică, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, amenajarea teritoriului ?

Domnul consilier Ciocan Vasile: aviz favorabil.
Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Mulţumesc.
Comisia juridică, de disciplină, administraţie publică, relaţii cu cetăţenii, probleme ale minorităţilor?

Doamna consilier Mărginean Maria Eva: aviz favorabil.
Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Mulţumesc.
Comisia de muncă şi protecţie socială, sănătate şi familie, protecţia copilului?

Doamna consilier Maxi Rodica: aviz favorabil.
Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Mulţumesc.

Dacă sunt observaţii?


Domnul consilier Panea Alexandru:

Dacă-mi daţi voie, domnul preşedinte. În cazul în care o Comisie nu dă deloc aviz, nu poate să treacă la vot.Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Este consultativ.


Domnul consilier Panea Alexandru:

Este consultativ, dar dacă nu are deloc nu poate să participe la vot. Proiectul de hotărâre nu poate fi votat, fiindcă nu are. Şi dacă este negativ sau pozitiv votul este consultativ.


Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

S-au întâlnit, dar nu au avut cvorum.


Domnul consilier Panea Alexandru:

Exact. Comisia nu şi-a exprimat votul. Nu există. Efectiv, Comisia pentru activităţi economico-financiare nu şi-a exprimat votul.


Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Mulţumesc, domnul Panea.

Dacă mai sunt observaţii?

Dacă nu, supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 5 voturi împotrivă împotrivă? 3 voturi abţineri? Proiectul de hotărâre a picat.( Domnii consilieri Berinde Vasile, Cozma Adrian Felician, Giurca Radu Octavian, , Panea Alexandru, Rus Ioan au votat împotrivă. Doamna consilier Mărginean Maria Eva, domnul consilier Horvat Alexandru, Kovacs Mate s-au abţinut.) 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea licenţei de traseu pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru traseul Carei - Craidorolț - Zollner Păulești şi retur pentru transportul muncitorilor.

Comisia pentru realizarea lucrărilor publice, construcţii şi modernizarea drumurilor de interes judeţean, investiţii?

Domnul consilier Rusu Grigore Mihail: aviz favorabil.
Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Mulţumesc.
Comisia de muncă şi protecţie socială, sănătate şi familie, protecţia copilului?

Doamna consilier Maxi Rodica: aviz favorabil.
Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Mulţumesc.

Dacă sunt observaţii? Dacă nu, supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. Mulţumesc.
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr.225/2012 privind aprobarea aderării Județului Satu Mare la Asociaţia „Pactul Regional Nord- Vest pentru ocupare și incluziune socială“.

Comisia de dezvoltare regională, cooperare internă şi internaţională, parteneriate interne şi internaţionale?

Domnul consilier Draveczky Carol Iosif: aviz favorabil.
Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Mulţumesc.
Comisia de muncă şi protecţie socială, sănătate şi familie, protecţia copilului?

Doamna consilier Maxi Rodica: aviz favorabil.

Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Mulţumesc.

Dacă sunt observaţii? Dacă nu, supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. Mulţumesc. 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare.

Comisia pentru activităţi economico-financiare?

Domnul consilier Rus Ioan: Comisia nu a putut da aviz.
Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Lipsă de cvorum.


Comisia juridică, de disciplină, administraţie publică, relaţii cu cetăţenii, probleme ale minorităţilor?

Domna consilier Mărginean Maria Eva: aviz favorabil.
Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Mulţumesc.

Dacă sunt observaţii? Dacă nu, supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 23 voturi pentru. Împotrivă? 5 abţineri? Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi pentru. Mulţumesc.(Domnii consilieri Berinde Vasile, Cozma Adrian Felician, Horvat Alexandru, Panea Alexandru, Rus Ioan s-au abţinut.) 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare a Muzeului Județean Satu Mare.


Comisia pentru activităţi economico-financiare?

Domnul consilier Rus Ioan: Comisia nu a dat un aviz.
Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Iarăşi?


Comisia juridică, de disciplină, administraţie publică, relaţii cu cetăţenii, probleme ale minorităţilor?

Doamna consilier Mărginean Maria Eva: aviz favorabil, deşi nu am avut cvorum.
Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:
Comisia pentru învăţământ, activităţi social – culturale, culte, sport şi tineret?

Domnul consilier Viman Ioan Vasile: aviz favorabil.
Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Mulţumesc.

Dacă sunt observaţii? Dacă nu, supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 22 voturi pentru. Împotrivă? 6 abţineri? Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi pentru. Mulţumesc.

(Doamna consilier Mărginean Maria Eva şi domnii consilieri Berinde Vasile, Cozma Adrian Felician, Horvat Alexandru, Panea Alexandru , Rus Ioan s-au abţinut de la vot. )

Propun să trecem la dezbaterea ultimului punct de pe ordinea de zi, respectiv

pct. 13. DIVERSE, dacă sunt probleme? Dacă nu, declar închisă şedinţa ordinară, vă mulţumesc pentru participare !

Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Vreau să profit de acest moment şi să urez tuturor locuitorilor judeţului Satu Mare să aibă parte de Sărbători fericite alături de cei dragi. Aceeaşi urare o adresez dvs., consilierilor judeţeni, colaboratorilor, angajaţilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare, al instituţiilor subordonate. Totodată, urez Sărbători fericite presei, care este alături de noi de fiecare dată şi transmite, informează sătmărenii cu proiectele, acţiunile, activitatea consiliului judeţean. Mulţumesc.Domnul consilier Viman Ioan Vasile:

Aş dori ca în numele grupului PSD din consiliul judeţean să profit de acest moment, a marii Sărbători Pascale, să urez tuturor locuitorilor judeţului Satu Mare Sărbători fericite, Paște fericit, linişte, sănătate şi bucurie în suflete. Îi invităm să fie alături de noi, cei care sărbătorim acum Paştele şi pe cei care deja au sărbătorit. Două sărbători nu strică. Decât două bătăi, mai bine două sărbători. Mulţumesc.Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Mulţumesc.Domnul consilier Ciocan Vasile:

Îmi pare rău, că nu încep şi eu cu urările ca şi cei doi colegi ai noştri. Eu doresc să anunţ următorul aspect. În urma plecării domnului Bura Nicolae din PSD, grupul de consilieri PSD din consiliul judeţean îi retrage sprijinul politic pentru funcţia care o deţine în consiliul judeţean.

A doua problemă, deşi a mai fost ridicată anterior şi de către domnul consilier Cozma, revin şi eu la această problemă. Datorită faptului că, în ultima perioadă în relaţia directă cu cetăţenii au existat întrebări multe legate de proiectul Satu Mare- Homorod- Socond în lungime de 49,5 km. Acest proiect a fost semnat pe PNDL în anul 2014 şi a fost postat pe SEAP în 2016. Am dori să ştim care este situaţia reală pentru că prima intervenţie, cea a domnului Cozma nu a sensibilizat prea mult lucrurile. Ele au rămas tot în stadiul acela de explicaţie legală. De asemenea, în ultima perioadă printr-un mesaj de promovare al Consiliului Judeţean Satu Mare apare frecvent promisiunea că acest proiect va fi un proiect de perspectivă imediată, în sensul încurajării cetăţenilor din zona respectivă să voteze probabil cu un anumit candidat, care are un rol important sau care ar putea avea un rol important în acest spaţiu al politicului.

Doresc de asemenea, să mi se răspundă dacă a existat în consiliul judeţean un proiect prin care acest mesaj de promovare al consiliului judeţean a fost discutat, a fost aprobat, a fost finanţat, dacă este cazul. Mulţumesc.Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Le iau în ordine domnul consilier Ciocan. Vreau să vă spun că nu este o funcţie politică, cea de administrator public. Vă informez, dacă nu ştiaţi. Daţi-mi, voie să termin, vă rog. Vreau să vă răspund. Nu este o funcţie politică. Uitaţi-vă, pe lege! Este o funcţie contractuală. Este atributul preşedintelui consiliului judeţean. Eu în momentul, când mi-am asumat acest lucru m-am gândit la competenţa domnului Bura. Nu m-am gândit la alte lucruri. Îmi pare rău, dacă dvs. aţi crezut aşa ceva.

Legat de Homorod. Vreau să vă spun că în momentul de faţă este ultima procedură de licitaţie. Este în desfăşurare. Colegii mei au avut foarte multe licitaţii în paralel. Au fost cele zece drumuri plus încă două obiective, care erau cuprinse în PNDL. Au fost extrem de solicitaţi. A mers greoi procedura de licitaţie. Când sunt investiţii atât de mari sunt multe firme, care se interesează. Tocmai din dorinţa de-a nu greşi, de-a nu face greşeli, prin nerespectarea legii, ceea ce nu-şi doreşte nimeni. Iar, eu presiuni pe colegii din Comisia de licitaţie nu am făcut şi nu voi face niciodată. Credeţi-mă că, oricât de mult doreşte un primar sau un om politic realizarea acelei investiţii, eu nu voi face presiuni pe Comisia de licitaţie. Să ştiţi că sunt profesionişti. Colegii mei îşi desfăşoară foarte bine activitatea. Îmi doresc la fel de mult ca şi dvs., ca şi locuitorii din Homorod să se realizeze această investiţie pe toată ruta. Este spre final. În cursul lunii mai se va finaliza. Nu pot să vă spun mai multe. Sunt semnate declaraţiile de confidenţialitate. Ştiţi foarte bine, nu pot da informaţii nici eu, nici colegii mei. Este în derulare, dar ca timp undeva la mijlocul lunii mai se va finaliza această procedură de licitaţie.

Spotul de promovare este un contract, care se poate încheia fără aprobarea consiliului judeţean, prin şedinţă. Este o achiziţie directă. Nu este nevoie de niciun fel de aprobare. Eu am considerat că, este important să promovăm realizările consiliului judeţean. Nu apare nici un om politic în acele spoturi. Nu apar nume, nu apare absolut nimic. Nu apare funcţia. Este vorba despre judeţ, de consiliul judeţean. Chiar am dorit ca sătmărenii, fiind atâtea întrebări legate de toate drumurile să cunoască că aceste lucruri sunt în desfăşurare. Sunt aspecte, care intră în atributul consiliului judeţean, să informăm în permanenţă sătmărenii. Mulţumesc.Domnul consilier Panea Alexandru:

Îmi pare bine că, domnul Ciocan îşi aduce aminte de ceea ce am spus eu mai demult, dar atunci nu m-a susţinut. Când am spus că sunt spoturi publicitare la radio, unde în mod deşănţat ne lăudăm, noi consiliul judeţean, deşi noi, consiliul judeţean nu ştim nimic. Ceea ce spune domnul preşedinte, din păcate nu este adevărat, fiindcă indiferent de modul de achiziţie orice cheltuială se face prin hotărârea acestui consiliu judeţean. Lăsaţi-mă, să termin!

În ceea ce priveşte drumul de la Homorod aveţi perfectă dreptate. Vom aştepta mult. Să dea Dumnezeu, ca la sfârşitul mandatului viitor să demareze lucrările. Dar, iarăşi nu l-aţi auzit pe domnul Cozma şi nu l-aţi susţinut. La mine intervine o întrebare retorică: oare USL-ul mai există la Satu Mare?

Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Îmi place foarte mult, domnul Panea că vă preocupă soarta USL-ului. Până acum nu v-a preocupat. Este din „bunuri şi servicii”. Nu este o investiţie. Este perfect legal. Vă rog, să nu induceţi sătmărenii în eroare. Dvs. nu aţi vorbit despre drumuri. Aţi vorbit despre spotul cu sănătatea. Nu este acelaşi lucru. Aşa că, nu îl atacaţi pe domnul Ciocan. Dvs. v-aţi referit la spotul de sănătate, nu de spotul cu drumurile.Domnul consilier Panea Alexandru:

Domnul Ciocan este un om serios, numai că s-a trezit puţin cam târziu.Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Să ştiţi că eu îl văd extrem de treaz. Nu îl văd adormit deloc niciodată în şedinţă. Mulţumesc.Domnul consilier Cozma Adrian Felician:

Aş dori pe această cale, având în vedere că ne apropiem de Sărbătorile Pascale să urez din partea grupului PNL să transmit cele mai călduroase gânduri sătmărenilor, Sărbători fericite, un Paşti luminat. Hristos a Înviat! Mulţumesc.Domnul consilier Horvat Alexandru:

O întrebare aş dori să o adresez doamnei director de la DGASPC, dar până atunci aş dori să fac nişte precizări. În Comisia din care fac parte împreună cu onoraţii mei colegi, să ştiţi că în toată această perioadă am acordat o deosebită atenţie tuturor proiectelor, care le-am susţinut, le-am dezbătut. Am considerat că această instituţie are nevoie de toată atenţia noastră. Am făcut tot ceea ce este posibil, în aşa fel încât lucrurile să funcţioneze bine.

Aş dori să întreb care sunt argumentele pentru care noi, din buget am aprobat achiziţia unor autoturisme. Ştiam că, sunt oportune acestea deoarece trebuie să se facă anumite deplasări în cadrul instituţiilor. Dar, să achiziţionăm două JEEP-uri în valoare de 30800 de euro, oare aceasta a fost cea mai oportună achiziţie pentru această instituţie? Aceşti copii, care din păcate sunt aşa cum sunt, nu reuşeau să urce în cinci Dacii Logan? Mă gândesc că se putea face acest lucru. Cred că, această acţiune este una deplasată. Ar trebui să ne gândim ce instituţii reprezentăm şi ce achiziţii putem face vis-a-vis de această chestiune.

La neîmpliniri, dacă ne aducem aminte, începând cu conducerea judeţului, iar noi, consilierii ne doream o susţinere a sportului de masă, a asociaţiilor judeţene, a tuturor echipelor din judeţ. Sâmbătă şi duminică am participat la asemenea competiţii. Nu aş vrea să vă spun cum se descurcă echipele. Cât de greu le este şi câtă lume participă la aceste evenimente. Din păcate, au rămas la stadiul de promisiune. Nici până azi nu am putut să-i finanţăm, în condiţiile în care cred că ne putem rupe din bugetul nostru mărinimos, care am arătat că există de atâtea ori. Având în vedere că, mai este o şedinţă luna viitoare, poate ar fi de bun-augur. Având în vedere că, unii vom intra în campanie electorală sau chiar suntem, nu ar fi lipsit de interes să ne aplecăm asupra acestor acţiuni. Vă mulţumesc. Paşte fericit!Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Mulţumesc.

Trebuie să vă răspund. Bine că ne interesează pe toţi consilierii judeţeni acest aspect al sportului. Din păcate, nu am găsit formula legală, care să ne permită sprijinirea. Căutăm, dacă vom avea o soluţie, vă daţi seama sunt om de sport. Sunt primul, care ar fi de acord să sprijine cluburile din judeţul Satu Mare.

Îi voi da cuvântul doamnei director, dar eu o să vă răspund din punctul meu de vedere, ca preşedinte al Consiliului Judeţean Satu Mare. Consider că, angajaţii de la instituţiile subordonate sau din aparatul propriu al consiliului judeţean sau instituţii au nevoie de condiţii de muncă propice să poată deservi în condiţii normale judeţul. Să fie promţi vis-a-vis de sătmăreni. Cred că, să fie promţi, trebuie să aibă condiţii bune de lucru. Acesta este punctul meu de vedere. Poate îl vor împărtăşi şi alţii. Nu cred că este o problemă serioasă. Chiar m-aş bucura ca angajaţii consiliului judeţean, instituţiile subordonate să aibă tot confortul, condiţii foarte bune de lucru, inclusiv spitalele deoarece atunci am garanţia că sătmărenii sunt deserviţi cu adevărat prompt. Ei dispun de profesionalism şi devotament.Doamna Dragoş Mariana – director DGASPC

În primul rând, DGASPC nu a achiziţionat JEEP-uri. În limita bugetului s-a aprobat achiziţia a trei autoturisme pentru aparatul propriu al DGASPC. Este vorba despre 115 funcţionari publici, care gestionează întreaga problematică de asistenţă socială şi anume de monitorizarea tuturor asistenţilor maternali, tuturor măsurilor de protecţie, anchete sociale la domiciliu tuturor persoanelor aflate în nevoie.

Prin buget, nouă ni s-a aprobat achiziţia a trei autoturisme pentru anul acesta, dar s-au achiziţionat doar două, în condiţiile în care au fost casate patru autoturisme în acest an. De asemenea, sunt propuse spre casare cinci autoturisme. Parcul auto al acestei instituţii, format în general din Dacii Logan este vechi, de peste 7-8 ani. Se poate face şi o justificare, analiză cost-beneficiu privind suma de bani, care se investeşte în reparaţii. Este mai oportun să cumpărăm autoturisme noi pentru deplasare pe teren pentru realizarea activităţii de asistenţă socială. Nu am cumpărat JEEP-uri.

Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Mulţumesc.Domnul consilier Rus Ioan:

După urările noastre, voi începe cam aşa. Stimate domnule preşedinte, dragi colegi consilieri vă rog să aveţi în vedere faptul că, avem o problemă majoră la R.A. Aeroportul Satu Mare. Am aflat acum, în timp ce discutam că se fac fotografii de campanie electorală, se merge pe acolo, se ţin discursuri. Dacă vă aduceţi aminte, în luna februarie am solicitat în mod expres şi doresc să mulţumesc Aeroportului pentru că a fost foarte serios în relaţia cu constructorul, a cerut săptămânal acele grafice, care le-am solicitat şi care au fost trimise, inclusiv mie, Direcţiei tehnice. Toate graficele care le-am primit din luna februarie până acum indică faptul că Aeroportul se va termina la termenul asumat. Faptul şi realitatea din teren, discuţiile cu alţi colegi constructori spun altceva. Ar exista un risc major să nu terminăm până la data respectivă, cu toate asigurările constructorului.

De aceea, probabil că în perioada următoare, de o lună şi ceva care ne-a mai rămas, deoarece luăm în considerare şi partea de decontare ar trebui în maxim două luni să facem tot ceea ce este posibil ca constructorul să reuşească să finalizeze lucrarea până atunci, fiindcă în caz contrar vom rămâne cu o foarte mare problemă în sarcina viitorului consiliu judeţean.

Ştiu că în prima parte a anului au fost probleme legate de vreme. Au fost diverse probleme tehnice. Ştiu, fiindcă am văzut şi credeţi-mă umblu prin aeroport de două ori pe săptămână. Am văzut că se lucrează şi noaptea şi în trei schimburi. Dar, am impresia şi din discuţiile avute cu alţii, Direcţia tehnică, care este mai deşteaptă decât noi toţi, poate face o evaluare corectă şi să încerce să facă în aşa fel încât să încerce să preseze constructorul să termine lucrările. Ştiţi foarte bine, că am garantat un credit de 25 milioane. Nu este o situaţie foarte fericită în momentul de faţă. Să dea Dumnezeu să fie altfel, mai ales că suntem în Săptămâna Patimilor. Eu sper să termine până atunci. Dar, aceasta nu înseamnă că, noi vom sta de săptămâna viitoare în campanie electorală, cu „mâinile în sân” fără să urmărim ce se întâmplă la constructor. Nu vorbesc despre Aeroport, vorbesc despre constructor.

O altă problemă, legată de autoturisme. Am văzut şi eu sumele, care s-au alocat la DGASPC. Am constatat că unele direcţii şi-au început procedura de achiziţie pentru autoturisme, Spitalul Judeţean nu a început procedura. Nu autoturismele sunt cele mai importante în momentul de faţă.

De asemenea, aş ruga ca în perioada următoare să avem o campanie electorală decentă. Aparatul consiliului judeţean, care este performant, fiindcă îl cunosc de atâţia ani şi care mi-a demonstrat mie, ca preşedinte al Comisiei de buget-finanţe că este capabil să dea informaţii corecte atunci când i se permite. Chiar sunt profesionişti în adevăratul sens al cuvântului. Să nu se implice în campanie electorală, să stea deoparte. Să nu utilizăm maşinile consiliului judeţean pentru campanie electorală deoarece aşa este corect. Mulţumesc.Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:
Legat de RA Aeroportul, am avut discuţii cu antreprenorul chiar şi azi. Am inaugurat clădirea administrativă, fosta unitate militară, care a fost în paragină din 2001. Am reabilitat acea clădire astfel că, Aeroportul are posibilitatea să utilizeze o clădire administrativă nouă. Era nevoie de acel spaţiu. Repet, oricum era vorba despre o clădire din patrimoniul judeţului, care era în paragină. Vă rog, domnule director Fechete. Se termină lucrările la termen sau nu?

Domnul Fechete Nicolae- director R.A: Aeroportul Satu Mare:

Am înţeles. Conform tuturor discuţiilor şi mai ales proceselor-verbale, pe care noi le trimitem în fiecare săptămână consilierilor, prin Compartimentul relaţii cu consilierii, toate promisiunile, toate demersurile din punctul nostru de vedere, mai ales a constructorului este pentru încadrarea în termenele asumate. În momentul în care aceste termene nu pot fi garantate şi mai ales finalizarea lucrărilor conform cerinţelor prevăzute privind utilizarea fondurilor europene, finalizarea tuturor, inclusiv plata deconturilor trebuie să fie 30 iunie. Până acum, toate lucrările arată că această dată de 30 iunie poate fi o dată reală. O singură mare problemă am putea avea, ca în cazul că începând de acum în perioada în care temperatura ar trebui să crească să avem o situaţie cu ploi abundente, care ar pune sub semnul întrebării ultimele lucrări, care ar trebui executate în perioada de căldură iar umiditatea să fie cât mai puţină. Pista trebuie să fie uscată, iar temperatura nocturnă să nu coboare sub 10 grade temperatura la sol, ca a doua zi să se poată aşterne acel strat superficial de uzură. Este cea mai delicată parte din punct de vedere restrictiv.

În celelalte sectoare aşa cum a spus şi domnul consilier Rus se lucrează intens, ele urmând să fie încheiate conform graficului până la jumătatea lunii iunie. Ultimele două săptămâni să fie teste şi alte verificări de funcţionalitate a întregului sistem.

Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Legat de informaţiile, care le oferă colegii mei din aparatul de specialitate cred că, aţi constatat domnul Rus, comunicaţi direct cu ei, prin e-mailuri. Pe e-mail primiţi toate informaţiile, ceea ce mi se pare normal. Nu ştiu la ce vă referiţi când spuneţi că „li se dă aprobarea” . Eu nu controlez pe nimeni. Nu am îngrădit absolut pe nimeni. Nu am dat nicio interdicţie absolut nimănui. Vreau să clarificăm aceste aspecte. Să nu se interpreteze greşit.

În ceea ce priveşte achiziţia de autoturisme. Ştiu că la Seviciul de Medicină Legală este întârziată. Am discutat cu domnul Cozma acest aspect. Vreau să ştiu ce se întâmplă la Spitalul Judeţean cu achiziţia de autoturisme?

Domnul Supuran Daniel- Spitalul Judeţean de Urgenţă:

Bună! Nu ştiu prea multe despre achiziţia respectivă, dar este în curs de derulare.Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Achiziţia de autoturisme este în curs de derulare. Alte instituţii au reuşit să le finalizeze, încă la Spital se derulează.Domnul vicepreşedinte Riedl Rudolf:

Din partea grupului UDMR pentru toţi care sărbătoresc, vă doresc Paști fericit! Boldog Husveti Unnepeket! Frohe Ostern!Domnul preşedinte Ştef Mihai Adrian:

Vă mulţumesc. Dacă mai sunt luări de cuvânt? Dacă nu, declar lucrările şedinţei ordinare închise. Vă mulţumesc pentru participare!Preşedinte, Secretar al Judeţului,

Ştef Mihai Adrian Crasnai Mihaela Elena Ana

Red/tehn


F.C 2 expl.


Yüklə 131,04 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə