Devrek Anadolu İmam-Hatip LisesiYüklə 46,23 Kb.
tarix31.10.2017
ölçüsü46,23 Kb.
#23313
növüYazı

Devrek Anadolu İmam-Hatip Lisesi

Adı :

Soyadı :

Sınıfı :

No :

İslam Tarihi

2. Dönem 1. Yazılı Sınavı

okul amblem.jpg


1. Aşağıdakilerden hangisi, Abbasilerin yıkılış sebeplerinden değildir?

a) İç isyanlar

b) Türklerin Müslüman oluşu ve yönetimde etkin rol almaları

c) İslam coğrafyasının genişlemesi ve merkezi idarenin zayıflaması

d) Harzemşahlıların kısa sürede güçlenerek, İslam liderliğini ele geçirmek istemeleri

e) Merkezi otoritenin zayıflaması


2. Aşağıdakilerden hangisi, Abbasiler döneminde İslam karşıtı dini-siyasi hareketlerdendir?

a) Şii isyanı b)Harici hareketleri

c) Bağdat isyanı d) Babek hareketi

e) Ehli Sünnet


3. Abbasiler Döneminde devlet işlerin daha iyi yürütülebilmesi için divanlar oluşturuldu. Aşağıdakilerden hangisi devlet gelirini denetleyerek gelir ve giderleri dengelemek amacıyla oluşturulan divanlardan biridir?

a)Divânü’l - Haraç b)Divânü’l - İnşâ

c)Divânü’l - Berid d)Divânü’l - Beytül - Mal

e) İfta
4. “Dört Halife döneminde ………………………’in halifelik yılları, Türk-Arap ilişkileri açısından önemlidir. 642 yılında gerçekleşen ……………………………………. İle, Sasani İmparatorluğunu çökerten Araplara Türklerin yaşadığı bölgelerin yolları açıldı.”Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

a) Hz. Muhammed - Huney Savaşı

b)Hz. Ömer - Nihavend Savaşı

c)Hz. Ali - Cemel Savaşı

d)Hz. Osman - Ridaniye Savaşı

e) Hz. Ebubekir – Ridde olayları


5. Türklerin kitleler halinde İslam dinine girmelerine vesile olan ve Arapların desteği ile, Türklerin Çin istilasından kurtulmalarına yardımcı olan savaş ve bu savaşın tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Nihavent Savaşı-642 b) Puvatya Savaşı-732

c) Beykent Savaşı-763 d) Talas Savaşı- 751

e) Ankara - 1402


6. “Emeviler Döneminde hız kazanan fetih hareketleri sonucu İslam orduları Türk şehirlerini bir bir fethetmelerine rağmen, İslam Türkler arasında fazla yayılmamıştır.” Bunun nedeni olarak Aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Emeviler’in aşırı Arap milliyetçiliği yaparak, Arapları diğer ırklardan üstün görmeleri.

b) Emevilerin Türkleri topraklarından çıkarıp köleleştirmeleri

c) Türklerin İslam’ı kabul etmemesi için Bizans’ın tehdit ve kışkırtmalarda bulunması

d) Türklerin ata yadigarı olan dinlerine aşırı bağlılıkları

e) Türklerin Emevileri sevmemesi


7. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam dinini kabul etmesinin nedenlerinden biri değildir?

a) Türklerin inançları ile İslamiyet arasındaki benzerlikler

b) Abbasilerin Türklere karşı uyguladıkları olumlu politika

c) Emevilerin Türkleri mevali olarak görmesi

d) İslamiyet’in ahlaki ilkeleriyle Türklerin ahlak anlayışlarının benzemesi

e) İslam ile Türklerin dininin tek tanrılı olması yönüyle benzeşmesi


8. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam’ı kabulünden sonra İslam Dünyasına yaptıkları hizmetlerden birisi değildir?

a) Abbasi halifeliğinin korunması

b) Haçlı savaşlarına karşı İslam dünyasını müdafaa etmek

c) İslam Dünyasını aşırı Şii inançlarına karşı muhafaza etmek.

d) Aşırı Türk Milliyetçiliği yaparak İslam’ı Arapların tekelinden kurtarmak.

e) İslam’ın yayılmasına önemli katkılar yaptılar.


9. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam Dininin yayılmasındaki hizmetlerinin bir sonucu olamaz?

a) Hint Yarımadasında İslam’ın Yayılması

b) Balkanlarda İslam’ın yayılması

c) Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması

d) Endülüs’te İslam dinin yayılması

e) Haçlı saldırılarının durdurulması


10. “Şii-Büveyhoğulları Bağdat’ı işgal etmiş ve Abbasi Halifeliğini baskı altına almıştı. Zor durumda kalan Abbasi Halifesi Kaim biemrillah, ……………….Devleti’den yardım istemiş, böylece Ababsi halifesi Bağdat’ı Büveyhoğulları’nın işgalinden kurtaran ……………… Doğunun ve Batının Hükümdarı unvanını vermiştir.”

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

a) Gazneliler - Gazneli Mahmut’a

b) Karahanlılar - Satuk Buğra Han’a

c) Anadolu Selçuklu - I. Kılıç Arslan’a

d) Büyük Selçuklu - Tuğrul Bey’e

e) Harzemşahlar – Tuğrul bey


11. Haçlı Seferleri sonucunda kaybedilen Kudüs’ü Haçlılardan tekrar kurtararak İslam dünyasına kazandıran Türk Devleti ve bu devletin hükümdarı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Memlüklüle - Sultan Baybars

b) Karahanlılar - Satuk Buğra Han

c) Büyük Selçuklular - Tuğrul Bey

d) Eyyubiler - Selahaddin Eyyubi

e) Gazneliler – Gazneli Mahmud


12. İslam Devletinin hakimiyeti altında yaşayan ve Devlete ödediği cizye vergisi karşılığında can ve mal ve inanç özgürlüğü sağlanan toplumsal sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mevali b) Müslümanlar

c) Zımmiler d) Harbiler

e) Kureyşiler


13. Emeviler Döneminde İslam’ı kabul ettiği halde Araplarla eşit haklara sahip olmayan, Arap olmayan Müslümanların oluşturduğu toplumsal sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mevali b) Zımmiler

c) Gayri Müslimler d) Harbiler

e) Kureyşiler


14. Aşağıdakilerden hangisi, Abbasi halifelerinden değildir?

a) Ömer b. Abdilaziz b) Harun Reşid

c) Ebu Cafer Mansur d) Mu’tasım Billah

e) Me’mun
15. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Emevilerle Abbasiler arasındaki farklılıklar yanlış olarak verilmiştir?

a) Emeviler halifeliği saltanata dönüştürdüler, Abbasiler de bu durumu devam ettirdiler.

b) Emeviler, Arap olmayan Müslümanlara yönetimde hiç yer vermedi, Abbasiler, adına mevali denen unsurları, hatırı sayılır bir şekilde yönetimde söz sahibi yaptı.

c) Her iki yönetim de iktidarlarını korumak ve devam ettirmek için her türlü şiddete başvurmuşlardır.

d) Emeviler iktidarlarında Şia’dan yardım almışlardı, Abbasiler de Bizanslılarla anlaşmıştır.

e) Emeviler milliyetçi, Abbasiler milliyetçi değildir.


16. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, Abbasilerde gayri Müslimlerden alınan vergilerin toplandığı kurumdur?

a) Divan’ül-Cünd b) Divan’üt-Türk

c) Divan’ül-Harâc d) Divan’ül-Hurûc

e) Divan’ül-Abbasi


17. Abbasiler döneminde Arapların yönetimden tamamen uzaklaştırılmalarına sebep olan olay, aşağıdakilerden hangisidir?

a) Harun Reşid’in halife olması,

b) Bermekilerden Yahya’nın Harun Reşid’e 17 yıl vezirlik yapması,

c) Yahya’nın oğulları Fazıl ve Cafer’in doğu ve batı vilayetlerine vali olarak atanmaları

d) Harun Reşid’in oğulları Emin ve Me’mun’un birbirleriyle savaşmaları ve Me’mun’un galip gelmesi.

e) Kadisiye savaşı


18. Abbasiler , yönetimlerinde şu hususlara önem verdiler: I.Halifeliğin dînî bir makam olduğu fikrini yerleştirdiler.

II. Dine önem verdiklerini vurgulamak için Haremeyne ayrı bir özen gösterdiler.

III. Kuruluş yıllarında Şiilerle birlikte hareket etmelerine rağmen, daha sonra onlardan uzak durdular.

IV. Emevilerden farklı olarak arap olmayan halkların Müslüman olmalarını teşvik ettiler.

V. Eski İran din ve mezheplerine bağlı kişilere de hoşgörüyle yaklaştılar.

Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a) I – II b) V c) II – III d) IV e)I
19. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, Abbasilerin uğraşmak zorunda kaldığı iç sorunlardan değildir?

a) Halifeliğin kim tarafından üstlenileceği

b) Yönetim merkezinden uzak bazı valilerin bağımsızlık istekleri

c) Emevi sülalesinden gelenlerin Emevi Devletini tekrar canlandırmak istemeleri

d) Saltanatlarını korumak için dine önem vermeleri.

e) Merkezi otoritenin güçlendirilmesi


20. Abbasilerin, Bizans saldırılarından korunmak için ,Tarsus’tan başlayıp Fırat’a kadar uzanan bölgeleri içine alan yerlerde, savunma amaçlı kurdukları merkezlerde, Bizansa saldırılar düzenleniyor, karşı saldırılar, buralarda durduruluyordu. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, bu merkezlerin adı verilmektedir?

a) Uç beyliği b) Akıncı merkezleri

c) Avasım kentleri d) Anadolu beylikleri

e) Sınır Kalesi


21. Abbasi halifelerinin Türk asker ve komutanlar için kurdukları meşhur şehir hangisidir?

a) Bağdat b) Kufe

c) Samarra d) Kahire

e) Haşimiye


22. 751 yılında Talas nehri yakınında yapılan ve Türklerin Müslüman olmaya başlamasına sebep olan Talas savaşı için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Türkler, Çin tehlikesine karşı Abbasilerden yardım istemek zorunda kalmışlardı.

b) Çin, bu savaşla, Batı Türkistan üzerinde egemenlik kurma hayalinden vazgeçti

c) Abbasiler bu bölgeye iyice yerleştiler.

d) Türklerle Araplar arasında dostça ilişkiler dönemi başlamıştır.

e) Türkler Müslüman olmaya başladılar.


23. “Türk şehirlerinin çoğunun Emeviler döneminde fethedilmesine rağmen Türklerin İslamiyet’i Yoğun olarak kabul ettikleri dönem Abbasiler Dönemidir.” Abbasiler Döneminde Türklerin İslam’ı kabul etmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Abbasilerin Türkleri zorla Müslüman yapmaları

b) Abbasilerin İslam’ı kabul eden Türklere Maaş bağlamaları

c) Abbasilerin,Arap milliyetçiliği yapmayıp, İslam’ı kabul eden Türklere eşit ve hoş görülü davranmaları

d) Türklerin Çin tehdidine karşı Arapların desteğini almaya çalışmaları ve buna karşılık Abbasilerin de İslam dinini şart koşmaları.
24. Abbasi devletinin yıkılması ile ilgili olarak, aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a) Kuzey Afrika büyük ölçüde merkezi yönetimden kopmuştur.

b) Büyük Selçuklu Devletinin kurulmasıyla Abbasiler tarih sahnesinden silindiler.

c) Harzemşahlar, kısa sürede İslam dünyasının liderliğini elde etmek için Bağdat’ı ele geçirmek üzere harekete geçtiler.

d) Abbasiler, Moğollardan yardım istediler.

e) Moğollar Bağdat’ı ele geçirdiler.


25. Aşağıdaki halifelerden hangisi ordusuyla Üsküdar’a kadar ilerleyip İstanbul’u kuşatmıştır?

a) Mansur b) Mehdi

c) Harun Reşid d) Me’mun

e) Mu’tasım


Cevaplarınızı bu tabloya yazınız.
1
6
11
16
21
2
7
12
17
22
3
8
13
18
23
4
9
14
19
24
5
10
15
20
25

Her soru 4 puandır.

Başarılar dilerim.Adnan HOYLADI

Meslek Dersi Öğretmeni2009-2010 Öğretim Yılı

Yüklə 46,23 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin