EğİTİm sinav yönergesinde değİŞİKLİk yapilmasina iLİŞKİNYüklə 1,21 Mb.
səhifə1/12
tarix14.01.2018
ölçüsü1,21 Mb.
#37800
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar


Dr. İ. Kudret RODOPMAN

Amaç

Madde 1. Bu Yönerge; gemiadamları eğitimlerinin ve sınavlarının en az gereklerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Dr. İ. Kudret RODOPMANDayanak

Madde 2. (Değişik Madde 12/1/2007 tarihli 805 sayılı B.M.O.) Bu Yönerge, 31 Temmuz 2002 tarih ve 24832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 14.06.2002 tarihinde yürürlüğe giren “Gemiadamları Yönetmeliği” gereklerine dayalı olarak hazırlanmıştır.

Dr. İ. Kudret RODOPMAN


Kapsam


Madde 3. Bu Yönerge; gemiadamları eğitimlerine ilişkin müfredat, eğitim araç gereçleri, eğitim kurumları için giriş koşulları, sınıf geçme ve mezuniyet gerekleri ile eğitimcilerin yeterliği, deniz eğitiminin esasları, gemiadamları sınavları için, sınava giriş şartları, sınav konuları ve başarı gereklerini kapsar.

Tanımlar

Madde 4. Bu yönergede geçen,


 1. Öğretim yılı: İki sömestrleden (yarıyıl/dönem) oluşan on iki aylık öğretim süresini,
 1. Yarıyıl: Haftada en az 25 ders saatini kapsayan ve en az on dört haftadan oluşan, bir öğretim yılında ikiden fazla olmayan öğretim dönemini,
 1. Müfredat: Bir eğitim ve öğretim programı içinde bulunan ders ve uygulamaların tümünü,
 1. Eğitim araç gereçleri: Müfredatta belirtilen ders ve uygulamaların gerçekleştirilmesinde kullanılan araç ve gereçlerini,
 1. Öğretim Elemanı: Tanımı Yüksek Öğretim Kanunu’nda yapılan ve yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarını,
 1. Öğretmenlik: Tanımı Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatında belirlenen öğretmenleri,
 1. Eğitimci: Öğretim elemanı ve Öğretmen dışında, öğretim kurumlarında görev yapan ve yeterlilik esasları bu yönerge ile belirlenen ders vermek ve uygulama yaptırmakla görevli kişileri,
 1. Uzman ve Usta Öğreticiler: Tanımı Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatında belirtilen kişileri,

i) (Değişik Bent 12.01.2007 tarih ve 805 Sayılı B.M.O.) Denizcilik eğitimi denetleme kurulu : tanımı gemiadamları yönetmeliğinde yapılan kurulu, ifade eder.İKİNCİ BÖLÜM

Yeterlik Belgeleri Eğitim Gerekleri


Dr. İ. Kudret RODOPMAN

Genel

Madde 5. (Değişik Madde 13.01.2009/1254 sayılı B.M.O.) Bu Yönergede belirtilen esaslar, Gemiadamlarının yeterlik belgeleri ve sertifikaları için zorunlu olan eğitim ve öğretim ile ilgili en az gereklerdir. Eğitim ve öğretim verecek Özel Öğretim Kurumlarının faaliyetlerinin bu Yönergeye uygunluğu Denizcilik Eğitimi Denetleme Kurulu (DEDK) tarafından denetlenir. Gemiadamları Yönetmeliği kapsamında denizcilik eğitimi veren Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Resmî Orta Öğretim Kurumları ile Yüksek Öğretim Kurulu’na (YÖK) bağlı Yüksek Öğretim Kurumlarının bu Yönergeye uygunluğunun incelenmesi hakkında usul ve esaslar bu kurumlarla yapılan protokollerle müştereken belirlenir. İdare, denizcilik eğitim ve öğretim faaliyetlerini bu Yönerge kapsamında izler, değerlendirir ve sonuçlarına dayanarak rapor oluşturur. İdare rapor doğrultusunda Gemiadamları Yönetmeliği ve bağlısı Yönergelerin ilgili maddelerine göre işlem yapar. Bu denetleme, izleme ve değerlendirme işlemleri kurumların özel kanunlarına göre tâbi oldukları diğer denetleme esaslarını ortadan kaldırmaz.


Güverte Sınıfı için Yeterlik Eğitim GerekleriGemici Eğitimi Gerekleri

Madde 6. (Değişik Madde 14/9/2009 tarih ve 31648 Sayılı B.M.O.) Gemici Eğitimi” müfredatı ile ilgili asgari şartlar aşağıda gösterilmiştir.

G E M İ C İ E Ğ İ T İ M İ

K O N U


SEYİR

DÜMEN TUTMA VE DÜMEN KOMUTLARINI TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLARAK ANLAYIP UYGULAYABİLME

- Manyetik pusula ve cayro pusulanın kullanımı

- Dümen komutları

- Dümeni otomatik pilottan el kumandasına ve el kumandasından otomatik pilota geçirme

GÖRSEL VE İŞİTSEL OLARAK DÜZGÜN GÖZCÜLÜK YAPMAK

- Derece veya nokta olarak, ses sinyali, ışık veya diğer nesnelerin yaklaşık
kerterizlerinin raporlanmasını içeren gözcülük sorumlulukları

EMNİYETLİ SEYİR VARDİYASININ TUTULMASI VE İZLENMESİNE


KATKIDA BULUNMA

- Gemide kullanılan terimler ve bunların tanımları

- Gemi içi haberleşme ve alarm sistemlerini kullanma

- Talimatları anlama ve vardiya görevleri ile ilgili konularda vardiya zabitleri ile anlaşabilme kabiliyeti

- Vardiya değişimi, bakım ve devir teslim prosedürleri

- Emniyetli vardiya tutabilmek için gerekli bilgiler

- Temel çevre koruma prosedürleri

- Denizde çatışmayı önleme kuralları (COLREG) ile ilgili temel bilgiler

- Çatışma ve karaya oturma tehlikelerinin tanımları ve sorumluluklarının

açıklanması

- Seyir yardımcılarını tanıma ve rapor etme

- Seyir vardiyasında dikkat edilecek konular

- Köprü üstünün genel yapısı, kullanılan araç gereçler ve aygıtlar

ACİL DURUM TEÇHİZATININ KULLANILMASI VE ACİL DURUM


PROSEDÜRLERİNİN UYGULANMASI

- Acil durum görevleri ve alarm işaretleri hakkında bilgi

- Tehlike sinyalleri; EPIRB ve SART hakkında bilgi

- Hatalı tehlike alarmı verilmesinin önlenmesi ve bu durumlarda yapılacak işler hakkında bilgiGEMİCİLİK

- Gemide kullanılan terimler, gemi ve gemicilikle ilgili tanımlar

- Halatlar, her türlü bağ, ceviz ve sapanlar

- Arma ve selviçeler, bakımları

- Irgat, demir ve kilitlerin bakım ve tutumları

- Demirleme terimleri, kumanda ve işaretleri

- Geminin genel olarak yapısı

- Yük donanımları bakım ve tutumu

- Taşıyıcı ve yükleyiciler

- Adi dümen donanımı ve bakım tutumu

- Ambarlar, ambar temizliği, yüklerin istifi ve bağlanması

- Tehlikeli yüklerin taşınması

- Sintine ve tanklarının bakımı

- Sintine ve tank iskandillerini alma

- Raspa ve boya teknikleri

- Güverte makineleri ve bakım tutumu

DENİZDE GÜVENLİK

- Denizde kişisel can kurtarma teknikleri eğitimi

- Can kurtarma araçlarını kullanma yeterliği eğitimi

- Yangın önleme ve yangınla mücadele eğitimi

- Temel ilk yardım eğitimi

- Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk eğitimi

- Genel olarak deniz çevresinin korunması ve deniz kirliliğini önleme

yöntemleri (MARPOL sözleşmesi)DENİZ KİRLİLİĞİ VE ÇEVRE

- Deniz kirliliğine neden olan etkiler

- Çevre ve deniz kirliliğini önleme ve çevre koruma yöntemleri

Yukarıda öngörülen zorunlu eğitim toplam 240 saatten az verilemezYat Kaptanı Eğitimi Gerekleri

Madde 7. (Değişik Madde 12.01.2007 tarih ve 805 Sayılı B.M.O.) Yat Kaptanı Eğitim Müfredatı ile ilgili en az gerekler aşağıda gösterilmiştir.

YAT KAPTANI EĞİTİM MÜFREDATI

K O N U


SEYİR

 • Yerküresinin tanıtımı

 • Silindirik düz projeksiyon sistemi

 • Denizde uzaklık ölçümleri

 • Harita bilgisi, semboller ve kısaltmalar­-

 • Deniz haritaları

 • Harita katalogları

 • Harita ölçekleri

 • Denizcilere ilanlar ve harita düzeltmeleri

 • Yön kavramı

 • Tabi ve yapay sapma ve kullanımı

 • Manyetik pusula bilgisi

 • Cayro pusula bilgisi

 • Otomatik pilot

 • Paraketeler

 • İskandiller

 • Uydu seyir sistemleri

 • Navtex

 • Radar ve radar gözlem

 • Kıyı seyri ve mevki koyma yöntemleri

 • Akıntı seyri

 • Fenerler

 • Şamandıralar

 • Seyirle ilgili yayınlar

GEMİCİLİK

Gemicilik Bilgisi

 • Motorlu ve yelkenli yat donanımları

 • Güverte donanımı

 • Tekne bakımı

 • Raspa, macun ve boya işleri

Tekne Kullanma

 • Motorlu tekne manevrasını etkileyen etkenler

 • Yelkenli tekne manevrasını etkileyen etkenler

 • Demirleme

 • Yanaşma ve kalkma

 • Denize adam düşmesi

 • Motorlu tekne kullanma

 • Yelkenli tekne kullanma
Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları

 • COLREG içeriği ve uygulanması


DENİZDE HABERLEŞME

 • Görsel ve işitsel haberleşme yöntemleri

 • İngilizce Standart Denizcilik Haberleşme Cümlelerinin kullanımı (SMCP)

 • Uluslar arası İşaret Kodu kitabının kullanılması

 • VHF haberleşmesi

 • Radyo telefon haberleşmesi

METEOROLOJİ

 • Meteoroloji aygıtları ve kullanılmaları

 • Meteorolojinin elemanları

 • Cephe sistemleri

 • Hava raporları ve hava tahmini

DENİZDE GÜVENLİK

 • Denizde kişisel sağ kalma eğitimi

 • İlkyardım temel eğitimi

 • Yangınla mücadele temel eğitimi

 • DENİZ HUKUKU

 • Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi

 • MARPOL 73/78 ve deniz kirliliği ile ilgili ulusal gerekler

 • Limanlar Yasası

 • Liman giriş çıkış belgeleri ve işlemleri

 • Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun

 • Kabotaj Yasası

 • Harçlar Yasası’nın ilgili gerekleri

 • Deniz İş Yasası

 • Yatlarla İlgili Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Mevzuatı

 • Gümrük ve kaçakçılığın önlenmesiyle ilgili kanunlar hakkında bilgi

 • Ceza ve ceza usul yasalarının denizciliği ilgilendiren gerekleri

 • Kaptanın tanımı, yetki ve sorumlulukları

 • Gemi ile ilgili gemide taşınacak belgeler

 • Sigorta ve deniz sigortası

MOTOR BİLGİSİ

 • Spor ve gezi teknelerinde kullanılan benzin ve dizel motorları

 • Temel elektrik ve gemi elektriği

DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ

– Temel İngilizce

–  Denizcilik İngilizcesi

(öğrencilerin seviyelerine göre aşağıdaki konularda seviye artırılarak en uygun gelişme amaçlanır)

– Harita ve denizcilik neşriyatını anlayıp kullanacak İngilizce

– Meteorolojik raporları anlamak için İngilizce

– Güvenlik mesajları anlamak için gereken İngilizce

– Harita ve neşriyatın düzeltilmesi için Denizcilere İlanları anlamaya yetecek İngilizce

– Gemiler arası, gemi – sahil ve gemi içi İngilizce haberleşme

– İngilizce Standart Denizcilik Haberleşme Cümlelerinin kullanımı (SMCP) 


Yukarıda öngörülen zorunlu eğitim toplam 350 saatten az ve 4 aydan kısa sürede verilemezGüverte Sınırlı İşletim Düzeyi Eğitimi Gerekleri

Madde 8. (Değişik Fıkra 14/9/2009 tarih ve 31648 Sayılı B.M.O.) Güverte Sınırlı İşletim Düzeyi Müfredatı ile ilgili asgari şartlar aşağıda gösterilmiştir. Güverte Sınırlı İşletim Düzeyi Eğitimi Sınırlı Vardiya Zabiti Eğitimini içermektedir.


GÜVERTE SINIRLI İŞLETİM DÜZEYİ İÇİN EĞİTİM MÜFREDATI
K O N U


DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ

 • Temel İngilizce

 • Denizcilik İngilizcesi

 • (öğrencilerin seviyelerine göre aşağıdaki konularda seviye artırılarak en uygun gelişme amaçlanır)

 • Harita ve denizcilik neşriyatını anlamaya ve kullanmaya yetecek İngilizce

 • Meteorolojik raporları anlamak için İngilizce

 • Güvenlik mesajlarını anlamak için gereken İngilizce

 • Harita ve neşriyatın düzeltilmesi için Denizcilere İlanları anlamaya yetecek İngilizce

 • Gemiler arası, gemi – sahil ve gemi içi İngilizce haberleşme

 • İngilizce Standart Denizcilik Haberleşme Cümlelerinin (SMCP)  kullanımıSEYİR

 • Manyetik pusula bilgisi, doğal ve yapay sapma (tabiî ve arızî sapma)

 • Cayro pusula bilgisi, cayro pusula hatasının rotaya uygulanması

 • Merkator projeksiyon

 • Harita bilgisi, semboller, kısaltmalar

 • Harita düzeltmeleri, denizcilere ilanlar

 • Kıyı seyri

 • Çeşitli yöntemlerle mevki koyma

 • Seyirle ilgili yayın ve haritaları kullanabilme

 • Gemi raporlama sistemleri

 • Fenerler, şamandıralar ve diğer seyir yardımcıları

 • Parakete, iskandil, radar ve radar plotlama

 • Elektronik seyir cihazlarının kullanılması (Loran-C, Satellite, GPS, Navteks vs.)

 • Otomatik pilot sistemlerinin kullanımı ve ayarları

VARDİYA STANDARTLARI

 • Seyir vardiyasını oluşturan zabit ve mürettebatın görev, yetki ve sorumlulukları

 • COLREG 72’nin içeriği, uygulanması ve amacı

 • Seyir vardiyası tutulmasında uyulması gereken kurallar

 • Liman vardiyası tutmak

 • Köprüüstü takım çalışması yöntemleri

 • Meteorolojik rotalama

 • Gemi rotalanmasının genel koşullarına uygun olarak rotalamanın kullanımı

 • MARPOL 73/78

 • Kirliliğe karşı yöntemler ve yardımcı donanımDENİZDE HABERLEŞME

 • Görsel ve işitsel haberleşme yöntemleri

 • İngilizce Standart Denizcilik Haberleşme Cümlelerinin (SMCP) kullanımı

 • Uluslararası İşaret Kodu kitabının kullanılması

 • VHF haberleşmesi

 • Radyo telefon haberleşmesi


YÜK İŞLEMLERİ, GEMİ YAPISI VE DENGESİ

 • Gemi teknesi ve özellikleri

 • Güverte donanımı

 • Yükleme hattı ve markalama, plimsol markası ve kana (draft) rakamları

 • Deplasman hesabı, draft sörvey

 • Yüzdürme kuvveti

 • Deniz suyu yoğunluğunun etkisi

 • Ağırlık merkezinin hareketi

 • Serbest yüzey etkisi

 • Denge hesabı ve düzeltmesi

 • Kuru yük elleçleme donanımları

 • Kuru yük işlemleri

 • Dökme yükler

 • Tahıl yükü

 • Tehlikeli yükler

 • Uluslararası Tehlikeli Yükler Kodunun (IMDG) kullanılması

 • Tankercilik

 • Yük istif ve yük hesapları

 • Denge, stres tabloları ve stres hesaplama teçhizat bilgisi

METEOROLOJİ

 • Barometre ve termometre ve gemideki diğer meteorolojik aletlerin kullanımı ile ölçme değerlerinin yorumu

 • Başlıca basınç sistemlerinin özellikleri

 • Hava gözlemlerinin kaydı ve rapor edilmesi

 • Limanların genel meteorolojik koşulları

 • Fırtına uyarı işaretleri ve hava raporlarının değerlendirilmesi

 • Elde edilen meteorolojik bilgilerin yorumlanması
DENİZDE GÜVENLİK

 • Acil durumlarda yolcuların korunması için tedbirler

 • İlk hasar denetimi ve hasar kontrolleri

 • Çatışmanın ardından yapılması gereken işlemler, çatışma sonrası alınacak önlemler

 • Oturmanın ardından yapılması gereken işlemler

 • Geminin karaya oturması ya da oturtulmasında alınacak önlemler

 • Yangın, yangın önlemleri, yangınla mücadele

 • Yangın sonrası alınacak önlemler

 • Gemiyi terk

 • Acil durum dümen donanımı

 • Yedekleme ve yedeklenme yöntem ve donanımları

 • Denize adam düşmesi durumunda yapılacaklar, denizdeki insanın kurtarılması

 • Tehlikedeki gemilere yardım

 • Limanda çıkabilecek acil durumlara karşı alınacak tedbirler ve yapılacak işlemler

 • Cankurtarma gereçleri ve donanımları

 • İlk yardım

 • Arama ve kurtarma (MERSAR kitabının içeriğinin öğrenilmesi)

 • Deniz kirliliğini önleme yöntemleri


GEMİCİLİK

 • Güverte donanımı ve kullanımı

 • Tekne bakımı, boya ve raspa işleri

 • Gemi manevrasını etkileyen unsurlar

 • Dönüş dairesi ve durma uzaklığı

 • Demirleme

 • Yanaşma ve kalkma

DENİZ HUKUKU

 • Denizde can güvenliği ve deniz çevresinin korunması konusuna ilişkin IMO Sözleşmeleri (SOLAS, MARPOL) ve uygulamalarına ilişkin temel bilgiler

 • Denizde can ve mal koruma hakkında yasa gerekleri

 • Limanlar yasası

 • Harçlar yasasının ilgili gerekleri

 • Deniz iş yasası

 • Kaptanın tanımı, yetki ve sorumlulukları

 • Deniz kazaları ve çatma

 • Avaryalar

 • Kurtarma, yardım

 • Gemide taşınacak gemi ile ilgili belgeler

 • Sigorta ve deniz sigortasıYukarıda öngörülen zorunlu eğitimler; günde 8 saati geçmemek üzere, en az 350 saat üzerinden verilir.


Gemiadamları Yönetmeliği kapsamında Deniz Kuvvetlerinden ayrılan astsubay güverte sınıf okulunun seyir dışındaki branşlarından mezun olanlar yukarıda belirtilen eğitimden geçmeleri halinde “Seyir ve Gemi İdaresi Kursu” ndan muaf tutulur.
Sınırlı Kaptan Yeterliğinden 500-3000 GT Arası Gemilerde Çalışacak Vardiya Zabiti Yeterliğine Geçecekler İçin Tamamlama Eğitimi Gerekleri
Madde 9. (Değişik Madde 14/9/2009 tarih ve 31648 Sayılı B.M.O.) Sınırlı Kaptan yeterliğinden 500-3000 GT arası gemilerde çalışacak vardiya zabiti yeterliğine geçecekler için “Tamamlama Eğitimi” müfredatı ile ilgili asgari şartlar aşağıda gösterilmiştir.


SINIRLI KAPTAN YETERLİĞİNDEN VARDİYA ZABİTİ (500-3000 GT) YETERLİĞİNE GEÇECEKLER İÇİN TAMAMLAMA EĞİTİMİ MÜFREDATI


SEYİR

 • Seyir haritaları ve seyir neşriyatının eksiksiz kullanımı

 • Harita ve neşriyatın düzeltilmesi

 • Seyir planlaması

 • Çeşitli yöntemlerle mevki koyma

 • Elektronik seyir cihazlarının kullanımı

 • Manyetik ve Cayro pusulaların hatalarının belirlenmesi ve uygulanması

 • Astronomik seyir

 • Harita projeksiyon sistemleri

 • Akıntı seyri

 • Matematiksel seyir

 • Büyük daire seyri

 • Gel-git hesapları

 • Otopilot sistemlerinin kullanımı ve ayarları

 • İskandil ve parakete cihazlarının etkin kullanımı

 • Radar ve ARPA cihazlarının seyirde etkin kullanımı

İNGİLİZCE

Temel İngilizce

(öğrencilerin seviyelerine göre değişik kurlarda en uygun gelişme amaçlanır)

Denizcilik İngilizcesi

(öğrencilerin seviyelerine göre aşağıdaki konularda seviye artırılarak en uygun gelişme amaçlanır)

– Harita ve denizcilik neşriyatını anlamaya ve kullanmaya yetecek İngilizce

– Meteorolojik raporları anlamak için İngilizce

– Güvenlik mesajlarını anlamak için gereken İngilizce

– Harita ve neşriyatın düzeltilmesi için Denizcilere İlanları anlamaya yetecek
İngilizce

– Gemiler arası, gemi – sahil ve gemi içi İngilizce haberleşme

– İngilizce Standart Denizcilik Haberleşme Cümlelerinin(SMCP) kullanımı


GEMİ İNŞA

Gemi Yapısı • Gemi boyutları ve biçimi

 • Gemi gerilimleri

 • Tekne yapısı

 • Baş ve kıç

 • Donanımlar

 • Dümenler ve pervaneler

 • Yükleme hatları markası ve kana (draft) rakamları

Gemi Dengesi

 • Deplasman

 • Yüzebilirlik (sepiye)

 • Tatlı su payı

 • Durağan denge

 • Başlangıç dengesi

 • Meyil açısı

 • Durağan denge eğrileri

 • Ağırlık merkezinin yer değiştirmesi

 • Meyil ve düzeltilmesi

 • Tam dolu olmayan tankların etkisi

 • Trim

 • Tam yüzebilirliğin kaybı


Yüklə 1,21 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə