Demiryolu üzerinde, kenarinda ve yakininda üÇÜNCÜ Şahislar tarafindan yapilacak, yol bakim ve iNŞaat çalişmalarinda uyulacak emniyet kurallarina daiRYüklə 57,93 Kb.
tarix30.10.2017
ölçüsü57,93 Kb.
#22845


DEMİRYOLU ÜZERİNDE, KENARINDA VE YAKININDA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN YAPILACAK, YOL BAKIM VE İNŞAAT ÇALIŞMALARINDA UYULACAK EMNİYET KURALLARINA DAİR

2701 NUMARALI GENEL EMİR
Amaç

MADDE 1 – (1) Demiryolu güzergâhında yapılacak, inşaat, bakım, onarım ve benzeri işlerde trenlerin trafik emniyetinin tehlikeye girmemesine ve çalışanların trenlere karşı korunmasına dair kuralları belirlemektir.

Kapsam

MADDE2–(1) Demiryolu hatları üzerinde, kenarında ve yakınlarında, gerek kuruluşumuzca yüklenicilere yaptırılan, gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve şahıslarca yapılan bakım, inşaat ve benzeri işlerde bu Genel Emirde yer alan kurallara uyulur.

(2) Kuruluşumuzun kendi personeli ve araçları ile yaptığı bu tür çalışmalarda TCDD’nin yürürlükteki mevzuat hükümleri geçerlidir.

(3) Üçüncü şahıslar için getirilen yükümlülükler sözleşme ve protokollerle hüküm altına alınacaktır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Genel Emirde geçen;

a)Kuruluş: TCDD’yi

b)TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

c) Demiryolu Hatları Üzerinde Yapılan Çalışmalar: Konvansiyonel hatlarda; çalışma noktasına yakın rayın dış kenarından; maksimum hızın 120 Km/s.te kadar olduğu yerlerde 1,50m, maksimum hızın 121-160 Km/s. olduğu yerlerde 1,80 m, maksimum hızın 161-200 Km/s. olduğu yerlerde 2,30 m, hızın 201 Km/s.den fazla olduğu hatlar ile YHT hatlarında ise 3,00 m. mesafe içinde yapılan çalışmaları,ç) Demiryolu Kenarlarında Yapılan Çalışmalar: Demiryolunda, yakın rayın dış kenarından, 160 km/saate kadar hız uygulanan hatlarda 5 metre, 161-200 km/saat hız uygulanan hatlarda 7 metre, 201 km/saatten fazla hız uygulanan hatlar ile YHT hatlarında 10 metre mesafeye kadar olan bölümde, yukarıda demiryolu hatları üzeri tanımına giren alan dışındaki yapılan çalışmalar ile YHT hatlarında ihata sınırı 10 metreden fazla olsa dahi, 10 metreden ihataya kadar olan kesim de demiryolu kenarı olarak kabul edilen çalışmaları,

d) Demiryolu Yakınında Yapılan Çalışmalar: Yukarıda belirtilen demiryolu üzeri ve demiryolu kenarı kapsamına giren alanlar dışında kalan ancak işin büyüklüğü ve şekli itibariyle bu alanları etkileme ihtimali bulunan çalışmalar ile yarma, tünel gibi tesislerin üzerinde yapılan çalışmalar ve bu çalışmalardaki araçların hemzemin geçitleri çok sık kullanacağı durumları,

e) Emniyet Yöneticisi: Demiryolu hatları üzerinde, kenarlarında ve yakınlarında, gerek kuruluşumuzca yaptırılan, gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve şahıslarca yapılan inşaat ve benzeri işlerde çalışmaların başlangıcından bitişine kadar çalışanların ve çalışmaların emniyetinden sorumlu yüklenici, 3. Şahıs ve diğer Kurum ve Kuruluşlarca görevlendirilen elemanı,

f) Emniyet Görevlisi: Emniyet yöneticisine bağlı olarak çalışan, çalışmaların başlangıcından bitişine kadar çalışanların ve çalışmaların başında duran yüklenici, 3. Şahıs ve diğer Kurum ve Kuruluşlarca görevlendirilen elemanı,

g) Emniyet Planı: Yapılacak işin kapsamına göre; işi yapan yüklenici, 3. Şahıs ve diğer Kurum ve Kuruluş tarafından sunulacak, içerisinde işin tanımının, çalışma programının, çalışma alanının, emniyet yöneticisinin, emniyet görevlisinin ve çalışanların bilgilerinin, çalışma ve çalışma alanı ile ilgili tehlikelerin, tehlikelere göre alınacak önlemlerin, gerektiğinde risk analizlerinin, acil müdahale ve ilk yardım senaryolarının yer aldığı doküman ile demiryolu trafik emniyeti ile ilgili demiryolu tarafından belirlenen tedbirlerin yer aldığı dokümanı,

ğ) Refakat Görevlisi: Hat üzerinde veya kenarında yapılacak tüm çalışmalarda, her proje için çalışma alanında görevlendirilecek Refakat Görevlisi Eğitimini sonucunda Refakat Görevlisi Belgesi almış sözleşmeyi yürüten birimce görevlendirilen TCDD personelini veya;

TCDD Personeli yeterli olmadığı durumlarda işi yapacak firmaca görevlendirilecek en az lise ve dengi meslek lisesi mezunu; Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen,

-Demiryolu Yol Kontrol Görevlisi (seviye 4)

-Demiryolu Yol yapım , Bakım ve Onarıcısı(Seviye 5),

- Demiryolu Yol yapım , Bakım ve Onarıcısı(Seviye6),

- Tren makinisti(Seviye 4),

-Raylı Sistem Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4),

-Raylı Sistem Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı (Seviye 5),

-Raylı Sistem Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı (Seviye 6),

-Tren Teşkilcisi (Seviye 4),

-Kondüktör (Seviye 4),

-İstasyon Trafik İşletmeni (Seviye 5),

--Trafik Kontrolörü(Seviye 6)

meslek elemanı Yeterlilik Belgesine Sahip olanlar

Yada; TCDD veya TCDD’ye bağlı ortaklık ve iştiraklerinde de en az 5 yıl görev yapmış ve Tren Şefi görevini yapmaya haiz olacak şekilde Demiryolu Trafik Eğitimi Almış olan personelden

TCDD Sağlık ve Pisko Teknik Yönergesinin Ek -2 si “B Grubu Görev Gruplarına ait Özel Sağlık Nitelikleri tablosunda yer alan “Göz, Kulak –Burun-Boğaz, Ortopedi ve Travmatoloji ile Ruh Hastalıkları” bölümlerinde belirtilen hususlara uygun olduğu konusunda doktor raporu bulunan, TCDD tarafından hazırlanan müfredata göre TCDD veya TCDD’nin yetki vereceği Kuruluşlarca verilecek “Refakat Görevlisi Eğitimini” başarıyla bitirerek “Refakat Görevlisi Belgesi ” almış, TCDD Personeli dışında kalan kişileri ; (Değişik 26.01.2015 tarih 6567 sayılı oluru ile)

h) Çalışma alanı: İşe başlamadan önce tespit edilen, demiryolu hattına göre yön, mesafe ve kilometre bilgileri ile belirlenmiş, işaret levhaları ile korunmuş ve demiryolu tarafı seyyar bariyerler ile kapatılmış yerleri,

ı) Geçici emniyet bariyeri: Yerden toplam yüksekliği 1,5 metre, saç yüksekliği 1,35 metre, uzunluğu 1,90 metre olan parçalardan oluşan, 30x30x3 mm kutu profil dikmelerle birbirine ve aynı ebat ayaklarla yere monte edilen kırmızı renkte imal edilecek emniyet aparatını (Ek-1/Şekil.1)

ifade eder.Genel kurallar

MADDE 4 – (1) Demiryolu hattı üzerinde veya kenarında yapılacak tüm çalışmalarda; yüklenici, işe başlamadan önce bu maddenin 2nci fıkrada yazılı mevzuatlar gereğince hazırlayacağı emniyet planını sözleşmeyi yürüten birime sunacaktır. Bu plana demiryolu trafik emniyeti ile ilgili hükümler de sözleşmeyi yürüten birim tarafından eklenecektir. Plan sözleşmeyi yürüten birim tarafından onaylanmadan yer teslimi yapılmayacaktır.

“Demiryolu hatları üzerinde, demiryolu kenarında ve demiryolu yakınında yapılacak, inşaat, bakım, onarım, temizlik, yükleme, boşaltma ve benzeri işlerde trenlerin trafik emniyeti ve çalışanların demiryolu trafiğine karşı korunması ile ilgili tüm riskleri içeren, belgeli En az B sınıfı sertifikaya sahip olan İSG uzmanları tarafından hazırlanmış, Risk Değerlendirmesi ve bu risklere karşı alınacak tedbirleri gösteren güvenlik belgeleri, yüklenici tarafından varsa iş programı veya yoksa sözleşmeyi imza tarihinden itibaren (20) iş günü içerisinde teslim edilir. (Değişik 26.01.2015 tarih 6567 sayılı oluru ile)

(2) Hazırlanacak Emniyet Planında yapılacak işlerle ilgili aşağıda belirtilen ve ayrıca yürürlükte olan diğer mevzuat, kanun, tüzük ve yönetmeliklere de uyulması esastır.


  1. TS EN 50126 numaralı Demiryolu Uygulamaları - Güvenilirlik, Elde Edilebilirlik, Bakım Yapılabilirlik ve Güvenlik (RAMS) Şartnamesi ve Gösterimi,

  2. 4857 sayılı iş kanunu,

  3. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

ç) Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği,

  1. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği,

  2. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği,

  3. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkındaki Yönetmelik,

  4. Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması hakkında Yönetmelik,

ğ)Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği,

  1. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği,

ı)Kişisel Koruyucu Donanımlarının İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
(3) Emniyet Planında; çalışma programı, çalışma alanı, emniyet yöneticisinin, emniyet görevlisinin ve çalışanların bilgileri, tren çarpması, 641 Numaralı Tamim kapsamındaki yüksek gerilim ve diğer elektrik çarpılmaları, kayma, yükseklik ve çukurluklardan düşme tehlikeleri, duran ve hareket eden demiryolu araçlarından korunma, tren trafik emniyetine dair tehlikelerin ihbarı, tünel, köprü, yarma gibi tesislerde korunma, kimyasallar, gürültü risklerinin değerlendirilmesi ve bu risklere karşı alınacak tedbirler, acil durum ve ilk yardım prosedürleri ile işin tanımına göre gereken diğer bilgi ve prosedürler de yer alacaktır.

(4) Çalışmaya başlamadan önce yüklenici personeline, “Üçüncü Şahısların Demiryolu Hattı Üzerinde veya Yakınında Yapacakları Çalışmalarda Uyması Gereken Kurallar Eğitimi” verilecektir. TCDD veya TCDD’nin yetki vereceği Kuruluşlarla uygulanacak olan bu eğitim sonrası yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara belge verilecektir. Belge 2 yıl geçerli olacak ve çalışma süresince çalışanın yanında bulundurulacaktır. Belgenin niteliği veriliş usul ve esasları Genel Müdürlük tarafından ayrıca belirlenir. Bu belgenin verilmesi yüklenici ve yüklenici personelinin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Bu belgenin verilmiş olması nedeniyle yüklenici ve yüklenici personelinin vereceği zarardan TCDD sorumlu değildir.(08.11.2012 tarih ve B.11.2.DDY.0.16.08.00-010.07-77457 sayılı Genel Müdürlük oluru ile değiştirilmiştir.)TCDD personeli refakat görevlilerine veya TCDD personelinin yeterli olmadığı durumlarda, işi yapacak firmaca görevlendirilecek Refakat Görevlilerinden TCDD tarafından hazırlanan müfredata göre TCDD veya TCDD’nin yetki vereceği Kuruluşlarca verilecek “Refakat Görevlisi Eğitimini” başarıyla bitirenlere “Refakat Görevlisi Belgesi verilir.

Refakat Görevlisi Belgesi 2 yıl geçerlidir. 2 Yılın sonunda sertifika sahipleri TCDD veya TCDD’nin yetki vereceği Kuruluşlarca yapılacak “Refakat Görevlisi “ sınavına katılır. Sınavda başarılı olanların Refakat Görevlisi Belgesinin geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır.

Bu sınavda başaralı olamayanlar TCDD veya TCDD’nin yetki vereceği Kuruluşlarca verilecek “Refakat Görevlisi Eğitimine” tekrar gönderilir. Bu eğitimde başarılı olmaları halinde Refakat Görevlisi Belgesi geçerliliği 2 yıl daha uzatılır. (İlave 26.01.2015 tarih 6567 sayılı oluru ile)

(5) Yüklenici, 3. Şahıs ve diğer Kurum ve Kuruluş; Emniyet Planında belirtilen bir emniyet yöneticisini görevlendirecektir. Ayrıca iş süresince çalışma alanında sürekli emniyet görevlisi bulunduracaktır.

(6) İşe başlanmadan önce çalışma alanı belirlenecektir. Yüklenici personelinin çalışma alanı dışında, demiryolu sahalarında gezinmelerine, araçları ile girmelerine, 641 Numaralı Tamimdeki kurallar dışı davranışlarına, direklere, tünel, köprü, ihata ve istinat duvarları üzerine çıkmalarına, elektrik tesisatlarına dokunmalarına, binalara, tesislere girmelerine, demiryolu araçlarına binmelerine, altından, üstünden ve aralarından geçmelerine izin verilmeyecektir. Çalışmayı yapan yüklenici, 3. Şahıs ve diğer Kurum ve Kuruluş bunu sağlamakla yükümlüdür.

(7) Çalışanlar, iş mevzuatı gereği bulunduracakları İş güvenliği malzemeleri dışında mutlaka uzaktan fark edilebilen reflektif yelek veya kaban giyecekler, yüklenici çalışanları dışındaki kimselerin çalışma alanına girmesine izin verilmeyecektir.

(8) Çalışmanın içeriği ve süresi gerekli işlemler tamamlandıktan sonra sözleşmeyi yürütecek daire/servis tarafından çalışma şekil ve kuralları Trafik dairesine/servisine bildirilecektir. Trafik dairesi/servisi en az bir gün önceden çalışmanın yapılacağı hattın bağlı olduğu trafik kumanda merkezine, teşkilat garlarına, mücavir istasyonlara, sözleşmeyi yürütecek işyerlerine, çalışmanın yapılacağı iş yerine, Yol Bakım Onarım Şef ve Müdürlerine, Trafik Denetim ve Koordinasyon Müdürüne yazılı olarak emirleyecektir. YHT hatlarında ise Trafik Servis Müdürlüğüne bildirilmeden önce Emniyet ve Güvenlik Yönetimi Servis Müdürlüğünün uygun görüşü alınacaktır.

(9) Demiryolu hattı üzerinde veya kenarında yapılacak tüm çalışmalarda; teşkilat garları tarafından trenlere verilecek 5588 modellere çalışmanın yapılacağı Km. belirtilerek “çalışan ekibe dikkat, sık sık sinyal veriniz” ibaresi yazılacaktır. Makinist bu noktaya yaklaştığında dikkatini artırarak sık sık düdük çalacaktır.

(10) Çalışma alanları her iki yönden Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmelikte belirtilen standartlara göre işaretlenecektir. Çalışanların trenlere karşı korunmasını sağlamak üzere ilave uyarı ve ikaz işaretleri kullanılabilecektir.

(11) Çalışma alanının her iki tarafına konulacak işaret ve levhalar konvansiyonel hatlarda çap veya genişlik-yükseklik olarak 60 cm’den, YHT hatlarında 90 cm’den küçük olmayacaktır. Kullanılacak işaret levhaları yüksek reflektifli malzemeden yaptırılacaktır. Levhanın monte edileceği direğin yüksekliği 2 metre olacaktır.

(12) İşaret ve levhalar çalışma alanının her iki tarafına aşağıda yazılı hız ve mesafelere göre konulacaktır.

- Maksimum hızın 120 Km/s.te kadar olduğu yerlerde 1000 metre,

- Maksimum hızın 121-160 Km/s. olduğu yerlerde 2000 metre,

- Maksimum hızın 161-200 Km/s. olduğu yerlerde 3000 metre,

- Maksimum hızın 201 Km/s.den fazla olduğu hatlar ile YHT hatlarında ise 4000 metre uzaklığa dikilecektir. Bu levhalardan 500 metre sonra tekrarlamak amacıyla bir adet daha dikilecektir.

(13) YHT hatlarında yapılacak çalışmalar genel kural olarak, son hızlı trenin geçişinden sonra, sabah ilk kılavuz treni seferinin başlangıç saatine kadar olan zamanda gerçekleştirilmek üzere planlanacaktır.

(14) YHT hatlarında yapılacak çalışmalarda, ihata içerisine girilecek kapılar emniyet planında belirlenecek çalışma alanına girişte ve çıkışta kapatılarak kilitlenecektir.

(15) Bu Genel Emirde belirtilen kurallar, hazırlanan şartnamelerde, yükleniciler ile yapılan sözleşmelerde, üçüncü şahıslarla yapılan protokollerde dikkate alınacak, uygulama yakından takip edilecektir. Çalışmalar süresince sözleşmeyi yürüten daire/servis yetkilileri ve bu daire/servisin kontrol elemanları bu talimata ve emniyet planında yazılı hususlara uyulup uyulmadığını kontrol edecek, eksiklik görürse giderilinceye kadar çalışmaları durduracaktır. Trafik Dairesi, Trafik Servis Müdürlüğü, YHT Emniyet ve Güvenlik Yönetimi Servis Müdürlüğü yetkilileri, Trafik Denetim ve Koordinasyon Müdürleri, Yol Bakım Onarım Müdürleri çalışmaları bu yönden denetlemeye, eksikliklerin giderilmesini istemeye, riskli gördüğü durumlarda çalışmaları durdurmaya yetkilidir.Demiryolu hatları üzerinde yapılan çalışmalara ilişkin kurallar

MADDE 5 – (1) Çalışmanın şekli bu Genel Emrin 3üncü maddesinde belirtilen mesafeler açısından demiryolu kenarında olsa bile, çalışmalar demiryoluna taş düşmesi, makine ve araç kayması, malzeme dökülmesi gibi trafik emniyetini tehlikeye düşürebilecek türden ise, demiryolu hattı üzerinde yapılan çalışma kabul edilecektir.

(2) Çalışmalara, sözleşmeyi yürüten servis veya daire tarafından görevlendirilecek bir Teşekkülümüz personeli refakat ettirilecektir.

Gerek TCDD tarafından görevlendirilecek Refakat görevlisi gerekse TCDD personelinin yeterli olmadığı durumlarda, İşi yapacak firma tarafından 3üncü maddenin 1inci.Fıkra ğ) bendinde birleten tanıma uygun görevlendirilecek Refakat Görevlisi Trafik Kumanda Merkezi ile görüşme yeterliliğine sahip olacaktır. (Değişik 26.01.2015 tarih 6567 sayılı oluru ile)

(3) Refakat Memurunun başta Trafik Kumanda Merkezi olmak üzere gerekli tüm yer ve kişilerle haberleşme imkanı sürekli olacak, yanında telsiz ve sistem telefonu bulunacaktır. Refakat memuru çalışma formu tutarak yapılan çalışma ve emniyetle ilgili alınan önlemleri günlük kayıt altına alacaktır. Tutulan forma işin başındaki emniyet yöneticisi/emniyet görevlisi nin imzası da alınacaktır. (Ek-2/Tablo)

(4) Çalışma alanında görevlendirilecek refakat memurunun emniyet yöneticisi ve emniyet görevlisi ile görüşmelerini sağlamak üzere gerekli haberleşme araçlarının çalışmayı yapan yüklenici, 3. Şahıs ve diğer Kurum ve Kuruluş tarafından temin edilmesi sağlanacaktır.

(5) Çalışma alanında bulunacak refakat memuru, çalışanların ve trenlerin emniyetine dair tüm görüşmeleri emniyet yöneticisi/emniyet görevlisi ile yapacaktır. Yüklenici, 3. Şahıs ve diğer Kurum ve Kuruluşun emniyet yöneticisi, emniyet görevlisi ile tüm personeli, trafik emniyetine dair refakat memurunun verdiği tüm talimatlara uyacaktır.

(6) Demiryolu hatları üzerinde yapılan çalışmalarda, çalışma alanına girmeden önce refakat memuru Trafik Kumanda Merkezinden mutlaka izin alacaktır. Yüklenici, 3. Şahıs ve diğer Kurum ve Kuruluş elemanları refakat memuru bulunmadan ve izni olmadan çalışma alanına girmeyecektir.

(7) Konvansiyonel demiryolu hattı üzerinde yapılacak makinesiz çalışmalarda trenlerin geçişinden 10 dk. öncesine kadar çalışma aralığı verilebilecek, verilen çalışma izni süresince trenlerin bu kesimden geçmesine izin verilmeyecektir.

(8) Konvansiyonel hatlarda makinalı çalışmalarda; verilen çalışma aralığı boyunca çalışma alanının her iki yönündeki istasyonlardan, TSİ sistemi olan yerlerde kumandalı sinyallerden itibaren çalışma bölgesi yönüne tren sevk edilmeyecektir.

(9) YHT hatlarında zorunlu hallerde demiryolu hatları üzerinde yapılacak makineli/ makinesiz her türlü çalışmada her iki yoldaki tren trafiği durdurulacaktır. Ancak hat üzerindeki bakım araçları ile bakım çalışmasının durdurulması ve çalışanların ve tüm ekipmanların araç üstünde toplanmış olması ya da “demiryolu hatları üzeri” tanımına giren alan dışında olduklarının teminatı verilmesi halinde yan yoldan azami 140 km/s ile tren geçirilebilecektir.

(10) Ekibin çalışması için alınacak bölge zaman izinleri çalışma alanında bulunan refakat memuru tarafından alınacaktır. Alınan izinler refakat memuru tarafından 5722 modele kaydedilecek ve bir sureti yüklenici emniyet yetkilisine/görevlisine verilecektir.

(11) Çalışma süresi Trafik Kontrolörünün verdiği sürenin dışına çıkarılmayacak, gerektiğinde tekrar izin alınacaktır.

(12) Çalışma izni bitiminde refakat memuru, çalışmanın sonlandırıldığına, hat üzerinde ekip ekipman kalmadığına dair Trafik Kontrolörüne teminat verecektir.

(13) Konvansiyonel hatlarda, yüklenici, 3. Şahıs ve diğer Kurum ve Kuruluş, çalışma alanında gerektiğinde trenlerin durdurulması için “Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmelikte” belirtilen standartlara uygun iki takım durma işareti bulundurulacaktır. Kumanda Merkezi aracılığı ile durdurulma ihtimali kalmayan trenlerin durdurulması için refakat memurunun talimatları doğrultusunda trenlere gerekli mesafelerden durma işareti verilecektir. Çalışma iznine rağmen yüklenici, 3. Şahıs ve diğer Kurum ve Kuruluşlardan kaynaklanan sebeplerden trenlerin gecikmesine sebep olunduğunda TCDD Eşya tarifesi hükümlerine göre tehir tazminatı alınacaktır.

(14) Çalışma sırasında trenlerin geçiş emniyetini tehlikeye sokmamak üzere hat üzerinde ve demiryolu hatları üzeri olarak tanımlanan alan içerisinde araç, malzeme ve benzeri ekipman bulundurulmayacaktır.

Demiryolu kenarındaki çalışmalarda uyulacak kurallar

MADDE 6 – (1) Konvansiyonel hatlarda; demiryolu kenarında yapılacak çalışmalarda, 3üncü Madde de demiryolu üzeri olarak tanımlanan alanın sınırı, çalışma alanı boyunca geçici emniyet bariyerleri/ seyyar emniyet ihatası ile kapatılacaktır. (Değişik 26.01.2015 tarih 6567 sayılı oluru ile)

(2) Çift yollu konvansiyonel hatlarda da yan yollardan geçecek trenlerin ve çalışanların emniyeti için çalışma alanı boyunca iki yolun arasına geçici emniyet bariyerleri/seyyar emniyet ihatası kurulacaktır. Kurulan bariyerin/ seyyar emniyet ihatasının işletmeye açık hattın yakın rayına olan mesafesi 1,5 metreden aşağı olmayacaktır. Çalışma alanı boyunca da bu yolda trenlerin hızı 50 Km/s düşürülecektir. Hat üzerindeki makineli yol tamirat çalışmalarında diğer yoldan geçecek trenler için aynı kurallar uygulanır. Sadece geçici emniyet bariyerleri/ seyyar emniyet ihatası yerine çalışmaların (gabarinin) zorunlu kıldığı durumlarda mukavim emniyet şeridi (kırmızı renkli en az 80 cm. eninde, dayanıklı, uygun malzemeden yapılmış) kullanılır. (Değişik 26.01.2015 tarih 6567 sayılı oluru ile)

(3) YHT hatlarında; demiryolu kenarında makinesiz yapılacak çalışmalarda, çalışma alanı boyunca yakın yolun yakın rayı ile mesafenin en az 3 metre olduğu yere geçici emniyet bariyeri konulacaktır. Zorunlu hallerde tren trafiğinin olduğu saatlerde bu kapsamda insan gücü ile çalışma yapılıyor ise yakın yoldaki tren hızları 160 Km/s.e düşürülecektir. 3 metrenin dışında, ihata içerisinde makinalı yapılacak çalışmalarda, yine 3 metre mesafeye geçici bariyer konulması, tekerlekli veya paletli aracın hiçbir aksamının bariyer hizasını geçmemesi, çalışmaya yakın olan yolun trafiğe kapatılması şartıyla trenlerin diğer yoldan 160 Km/s. hızla geçirilmesine izin verilecektir.

(4) Hemzemin geçit olmayan yerlerde tekerlekli veya paletli karayolu araçlarının demiryolu hattına izinsiz çıkması yasaktır. Böyle bir zorunluluk olduğunda ve de yol kenarında çalışacak kepçe, kazıcı, ekskavatör, vinç gibi her türlü yükleme boşaltma araçları dahil bomu ekseni üzerinde dönebilen iş makinaları, demiryoluna arkaları dönük çalışsa dahi dönüş çemberinin “Demiryolu hatları üzerinde yapılan çalışmalar” tanımında yer alan hıza bağlı mesafelerin içinde kalması halinde Trafik Kontrolöründen çalışma izni alınması, tren trafiğinin durdurulması ve refakat memuru bulundurulması zorunludur.Demiryolu yakınında yapılacak çalışmalarda uyulacak kurallar

MADDE 7 – (1) Tehlikelerden korunmak amacıyla, 3üncü Maddede demiryolu yakınında yapılacak çalışmalar tanımına giren işlerde, çalışma yapacakların kuruluşumuzdan izin almaları sağlanacaktır. İzin, işin sahibi kurum ve bu kurumların yüklenicileri ile yapılacak bir protokolden sonra verilecektir. İş, özel sektör kuruluşları veya şahıslar tarafından yapılacak ise protokol bunlarla yapılacaktır.

(2) İzinsiz veya tedbirsiz olarak başlatılmış bir çalışmayı gören tren personeli, Gar/İstasyon Şef ve Müdürlükleri, mıntıkadan sorumlu bakım şeflikleri, turne ve denetim elemanları durumu derhal telgrafla mıntıkanın Yol Bakım Onarım Müdürlüğüne, Trafik Denetleme ve Koordinasyon Müdürlüğüne ve Bölge Müdürlüğüne bildirecektir.

(3) İzinsiz başlatılan çalışmalarda, Yol Bakım Onarım Müdürlüklerince çalışmayı yapan yüklenici, 3. Şahıs ve diğer Kurum ve Kuruluşlara ayrıca Bölge Müdürlüğüne, Mülki İdare Amirlerine tehlikeleri belirtilen bir yazı yazılacak, çalışmanın durdurulması istenecektir.

(4) Protokollerde; demiryolu araçlarının çarpma, çarpışma, yoldan çıkma, yangın, elektrik çarpması, tren tehiri ile işin özelliğine göre meydana gelebilecek tehlikelere, bunların sonuçlarına, bunlara karşı alınacak önlemlere, sorumluluklara, yaklaşma mesafelerine, katener hattı tehlikelerine yer verilecektir.Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Genel Emir 20.10.2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Genel Emir Hükümleri TCDD Genel Müdürü tarafından yürütülür.

Trafik Dairesi Başkanlığı Not: 12.09.2011

Konu: 2701 Numaralı Genel Emir Taslağı.

GEREKÇE: İşletme altındaki demiryolu hatları yakınlarında kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan inşaat çalışmaları artmış bulunmaktadır. Demiryolu yenileme ve bakım çalışmaları da üçüncü şahıslara ihale edilmektedir.

Demiryolu hatları üzerinde, kenarında ve yakınlarında, gerek kuruluşumuzca yüklenicilere yaptırılan, gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve şahıslarca yapılan bakım, inşaat ve benzeri işlerde kullanılan tekerlekli ve paletli araçların zaman zaman trenlerin trafik emniyetini tehlikeye düşürdüğü, kimi zaman da çalışanların tren çarpması tehlikesine maruz kaldığı görülmektedir.

Uygun görülmesi halinde “Demiryolu Üzerinde, Kenarında ve Yakınında Üçüncü Şahıslar Tarafından Yapılacak, Yol Bakım ve İnşaat Çalışmalarında Uyulacak Emniyet Kurallarına Dair 2701 Numaralı Genel Emir” yürürlüğe girdiğinde, söz konusu çalışmalar nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikelerden trenlerin ve çalışanların korunması sağlanacaktır.

Bilgilerinize arz ederim.Erol ARIKAN

Trafik Dairesi Başkanı

--Kataloq: upload -> files -> ContentFiles -> 2010 -> mevzuat -> emirler
emirler -> Bina ve sabit tesislerin bakim, onarim ve tamiRİne aiT
mevzuat -> Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Aralık 2007 cumartesi Sayı: 26717
emirler -> 207 no. Lu genel emiR (Genel Müdürlüğün 17. 06. 2004 tarih ve 2005 sayılı oluru ile kabul edilerek, 01. 01. 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)
emirler -> İÇİndekiler konu sayfa no birinci Bölüm
mevzuat -> Tülomsaş, TÜvasaş, TÜdemsaş genel müDÜRLÜkleri İŞyerlerine iLİŞKİn olarak
mevzuat -> Tcdd iNŞaat iŞleri
emirler -> Yol müDÜRÜ, yol müDÜr yardimcisi, yol baş kontrolöRÜ VE YOL kontrolöRÜ, yol bakim onarim müDÜRÜ, yol bakim onarim şEFİ, aplikasyon şEFİ, kaynak şEFİ, KÖPRÜler şEFİ, tarim şEFİ, yol sürveyani, hat bakim ve onarim memuru, yol ve geçİt kontrol memurunun

Yüklə 57,93 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə