Devlet demir yollari iŞletmesi genel müDÜRLÜĞÜ BÖlge müDÜRLÜĞÜYüklə 46,13 Kb.
tarix10.08.2018
ölçüsü46,13 Kb.
#68711

DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜSAYFA NO: /

TARİH:


TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI


İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR-KONYA HATTI KM:68+041’DE KARAYOLU ÜSTGEÇİDİ (KÜTAHYA OSB) KARAYOLU BAĞLANTI YOLLARININ DÜZENLENMESİ İŞİNE AİT


TEKNİK ŞARTNAME

DEMİRYOLU BAKIM SERVİS

MÜDÜRLÜĞÜ

7/I Mühendis
ONAY

Demiryolu Bakım Servis Müdürü7/I Mühendis
7/I MühendisBakım Servis Müdür Yardımcısı

Düzenleme ve Değişiklik Tarihleri

Sayfa Sayısı

8

…. / 09 /2017


KAPSAM

Bu şartname TCDD 7. Bölge Müdürlüğü ESKİŞEHİR-KONYA HATTI KM:68+041’DE KARAYOLU ÜSTGEÇİDİ (KÜTAHYA OSB) KARAYOLU BAĞLANTI YOLLARININ DÜZENLENMESİ işini kapsar.

İŞİN SÜRESİ

İşin süresi 60 gündür.GENEL HÜKÜMLER

1.1. Bu teknik şartnamedeki tanımlanan işler; Karayolları Teknik Şartnamesi, Karayolları Köprü Teknik Şartnamesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teknik Şartnamesi, diğer kurumların birim fiyat tarifleri, Proje ekleri ile birim fiyat poz tarifleri ve teknik şartname hükümlerine göre aşağıdaki koşullarda yapılacak ve değerlendirilecektir.

1.2. Yüklenici aşağıdaki kalemlerin ihale bedeli içinde olacağını kabul edecektir.

1.2.1 : Malzemeler ve yapılmakta olan veya bitmiş işin kötü hava şartları, yangın, kaza vs korunması

1.2.2 : Şantiye ve işin her türlü su baskınına karşı korunması

1.2.3 : İşin yapılması ve tamamlanması için gerekli olan, onaylı uygulama projeleri,

Detay projeleri, çizimler ve / veya teknik şartnamelerde gösterilen veya ifade edilen bütün diğer işler, bileşik ve yardımcı işlemler1.2.4 : İnşaat sırasında Mevcut Altyapı şebekelerine Yüklenici tarafından verilecek her türlü hasar, Yüklenici tarafından ödenecektir.
1.3. Yüklenici tarafından birim fiyatı verilmiş olan kalemler hariç, aşağıdaki kalemlerin giderleri bütün işe dâhil sayılacaktır.

1.3.1 : Geçici tesis ve işler dâhil işyeri güvenliği ve idaresi

1.3.2 : Bütün sigortalar

1.3.3 : Teminat mektupları

1.3.4 : Su bedelleri

1.3.5 : Elektrik bedelleri

1.3.6 : Pissu ve suyun emniyetli deşarjları

1.3.7 : İdare, kontrollük ve yüklenicinin geçici kullanım tesisleri

1.3.8 : İdare, kontrollük ve yüklenicinin geçici telefonları

1.3.9 : Geçici yollar, işyerine ulaşımlar

1.3.10 : Geçici çitler, perdeler, tabelalar, panolar, yaya kaldırımları, korkuluklar ve benzerleri

1.3.11 : Başvuru ve ilanlar

1.3.12 : Çalışanların güvenlik, sağlık ve refahları

1.3.13 : Trafik işaretleri ve yönetimi

1.3.14 : Gürültü ve çevre kirliliği kontrolü, yangın önlemleri ve diğer genel ve zorunlu önlemler

1.3.15 : Çöplerin, koruyucu kaplama, ambalajların kaldırılması, çevre temizliği ve işyerinin iş bitimindeki temizliği

1.3.16 : Enerji ve yakıt giderleri dâhil işletmeye alma ve çalıştırma işlemleri

1.3.17 : Malzeme örnekleri, laboratuar ve ekipman temini dahil laboratuar deneyleri

1.3.18 : İmalat çizimlerinin yapılması, işletme ve bakım kitapçıkları hazırlanması

1.3.19 : Kontrol etütleri, bina yerleştirme çalışmaları, aplikasyon

1.3.20 : Kazılarda yapılacak geçici iksalar, iş iskeleleri ve platformların yapılması

1.3.21 : Her türlü yatay ve düşey taşımalar ile nakliyeler

1.3.22 : İlerleme fotoğraf ve albümleri hazırlanması

1.3.23 : Şartnamede istenilen diğer bilgi ve veriler


1.4. Yüklenici, işlerin şantiyede yürütülmesi sırasında, yapıldı ( as–built ) projelerin hazırlanması için gerekli olan tüm bilgileri kaydedecektir. Düzeltilen çizim ve projeler, diğer dokümanlarla beraber yapım sırasında her an idare için hazır bulundurulacaktır.
1.5. İnşaat sırasında hazırlanan yapıldı ( as–built ) projeler, gerçekte ne inşa edilmişse ona göre olacak ve inşaat yapım sırasındaki bütün düzeltme ve değişiklikleri de içeren mimari, statik, elektrik, mekanik, peyzaj ve bina şartnameleri ile çizimleri içerecektir. İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra 2 hafta içinde, her birinden 2 kopya hazırlanacak ve CD’ lere Auto Cad çizimi olarak kaydedilecektir.
1.6. Yüklenicinin ürettiği projelerin İdare tarafından onaylanmış olması, yükleniciyi yükümlülüklerinden, sorumluluklarından veya onay sonrası çıkabilecek yanlışlıkların düzeltilmesinden kurtarmayacaktır.
1.7. İhale öncesi inşaatın yapılacağı arsa, yüklenici tarafından incelenmelidir. Yüklenici, projede bir hata veya çelişki tespit etmesi durumunda, bir bedel talep etmeden, idarenin onayına müteakip gerekli düzeltmeleri yapıp imalata devam etmelidir.
1.8. Yüklenici firma; tüm malzeme imalatlarında, imalattan önce idareden ve yapı kontrol görevlilerinden malzeme onayı almalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında yüklenicinin sunacağı TSE veya TSEK Standartlarına uygun olarak üretilmiş en az 3 ( Üç ) alternatifli malzeme numunelerinden birini idare ve yapı kontrol mühendis seçebileceği gibi, bunların tümünü reddedebilir, yeni malzeme sunulmasını isteyebilir. Aksi takdirde idarece ve yapı kontrol görevlilerince malzeme onayı verilmeyecektir. Yüklenici, malzemeleri iş programlarını aksatmayacak şekilde önceden idarenin ve yapı kontrol mühendisinin onayına sunacak ve meydana gelecek gecikmeden sorumlu olacaktır. Malzeme seçimi idare ve yapı kontrol görevlisi onayı ile kesinlik kazanacaktır. Onay tutanakları gerektiği takdirde iş bitiminde geçici ve kesin kabul komisyon üyelerine sunulacak şekilde saklanmalıdır.
1.9. İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz çevre ve hava koşullarından korunacaktır.
1.10. Yüklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere idarenin ve yapı kontrol görevlisinin onaylayacağı bir laboratuar ya da kuruluşta tahkikini yaptıracak ve neticelerini idarenin ve yapı kontrol mühendisinin onayına sunacaktır.
1.11. İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan, hasar gören yol, altyapı, kaldırım, kaplamalı alan, yeşil alan, çevre düzenleme, tabela, trafik ışığı v.b. eski haline getirilecek şekilde onarılacaktır. Onarımlar ( altyapı vb. ) hizmetlerin sürekliliğini ve güvenliğini devam ettirecek şekilde, hizmet sahibine herhangi bir rahatsızlık vermeden, kısıtlamadan ve engel olmadan, değişiklik gerekli olmadıkça eskisi gibi hizmet verecek şekilde yapılacaktır.
1.12. İnşaat esnasında kazı, yıkım ve sökümden çıkan malzemeler Belediyenin döküm alanına dökülecektir. Malzemeler Belediyenin döküm sahası dışına dökülecek ise Belediyeden resmi izinler alınarak idareye bildirecektir. Döküm yerinin düzeltilmesi yapılacaktır. İnşaat esnasında aktivitelerden dolayı meydana gelen bütün fazla malzemeler atık sayılacak ve bunlar meydana gelmesinden sonra makul olan bir süre içerisinde şantiyeden uzaklaştırılacaktır. Yüklenici, bunların şantiyeden uzaklaştırılmasından ve İdarenin göstereceği yere taşınarak atılmasından sorumludur. Atık malzemelerin taşınması veya atılması için yapılan masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.
1.13. Yüklenici firma, şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asacak, ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelin kaldığı binaları iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak düzenleyecektir.
1.14. Standartlar aksi belirtilmediği sürece, en son tarihli Türk Standartlar Enstitüsü standartları ya da eşdeğer Uluslararası standartlar geçerli olacaktır.
1.15. Yüklenici, bu işin yürütülmesi sırasında açılacak şantiyede, 15 m2 – 30 m2 bir yeri idare ve yapı kontrol görevlilerinin kullanımına verecektir. Yüklenici, idare ve yapı kontrol görevlilerinin şantiyede kullanımı için bir telefon ve faks tahsis edecektir.

Şantiyede idare ve yapı kontrol görevlilerine tahsis edilen yerin elektrik, su, telefon, faks, temizlik ve yakıt giderleri ile tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu koşullar yer tesliminden sonra 10 gün içinde gerçekleştirilecektir. Yüklenici kontrol heyetinin ve refakat görevlilerinin işyerine ulaşımını sağlayacaktır.


1.16. Yüklenici, işin yerine getirilmesi için gerekli tüm geçici yolları, yürüme yollarını ve yapıları yapmak ve bakımını sağlamakla yükümlüdür. İşlerin başarı ile tamamlanması ve devamında İdare ve yapı kontrol görevlisinin onayının alınması ile tüm geçici yollar, yürüme yolları ve yapılar kaldırılacaktır.
1.17. Yüklenici, inşaat sahasını veya çevresini kirletmeyecek, gereksiz şekilde araziyi, yolları ve diğer yapıları bozmayacaktır. Şantiye sahası çitlerle ve perdelerle çevrelenecek ve girişler kontrollü olacaktır.

Şantiye sahası her zaman temiz ve düzenli olacaktır.


1.18. Yüklenici, çalışanları ile birlikte taşeronlarının ve şantiyedeki diğer elemanların sağlığını, güvenliğini ve refahını sağlamakla yükümlüdür. İnşaat sırasında olabilecek bütün kazalar yalnızca yüklenicinin sorumluluğundadır.
1.18. TCDD elemanlarınca direktif ve nezaret olmadan yolda hiçbir çalışma yapılmayacak, yol üzerine gabari dahilinde hafriyat, teressubat, makine parçası v.s. diğer malzemeler konulmayacak ve yol üzerinde gabari dahilinde herhangi bir makine ve işçi yürütülmeyecektir. Aksi durumda olabilecek tüm sorumluluk yükleniciye aittir.
1.19. Yüklenici işin yapılması esnasında çalıştırdığı işçilerin üçüncü şahıslara veya İdareye verdiği zararı tazminle sorumludur. Demiryolunun tren trafiğine kapalı veya açık olduğu zamanlarda yükleniciye ait personelin yol tamirat makinelerine ve trenlere karşı emniyeti ve korunması yüklenici tarafından sağlanacaktır.

1.20. Yüklenici işin yapılması sırasında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanun kapsamında yayımlanan Yönetmeliklerde belirtilen bütün tedbirleri almak ve uygulamakla yükümlüdür. Yüklenici personeline iş ile ilgili gerekli tüm kişisel koruyucu donanımları vermek (ikaz yeleği, baret, gözlük, tozluk, çelik burun ayakkabı, eldiven, emniyet kemeri v.b.), kullandırmak ve ilgili donanımlara ait eğitimleri vermekle yükümlüdür.

Çalışmalarda; demiryolu üzerinde, kenarında ve yakınında üçüncü şahıslar tarafından yapılacak, yol bakım ve inşaat çalışmalarında uyulacak emniyet kurallarına dair 551 numaralı genel emir esaslarına göre hareket edilecektir.

551 No’lu Genel Emre istinaden üçüncü şahısların demiryolu hattı üzerinde veya yakınında yapacakları çalışmalarda uyulması gereken kurallar eğitimi; Bölgemiz İnsan Kaynakları Servis Müdürlüğü bünyesinde yüklenici tarafından çalıştırılacak elemanlara 2 gün olarak verilecektir. Eğitim bedeli yüklenici tarafından karşılanacaktır. Eğitimden sonra katılımcılara sertifika verilecek, verilen sertifika 2 yıl süreyle geçerli olacak sertifikasız eleman çalıştırılamayacak, eğitim verilmeden işe başlanılmayacaktır.

Çalışma ortamındaki gerekli İş Güvenliği tedbirlerinin alınmamasından dolayı meydana gelecek tüm sorumluluk tamamen yükleniciye aittir. Yüklenici bundan dolayı İdareye gelebilecek her türlü zararları da aynen kabul edecektir. İdarenin rucü hakkı saklı tutulacaktır.Yüklenici eğer katener (elektrik hattı) altında çalışıyorsa tüm işlerini 17.05.2007 tarihinde TCDD tarafından yayımlanan 641 No’ lu "Elektrikli tren işletilen bölgelerde alınması gereken Tedbirler ile dikkat edilmesi gereken hususlar ve taşıma belgelerine yazılacak uyarıları içeren" tamime uyacaktır.

1.21. İdare, yüklenicinin çalışma yönteminin emniyetsiz olduğuna, güvenlik bariyerlerinin veya diğer emniyet unsurlarının, güvenlik ve kurtarma ekipmanlarının yetersiz olduğuna karar verir ise; yüklenici verilen talimatlara göre çalışma yöntemini değiştirecek, güvenlik önlemlerini arttıracak veya kurtarma ekipmanları temin edecektir. Bu gibi talimatlar yükleniciyi sözleşme kapsamındaki diğer yükümlülüklerden kurtarmayacaktır.
1.22. Yüklenici, işlerin gerekli bütün kısımları için yeterli nitelikte geçici aydınlatma ve elektrik enerjisini temin ve tesis edecek ve bu tesisatlarla ilgili olarak bütün personelin güvenliğini sağlayacak önlemleri alacaktır. Yüklenici, işlerin uygun şekilde yürütülmesi ve kontrolü için İdare tarafından kabul edilen yeterli aydınlatmayı sağlayacaktır. İdare bu aydınlatmayı yeterli bulmaz ise yüklenici, istenilen ilave aydınlatma düzenlemelerini yapacaktır.
1.23. Yüklenici, sözleşmenin gerçekleşmesi sırasında, yasal mevzuata uygun olarak, işleri, geçici işleri ve bitişik mülkleri yangına karşı korumak için her türlü düzenlemeyi yapacaktır. Eğer gerekir ise yangına karşı alınan önlemleri denetlemesi için muntazam aralıklarla İtfaiye görevlilerini davet edecektir.

Yüklenici ark kaynağı cihazı ile çalışmada, oksijen – asetilen kaynağı ile çalışmada, kesme cihazı, spiral gibi yüksek ısı ve kıvılcım üreten cihazlar ile çalışmalarda özel bir dikkat gösterecektir. Bu çalışmalar gerektiğinde, çalışma alanı yakınında 2 ( iki ) adet tamamen kontrol edilmiş ve dolu yangın söndürme cihazı kullanıma hazır olarak bulundurulacaktır.


Yüklenici, yanıcı özellik gösteren tüm artık ve fazla malzemeyi kaldıracak, bu malzemelerin sahada bulundurulması gerekiyorsa, bütün ateş ve kıvılcım kaynaklarından uzak bir yerde saklanacaktır.
1.24. Gürültü ve çevreye verilecek rahatsızlıklar en az ve makul bir seviyede tutulacaktır. Bütün motorlu cihazlara fabrika çıkışlı gürültü emici ekipman takılacaktır. Yüklenici, özellikle gece çalışmalarında, hassas bölgelerin ve konut alanlarının yakınında çalışan işçilerin görevlerini sessiz bir şekilde yapmalarını sağlamak için gerekeni yapacaktır.
1.25. Yüklenicinin yapacağı işler halkı gereksiz şekilde rahatsız etmeyecektir. Halkın geçiş haklarına daima riayet edilecektir. Kamu makamlarının yazılı izni olmadan, karayolu veya yürüme yolları geçişi engellenmeyecektir.

Yüklenici, trafik düzenlemesi ve yol emniyet tedbirleri için Belediyeden, Polisten, Jandarmadan, Karayolları ve TCDD yetkililerinden konu ile ilgili bilgileri temin edecek ve bu makamların getirdiği şartlara ve önerilere uyacaktır.Yüklenici, proje sahasının yakınında bütün kamu yollarının ve kaplamaların temiz tutulması ve şantiye aktivitelerinden meydana gelebilecek döküntülerden uzak tutulabilmesi için gerekli bütün önlemleri alacaktır.

1.26. Çalışma yapılan kesimde elektrik hattı, haberleşme hattı, doğalgaz hattı, içme suyu ve kanalizasyon hattı vb. hatların deplasesi ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından işin süresinde yapılmaması veya yetiştirilemediği taktirde TCDD onayı alınmak ve fiyatı ödenmek şartıyla yüklenici tarafından yapılacaktır.

1.27. Yapılacak olan bütün trafik işaretlemeleri ve trafik levhalarının yerleştirilmesi Karayolları Teknik Şartnamesi, KGM Trafik İşaretleri El kitabı ve Trafik İşaretleri Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak projelendirilecektir. Projelendirme yapıldıktan sonra TCDD, KGM ve İlgili Belediyenin projeleri onaylamasına müteakip imalat aşamasına geçilecektir.

1.28. Galvanizli sac tava ile demiryolu kenarında döşenmiş bulunan sinyalizyon kabloları TCDD teknik elemanlarının nezaretinde askıya alınacaktır. Söz konusu kablolar iş bitiminde sökülerek eski haline getirilecektir.

1.29. İnşaat esnasında kazı, yıkım ve sökümden dolayı demiryolu hattı ve çalışma alanı çevresinde bulunan yapı ve tesislerde oluşlabilecek tüm zararlar için gerekli önlemler alınacaktır. Zarar oluşması halinde yüklenici sorumlu olacaktır.

1.30. Kazı alanında inşaat esnasında çıkabilecek yeraltı suyu ve yüzeysel suların deşarjı herhangi bir bedel talep edilmeden yüklenici tarafından yapılacaktır.
Kataloq: uploads -> ihale
ihale -> Tcdd bölge müDÜRLÜĞÜ tekniK Şartname işin Adı : : Van Kapıköy Hattındaki 9 ad. Menfezde bakım onarım ve tadilat işleri yapılması İşi Sayfa
ihale -> Proje birim fiyat poz tarifleri İşin Adı : Malatya Garda Bulunan 19/1 Plan Nolu Hizmet Evinin Bakım Onarım İşi
ihale -> İhale Makamı Birim Fiyat Tarifleri İşin Adı : afyonkarahisar-konya hattinda muhteliF İstasyonlarda bakim-onarim yapilmasi iŞİ Sayfa
ihale -> Sigortacilik hizmeti alinacaktir kayseri erciyes turizm iNŞaat spor etkiNLİk sanayive ticaret anoniM Şİrketi
ihale -> Kanalizasyon ve iÇmesuyu iNŞaati yaptirilacaktir. Bursa büYÜKŞEHİr belediyesi
ihale -> Sayfa: S. No Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı Pursantaj
ihale -> Proje birim fiyat poz tarifleri İşin Adı : tatvan lojmanlarinin kanalizasyon tadilati

Yüklə 46,13 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə