Constituţia regatului spanieiYüklə 0,5 Mb.
səhifə1/5
tarix03.01.2019
ölçüsü0,5 Mb.
#88856
  1   2   3   4   5

CONSTITUŢIA REGATULUI SPANIEI

27 decembrie 1978

Don Juan Carlos I, Rege al Spaniei, tuturor celor care, în prezent, văd şi înţeleg, să ştie că: Parlamentul a adoptat şi poporul spaniol a ratificat următoarea Constituţie:

Preambul

Naţiunea spaniolă, în dorinţa de a stabili dreptatea, libertatea şi securitatea şi de a promova binele celor care fac parte din ea, în folosul suveranităţii sale, proclamă voinţa sa de:

A garanta convieţuirea democratică dintre Constituţie şi legi conform unei ordini economico-sociale drepte,

A consolida un stat de drept care asigură supremaţia legii ca expresie a voinţei populare

A ocroti pe toţi spaniolii şi popoarele Spaniei în exercitarea drepturilor omului, cultura şi tradiţiile lor, lim-ba şi instituţiile.

A promova progresul culturii şi economiei pentru a asigura tuturor un nivel de trai demn.

A stabili o societate democratică avansată şi a cola-bora în procesul de întărire a relaţiilor paşnice şi de efici-entă cooperare între toate popoarele din lume.

în consecinţă, Parlamentul adoptă şi poporul spaniol ratifică următoarea:CONSTITUŢIE

TITLU PRELIMINAR

Articolul 1

 1. Spania este un stat de drept, democratic şi social care promovează libertatea, dreptatea, egalitatea şi plura-lismul politic ca valori superioare ale ordinii sale juridice.

 2. Suveranitatea naţională constă în poporul spaniol, cel din care emană, puterile statului.

 3. Forma politică a statului spaniol este monarhia parlamentară.

Articolul 2

Constituţia se fundamentează pe unitatea indiso-lubilă a naţiunii spaniole, patria comună şi indivizibilă a tuturor spaniolilor, recunoaşte şi garantează dreptul la autonomie a naţionalităţilor şi regiunilor care o compun şi solidaritatea dintre acestea.Articolul 3

1. Limba castiliană este limba oficială a Spaniei.

Toţi spaniolii au datoria să o cunoască şi au dreptul să

o folosească.


 1. Celelalte limbi spaniole vor fi, de asemenea, oficiale în respectivele comunităţi autonome conform statutelor lor.

 2. Bogăţia diferitelor modalităţi lingvistice ale Spaniei este un patrimoniu cultural care se bucură de respect şi protecţie deosebită.

Articolul 4

 1. Drapelul Spaniei este format din trei benzi orizon-tale, roşie, galbenă şi roşie, banda galbenă fiind dublu de lată faţă de fiecare bandă roşie.

 2. Statutele comunităţilor autonome vor putea recu-noaşte drapele şi însemne proprii. Acestea se vor folosi alături de drapelul Spaniei pe edificiile lor publice şi în actele lor oficiale.

Articolul 5

Capitala statului este oraşul Madrid.Articolul 6

Partidele politice sunt expresia pluralismului politic, participând la formarea şi manifestarea voinţei populare şi sunt instrumentul fundamental pentru participarea politică. Crearea şi exercitare activităţii lor sunt libere, respectând Constituţia şi legea. Structura lor internă şi modul lor de funcţionare trebuie să fie democratice.Articolul 7

Sindicatele muncitorilor şi asociaţiile patronale contribuie la apărarea şi promovarea intereselor economi-ce şi sociale ce le sunt proprii. Formarea şi desfăşurarea activităţii acestora sunt libere, cu respectarea Constituţiei

şi a legii. Structura lor internă şi modul de funcţionare trebuie să fie democratice .

Articolul 8


 1. Forţele Armate, constituite din armate de uscat, marină şi armata aerului, au ca misiune garantarea suveranităţii şi independenţei Spaniei, apărarea integrităţii sale teritoriale şi a ordinii constituţionale.

 2. O lege organică va reglementa bazele organizării militare conform cu principiile prezentei constituţii.

Articolul 9

 1. Cetăţenii şi puterile publice sunt supuse Constituţiei şi celorlalte norme juridice.

 2. Revine puterilor publice să promoveze condiţiile necesare pentru ca libertatea şi egalitatea individului şi ale grupurilor din care fac parte să fie reale şi efective; să înlăture obstacolele care împiedică sau pun în dificultate dezvoltarea sa plenară şi să faciliteze participarea tuturor cetăţenilor la viaţa politică, economică, socială şi culturală.

 3. Constituţia garantează principiul legalităţii, ierarhia normelor juridice, publicitatea normelor, neretroactivita- tea dispoziţiilor sancţionatorii nefavorabile sau restrictive de drepturi individuale, securitatea juridică, responsabili-tatea şi interzicerea arbitrariului în activitatea puterilor publice

TITLUL I

Drepturi şi îndatoriri fundamentaleArticolul 10

 1. Demnitatea persoanei, drepturile inviolabile care îi sunt inerente, libertatea dezvoltării personalităţii, respectarea legii şi a drepturilor celorlalţi sunt fundamen-tul ordinii politicii şi păcii sociale.

 2. Normele referitoare la drepturile fundamentale şi libertăţile pe care Constituţia le consacră se interpretează în conformitate cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi cu tratatele şi acordurile internaţionale, în materie, ratificate de Spania.PRIMUL CAPITOL

Spaniolii şi străinii

Articolul 11

 1. Naţionalitatea spaniolă se dobândeşte, se păstrează Şi se pierde conform legii.

 2. Nici un spaniol de origine nu poate fi lipsit de naţionalitatea sa.

 3. Statul poate încheia tratate privind dubla cetăţenie cu ţările ibero-americane sau cu acelea care au avut sau au legături speciale cu Spania. în aceste ţări, spanioli pot căpăta naţionalitatea lor, chiar dacă ţările respective nu recunosc propriilor lor cetăţeni un asemenea drept.

Articolul 12

Spaniolii sunt majori la 18 ani.Articolul 13

 1. în Spania, străinii se bucura de libertăţile publice pe care le garantează prezentul Titlu, în condiţiile stabilite de tratate şi legi.

 2. Numai spaniolii sunt titularii drepturilor recunoste de articolul 23, cu excepţia cazurilor de reciprocitate, reglementate de un tratat sau o lege privind dreptul de sufragiu activ şi pasiv' la alegerile comunale.

 3. Extrădarea, se acordă numai în urma aplicării unui tratat sau a unei legi, ţinând seama de principiul recipro-cităţii. Sunt excluse de la extrădare delictele politice, actele de terorism nefiind considerate ca atare.

 4. Prin lege se vor stabili condiţiile în care cetăţenii străini şi apatrizii se pot bucura de dreptul de azil în Spania.

CAPITOLUL AL DOILEA

Drepturi şi libertăţi

Articolul 14

Spaniolii sunt egali în faţa legii, fără nici o deosebire de origine, rasă, sex, religie, opinie sau alte condiţii, cir-cumstanţe personale sau sociale.SECȚUNEA 1

Drepturile fundamentale şi libertăţile publice

Articolul 15

Toţi au dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi morală, astfel că, nimeni nu poate fi supus torturii, pedepselor sau vreunui tratament inuman sau degradant. Pedeapsa cu moartea este abolită, cu excepţia dispoziţiilor cuprinse în legile penale militare în timp de război.Articolul 16

 1. Sunt garantate libertatea ideologică, religioasă şi de cult a indivizilor şi a comunităţilor, fără nici o limitare privind formele de manifestare, în afara celor necesare pentru păstrarea ordinii publice protejată de lege.

 2. Nimeni nu va putea fi obligat să-şi declare ideo-logia, religia sau credinţa.

 3. Nici o confesiune nu va avea caracter statal. Puterile publice vor ţine seama de credinţele religioase ale

societății spaniole și vor întreţine reiaţii de cooperare cu Biserica Catolică și celelalte confesiuni.

Articolul 17

1. Toate persoanele au dreptul ia libertate şi siguranță. Nimeni nu poate fi privat de liberatatea sa decât in conformitate cu cele prevăzute in acest articol şi in celelalte cazuri prevăzute de lege.

2. Arestarea preventivă nu poate fi mai mare decât timpul strict necesar pentru a face cercetările în vederea lămuririi, clarificării faptelor şi in orice caz, in şaptezeci şi două de ore, arestatul va trebui să fie pus în libertate sau la dispoziţia autorităţii judiciare.


 1. Persoana arestată trebuie să fie informată imediat şi intr-un mod pe care să ii înţeleagă, despre drepturile pe

are le are şi motivele arestării, fără să fie obligată să dea declarație. Este garantat dreptul ia asistenţa unui avocat prin grija poliției și a autorităţii judiciare, în condiţiile pe care legea ile stabileşte.

 1. Legea va reglementa o procedură de habeas corpus pentru a pune imediat la dispoziţia autorităţii judi-ciare a oricărei persoane arestată ilegal. De asemenea, prin lege se va stabili limita maximă a duratei arestării preventive.

Arricoiul 18.

1. Este garantat dreptul la onoare, intimitate personală şi familială şi la propria imagine.2. Domiciliul este inviolabil. Nimeni nu poate pătrun-de sau rămâne în domiciliul unei persoane flăra consimţă-mântul acesteia sau în baza unei hotărâri judecătoreşti, cu excepția infracțiunilor flagrante.

3. Este garantat secretul mijloacelor de comunicare și in special ai comunicaţiilor poştale. telefonice şi telegrafi-ce, cu excepţia unei hotărâri judecătoreşti.

Prin lege se va limita folosirea informaticii pentru a se garanta onoarea şi intimitatea personala şi familială a cetăţenilor şi exerciţiul deplin al drepturilor acestora.Articolul 19

Spaniolii au dreptul să-şi aleagă reşedinţa şi să circule in Spania. De asemenea, au dreptul sâ intre şi să iasă liber din Spania. In condiţiile prevăzute de lege. Acest drept nu va putea fi limitat pe motive politice sau ideologice.Articolul 20

 1. Sunt recunoscute şi ocrotite următoarele drepturi

 1. De a exprima şi răspândi liber gândurile, ideile şi opiniile prin viu grai prin scris sau orice alt mijloc de comunicare.

 2. Producţia şi creaţia literară, artistică, ştiinţifică, şi tehnică.

 3. Libertatea învăţământului de la catedră sau de la amvon.

 4. De a comunica sau primi, liber, informaţii reale prin orice mijloc de difuzare. Prin lege se va stabili dreptul de a invoca clauza de conştiinţă şi secretul profesional, in exercitarea acestor libertăţi

 1. Exercitarea acestor drepturi nu poate fi restrânsă prin nici o formă de cenzură prealabilă.

 2. Prin lege se vor reglementa organizarea şi controlul parlamentar al mijloacelor de comunicare socială depen-dentă de stat sau de orice altă entitate publică şi va garanta accesul la aceste mijloace al grupurilor sociale şi

politice semnificative, cu respectarea pluralismului socie-tăţii şi a diferitelor limbii din Spania.

 1. Aceste libertăţi vor fi limitate de respectarea drepturilor recunoscute în acest Titlu, a prevederilor legi-lor care le reglementează şi în special, a dreptului la onoare, la intimitate, la propria imagine şi la protecția tinerilor şi copiilor.

 2. Sechestrarea publicaţiilor, a înregistrărilor şi a altor mijloace de informare, nu se poate face decât în baza unei hotărâri judecătoreşti.

Articolul 21

 1. Este garantat dreptul la întrunire paşnică şi fără arme. Exercitarea acestui drept nu necesită autorizaţie prealabilă.

 2. în cazul în care se organizează adunări în locuri publice şi manifestaţii, se vor anunţa în prealabil autorită-ţile, care le pot interzice numai când există motive înte-meiate de tulburare a ordinii publice ori pericol pentru persoane sau bunuri.

Articolul 22

 1. Este garantat dreptul la asociere.

 2. Asociaţiile care urmăresc scopuri sau folosesc mij-loace calificate ca infracţiuni sunt ilegale.

 3. Asociaţiile constituite conform acestui articol trebu-ie să se înscrie într-un registru în scopul publicităţii.

 4. Asociaţiile pot fi dizolvate sau suspendate numai în baza unei hotărâri judecătoreşti motivate.

 5. Sunt interzise asociaţiile secrete şi cu caracter para-militar.


Articolul 23

 1. Cetăţenii au dreptul să participe la treburile publice, direct sau prin reprezentanţi, liber aleşi, prin vot universal, în alegeri periodice.

 2. De asemenea, au dreptul la acces, în condiţii de egalitate, la funcţii şi demnităţi publice, cu respectarea cerin-ţelor legii.

Articolul 24

 1. Toate persoanele au dreptul să obţină deplina protecţie a judecătorilor şi tribunalelor în exercitarea drep-turilor şi intereselor legitime, fără ca, în nici un caz, să fie lipsiţi de apărare.

 2. De asemenea, toţi au dreptul la judecătorul competent, determinat în prealabil de lege, la apărarea şi la asistenţa unui avocat, de a fi informaţi de acuzarea ce li se aduce, la un proces public fără amânări nejustificate şi cu toate garanţiile, să utilizeze mijloace de probă pertinente în apărare, să nu depună mărturie contra lor înşişi, să nu se declare vinovaţi şi la prezumţia de nevinovăţie.

Prin lege se vor stabili cazurile în care, pentru motive de rudenie sau secret profesional, nu va fi obligatoriu să depună mărturie asupra faptelor considerate infracţiuni.

Articolul 25

 1. Nimeni nu poate fi condamnat sau pedepsit pentru acţiuni sau omisiuni care, în momentul în care s-au săvârşit nu constituiau infracţiuni, delicte sau abateri admi-nistrative, potrivit legii în vigoare în acel moment.

 2. Pedepsele privative de libertate şi măsurile de siguranţă vor fi orientate spre reeducarea şi reintegrarea socială şi nu vor putea consta în muncâ forţată. Cel condamnai ia pedeapsa închisorii se bucură de drepturile fundamentale prevăzute de acest capitol, cu excepţia celor care au fost limitate de conţinutul hotărârii judecătoreşti sancţionatorii. de natura pedepsei şi de ieşea penitenciarelor In toate cazurile, are dreptul la o muncă remunerată şi la avantajele corespunzătoare asigurărilor sociale, la accesul la cultură şi la dezvoltarea personalităţii.

 1. Societatea civilă nu poate impune pedepse care, direct sau indirect, implică privarea de libertate.

Articolul 26

Sunt interzise tribunalele de onoare in contextul so-cietăţii civile şi a organizaţiilor profesionale.

Articolul 27


 1. Toţi au dreptul la educaţie. Este recunoscută liber-tatea la învăţătura.

 1. Educaţia are ca scop dezvoltarea deplină a perso-nalităţii umane, cu respectarea principiilor democratice de convieţuire şi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

 2. Puterile publice garantează dreptul părinţilor de a da copiilor ior o formaţie religioasă şi morală conform propriilor lor convingeri.

 1. Învăţământul primar este obligatoriu şi gratuit.

 2. Puterile publice garantează dreptul tuturor la edu-caţie, pnn intermediul unui program general de învă-ţământ. cu participarea efectivă a tuturor sectoarelor implicate şi cu contribuţia centrelor de învăţământ.

 3. Se recunoaşte persoanelor fizice şi juridice liber-tatea de înfiinţare a centrelor de învăţământ, cu respec-tarea principiilor constituţionale.

 1. Profesorii, părinţii, şi dacă este cazul, elevii, parti-cipă la controlul şi gestiunea tuturor centrelor susţinute de administraţie cu fonduri publice, în condiţiile prevăzute de lege.

 2. Puterile publice vor inspecta şi omologa sistemul educativ pentru a garanta respectarea legilor.

 3. Puterile publice vor ajuta centrele de învăţământ care întrunesc cerinţele stabilite de lege.

 4. Este recunoscut dreptul la autonomie a universi-tăţilor, în condiţiile prevăzute de lege.


Articolul 28

7. Toţi cetăţenii au dreptul de a se asocia liber în sindicate. Prin lege se va putea limita exerciţiul acestui drept, forţelor sau instituţiilor armate şi corpurilor supuse disciplinei militare şi se vor stabili particularităţile exerci-tării acestui drept pentru funcţionarii publici. Libertatea sindicală cuprinde dreptul de a înfiinţa sindicate şi de a se afilia la altele, de asemenea dreptul de a forma confe-deraţii şi de a înfiinţa organizaţii sindicale internaţionale sau de a se afilia la acestea. Nimeni nu poate fi obligat să se afilieze la un sindicat. 1. Muncitorii au dreptul la grevă pentru apărarea propriilor interese. Legea care reglementează exercitarea acestui drept stabileşte garanţiile necesare pentru asigu-rarea menţinerii serviciilor esenţiale ale societăţii.

Articolul 29

 1. Toţi spaniolii au dreptul de petiţie, individuală sau colectivă, în scris, în forma şi condiţiile prevăzute de lege.

 2. Membrii forţelor sau instituţiilor armate sau ai altor corpuri supuse disciplinei militare vor putea exercita acest drept, numai individual şi potrivit dispoziţiilor din legislaţia specială.

Secțiunea a 2-a

Drepturile şi îndatoririle cetăţenilor

Articolul 30

 1. Spaniolii au dreptul şi obligaţia de a apăra Spania.

 1. Legea stabileşte obligaţiile militare ale spaniolilor şi reglementează. cu garanţiile necesare, obiecţia de con-ştiinţă. ca şi celelalte cauze de scutire a serviciului militar obligatoriu, putând impune, in acest caz. o prestaţie soci-ală in locul acestuia.

 2. Se poate stabili un serviciu civil pentru îndeplinirea scopurilor de interes general.

 3. Prin intermediul legii se reglementează îndatoririle cetăţenilor in caz de riscuri grave, catastrofe şi calamităţi publice.

Articolul 31

 1. Toţi cetăţenii trebuie să contribuie la susţinerea cheltuielilor publice în funcţie de posibilităţile lor eco-nomice, prin intermediul unui sistem de impozit just, bazat pe principii de egalitate şi progresivitate, fără a avea, în nici un caz, efectul unei confiscări.

 1. Cheltuielile publice asigură o repartizare echitabilă a resurselor publice, şi programarea şi efectuarea lor vor răspunde criteriilor de eficienţă şi economie.

 1. Se pot impozita prestaţii personale sau patri-moniale cu caracter public numai potrivit legii.


Articolul 32

 1. Bărbatul şi femeia au dreptul să contracteze căsă-toria în condiţiile unei depline egalităţi juridice.

 2. Prin lege se stabilesc formele de căsătorie, vârsta şi capacitatea, drepturile şi îndatoririle soţilor, motivele de separare şi desfacere a căsătoriei şi efectele acestora.

Articolul 33

 1. Este recunoscut dreptul la proprietate privată şi la moştenirea.

 2. Funcţia socială a acestor drepturi va delimita conţi-nutul lor, conform legii.

 3. Nimeni nu poate fi lipsit de bunurile şi drepturile sale decât pentru cauză de utilitate publică sau de interes social, cu despăgubire corespunzătoare şi conform legii.

Articolul 34

 1. Este recunoscut dreptul de a înfiinţa fundaţii cu scopuri de interes general, conform legii.

 2. Dispoziţiile articolului 22, aliniatele 1 şi 4, se aplică corespunzător şi fundaţiilor.

Articolul 35

 1. Toţi spaniolii au dreptul şi îndatorirea de a munci, de a-şi alege liber profesia sau locul de muncă, de a promova în muncă şi la o remuneraţie suficientă pentru a-şi satisface nevoile lor şi ale familiilor lor, fără nicio discriminare de sex.

 2. Prin lege se va stabili statutul muncitorilor.

Articolul 36

Prin lege se reglementează particularităţile specifice regimului juridic al ordinelor profesionale şi al exercitării

profesiilor care necesită o diplomă. Structura internă şi funcţionarea ordinelor profesionale trebuie să fie demo-cratice.

Articolul 37

1.Legea garantează dreptul la negocierea contrac-telor colective de muncă între reprezentanţii muncitorilor şi ai patronatului, ca şi caracterul obligatoriu al acestor convenţii.

2.Este recunoscut dreptul muncitorilor şi al patronilor de a lua măsuri de rezolvare a conflictelor colective de muncă. Legea care reglementează exercitarea acestui drept include garanţii precise pentru a se asigura funcţio-narea serviciilor esenţiale ale societăţii, fără a prejudicia limitele pe care le poate folosi.

Articolul 38

Este recunoscută libertatea de acţiune a întreprin-derilor în economia de piaţă. Puterile publice garantează şi protejează exercitarea sa şi apărarea producţiei în conformitate cu cerinţele economiei generale şi, dacă este cazul, ale planificării.

CAPITOLUL TREI

Principiile directoare ale politicii sociale şi economice

Articolul 39

1. Puterile publice asigură protecţia socială, econo-mică şi juridică a familiei.


 1. Puterile publice asigură, de asemenea, protecţia copiilor, care sunt egali în faţa legii, indiferent de filiaţie, şi a mamelor, indiferent de starea ei civilă. Legea regle-mentează stabilirea paternităţii.

 2. Părinţii trebuie să acorde asistenţă copiilor în toate domeniile, indiferent dacă sunt rezultaţi din căsătorie sau din afara acesteia, pe toată durata minorităţii şi în celelalte cazuri prevăzute de lege.

 3. Copiii se bucură de protecţia reglementată în acordurile internaţionale care veghează asupra dreptu-rilor lor.

Articolul 40

 1. Puterile publice vor promova condiţiile favorabile pentru un progres social şi economic şi pentru o distri-buţie cât mai echitabilă a venitului regional şi individual, în cadrul unei politici de stabilitate economică.

Printr-o modalitate specială vor realiza o politică ori-entată unei întrebuinţări depline în muncă.

 1. De asemenea, puterile publice vor sprijini o politică care să garanteze formarea şi reprofilarea profesională; vor supraveghea securitatea şi igiena muncii şi vor garanta odihna necesară, prin limitarea duratei zilei de lucru, concediile periodice plătite şi promovarea centrelor adec-vate.

Articolul 41

Puterile publice vor asigura un regim public al asigu-rărilor sociale pentru toţi cetăţenii, care să garanteze ajutorul şi prestările sociale suficiente în caz de necesitate Şi în special, în caz de şomaj. Asistenţa şi prestările supli-mentare vor fi facultative .


Articolul 42

Statul va veghea, în mod special, la respectarea drep-turilor economice şi sociale ale muncitorilor spanioli în străinătate şi va orienta politica sa spre reîntoarcerea acestora îp ţară.Articolul 43

 1. Este recunoscut dreptul la ocrotirea sănătăţii.

 2. Puterile publice vor organiza şi supraveghea sănă-tatea publică prin intermediul mijloacelor preventive, prestaţiilor şi serviciilor necesare. Prin lege se vor stabili drepturile şi îndatoririle tuturor cu privire la aceasta.

 3. Puterile publice vor sprijini educaţia sanitară, edu-caţia fîz:că şi sportul. Ele vor facilita petrecerea adecvată a timpului liber.

Articolul 44

 1. Puterile publice vor încuraja şi proteja accesul la cultură, la care toţi cetăţenii au dreptul.

 2. Puterile publice vor încuraja ştiinţa, cercetarea ştiinţifică şi tehnică in beneficiul interesului general.

Articolul 45

 1. Toţi au dreptul să se bucure de un mediu încon-jurător adecvat pentru dezvoltarea umană, ca şi înda-torirea de a-l conserva.

 2. Puterile publice vor veghea la utilizarea raţională a resurselor naturale, în scopul protejării şi ridicării calităţii vieţii şi apărării şi restaurării mediului înconjurător, cu sprijinul indispensabil al societăţii civile.

 3. Pentru cei care încalcă dispoziţiile alineatului pre-cedent. legea stabileşte sancţiuni penale, şi dacă este cazul, administrative, ca şi îndatorirea de a repara prejudi-ciul cauzat.

Articolul 46

Puterile publice vor garanta conservarea şi vor promova îmbogăţirea patrimoniului istoric, cultural şi ar-tistic al popoarelor Spaniei şi al bunurilor care formează acest patrimoniu indiferent de regimul lor juridic şi de proprietar. Legea penală sancţionează atentatele contra acestui partrimoniu.

Articolul 47

Toţi spaniolii au dreptul de a dispune de o locuinţă demnă şi adecvată. Puterile publice vor promova condi-ţiile necesare şi vor stabili norme pertinente pentru a face efectiv acest drept, având în vedere utilizarea terenului, în acord cu interesul general pentru a împiedica specula. în domeniul urbanistic, societatea va participa la diferenţa de preţ ce rezultă din măsurile adoptate de entităţile publice.Articolul 48

Puterile publice vor promova condiţiile pentru participarea liberă şi eficientă a tineretului la dezvoltarea politică, socială, economică şi culturală.Articolul 49.

Puterile publice realizează o politică de previziune, tratament, reabilitare şi integrarea celor cu handicap fizic, senzorial şi psihic, cărora le va acorda o atenţie specia-lizată, de care au nevoie şi asigură o protecţie deosebită pentru ca aceştia să se poată bucura de drepturile pe care acest Titlu le acordă tuturor cetăţenilor.


Articolul 50

Puterile publice vor garanta prin pensii adecvate şi periodic actualizate, un nivel de trai corespunzător cetă-ţenilor de vârsta a treia. De asemenea, independent de obligaţiile familiale, se va sprijini bunăstarea acestora, printr-un sistem de servicii sociale care va ţine seama de problemele specifice de sănătate, locuinţă, cultură şi timpul liber.Articolul 51

 1. Puterile publice vor garanta apărarea consu-matorilor şi utilizatorilor, protejând prin mijloace eficace, securitatea, sănătatea şi interesele economice legitime ale acestora.

 2. Puterile publice vor promova informarea şi edu-carea consumatorilor şi utilizatorilor, vor încuraja organi-zaţiile acestora şi le vor asculta pe acestea cu privire la problemele care le afectează, în termenii stabiliţi de lege.

 3. Având în vedere dispoziţiile cuprinse în alineatele anterioare, legea va reglementa comerţul interior şi regi-mul autorizării produselor comerciale.

Articolul 52

Legea va reglementa organizaţiile profesionale care contribuie la apărarea intereselor economice ce le sunt proprii. Structura lor internă şi funcţionarea acestora tre-buie să fie democratice.CAPITOLUL PATRU

Garanţiile drepturilor şi libertăţilor fundamentale

Articolul 53

 1. Drepturile şi libertăţile recunoscute în Capitolul Doi din prezentul Titlu sunt obligatorii pentru toate puterile publice. Numai o lege care, în toate cazurile, trebuie sâ respecte conţinutul său esenţial, poate reglementa exercitarea acestor drepturi şi libertăţi, care vor fi apărate conform dispoziţiilor articolului 161, alineatul 1, lit. a).

 2. Orice cetăţean poate cere ocrotirea libertăţilor şi drepturilor recunoscute în articolului 14 şi în Secţiunea întâi a Capitolului doi, înaintea instanţelor ordinare printr-o acţiune bazată pe principiile priorităţii şi procedurii sumare şi, când este cazul în timpul recursului individual de protecţie, în faţa Tribunalului Constituţional. în acest ultim recurs, va fi aplicabilă obiecţia de conştiinţă recunoscută de articolul 30.

 3. Recunoaşterea, respectarea şi ocrotirea principiilor prevăzute în Capitolul trei vor influenţa legislaţia pozitivă, practica judiciară şi acţiunea puterilor publice. Ele vor putea fi invocate în faţa jurisdicţiei ordinare numai în conformitate cu dispoziţiile din legile ce le reglementează.

Articolul 54

O lege organică va reglementa instituţia Apărătorului Poporului, ca un înalt mandatar al Parlamentului, desemnat de acesta pentru apărarea drepturilor cuprinse în acest Titlu, şi în acest scop va putea controla activitatea administraţiei, prezentând rapoarte în faţa Parlamentului.Kataloq: 2013
2013 -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
2013 -> Adpu, Böyük akt zalı, 19 oktyabr 2013, saat 1000
2013 -> Diş texniki Bölmə Qarışıq Diş texniki 1 Hansı hallarda çıxan protezlər hazırlanır?
2013 -> Şək İnsanın təsərrüfat fəaliyyətinin yayılması
2013 -> Rayon layihələndirilməsi fənni üzrə intahan sualları
2013 -> Şəki şəhər Mədəniyyət və Turizm şöbəsi Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana sistemi Metodika və biblioqrafiya şöbəsi
2013 -> Diş texniki ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Qarışıq Diş texniki 1 Hansı hallarda çıxan protezlər hazırlanır?
2013 -> ­Soylu Atalı Həyat üfüqləri (L. N. Tolstoyun “Hərb və Sülh” əsəri üstə düşüncələr)
2013 -> RÜSTƏM İbrahiMBƏyov ultimatum iki hissəli ölüm dastanı Başlıca iştirakçılar: O, bir də Onun üç Məni
2013 -> Güntay Gəncalp (Cavanşir) Səfəvilər

Yüklə 0,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə