Dernek protokol (Ö rnekt I R) Taraflar madde 1Yüklə 33,02 Kb.
tarix30.06.2018
ölçüsü33,02 Kb.
#55310

DERNEK

PROTOKOL

(Ö R N E K T İ R)

Taraflar

MADDE 1 – (1) Bir tarafta Orman ve Su İşleri Bakanlığı …….Bölge Müdürlüğüne bağlı …… il şube müdürlüğü, diğer tarafta …………………………. Derneği arasında aşağıdaki şartlarla bu protokol imzalanmıştır. Protokolde, ………… il şube müdürlüğü “İdare”, 5253 sayılı Dernekler Kanunu kapsamında kuruluş statüsünde, avcılık ile av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve düzenlenmesine ilişkin hükümlerin yer aldığı ………………… Derneği “Dernek” olarak anılacaktır.

Hukuki Dayanak ve Maksat

MADDE 2 – (1) 11 Temmuz 2003 tarih ve 25165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 2. maddesinin (22) numaralı bendinde tanımlanan “avlanma hakkı”nın elde edilebilmesi için, Kanunun 14. maddesi gereğince avcıların avlanmak istedikleri av yılına ait avlanma izin ücretini idare döner sermaye işletmesi banka hesabına yatırarak “avlanma izin kartı”nı almak zorundadır. 4915 sayılı Kanunun 14. maddesinin dördüncü fıkrasının “…avlanma izin ücretlerinin tahsili ve döner sermaye işletmesine yatırılması ile ilgili esaslar Bakanlıkça tespit edilir.” hükmü çerçevesinde, avlanma izin kartı satışlarının avcı dernekleri ile işbirliği yapılarak teminin kolaylaştırılmasıyla avlanma izin kartı satışları ülke geneline yaygınlaşacak, Bakanlık birimlerimizin denetim ve kontrol gibi esas hizmetleri yapması için daha fazla eleman ve zaman ayrılmasını mümkün kılacaktır.
Kapsam

MADDE 3 – (1) Bu protokol, 2016-2017 av dönemine ait avlanma izin kartlarının avcı derneklerince üyelerine verilebilmesi için avcı derneğinin yetkilendirilmesi, avcı derneklerinin idareden avlanma izin kartı temin edebilmesi ile üyelerine avlanma izin kartı vermesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.
Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu protokolde geçen;

a) Avlanma İzin Kartı: Bakanlıkça her av yılı için bastırılan ve güvenlik hologram pul içeren kartı,

b) Avcı: Avcılık belgesine sahip olan kişiyi,

c) Avlanma hakkı: Avcılık belgesine sahip olan kişilerin yıllık avlanma izin ücreti ödeme koşulları ile elde ettiği hakkı,

ç) Av yılı: 1 Nisan'dan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi,

d) Avcılık belgesi: Onsekiz yaşını doldurmuş, silâh taşıma ehliyetine sahip, bu Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi,

e) Avlanma izin ücreti: Her av yılı için, av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine göre Bakanlıkça tespit edilen ücretleri,

 ifade eder.


Avlanma İzni Kartı Temini

MADDE 5 – (1) Bu protokol kapsamında avlanma izin kartı verme yetkisi almak isteyen dernekler;

a) Dernek hizmet binasının açık adresi ile dernek tüzüğünün aslı gibidir onaylı fotokopisini,

b) Derneğin genel kurulunu yaptığına ve faal olduğuna dair dernekler masasından alacağı yazıyı,

c) Dernek üyelerinden avlanma izin kartı talep edeceklerin avlanma izin ücreti, dernek tarafından peşin ödenmek kaydıyla dernek aracılığıyla alınacağına ve ücretin derneğin ………Bankası …… Şubesi nezdinde ki …….. nolu banka hesap numarasından aktarılacağına ilişkin yönetim kurulu kararını,

d) Dernek adına avlanma izin kartını idare muhasebe yetkilisinden veya yetkilendirilen kişilerden (veznedar veya mutemet) almaya yetkili kılınan görevliye ait bilgilerin yer aldığı yönetim kurulu kararını ve kişiye ait imza sirkülerini,

e) 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinin 46’ıncı maddesi kapsamında dernek adına gelir tahsil edeceğine dair “yetki belgesini”,

idareye vererek “Avlanma İzin Kartı Verme Yetki Belgesi” ni idareden almak zorundadır.

(2) Dernek mesai saatlerinde bürosunu açık ve avlanma izin kartı verecek yetkilisini devamlı bulundurmak zorundadır.

(3) Dernek, avlanma izin kartlarının bedelini peşin olarak yönetim kurulu kararında belirtilen derneğin banka hesabından idare döner sermaye işletmesi banka hesabına havale ettirmek zorundadır.

(4) Dernek elden nakit olarak ya da dernek hesabı dışındaki kişisel hesaplardan havale ile avlanma izin kartı temin edemez.

(5) Dernek adresinde idarece verilen yetki belgesini herkesin görebileceği şekilde bulundurmak zorundadır.

(6) Avcılara Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 2016-2017 av yılı için bastırılan avlanma izin kartları verilecektir. Daha önceki yıllara ait avlanma izin kartları geçersizdir.

(7) Avlanma izin kartı alınırken avlanma izin kartı verme yetki belgesinin aslı ve bir fotokopisini muhasebe yetkilisine veya yetkilendirilen kişilere ibraz edilecektir. Muhasebe yetkilisi veya yetkilendirilen kişiler kendisine ibraz edilen avlanma izin kartı verme yetki belgesinin aslını gördükten sonra fotokopisini aslı görülmüştür ibaresiyle onaylamak suretiyle işlem dosyasına koyacak olup, avlanma izin kartı verme yetki belgesinin aslını da derneğe iade edecektir.

(8) Avlanma izin kartları ücretini yatıran derneklere fatura verilecektir.

(9) Avlanma izin kartları dernek yetki belgesine sahip kişiye elden teslim edilebileceği gibi idarece uygun görüldüğü durumlarda görevlendirilecek personel aracılığıyla da dernek adresine teslim edilebilir.

(10) Derneğe satılan avlanma izin kartının çalınması kaybolması halinde idarece herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. Ancak dernek kaybolan veya çalınan avlanma izin kartlarının zayi ilanını idareye vermek zorundadır.

(11) Dernek, almış olduğu avlanma izin kartlarından av yılı içinde satılmayanları idareye geri iade edemez, üyelerine satmış olduğu avlanma izin kartını geri alamaz, avlanma izin kartlarından satılmayanları av yılı sona erdikten sonra ve takip eden av dönemlerinde satamaz, avlanma izin kartlarını başka avcı derneklerine veya av bayilerine devredemez.

(12) Dernek almış olduğu avlanma izin kartlarından av yılı içinde satılmayanları iptal ederek, avlanma izin kartlarının seri numaralarının yazılı olduğu tutanakla birlikte idareye av yılı sonundan itibaren 15 gün içinde teslim etmek zorundadır.

(13) Dernek kendi üyesi olan ve üyeliklerini belgeledikleri avcılara avlanma izin kartı satabilecektir.

(14) Avlanma izin kartları satış esnasında AVBİS’ e girildikten sonra avcıya verilecektir.

(15) Derneğin avlanma izin kartı satışı faaliyeti ile ilgili idareye karşı sorumlulukları bu protokolle belirlenmiş olup, derneğin avlanma izin kartı satışı faaliyeti ile ilgili idare dışındaki diğer kurum ve kuruluşlara karşı sorumlulukları derneğin bizzat kendinin sorumluluğundadır.


Avlanma İzin Kartı Verilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

MADDE 6 – (1) Dernek; avcı eğitim kurslarını başarılı olarak bitirip ilk defa avcılık belgesi alan üyelerine, mevcut avcılık belgesi vize işlemini gerçekleştiren üyelerine (geçmiş yıllara ait harç borcu olmaması gerekir) avlanma izin kartı verecektir.

(2) Bu Protokolün tarafı olan dernek;

a) Kendi üyesi olmayan T.C. uyruklu avcılara,

b) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında saklı tutulan haklarının kullanımına ilişkin olarak avcılık belgesi verilenler ile Türklük belgesi sahibi olan ve yabancı avcılık belgesi verilen Batı Trakyalı Türklerin dışında kalan diğer yabancı avcılık belgesi sahibi yabancı uyruklu avcılara avlanma izin kartı vermeyecektir.

(3) Dernek üyelerine avlanma izin kartı temini amacıyla; Bakanlıkça belirlenen avlanma izin ücreti tutarında makbuz karşılığı bağış alacaktır. Satış bilgi cetvelinde bağış makbuzunun numarası ve tutarı gösterilecektir.

(4) Dernek üyelerine avlanma izin kartı temini amacıyla; Bakanlıkça belirlenen avlanma izin ücreti tutarında kestiği bağış makbuzuna “avlanma izin kartı temini için” ibaresini yazacaktır.

(5) Derneğin; üyelerine avlanma izin kartı temini amacıyla makbuz karşılığı aldığı bağış tutarı, Bakanlıkça belirlenen avlanma izin ücreti tutarından fazla /az olamaz.

(6) Dernek avlanma izin kartı verdiği üyelerine ilişkin, üye numarasını, avcılık belgelerinin vize tarihini, avlanma izin kartı karşılığı alınan bağışları ve verilen avlanma izin kartı numarasının yer aldığı satış bilgi cetvelini, “ iş bu cetvelde isimleri yazılı avcılar derneğimiz üyesi olup, cetvelde yer alan bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.” ibaresi ile onaylayıp imzalayarak her ayın sonunda avlanma izin kartlarının birinci nüshası ile birlikte idareye vermek zorundadır.


Avlanma İzin Kartı Satışı

MADDE 7 – (1) 4915 sayılı Kanunun 14. maddesi çerçevesinde 2016-2017 av yılında dernek üyesi avcılardan;

a) 23 Eylül 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar avlanma izin ücretini yatıranlardan 100,00 TL ücret,

b) 23 Eylül 2016 Cuma günü mesai bitiminden sonra avlanma izin ücretini yatıranlardan 130,00 TL ücret,

tahsil edilecektir.

(2) Avlanma izin kartı verme yetkisi verilen dernekler, 23 Eylül 2016 tarihi mesai bitimine kadar;

a) Avlanma izin ücreti bedeli olan 100,00 TL’nin 75,00 TL’sini,

b) 23 Eylül 2016 tarihinden (avlanma izin ücretlerinin dernek tarafından il şube müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin banka hesabına yatırıldığı tarih esas alınacaktır.) sonra ise; Avlanma izin ücreti olan 130,00 TL’nin 105,00 TL’sini,

avlanma izin kartı bedeli olarak idare döner sermaye işletmesi banka hesabına havale etmeleri halinde talep edilen miktarda avlanma izin kartı verilecektir.

Bakanlığımızca belirlenen avlanma izin ücretinden geriye kalan 25,00 TL ise gerçekleştirilecek hizmetin karşılığı derneğin olacaktır.

(3) Avcı dernekleri 23 Eylül 2016 tarihi mesai bitimine kadar indirimli olarak aldığı avlanma izin kartını, bu tarihten sonra zamlı olarak satamayacağı gibi idarenin avcılara vermiş olduğu değerin altında da satamayacaktır.

(4) 23 Eylül 2016 tarihinden sonra avcı eğitim kursunu bitiren avcılara, 2016-2017 av sezonunda tenzilatlı fiyatlardan avlanma izin ücreti uygulanacaktır.

Dernek, üyelerine bu minvalde vereceği avlanma izin kartlarını idare muhasebe yetkilisinden veya yetkilendirilen kişilerden tenzilatlı olarak alırken, avlanma izin kartını vereceği üyesinin kurs bitirme belgesini idareye ibraz etmek zorundadır.

(5) Dernek, avlanma izin kartı bedellerini (...... TL X satın alınacak avlanma izin kartı sayısı=toplam kart bedeli) peşin olarak idare döner sermaye işletmesinin T.C. Ziraat Bankası …………… Şubesi nezdindeki …………………. nolu hesabına havale ettikten sonra, banka havale dekontunun bir örneği ile muhasebe yetkilisinden veya yetkilendirilen kişilerden avlanma izin kartı temin edecek ve dernek yetkilisine idare döner sermaye banka hesabına yatırılan tutar kadar fatura verilecektir.Avlanma İzin Kartının Doldurulması

MADDE 8 - (1) Avlanma izin kartları iki nüsha olup, üst nüsha okunaklı olarak tükenmez kalem ile bizzat dernek yetkilisi tarafından doldurulacak ve alt nüsha avcıya verilecektir. Kesinlikle avlanma izin kartı doldurulmadan boş olarak avcıya verilmeyecek, alt nüshaya bilgilerin okunaklı olarak geçtiği kontrol edilecektir.

(2) Avlanma izin kartının alt nüshasının arkası dernek kaşesi ile kaşelenerek imzalanacaktır.


Derneklerin Sorumlulukları

MADDE 9 - (1) Dernek, iş bu protokol hükümleri kapsamında avlanma izni alan üyelerinden oluşturacağı bir ekip ile devlet ve genel avlaklarda envanter yaparak protokolün eki olan anket formunu dolduracaktır. Dernekler bu anket formlarını av yılı sonunda idareye vermek zorundadırlar. Anket formları protokol yapılan dernek yöneticileri ve idare tarafından il ve/veya ilçe av komisyon çalışmalarında değerlendirilecektir.

(2) 2015-2016 Av Döneminde, dernekle yapılan protokol hükmü gereği, anket formunu düzenlemeyerek yükümlülüğünü yerine getirmeyen derneklerle bu av döneminde protokol yapılmayacak olup sonraki yıllar için protokol yapılıp yapılmayacağına Bölge Müdürlüklerince karar verilecektir.

(3) Ayrıca Dernek;

a) Üyelerine mevzuattaki değişiklikler hakkında gerekli eğitimleri vermek ve bilgilendirmek,

b) Kuş gribiyle ilgili üyelerini bilgilendirmek ve şüpheli olan vakaları ilgili birimlere haber vermek,

c) İdarece talep edilecek koruma ve denetimlere gerektiğinde araç ve ekipmanları ile katkıda bulunmak,

ç) Yaban hayvanı yerleştirme çalışmalarına katılarak bu sahaların korunmasına yardımcı olmakla sorumludurlar.

d) Yaban hayatına destek vermek ( yemleme, yem bitkisi ekme, yabani meyve fidanı dikme vb.) için idare ile işbirliği yapacaktır.

Avcılığın yaşatılması için her şeyden önce avın yaşatılması gerçeğinden hareketle, av ve yaban hayvanı türlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için ülkemizde devlet ve genel avlakları tesis edilmiştir.

Bu bağlamda bu protokolü imzalayan avcı dernekleri; söz konusu avlakların tesis edilmesi, avlak sahasında barınan av hayvanlarının popülasyonlarının değerlendirilmesi ve türler bazında yıllık avlanma kotalarının belirlenmesinde idareye (il şube müdürlüğü) yardımcı olmakla, avlak sistemi ve kotalı avcılığın ülkemizde yerleşmesinin sağlanması maksadıyla üyelerini bilgilendirmekle yükümlüdür.Denetim Yetkisi

MADDE 10 - (1) İdare, avlanma izin kartı satışıyla ilgili derneği denetleyecek, yaptığı işlemleri kontrol edecektir. Dernek, bu denetimlerde idare yetkililerine istenilen belgeleri ve diğer dokümanları ibraz etmek zorundadır.

Protokolün Geçerlilik Süresi

MADDE 11 – (1) Protokol süresi 2016-2017 av yılı olup; 31 MART 2017 tarihinde sona erecektir.

Protokolün Bozulma Şartları

MADDE 12 – (1) Yetki verilen derneğin;

a) Bu protokolün 6. maddesi hükümlerine aykırı avlanma izin kartı vermesi halinde,

b) Avlanma izin kartını bizzat doldurmadan ve imzalanıp kaşelemeden avcıya verildiğinin tespiti halinde,

c) Avcılık belgelerinin üzerinde tahrifat yapanlara avlanma izin kartı vermesi halinde,

ç) Yazılı ihtara rağmen idareye satış bilgi cetvelinin verilmemesi durumunda,

d) Bakanlığımızın bastıracağı avlanma izin kartları dışında sahte kart bastıran ve kullananlar hakkında mer’i mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Bu fiilin dernek tarafından gerçekleştirildiği tespit edildiğinde ise mer’i mevzuat hükümleri yanı sıra protokol ( protokol yapılmışsa) tek taraflı olarak bu av dönemi için iptal edilecektir.

e) Bakanlıkça belirlenen ve bu protokolün 7.1 maddesinde belirtilen avlanma izin ücretinden fazla/az bedelle avlanma izin kartı verilmesi halinde,

Yukarıda belirtilen maddelerin ihlal edilmesi durumunda protokol bu av dönemi için fesh edilir. Sonraki yıllar için protokol yapılıp yapılmayacağına ise dernek yönetiminin değişmesi de göz önüne alınarak Bölge Müdürlüklerince karar verilecektir.

(2) - Dernekler ile yapılan protokolde, avlanma izin katlarının satışına yönelik 2016 / …. Genelge hükümleri geçerlidir.

(3) - Anlaşmazlık halinde ………. mahkemeleri yetkilidir.

(4) – Diğer Hükümler:

İş bu protokol taraflar arasında …./…./2016 tarihinde birer nüsha taraflara verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanmıştır.İl Şube Müdürü Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı

(İdare)
Yüklə 33,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə