Dersimiz comYüklə 120,92 Kb.
tarix28.12.2017
ölçüsü120,92 Kb.
#362352015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ÇİNE AKÇAOVA ANADOLU LİSESİ

FELSEFE GRUBU DERSLERİ

SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI
Dersin Adı: : Felsefe Grubu

Toplantı Yeri : Öğretmenler Odası

Toplantı Tarihi : 04.09.2015
Toplantı Saati : 10.30
Toplantıya Katılanlar : Cüneyt baykuş (Felsefe Grubu

Öğretmeni) Bülent GÖK (Zümre Başkanı-Okul müdür yrd.)
GÜNDEM MADDELERİ

1) Açılış ve yoklama


2) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun amaç ve ilkelerin, M.E. B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddelerinin ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının eğitim öğretim hakkı ve ödevi ile ilgili 42. maddesinin okunması ve yeni yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin incelenmesi.

3) 2014-2015 eğitim öğretim yılının incelenmesi ve değerlendirilmesi

4) Müfredat programının incelenmesi


5) Öğretim metot ve tekniklerinin gözden geçirilmesi


6) Ölçme ve değerlendirme yönetmeliklerinin incelenmesi


7) Başarısız öğrencilerin yetiştirilmesi ve alınacak tedbirler


8) Günlük ödevlerin ve proje-performans çalışmalarının verilişi ve değerlendirilmesi


9) Diğer branş öğretmenleriyle birliğin sağlanması için alınacak tedbirler


10) Derslerle ilgili araç gereçlerin kullanılması


11) Yazılı sınavlar ve performans çalışmaları ile ilgili esasların tespiti
12) Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının esasları


13) Atatürk ilke ve inkılaplarının ders konularına yansıtılması


14) Dilek, temenniler ve kapanış
GÜNDEM MADDELERİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR

1. AÇILIŞ
Felsefe grubu dersleri zümre toplantısı, 04.09.2015 tarihinde saat 10.30’da okulda tek felsefe öğretmeni olması dolayısıyla müdür yardımcısı Bülent GÖK başkanlığında öğretmenler odasında yapılmıştır.

2. KANUN ve YÖNETMELİKLERİN OKUNMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun aşağıda yazılmış olan kısımları zümre başkanı Bülent GÖK tarafından okundu:

I – Genel amaçlar
II – Özel amaçlar
III – Amaç ve görevler

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının eğitim öğretim hakkı ve ödevi ile ilgili 42. maddesi okundu. Yeni yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği okundu ve incelendi. Okulda yapılacak çalışmaların bu doğrultuda olmasına karar verildi. Yeni yayınlanan ortaöğretim yönetmeliğinin öğretmenin dosyasında bir örneğinin bulundurulması kararı alındı. Sınıf geçme yönetmeliği ile disiplin ve ödül yönetmeliğinde yapılan değişiklerin zaman zaman öğrencilere hatırlatılması kararı alındı.
3. 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Bir önceki toplantıya ait zümre kararları Felsefe Öğretmeni Cüneyt BAYKUŞ tarafından okundu ve bu zümre toplasında alınan kararların eksiksiz uygulandığı görüldü.  Ayrıca alınan bir önceki kararlar doğrultusunda öğrencilerin ve öğretmenin başarı durumları hakkında aşağıdaki istatistiki veriler ortaya çıkarılmıştır:
2014-2015 eğitim öğretim yılında 10. sınıflarda seçmeli demokrasi ve insan hakları dersi, 11. sınıflarda felsefe ve seçmeli sosyoloji dersleri, 12. sınıflarda ise mantık dersi okutuldu ve öğrencilerin derslerde genel anlamda başarılı oldukları görüldü. Sene sonu için yapılan istatistiksel çalışmalarda, okulumuzdaki öğrencilerin felsefe grubu derslerindeki başarıları araştırıldı ve bu sonuçlar aşağıdaki tabloda belirtildi:


SINIF

DERSİN ADI

BAŞARI YÜZDESİ

11/A

Felsefe

%100

11/B

Felsefe

%100

10/A

Demokrasi Ve İnsan Hakları

%100

10/B

Demokrasi Ve İnsan Hakları

%100

11/B

Sosyoloji

%100

12/B

Mantık

%100

12/C

Mantık

%100

Geride bırakılan eğitim öğretim yılının sonunda okulumuzun öğrencilerinin üniversite sınavlarında genel başarı düzeylerinin ise istenilen seviyede olmadığı gözlendi.


2014-2015 eğitim öğretim yılında yükseköğretime öğrenci yerleştirmedeki okul başarı oranının %47 olduğu tespit edildi.2013/2014 öğretim yılına göre başarı düzeyinin düştüğü gözlemlendi. Mezun olan 42 öğrencimizden 22 öğrenci üniversiteyi kazandı bunlardan 14 öğrenci yüksekokul 8 öğrenci fakültelere yerleşti. Bu oranın artırılması için yeni sezonda çeşitli önlemler alınmasına karar verildi ve bu önlemler de bu zümre kararları çerçevesinde ele alınacaktır. Konuyla ilgili söz alan Felsefe Öğretmeni Cüneyt BAYKUŞ bu yıl bakanlık tarafından planlanan destekleyici kursların başarının artırılmasında önemli rol oynayacağını belirtti. Okul öğrencilerimizin bu destekleyici kurslara yönlendirilmesi kararı alındı.4. MÜFREDAT PROGRAMININ İNCELENMESİ
Okutulan kitaplara göz atılarak hangi konunun ne kadar ders saati içerisinde anlatılabileceği saptandı ve ona göre yıllık planlama yapılmasına karar verildi. Nitelendirilmiş yıllık plan ile ders planı yapılırken “M.E. B. Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge” ile “2015-2016 Öğretim Yılı Çalışma Takvimi”nin esas alınmasının gerekliliği belirlendi Ayrıca Felsefe öğretmeninin dosyasında ders müfredat programlarının bulunması kararı alındı.
Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanıp orta öğretim genel müdürlüğünce hazırlanan uygulama kılavuzunda ünite konularına göre önerilen süreler ve yüzdelik oranlar incelendi. Bu hususlar da dikkate alınarak yıllık ve günlük planlar hazırlanacaktır ve konularla ilgili yapılması gereken etkinlikler, proje çalışmaları ve sunum çalışmaları yıllık planda gösterilecektir.
Yıllık planın ayrıntılı bir şekilde hazırlanarak zaman tayinin konuların ağırlık ve önemine göre yapılması, konuların karşısına uygulanacak yöntem ve tekniklerin yazılması, konuların özel amaçlarının belirtilmesi, hangi konuda hangi zümre öğretmeni ile işbirliği yapılacağının belirtilmesi ve günlük planların konulara uygun ve geniş bir perspektif ile hazırlanmasına özen gösterilmesi kararlaştırıldı.
Değişen programlarda ön görülen ölçme-değerlendirme araçları; Felsefe Grubu Dersleri Öğretim Programı’ndaki kazanımların not ile değerlendirilmesinde çoktan seçmeli, eşleştirme, kısa cevaplı, doğru-yanlış vb. madde türlerinden oluşan sınav ya da testlerin yanı sıra performans görevleri kullanılması kararı alındı. Öğrencilere verilen performans görevleri ve bunların değerlendirilmesinde kullanılan ölçütlerin Felsefe Grubu Dersleri Öğretim Programı’nda yer alan kazanımlarla uyumlu yapılması kararlaştırıldı. Dersler işlenirken öğrenci merkezli ve öğrenme sürecinde, öğrencinin etkin bir rol üstlenmesi öğrenciden istenecektir. Öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenleriyle sürekli iletişim içinde olmaları ve etkinliklerin her aşamasında katılımcı olarak yer almaları dersin uygulanması açısından önemlidir. Performansa dayalı değerlendirmede, öğrencinin sahip olduğu bilgi, beceri, yetenek ve tutumları gerçek yaşamdakine benzer bir durumda ya da ortamda kullanıp kullanamayacağının tespit edilmesi ve gelişimi hakkında öğrenciye geri bildirim verilmesi esastır. Öğrencilerin bir konuda araştırma yapıp yapamayacağını doğrudan gözlemleyebilmenin en etkili yolu öğrenciye araştırma yaptırmasını sağlamakla gerçekleşir.

5. ÖĞRETİM METOT ve TEKNİKLERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
Felsefe Grubu derslerinde 2015-2016 öğretim yılı için belirlenen ders kitapları ve yardımcı kaynakların kullanılmasına karar verildi.
Derslerin anlatımında etkileşimli tahtaların azami verim, özen ve dikkatle kullanılması, bunun için gerekli içerik çalışmalarının yapılması ve derslerin etkileşimli tahtalarla daha verimli hâle getirilebilmesi için çaba harcanması kararlaştırıldı.
Derslerde işlenecek konuların öğrencilere bir ders önceden bildirilip öğrencilerin derse hazırlıklı gelmelerinin sağlanmasına karar verildi.
Ayrıca ünite ve konu başlarında yer alan hazırlık çalışmaları soruları cevaplandırılarak öğrenciler derse hazır hâle getirilecektir. Konu bitiminde yer alan tamamlayıcı ve değerlendirmeye yönelik sorularla ders değerlendirilecektir. Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmelerinde ve araştırmaya yönelmelerinde yardımcı olması amacıyla derse hazırlık çalışmaları ve derse katılım sözlü notuyla değerlendirilecektir.
6. ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME YÖNETMELİKLERİNİN İNCELENMESİ
“Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği” okunmuş ve değerlendirildi. Bu yönetmelikte bahsi geçen konular incelendi ve yeni eğitim öğretim yılı içerisinde bu yönetmelikten azami derecede faydalanılmasına ve yönetmeliğin belirttiği esaslara uyulmasına karar verildi.

7. BAŞARISIZ ÖĞRENCİLERİN YETİŞTİRİLMESİ ve ALINACAK TEDBİRLER
Felsefe Öğretmeni Cüneyt BAYKUŞ konuyla ilgili söz aldı: Her ne kadar derslerde başarı oranı sağlansa da sosyoloji ile demokrasi ve insan hakları dersi dışında kalan felsefe ve mantık derslerinde not ortalamasının yeterli düzeyde değildir. Dolayısıyla amacımız bu derslerde de başarı düzeyini yukarılara çekebilmektir.

Not ortalaması düşük öğrencilerin yetiştirilmesi için alınması gereken genel tedbirlerden birkaçı şu şekilde belirlendi:


- Öğrenci velileriyle sık sık irtibat kurulmalı, onların okula daha çok gelmesini sağlanmalı,


- Öğretmenler tarafından veli ziyaretleri gerçekleştirilerek ev-okul bağı kurulmalı,
- Öğrencinin derse karşı ilgisini artırmak için çalışmalar yapılmalı,
Bu madde ile ilgili olarak

Sosyoloji dersinin işlenişinde:

Sosyoloji derslerinde öğrencilerin sosyal çevre ile ilişkileri sosyal ortamda karşılaşacakları olay, olgu ve konular vurgulanacaktır. Atatürkçülük konuları dersin özelliğine uygun konularda ayrıntılarıyla ele alınması kararlaştırıldı.Felsefe dersinin işlenişinde:

Ders esnasında mümkün olduğunca tartışma ve yorumlama zemini oluşturulmasına karar verildi.Mantık dersinin işlenişinde:

Öğrencilerin mutlak suretle defter tutmaları sağlanacak, özellikle sembolik mantık konularında bol bol örnek çözülmesi yoluyla alıştırma yapılmasına karar verildi.


Demokrasi ve İnsan Hakları dersinin işlenişinde:

Ders esnasında mümkün olduğunca tartışma ve yorumlama zemini oluşturulmasına karar verildi.

-Okul kütüphanesinin etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanması, her öğrencinin bir dönem boyunca en az iki kitap okuması sağlanarak takibinin yapılması.


8. GÜNLÜK ÖDEVLERİN VE PROJE-PERFORMANS ÖDEVLERİNİN VERİLİŞİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Günlük ödevler, proje ve performans çalışmaları; “Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri gereğince düzenlenecektir.

Ödev konularının belirlenmesinde öğrencilerin ilgi duydukları ve değişen müfredat programına uygun konuların da dikkate alınmasının yararlı olacağını belirtildi. Böylece müfredat planına uygun ve planlanan amaçları doğrultusunda olmak koşuluyla öğrencilerden gelecek herhangi bir konu talebi olursa dikkate alınması kararlaştırıldı. Yıl içerisinde öğrencilere ders içerisinde verilmesi düşünülen konular aşağıda belirtildi:

Felsefe dersi için seçilen ödev konuları:

Türk ve İslam filozoflarından Farabi, Gazali, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli’nin felsefi düşüncelerinin; bilgi, bilim ve ahlak felsefesi hakkındaki görüşlerinin; eserlerinin; düşünce tarihine katkılarının araştırılması;

Rasyonalizm, pozitivizm, pragmatizm, empirizm, analitik felsefe, kritisizm, entüisyonizm gibi akımların öncüleri; bu akımların bilgi, bilim, ahlak hakkındaki temel görüşleri ve tarih içindeki etkilerinin araştırılması.

Siyaset felsefesinde iktidarın kaynağı problemi, Max Weber’in otorite anlayışı ve demokratik otorite ile diğer modellerin karşılaştırılması, ilgili kavramların (karizma, gelenek, demokrasi, hukuk, bürokrasi, sivil toplum v.b.) tanımıyla birlikte araştırılması konularının her birinin ayrı bir öğrenciye ya da konunun yapısına göre değerlendirilip bir grup öğrenciye ödev olarak verilmesi kararlaştırıldı.Kaynaklar

Basılı Kaynaklar: Felsefe ders kitabı (M.E. B. Yayınevi), Felsefeye Giriş (Ahmet ARSLAN), Felsefe Tarihi (Macit GÖKBERK), Paradigma Felsefe Sözlüğü (Ahmet CEVİZCİ), Felsefe ve Doğa Bilimleri (Doğan Özlem), Felsefeye Giriş (Takiyettin MENGÜŞOĞLU)Sosyoloji dersi için seçilen ödev konuları:

Aile ve gençlik, toplumsal yapı ve toplumsal ilişkiler, kültür, işlevi ve özellikleri; toplumsal gelişme ve boşanma, siyasal yönetim şekilleri, toplumsal çözülme, aile tipleri ve günümüz toplumu ile karşılaştırması konularının araştırılması konuların her birinin ayrı bir öğrenciye ya da konunun yapısına göre değerlendirilip bir grup öğrenciye ödev olarak verilmesi kararlaştırıldı.Kaynaklar

Basılı Kaynaklar: Toplumsal Değişme (Emre KONGAR), Toplumbilimi (Özer OZANKAYA), Sosyoloji (Prof. Dr. Mustafa E.ERKAL), Kültür Değişimleri (Mümtaz TURHAN), Atatürk ve Cumhuriyet (Anıl ÇEÇEN), Nutuk (Mustafa Kemal ATATÜRK)Mantık dersi için seçilen ödev konuları:

Kavram ve terimler, tanım, önerme çeşitleri, önermeler arası ilişkiler, kıyas, önermeler mantığı, niceleme mantığı, çok değerli mantık, kiplik mantığı, özdeşlik mantığı, varlık mantığı konularının araştırılması konuların her birinin ayrı bir öğrenciye ya da konunun yapısına göre değerlendirilip bir grup öğrenciye ödev olarak verilmesi kararlaştırıldı.Kaynaklar

Basılı Kaynaklar: Mantık ders kitabı (M.E. B. Yayınevi), Lise Mantık (Emine Yamanlar), Mantık (Doğan Özlem)Demokrasi Ve İnsan Hakları dersi için seçilen ödev konuları:

Siyasi Partiler, yapısı, işlevleri(görevleri) nelerdir? Demokratik yönetimlerde insan haklarının gerçekleşmesinde karşılaşılan sorunlar-Kamu düzeninin korunmasında baskıcı yöntemler kullanılması ve nedenleri nelerdir? Uluslararası koruma mekanizmaları ve işlevleri – Birleşmiş milletler örgütüne bağlı başlıca komisyon ve komiteler nelerdir, çalışma alanları, görevleri  nedir? Türkiye de kadın hakları ve kadınlara yönelik şiddetin sebepleri nelerdir? Uluslararası koruma mekanizmaları ve işlevleri –Avrupa  Güvenlik ve  İş birliği Teşkilatına bağlı olan  Kurumlar nelerdir, çalışma alanları, görevleri nedir? Uluslararası koruma mekanizmaları ve işlevleri –Avrupa Konseyine bağlı başlıca komisyon ve Kuruluşlar nelerdir, çalışma alanları, görevleri  nedir? Türk toplumunda kadının yeri nedir?Kaynaklar

Basılı Kaynaklar: Demokrasi ve İnsan Hakları ders kitabı (M.E. B. Yayınevi)Ödevlerin değerlendirilmesinde izlenilecek yol ve uyulacak program aşağıda verilmiştir:

İŞLEMLER

PUANLAMA

AŞAMALAR

Ödev planını hazırlama ve uygulama

10 Puan

Hazırlık aşamasının değerlendirilmesi

Araştırma ve kaynaklardan faydalanma

15 Puan

Çalışmalar sırasında öğretmenle olan etkileşim

15 Puan

Zamanını verimli kullanabilme eğilimi

5 Puan

Ödevin tesliminden sonra, tamamının değerlendirilmesi

Örneklerden ve güncel olaylardan faydalanabilme

15 Puan

Ödeve titizlik, düzen ve özen gösterme

15 Puan

Konunun anlaşılması ve içeriğin ortaya konulması

25 Puan

TOPLAM

100 Puan
Konuyla ilgili ders öğretmeni Cüneyt Baykuş söz aldı: Eğer öğrencilerimiz derslerimizde proje görevi talep etmesi halinde performans görevi olarak verilen konular proje görevi olarak da verilebilir. Ancak bir konu sınırlamasına da gitmemek gerekir. Öğrenciler derslerin kazanımlarına uygun konular seçebilir. Ayrıca derslerimizin içeriğine göre oyun yazma, afiş hazırlama, anket hazırlama ve uygulama sınav ya da test sorusu hazırlama vb. konular da verilebilir. Bu sebeple proje konularında bir sınırlamaya gitmemek gerekir. Projelerin değerlendirme şekli zümreye eklendi. Projeler için bir takip çizelgesi tutulması kararı alındı.

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Projenin Adı:

Öğrencinin;

Adı ve soyadı:

Sınıfı:


No:

GÖZLENECEKÖĞRENCİ KAZANIMLARI

DERECELER

Zayıf

Kabul Edilebilir

Orta

İyi

Çok İyi

1

2

3

4

5

I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ
Projenin amacını belirleme
Projeye uygun çalışma planı yapma
İhtiyaçları belirleme
Farklı kaynaklardan bilgi toplama
Projeyi plana göre gerçekleştirme
TOPLAM
II. PROJENİN İÇERİĞİ
Türkçeyi doğru ve düzgün yazma
Bilgilerin doğruluğu
Toplanan bilgilerin analiz edilmesi
Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma
Toplanan bilgileri düzenlenme
Kritik düşünme becerisini gösterme
Yaratıcılık yeteneğini kullanma
TOPLAM
III. SUNU YAPMA
Türkçeyi doğru ve düzgün konuşma
Sorulara cevap verebilme
Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma
Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme
Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma
Verilen sürede sunuyu yapma
Sunum sırasındaki öz güvene sahip olma
Severek sunu yapma
TOPLAM
GENEL TOPLAM
9. DİĞER BRANŞ ÖĞRETMENLERİYLE BİRLİĞİN SAĞLANMASI İÇİN ALINACAK TEDBİRLER
Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği, yıllık planın ilgili bölümüne işlenecektir. Gerekli görülen konularda diğer zümre öğretmenleri ile işbirliğine gidilerek bilgi alışverişi yapılacaktır.
Felsefe dersinde din kültürü ve ahlak bilgisi, edebiyat ve tarih öğretmenleri ile sosyoloji dersinde din kültürü ve ahlak bilgisi, edebiyat, coğrafya ve tarih öğretmenleri ile mantık dersinde matematik öğretmenleriyle; bilgi kuramı dersinde edebiyat öğretmenleriyle ve öğrenci durumlarıyla ilgili okul rehber öğretmeniyle işbirliğine gidilmesi kararı alındı.
10. DERSLERLE İLGİLİ ARAÇ GEREÇLERİN KULLANILMASI
Ders kitabı, defter, kişisel notlar, üniversite hazırlık kitapları, test kitapları, yardımcı kaynaklar, internet kaynakları takip edilecektir.
Felsefe Grubu derslerinde öğrencilerimizin okul kütüphanesi ve öğretmenlerde bulunan kaynaklardan faydalanmasını sağlanmasına ve etkileşimli tahtanın etkin biçimde kullanılmasına karar verildi.
11. YAZILI SINAVLAR ve PERFORMANS ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ ESASLARIN TESBİTİ
“M.E. B Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 45. maddesine göre; bir dönemde yapılacak yazılı sınavların sayısı, haftalık ders saati sayısı üç ve daha fazla olan dersler için üçten az, bir ve iki saat olan dersler için ikiden az olamayacağından bu esaslar kabul edildi. Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınmasına karar verildi.
Yazılı sınavların, dönem başında okul zümre başkanları toplantısında düzenlenen tarihlerin e okula işlenmesi ve zamanından en az bir hafta önceden öğrencilere hatırlatılması, bir günde bir sınıfta yapılacak sınav sayısının ikiyi geçmemesine ve sınavlarda konuların eğilimine göre çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış tamamlamalı, yorum içerikli, bilgi temelli soruların sorulmasına, sınavlardan birinin en az 6 en çok 10 soru ve açık uçlu sorularla klasik usulde yapılmasına, yazılı sınavlarının süresinin bir ders saatini aşmamasına, sınav sonuçlarının on beş gün içinde öğrenciye duyurulmasına, gerektiğinde yazılı sınav kâğıtlarının okunmasından sonra öğrenciye hatalarını görmeleri ve aynı hatayı bir daha yapmamaları için sınav kâğıtlarının dağıtılıp toplanmasına ve öğrencinin istemesi durumunda sınav kâğıdının ders öğretmenince tekrar incelenmesine karar verildi.

“Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği”ne göre bir okulda aynı programı uygulayan öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere her dönemde yazılı sınavların en az birinin birlikte düzenlenebilecek olmasına karşın felsefe grubu derslerine sınıflar bazında tek öğretmen olarak girdiğim için sınavların tümünün ortak yapılacağı kararı alındı.


Ölçme değerlendirmedeki esaslar:
Bütün değerlendirmeler, “Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği”nde belirtilen hususlara binaen yapılacaktır. Ayrıca;
Yazılı yoklamalarda;
Yazılı sorularının felsefe grubu dersleri öğretiminin amaçlarına uygun olarak: çoktan seçmeli sorular, doğru yanlış soruları, eşleştirme soruları, tamamlama (boşluk doldurma) soruları, kısa cevaplı sorular, uzun cevaplı sorular, yorum içerikli sorular şeklinde yapılması kararlaştırıldı.
Sınavda her sorunun not değerinin öğrenciye bildirilmesine, yazılı kâğıdını nasıl kullanacağının öğrenciye anlatılacağına karar verildi. Sınav sonrasında, genel hataların belirlenmesine ve başarısız olunan konularda hazırlık soruları verilmesine, konunun tekrarının yapılmasına karar verildi.
Performans çalışmalarında;
Öğrencilerin hazırlık çalışmalarındaki özeni, aktiviteleri, derse katılımı, ders araç ve gereçlerini verimli kullanması, konular arasında sebep-sonuç ilişkileri kurabilmeleri, yaratıcılıkları, işbirliği yapma güçleri dikkate alınarak değerlendirme yapılarak öğrencinin aldığı performans puanı öğrenciye en geç 10 gün içinde duyurulacaktır.
Ödevlerde;
Ödev konuları; yönetmelikler, Atatürk ilke ve inkılapları, müfredat programı ve yaşadığımız çevre dikkate alınarak belirlenecektir.
Kullanılacak yöntemler: İnceleme, tanıtma, röportaj, gözlem çalışması.
Ödev konuları her öğrenciye ayrı konularda ferdi ödev veya grup ödevi olabilecek şekilde verilecek. Seçilen ödevin niteliğine göre öğrencilerin aralarında iş bölümü yapmaları sağlanacak. Öğrenci başarısının yükseltilmesi için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı. Başarının artması için öğretmen-öğrenci-veli işbirliğine önem verilecek. Başarısız öğrencilerle bire bir görüşmeler yapılacak. Sınavlarda öğrenci seviyesine uygun sorular sorulacak. Öğrenci seviyesi yazılı ve sözlü ile bütün olarak değerlendirilecek.
Yazılı sınavlar ve proje çalışması değerlendirmelerin sayısı her dönem için şu şekilde kararlaştırılmıştır:
“Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği”nin 4. maddesindeki tanımlamalar göz önünde bulundurularak ve aynı yönetmeliğin 43. 45. ve 50. maddelerinde belirtilen hususlar dikkate alınarak; felsefe, sosyoloji, psikoloji, mantık, girişimcilik ve yönetim bilimi derslerinin her birisi için ayrı ayrı 2 yazılı sınav ve 1 performans çalışmasının yapılmasına ve bunun yanında öğrencilerin derse hazırlıklarının, derse aktif katılımlarının ve dersle ilgili araştırma çalışmalarının da performans çalışması kapsamında değerlendirilmesine, notların da bu sayılarda verilmesine karar verilmiştir.
Sınav tarihleri şu şekilde kararlaştırılmıştır:
Felsefe sınavları: Birinci dönem için kasım ayının 3. haftasında 1. yazılı sınav, aralık ayının 5. haftasında 2. yazılı sınav yapılacaktır. İkinci dönem içinse mart ayının 5. haftasında 1. yazılı sınav, mayıs ayının 3. haftasında 2. yazılı sınav yapılacaktır.
Sosyoloji sınavları: Birinci dönem için kasım ayının 3. haftasında 1. yazılı sınav, ocak ayının 1. haftasında 2. yazılı sınav yapılacaktır. İkinci dönem içinse nisan ayının 1. haftasında 1. yazılı sınav, mayıs ayının 4. haftasında 2. yazılı sınav yapılacaktır.
Mantık sınavları: Birinci dönem için kasım ayının 3. haftasında 1. yazılı sınav, ocak ayının 1. haftasında 2. yazılı sınav yapılacaktır. İkinci dönem içinse nisan ayının 2. haftasında 1. yazılı sınav, mayıs ayının 3. haftasında 2. yazılı sınav yapılacaktır.
Demokrasi Ve İnsan Hakları sınavları: Birinci dönem için kasım ayının 2. haftasında 1. yazılı sınav, aralık ayının 4. haftasında 2. yazılı sınav yapılacaktır. İkinci dönem içinse mart ayının 3. haftasında 1. yazılı sınav, mayıs ayının 4. haftasında 2. yazılı sınav yapılacaktır.

Yukarıdaki tarihler zümre başkanlar kurulunda alınan kararlar doğrultusunda değiştirilmesi gerekirse zümreye ilave madde olarak eklenecektir. Ayrıca öğrenci, okul ve konuların sınıflarda işleniş durumlarına göre okul işleyişini, sınav takvimini etkilemeyecek ve öğrencilerimizi mağdur etmeyecek şekilde bir hafta ileri veya geri alınabilecektir.

Telafi sınavlarına başvuru olması durumunda sınavların klasik usulde en az 6 en çok 10 soru olacak şekilde klasik usulde yapılması kararı alındı.
12. SORUMLULUK SINAVLARININ ESASLARI
Sorumluluk sınavlarının sorularının, her ders için o ders kitabındaki bütün konuları kapsayacak şekilde, klasik yazılı sınav soruları olarak yapılmasına karar verilmiştir.
13. ATATÜRK İLKE ve İNKILAPLARININ DERS KONULARINA YANSITILMASI
Atatürk’ün kişiliği ve öğrenim hayatı konusundaki kişisel özellikleri açıklanacak, konular vecizeleriyle zenginleştirilerek verilecektir.
Aile çevresi ve öğrenim hayatı konusunda, Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşumunda; aile çevresinin, öğrenim hayatının, öğretmenlerinin, yerli ve yabancı düşünürlerin etkileri belirtilecek. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan fikirlerin, Avrupa’da bilim ve teknik alanında meydana gelen gelişmelerin etkileri üzerinde durulacak. Osmanlı Devleti’ni çöküşten kurtarmak için ortaya atılan düşünce akımlarının Atatürkçü düşünce sisteminin oluşumundaki etkileri açıklanacaktır.
Atatürk’ün ülkenin içinde bulunduğu durumdan kurtarılması ve I. Dünya Savaşı sonunda vatanın bütünlüğünün ve milletin bağımsızlığının tehlikeye düşmesi karşısında harekete geçtiği ve millet düşüncesini esas aldığı, hedefinin milli egemenliğe dayalı bir ulus devleti kurmak olduğu açıklanacak.
Atatürkçü düşünce sistemi konusunda Atatürk’ün tam bağımsızlık ülküsüne bağlı olduğu devlet yönetiminin millet egemenliğine dayandırılması gerektiği, Türk kültürünü aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık seviyesine yükseltmeyi amaçladığı belirtilecektir.
Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirleri kapsayan bazı konular: Tam bağımsızlık, Türk kadınının toplum içindeki yeri, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi konusunda açıklanacak, Türk kadınının haklarını pek çok Avrupa ülkesinden önce almış olduğu vurgulanacaktır.
Atatürk milliyetçiliğinin Türk toplumuna sağladığı faydalar konusunda kurtuluş savaşının kazanılmasındaki etkisi, Türk inkılâbının başarıya ulaşmasındaki rolü, milli kültürün gelişmesindeki katkısı, çağdaş uygarlık yolundaki ilerleme ve gelişmeyi katkısı belirtilecektir.
Halkçılık ilkesinin Türk toplumuna sağladığı yararlar açıklanacak. Devletçilik ilkesi, Atatürkçü düşüncede devlet ve fert ilişkileri, devlet ve ferdin başlıca görevleri vecizeleriyle açıklanacaktır.
Laiklik ilkesinin dayandığı esaslar, laikliğin devlet hayatına ve sosyal hayata ilişkin yönleri dini istismar ve taassup konusunda Atatürk’ün düşünce ve görüşleri, vecizeleri geliştirilerek verilecektir.
Atatürk ilkeleri konusunda ilkelerin nitelikleri açıklanarak yabancı ideolojilerle bağlantısı olmadığı açıklanacaktır. İlkelerin Türk kültürünün tarihsel derinliklerinden ve Türk toplumunun ihtiyaçlarından kaynaklandığı açıklanacaktır.

Cumhuriyetçilik ilkesi, cumhuriyetin tanımı ve dayandığı esaslar Atatürk’ün vecizeleriyle zenginleştirilerek verilecektir. Cumhuriyetin nitelikleri konusunda, insan haklarına saygılı olması Atatürk milliyetçiliğine bağlı demokratik, laik, sosyal hukuk devleti, milli ve Üniter devlet niteliklerinin değiştirilemeyeceği vurgulanacaktır. Cumhuriyete yönelik iç ve dış tehditler işlenirken Atatürk’ün gençliğe hitabesinden faydalanılarak Türk gençliğinin görevleri açıklanacaktır. Cumhuriyeti korumanın milli bir görev olduğu vurgulanacak Atatürk’ün cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatılması ideali ve isteği açıklanacaktır.


Milliyetçilik ilkesi: Atatürk milliyetçiliğinin dayandığı temel esaslar konusunda milli birlik ve beraberliğin anlamı, bunun sosyal gücün gelişmesine katkısı, siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik gücün gelişmesine katkıları belirtilecektir. Milli birlik ve beraberliği güçlendiren unsurlar milli eğitim, milli kültür, dil tarih, kültür birliği, misali milli ve Türklük şuurunun manevi değerler olduğu açıklanacaktır.
Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehdit, Türkiye’nin jeopolitik önemi, güçlü bir Türkiye’nin arzulanmayışı iç tehdit unsurlarının hedefleridir. Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehdit konusu işlenirken Atatürk’ün vecizelerinden faydalanılacaktır.
Bunların dışında 2104–2433–2457–2538 2504 Sayılı Tebliğler dergilerinde yer alan Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı bir gençlik yetiştirilmeye çalışılması kararı alındı. Bu amaçla Atatürkçülük ve ilk inkılâpları konularının yıllık ve günlük planlara aktarılması ve uygulanması kararı verildi.
2551 Sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan ünitelendirilmiş yıllık plan örneklerine Atatürkçülük konularına sütun ayrılarak eklenmesine karar verildi.
Felsefe grubu dersleri zümresinin Atatürkçülük ile ilgili belirlediği konular şunlardır:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında, Cumhuriyetçilik ilkesi açıklanarak demokrasi ile ilişkisi üzerinde durulacaktır.
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Atatürk’ün siyasi hayatı ve ileri görüşlülüğü anlatılacaktır.
24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Atatürk’ün eğitim felsefesi ve Türk milli eğitimine verdiği önem anlatılacaktır.
12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün önemi ve Mehmet Akif ERSOY’un hayatı anlatılacak.
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Türk Şehitlerini Anma Günü’nde Atatürk’ün askeri kişiliği açıklanacaktır.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında, TBMM’nin açılışı, milli egemenliğin demokrasi ile ilişkisi açıklanacaktır.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasında Atatürk’ün Türk bağımsızlığına verdiği önem, Samsun’a çıkışı ve milli bilinci uyandırışı işlenecektir.
14. DİLEK, TEMENNİLER ve KAPANIŞ
Öğrencilerimiz her alanda öğretmenlerinden destek beklemektedirler. Bizlerin öğrencileri yüreklendirmek adına bu desteği onlardan esirgemememiz gerekmektedir. Öğrenciler üzerinde baskı ile değil, sevgiye dayalı bir otorite kurulabileceği ortadadır. Zira ancak bu şekilde onlar kazanılabilir. Öğrencilerin, çoğu zaman kendilerine öğretmenlerini örnek aldıkları unutulmayarak öğretmenlerin davranışlarını buna göre ayarlamalarının gereği ortadadır.
2015-2016 eğitim ve öğretim yılının tüm öğretmen arkadaşlara ve öğrencilere başarılar ve mutluluklar getirmesi temenni edilerek bu zümrede alınan kararların öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarı getirmesi düşünceleriyle zümre kararları sonlandırılmıştır.

Cüneyt BAYKUŞ Bülent GÖK

Felsefe Grubu Öğretmeni Zümre Başkanı

05.09.2015

Uygundur

Bayram CESUROkul Müdürü

Yüklə 120,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə