Devlet muhasebesiNİn geliŞİMİYüklə 445 b.
tarix30.10.2017
ölçüsü445 b.
#22067DEVLET MUHASEBESİNİN GELİŞİMİ

 • DEVLET MUHASEBESİNİN GELİŞİMİ

 • MİZAN VERİLERİNİN KONTROL EDİLMESİ

 • YAPILMASI GEREKENLERDEVLET MUHASEBESİNİN GELİŞİMİ

 • DEVLET MUHASEBESİNİN GELİŞİMİ

 • MİZAN VERİLERİNİN KONTROL EDİLMESİ

 • YAPILMASI GEREKENLERUlusal Program,

 • Ulusal Program,

 • IMF Niyet Mektupları,

 • IMF ve Dünya Bankası’nın Türkiye Raporları ve Dünya Bankası ile Yapılan Yapısal Uyum Kredisi (PFPSAL) Anlaşması,

 • 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu,

 • 5018 sayılı KMYKK ve değiştiren kanunlarULUSLAR ARASI ALANDA MUHASEBE İÇERİKLİBELGELER

 • ULUSLAR ARASI ALANDA MUHASEBE İÇERİKLİBELGELER

 • SNA 93 (Ulusal Hesaplar Sistemi 1993)

 • ESA 95 (Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sistemi 1995)

 • GFS 2001 (Devlet Mali İstatistikleri)

 • IPSAS-B (Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları Kurulu) Kamu Muhasebe Standartları El Kitabı.Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği,

  • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği,
  • Ortak Yardımcı Hesaplar Tebliği
  • Muhasebe işlemleri uygulama yönetmelik ve yönergeleri,
   • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği,
   • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,
   • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Muhasebe Yönergesi,
   • Türkiye İş Kurumu Muhasebe Uygulama Yönetmeliği,
  • Muhasebe içerikli yönetmelik, esas ve usuller ve tebliğ olarak yaklaşık 30 adet düzenleme,


  • Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu
  • Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe yetkilileri sertifika eğitimine tabi tutularak “MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKASI” verilmesi,


DEVLET MUHASEBESİNİN GELİŞİMİ

 • DEVLET MUHASEBESİNİN GELİŞİMİ

 • MİZAN VERİLERİNİN KONTROL EDİLMESİ

 • YAPILMASI GEREKENLER1.Bütçe kodlarının kontrolü,

 • 1.Bütçe kodlarının kontrolü,

 • 2. Mizanda yer alan hesaplar üzerinde yapılacak genel kontroller,

 • 3. Mizanda yer alan hesaplar üzerinde yapılacak hesap bazındaki kontroller, • 1. BÜTÇE KODLARININ KONTROLÜKamu idaresinin niteliğine uygun olarak kullanmak zorunda oldukları bütçe kodlarının kontrol edilmesi;

 • Kamu idaresinin niteliğine uygun olarak kullanmak zorunda oldukları bütçe kodlarının kontrol edilmesi;

 • I. HARCAMA VE BORÇ VERMENİN KODLAMASI

 • a. Kurumsal kodun kontrol edilmesi,

 • b. Fonksiyon kodunun kontrol edilmesi,

 • c. Finansman kodunun kontrol edilmesi,

 • d. Ekonomik kodların kontrol edilmesi,

 • II. GELİRİN KODLAMASI

 • III. AÇIK/FAZLANIN FİNANSMAN KODLAMASIi. Devlet faaliyetlerinin türünü gösteren kodlama,

 • i. Devlet faaliyetlerinin türünü gösteren kodlama,

 • ii.

06.3.0 Su Temini işleri ve hizmetleri

 • 06.3.0 Su Temini işleri ve hizmetleri

 • - Su işlerinin idaresi; gelecekteki su ihtiyacının saptanması ve bu saptama çerçevesinde elde mevcut kaynakların değerlendirilmesi,

 • - Suyun saflık, fiyat ve kalite kontrolleri de dâhil olmak üzere, içme suyu ile ilgili tüm konuların denetlenmesi ve düzenlenmesi,

 • - İşletme tipinde olmayan su temin sistemlerinin inşa edilmesi ya da işletilmesi,

 • - Su temin işleri ve hizmetleri ile ilgili genel bilgi, teknik dokümantasyon ve istatistiklerin oluşturulması ve dağıtılması,

 • - Su temin sistemlerinin işletilmesi, inşası, bakımı ya da yenilenmesini desteklemek üzere verilen hibeler, krediler ya da sübvansiyonlar.

 • Kapsam dışı: Sulama sistemleri (04.2.1); çok amaçlı projeler (04.7.4); atık su toplama ve arıtma (05.2.0).05.2.0 Atık Su Yönetimi Hizmetleri

 • 05.2.0 Atık Su Yönetimi Hizmetleri

 • - Kanalizasyon sistemlerinin ve atık su arıtma faaliyetlerinin idaresi, denetlenmesi, izlenmesi, işletilmesi ya da desteklenmesi,

 • - Bu tür sistemlerin işletilmesi, inşa edilmesi, bakımı ya da yenilenmesi için verilen hibeler, krediler ya da sübvansiyonlar. • 2. MİZANLAR ÜZERİNDE GENEL KONTROLLER • a. Alacak, borç toplamları ve alacak borç bakiyelerinin tutarlılık kontrolleri,

 • b. Bakiye Kontrolleri,

 • c. Mizandaki hesaplar arasındaki tutarlılık kontrolleri,

 • d. Kamu idaresinin niteliğine göre kullanılması gereken hesapların kullanılıp kullanılmadığının kontrolü,i. 150-İlk madde ve Malzeme Hesabı

 • i. 150-İlk madde ve Malzeme Hesabı

 • ii. 162- Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı,

 • iii. 242-Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı,

 • iv. 258- Yapılamakta Olan Yatırımlar Hesabı,

 • v. 920/921 Gider Taahhütleri Hesapları,

 • vi. 260-Haklar Hesabı,

 • vii. 300-400 Banka Kredileri Hesaplarının Kullanılmaması,

 • viii.257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı,AMORTİSMAN AYRILMASI İŞLEMİNİ YAPAN İDARELER

 • AMORTİSMAN AYRILMASI İŞLEMİNİ YAPAN İDARELER • 3. MİZANDAKİ HESAPLAR ÜZERİNDEKİ DETAYLI KONTROLLERa. Banka hesabı ile verilen çekler ve gönderme emirleri hesabı arasındaki uyumsuzluk,

 • a. Banka hesabı ile verilen çekler ve gönderme emirleri hesabı arasındaki uyumsuzluk,b. Faaliyet alacakları hesaplarına ilişkin tahakkuk eden tutarların tahakkuk kayıtlarının yapılmaması,

 • b. Faaliyet alacakları hesaplarına ilişkin tahakkuk eden tutarların tahakkuk kayıtlarının yapılmaması,c. 140-Kişilerden Alacaklar Hesabı,

 • c. 140-Kişilerden Alacaklar Hesabı,

  • i.Hesabın kullanılmaması,
  • ii.Hesaplanan faizlerin kayda alınmaması,
  • iii. Bütçeye gelir kaydedilmesi gereken tahsilatların bütçe gelirleri hesabına yansıtılmaması,


d. KDV hesaplarında yaşanan sorunlar,

 • d. KDV hesaplarında yaşanan sorunlar,

  • i. 191 İndirilecek KDV Hesabının alacak bakiyesi,
  • ii.391 Hesaplanan KDV Hesabının borç bakiyesi vermesi,
  • iii.190 Devreden KDV Hesabının kullanılmaması,


e. Amortisman işlemlerinin gerçekleştirilmemesi ve birikmiş amortismanlar hesabının kullanılmaması,

 • e. Amortisman işlemlerinin gerçekleştirilmemesi ve birikmiş amortismanlar hesabının kullanılmaması,f. Maddi duran varlık hesaplarındaki eksiklikler,

 • f. Maddi duran varlık hesaplarındaki eksiklikler,g. Taşınırların (150,253,254 ve 255) envanter işlemlerinin yapılmaması ve tüketimlerin giderler hesabına aktarılmasında yaşanan sorunlar,

 • g. Taşınırların (150,253,254 ve 255) envanter işlemlerinin yapılmaması ve tüketimlerin giderler hesabına aktarılmasında yaşanan sorunlar,h. Kamu idareleri paylarının muhasebeleştirilmesinde yaşanan sorunlar,

 • h. Kamu idareleri paylarının muhasebeleştirilmesinde yaşanan sorunlar,I. Ortak yardımcı hesaplar tebliğine göre kurumsal, fonksiyonel ve finansman kodunun kullanılması zorunlu olan hesaplarda kullanılmamış olması,

 • I. Ortak yardımcı hesaplar tebliğine göre kurumsal, fonksiyonel ve finansman kodunun kullanılması zorunlu olan hesaplarda kullanılmamış olması,k. Ödenek hesaplarının kullanımında ve bütçenin muhasebeleştirilmesinde yapılan hatalar

 • k. Ödenek hesaplarının kullanımında ve bütçenin muhasebeleştirilmesinde yapılan hatalarl. Geçmiş yıllar olumlu/olumsuz faaliyet sonuçları hesabındaki kayıt yanlışlıkları,

 • l. Geçmiş yıllar olumlu/olumsuz faaliyet sonuçları hesabındaki kayıt yanlışlıkları,m. Dönem olumlu /olumsuz faaliyet sonucunun dönem başında geçmiş yıllar hesabına aktarılmaması,

 • m. Dönem olumlu /olumsuz faaliyet sonucunun dönem başında geçmiş yıllar hesabına aktarılmaması,n. İş/personel avanslarının devretmesi,

 • n. İş/personel avanslarının devretmesi,o. Ret ve iade işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde yaşanan sorunlar,

 • o. Ret ve iade işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde yaşanan sorunlar,p. Sayım fazlası/noksanlığının kaydedilmemesi,

 • p. Sayım fazlası/noksanlığının kaydedilmemesi,r. İller Bankası katılım paylarının muhasebeleştirilmemesi (240),

 • r. İller Bankası katılım paylarının muhasebeleştirilmemesi (240),DEVLET MUHASEBESİNİN GELİŞİMİ

 • DEVLET MUHASEBESİNİN GELİŞİMİ

 • MİZAN VERİLERİNİN KONTROL EDİLMESİ

 • YAPILMASI GEREKENLERMUHASEBE YETKİLİLERİNİN MUHASEBE KAYITLARINI DÜZENLİ OLARAK KONTROL ETMELERİ,

 • MUHASEBE YETKİLİLERİNİN MUHASEBE KAYITLARINI DÜZENLİ OLARAK KONTROL ETMELERİ,

 • KAMU İDARESİ MİZANLARININ MUHASEBE YETLİLİLERİNCE AÇIKLANAN ÇERÇEVEDE KONTROL EDİLDİKTEN SONRA VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI,AMAÇ

 • AMAÇ

 • SÜRDÜRÜLEBİLİR

 • DOĞRU, GÜVENİLİR VE KALİTELİ

 • VERİ AKTARIMI VE ORTAMININ SAĞLANMASI
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə