Diarienummer 179-07-004Yüklə 102,91 Kb.
tarix01.11.2017
ölçüsü102,91 Kb.
#25850Eklundaskolans likabehandlingsplan

2007/2008


Diarienummer 179-07-004


Diarium Skolkansli sydost


Skolans vision


Vår skola är en lärande organisation där alla, unga som äldre lär av varandra.

Barn och vuxna känner glädje och trygghet i vår skolan.

Arbetsmiljö och arbetssätt är sådana att de främjar lärande och personlig utveckling.

Barn/unga, föräldrar och medarbetare känner delaktighet och har ett reellt inflytande över verksamhetens utveckling.

Barn och elever har redskap för att kunna ta ansvar för sitt eget lärande och tid för reflektion finns schemalagt för alla.
Vår skola präglas av respekt för människors olikheter.
Vår skola är trygg för oss alla och fri från diskriminering och annan kränkande behandling.

Skolans likabehandlingsgrupp

Under läsåret 2006/2007 består Eklundaskolans likabehandlingsgrupp av:

Ingela Bäck-Gustafsson specialpedagog

Annika Eklöf förskollärare, förskolan

Johan Larsson idrottslärare, grund- och särskolan

Gustaf Brandell lärare, grundskolan F-3

Helena Astvald rektor

Likabehandlingsgruppens arbetsgrupper

Anti-mobbningsteam

Ingela Bäck-Gustafsson specialpedagog

Johan Larsson idrottslärare, grund – och särskolan

Lisbeth Sundbye barnskötare, förskolan

Ewa Silvferberg-Karlsson förskollärare, grundskolan

Majvor Hansen specialpedagog, särskolan

Ansvarsfördelning
Rektor


Det är rektors ansvar enligt lag och förarbeten att:

– se till att all personal, alla barn/elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering och annan kränkande behandling inte är tillåten på skolan.

– se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt annan kränkande behandling.

– årligen upprätta, utvärdera och revidera en likabehandlingsplan i samarbete med personal och elever.

– om skolan får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas.
Rektor ska även:

– se till att skolpersonal har ett gemensamt system för hur de dokumenterar anmäld/upptäckt diskriminering och annan kränkande behandling och de åtgärder som vidtagits
Pedagoger och annan skolpersonal


Det är pedagogers och annan skolpersonals ansvar att:

– följa skolans likabehandlingsplan.

– ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar genom sin undervisning och sträva efter likabehandling.

– se till att åtgärder vidtas då diskriminering eller annan kränkande behandling misstänks/anmäls/upptäcks.

– dokumentera misstänkt/anmäld/upptäckt diskriminering och annan kränkande behandling och de åtgärder som vidtas.

– bevaka att utredda fall av diskriminering och annan kränkande behandling, där den enskilda läraren är berörd, följs upp.Barn/elever


Det är alla barn och elevers gemensamma ansvar att:

 • påtala diskriminering och annan kränkande behandling som förekommer på skolan.

Personer som barn/elever på vår skola kan prata med:

– föräldrar

– kompisar/kamratstödjare

– pedagoger

– rektor


– skolsköterskan eller någon annan i elevhälsoteamet

- övrig personal

– likabehandlingsgruppen


Barn och elevers rätt till stöd

Det är det utsatte barnet/eleven som avgör om ett beteende eller en handling är oönskad eller kränkande. Barnet/eleven har rätt att få stöd och hjälp när han/hon känner sig kränkt. Barnens/elevers upplevelser av kränkningar får inte avfärdas. Vem barnet/eleven än kontaktar så har han/hon rätt att bli tagen på allvar och få stöd. För att skolan ska kunna göra något måste någon i personalen få vetskap om det inträffade. Åtgärderna ska i möjligaste mån ske i samråd med barnet/eleven. Skolpersonal har dock alltid ett vuxenansvar att skydda barn och elever från att fara illa.


Allmänna åtgärder
Upprättande och utvärdering av likabehandlingsplanenMål

Skolan ska ha en likabehandlingsplan som syftar till att förverkliga skolans vision.Aktiviteter för att nå målen

 • Vi ska utvärdera och revidera likabehandlingsplanen varje läsår. Uppföljning och utvärdering av likabehandlingsplanen ska redovisas i den årliga kvalitetsredovisningen.

Tidpunkt:


Augusti - september
Ansvar:


Likabehandlingsgruppen
InformationMål

Alla anställda på skolan, alla barn, elever och vårdnadshavare ska få information om lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever och om skolans likabehandlingsplan. De ska också få information om var mer information finns.


Aktiviteter

 • Likabehandlingsplanen delas ut till alla anställda vid terminsstart eller när anställd börjar på skolan under pågående läsår.

 • Information om likabehandlingsplanen finns med i skolans folder.

 • Likabehandlingsplanen läggs ut på skolans webbplats.

 • Likabehandlingsplanen finns i Eklundapärmen.

 • Likabehandlingsplanen finns i alla klassrum och i personalrum.

 • Likabehandlingsplanen skickas in till förvaltningens diarium
.

Tidpunkt:


September, efter den årliga revideringen
Ansvar:


Rektor med hjälp av likabehandlingsgruppen
KartläggningMål

Vi ska få kunskap om förekomsten av diskriminering och kränkande behandling för att kunna utforma relevanta åtgärder.


A • Likabehandlingsgruppen tar fram en enkät och sammanställer svaren. Varje pedagog/mentor har ansvar för att de större barnen på förskolan samt eleverna på grundskolan fyller i enkäten. Sammanställningen, som ska vara statistiskt könsuppdelad, ligger sedan till grund för analys och eventuella åtgärder som likabehandlingsgruppen tar fram i samarbete med elevhälsoteamet.

 • En ritning över skolan bifogas enkäten och barnet/eleven får kryssa för de otrygga platserna. Likabehandlingsgruppen sammanställer och uppmärksammar eventuella skillnader mellan könen. Sammanställningen ligger sedan till grund för eventuella åtgärder som likabehandlingsgruppen tar fram i samarbete med elevhälsoteamet.


ktiviteter


Tidpunkt:Februari 2008

Ansvar:


Rektor och likabehandlingsgruppen samt respektive pedagog/mentor.


 • Trygghet och trivsel tas upp på utvecklingssamtalen.Tidpunkt:En gång per termin.

Ansvar:Pedagog/mentor.


 • Trygghet och trivsel tas upp på hälsosamtalen.


Tidpunkt:Vid ordinarie hälsosamtal

Ansvar:Skolsköterskan Lotta Welander

BVC-sköterska Ann-Christine HoltzUppsikt/upptäcktMål

Om det förekommer diskriminering och kränkande behandling ska vi upptäcka det tidigt.


Aktiviteter

 • På varje schemalagd rast ska det finnas vuxna på skolgården. Ett rullande rastvärdsschema upprättas varje termin.
Tidpunkt:


Varje dag hela läsåret.Ansvar:

.
Rektor och schemalagda rastvärdar
 • Uppdraget som rastvärd, innehåll och förhållningssätt diskuteras på en pedagogisk konferens.

Tidpunkt:Oktober 2007

Ansvar:Rektor och likabehandlingsgruppen


 • Skolan arbetar aktivt med kamratstödjare. Likabehandlingsgruppen (antimobbningsteamet) träffar

kamratstödjarna varannan vecka och utbildar nya kamratstödjare. Elevhälsoteamet har en stödjande och konsultativ funktion.


Tidpunkt:


Varje dag hela läsåret
A
Likabehandlingsgruppen (antimobbningsteamet) och

elevhälsoteamet.

nsvar:


 • Vi har ett aktivt förhållningssätt som innebär att vi avsätter minst en arbetslagsträff per läsår till att ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som skolan förmedlar, genom sin organisation och undervisning.
Tidpunkt:


En gång varje läsår
Ansvar:


Varje arbetslag. Särskilt ansvar för att detta görs har utvecklingsledarna.
 • Grundskolan arbetar aktivt med spegling vilket innebär att varje lärare en gång per år ”speglas”, d v s en kollega bevistar läraren i dennes ordinarie undervisning och återkopplar sedan sina intryck.

Tidpunkt:


En gång varje läsårAnsvar:


Varje arbetslag, särskilt ansvar för att detta görs har utvecklingsledarna.

.

Specifika åtgärder

KönMål

All verksamhet på vår skola ska genomsyras av ett genusperspektiv för att öka jämställdheten. Inga barn/elever ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av kön.


Aktiviteter


 • Vi arbetar för en jämställd skola genom att ha ett genusperspektiv på skolans organisation och verksamhet. Det gör vi genom att beakta könsaspekten i alla beslut, i organiseringen av skolans arbete samt i kvalitetsredovisningar.

T
Kontinuerligt samt vid årets slut när vi gör kvalitetsredovisningen
idpunkt:


Ansvar:


Rektor
 • Under läsåret 2007/2008 ska vår skola arbeta mot nedsättande sexualiserat språkbruk på skolan. Varje barn- och elevgrupp diskuterar språket som används på skolan och varje grupp skapar regler för hur man ska agera mot varandra.
Tidpunkt:

.
Kontinuerligt under resten av läsåret, i maj utvärderar varje barn/elevgrupp sina regler
Ansvar:


All skolpersonal och barn/elever.

 • Under läsåret 2007/2008 ska vår skola arbeta med att uppmärksamma normativa påståenden om kön i litteratur och undervisningsmaterial. Vid mindre grova påståenden kan pedagogen föra en öppen diskussion med barnen och eleverna om påståendena. När det är befogat ska klagomål även framföras till ansvarig utgivare för materialet.

Tidpunkt:


Vid upptäckt.Ansvar:


Alla pedagogerEtnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattningMål

På vår skola ska alla barn och elever oavsett etnisk eller kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ha samma rättigheter och möjligheter. Inga barn eller elever ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av etnisk eller kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.


Aktiviteter


 • Arbeta med att få vårdnadshavare med utländsk bakgrund mer delaktiga i skolans verksamhet. Det gör vi genom att engagera tolkar och översättare vid behov. Skolan ska översätta viktig information till vårdnadshavare samt informera om att det finns möjlighet att få tolkhjälp vid samtal och möten på skolan.Tidpunkt:


Kontinuerligt.Ansvar:


Rektor och klasslärare/mentorer

.


 • Under läsåret 2007/2008 ska vår skola särskilt arbeta med att uppmärksamma hur olika etniska grupper, kulturer och religioner beskrivs i undervisningsmaterial. Vid etnocentriska påståenden kan pedagogen föra en öppen diskussion med klassen. När det är befogat ska klagomål även framföras till ansvarig utgivare för materialet.
Tidpunkt:


Vid upptäckt
Ansvar:


Alla pedagoger
FunktionshinderMål

På vår skola ska alla barn och elever ha samma rättigheter och möjligheter oavsett funktionshinder. Inga barn eller elever ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av funktionshinder.


Aktiviteter


 • Arbeta för att alla barn och elever ska ha lika möjligheter att delta i skolans verksamhet, oavsett funktionshinder. Vid planering av skolans verksamhet ska konsekvenserna för barn/elever med olika funktionshinder beaktas.
Tidpunkt:


Vid verksamhetsplanering samt kontinuerligt under läsåret
Ansvar:


Rektor och specialpedagog


.


 • Under läsåret 2007/2008 ska vår skola särskilt arbeta med att kartlägga och åtgärda fysiska hinder för barn och elever att delta på lika villkor i skolans verksamhet. I samarbete med myndigheter och organisationer med specialkunskaper om hur man anpassar den fysiska miljön för funktionshindrade ska vi göra en kartläggning av hur vår skola ser ut och fungerar.

Tidpunkt:


Klart november 2007
Ansvar:


Rektor, all personal

 • Under läsåret 2007/2008 ska vår skola fortsätta arbeta med att öka kunskapen om bemötande av personer med olika funktionshinder, synliga och osynliga.
Tidpunkt:


Klart maj 2008
Ansvar:


All personal

Sexuell läggningMål

Vår skola ska arbeta för ökad förståelse för olika sexuell läggning. Inga barn eller elever ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller familjebildning.
 • Vår skola ska informera och undervisa om olika sexuell läggning och hetronormativitet. När vi diskuterar frågor som sexualitet, könsidentitet eller familjebildning ska information om homo-, bi- och transsexualitet ingå.
T
Kontinuerligt under läsåret.

idpunkt:Ansvar:


Alla pedagoger

 • Granska litteratur och undervisningsmaterial i syfte att inte använda material som förmedlar en diskriminerande bild av homo-, bi- och transsexualitet. Vid mindre grova påståenden kan pedagogen föra en öppen diskussion med barn- elevgrupp om påståendena, vid grova normativa påståenden ska klagomål framföras till ansvarig utgivare för materialet..

Tidpunkt:


Vid upptäckt

.

Ansvar:Alla pedagoger.


Annan kränkande behandlingMål

Inga barn eller elever på vår skola ska känna sig utsatta för kränkande behandling.


Aktiviteter

 • Vid ett tillfälle per vecka avsätts tid för strukturerat arbete vad det gäller attityder och förebyggande arbete i alla barn/elevgrupper.


Tidpunkt:


Kontinuerligt under läsåret.Ansvar:


Alla pedagoger • Genomföra regelbundna träffar med och utbildning av kamratstödjarna.Tidpunkt:Kontinuerligt under läsåret

Ansvar:


Specialpedagog Ingela Bäck-Gustafsson och Idrottslärare Johan Larsson.

Rutiner för utredning och dokumentation

Det är den utsatte barnet/eleven som avgör om beteendet eller handlingen är oönskad eller kränkande. Om sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller annan kränkande behandling, upptäcks eller anmäls ska likabehandlingsplanens rutiner och ansvarsfördelning i tillämpas.


Tidpunkt: Omgående, inom samma dag – inga tidshinder accepteras

Ansvar: Personal som får kännedom om trakasserierUtredning


Utredningen ska syfta till att få reda på kränkningens karaktär och ska sedan ligga till grund för vilka åtgärder som ska vidtas.
Skolan ska ha tolerans för att olika personer kan ha olika versioner och reagera på olika sätt. Skolans personal ska vara goda lyssnare och inta information, men förhålla sig neutrala. Skolan ska inte lova saker som skolan senare inte kan uppfylla. Den som har ansvar för utredningen ska samla in information och aldrig inta en medlarroll. En kränkning är inte en konflikt. Medling görs endast på begäran av den kränkte. Utredningen ska kännetecknas av hänsyn till den utsatte och övriga inblandade.
Den kränkte

Vi tar alltid hänsyn till den utsattes upplevelse av kränkningen. Pedagogen eller annan skolpersonal som får kännedom om en kränkning ska först lyssna på barnet/eleven som tar kontakt. Om det är ett annat barn/elev än den som tagit första kontakten som är utsatt ska den utsatte barnet/eleven kontaktas.

Den vuxne ska vara tydlig, och visa att kränkningar är fel och oacceptabla. Den vuxne ska skapa förtroende, och alltid tala om att ett uppföljningssamtal kommer.
Pedagogen eller annan skolpersonal

Pedagogen eller annan personal som fått kännedom om kränkningen ska kontakta likabehandlingsgruppen som utifrån sin kompetens kan ge råd, stöd och vägledning. Likabehandlingsgruppen avgör om anmälan till polis eller socialtjänst ska göras. Observera att det finns tillfällen då skolan har anmälningsplikt. Polis och socialtjänst kan också rådfrågas i ärenden utan att anmälan behöver göras.


Vid allvarliga kränkningar hjälper likabehandlingsgruppen till med att göra ett åtgärdsprogram som utgår från nuvarande situation, målsituation och vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå målet.

Den/de som kränkt

Om den/de som kränkt går på samma skola ska skolpersonal höra deras version. Om den/de går på en annan skola ska rektor på den andra skolan kontaktas. När personal misstänks ha kränkt barn/elever ska rektor alltid ansvara för utredningen. Den som håller i samtalet ska förhålla sig neutral och basera samtalet på fakta. Samtalets syfte är att undersöka vad som hänt och att tillsammans hitta en lösning. Kränkningarna måste omedelbart upphöra. Två anställda bör närvara vid samtalet, en leder samtalet och den andra antecknar. Tala alltid om att ett uppföljningssamtal kommer.


Vårdnadshavare

Vårdnadshavare till den kränkte och den/de som kränkt ska kontaktas. Vårdnadshavare kontaktas när skolan fått in berördas versioner och likabehandlingsgruppen sett över det som hänt. Skolan bör under det första dygnet ge vårdnadshavaren en kontaktperson på skolan. Vårdnadshavare måste få förtroende för att skolan tar tag i situationen på ett professionellt sätt i vilken de har en naturlig roll. Vid grövre kränkningar görs så snart som möjligt en plan för hur kommunikationen mellan rektor, pedagog, barn/elever och vårdnadshavare ska ske. När berörda personer påverkas av hedersrelaterade omständigheter ska skolan överväga konsekvenser av att vårdnadshavare kontaktas. Det gäller både vårdnadshavare till den utsatte eller den/de som utsatt. Det är alltid den som lever under sådana omständigheter som avgör hur kontakt med vårdnadshavarna ska ske. Skolan ska i dessa fall rådfråga utomstående expertis, se länkar och kontakter.Åtgärder


Åtgärder ska spegla kränkningens karaktär och omfattning. En kränkning ska inte göras mindre eller större än vad den är. Målet med åtgärderna är att en trygg situation ska skapas.
Åtgärder utformas av likabehandlingsgruppen i samråd med berörd skolpersonal, det kränkta barnet eller den kränkte eleven, den/de som kränkt samt vårdnadshavare. I första hand vidtas åtgärder redan i de inledande samtalen genom dialog. Åtgärderna ska avhjälpa akuta situationer samt ge långsiktiga lösningar. När skolan inte själva har kompetensen ska den tas in utifrån, efter samråd med rektor och/eller elevhälsoteam.
Vid mindre grova kränkningar

Återkoppling med berörda ska ske efter en vecka och uppföljningssamtal ska hållas efter en månad.


Beteendeavtal: Ett beteendeavtal kan användas i vissa situationer. Hur ska det kränkta barnet /den kränkte eleven, den/de som kränkt förhålla sig till varandra? Det kränkta barnet/den kränkte eleven och den/de som kränkt bestämmer själva hur avtalet ska se ut och fungera.
Vid grövre kränkningar

Vid grövre kränkningar ska individuella handlingsplaner upprättas för den/de som utövat kränkningen och för den som utsatts. Planen ska i stort spegla de åtgärder som ska vidtas för att situationen ska lösas. Både akuta och långsiktiga åtgärder ska ingå i planen. Den individuella handlingsplanen ska även beskriva vilka kommunikationsrutiner som ska gälla mellan barn/elev, vårdnadshavare, pedagog, rektor och annan skolpersonal.Uppföljning och utvärdering


Skolan ska ha rutiner för hur varje enskilt fall ska följas upp. Det är viktigt att alla inblandade får komma till tals i uppföljningen. Därför rekommenderas att uppföljningen inleds med ett samtal med den som varit utsatt. Uppföljningen bör göras inom rimlig tid, och innehålla utvärdering av utredningen, åtgärderna och dokumentationen:
Det är också viktigt att diskutera om händelsen ingår i ett mönster på skolan. I så fall måste skolan upprätta en handlingsplan för att ta tag i problemet i stort. Det kan också leda till att likabehandlingsplanen behöver revideras.
Stäm av med de inblandade när de vill att man ska återkoppla. Vilka förväntningar finns och vad är lämpligt? Avstämning bör ske löpande och anpassas till kränkningens omfattning, oavsett om kränkningen varit stor eller liten och situationen börjar lägga sig och åtgärderna kan avta.
Varje gång något inträffat ska åtgärderna ha ett tydligt avslut så att alla parter är införstådda. Skolan bör ha ett avslut innan varje terminsslut.

Dokumentation


Skolan ska ha rutiner för hur utredning om kränkningar och uppföljningar ska dokumenteras. Dessa rutiner ska följa Örebro kommuns övriga rutiner för dokumentation. Varje misstanke om kränkning ska dokumenteras. Varje utredning om misstänkta kränkningar ska dokumenteras. Varje åtgärd mot kränkningar ska dokumenteras. Uppföljningen av varje fall ska dokumenteras.

Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.Lagens ändamål och tillämpningsområde

1 § Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling.


Denna lag tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen (1985:1100).
Definitioner

2 § I denna lag avses med • elev: den som utbildas eller söker utbildning enligt skollagen (1985:1100),

 • barn: den som deltar i eller söker till förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg enligt skollagen,

 • personal: anställda och uppdragstagare i utbildning och annan verksamhet,

 • etnisk tillhörighet: att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung, ras eller hudfärg,

 • sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning, funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå,

 • trakasserier: ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, och som
  1. har samband med
  – etnisk tillhörighet (etniska trakasserier),
  – religion eller annan trosuppfattning (trakasserier på grund av religion eller annan trosuppfattning),
  – sexuell läggning (trakasserier på grund av sexuell läggning),
  – funktionshinder (trakasserier på grund av funktionshinder),
  – kön (trakasserier på grund av kön), eller
  2. är av sexuell natur (sexuella trakasserier),

 • annan kränkande behandling: ett uppträdande som annars kränker ett barns eller en elevs värdighet.


Ansvar för anställda och uppdragstagare

3 § Huvudmannen för sådan verksamhet som avses i 1 § andra stycket ansvarar för att anställda och uppdragstagare i denna verksamhet följer de skyldigheter som anges i denna lag när de handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget.Tvingande bestämmelser

4 § Avtalsvillkor som inskränker skyldigheter enligt denna lag är utan verkan.


Aktiva åtgärder
Målinriktat arbete

5 § Huvudmannen för verksamheten skall se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja de ändamål som anges i 1 § första stycket. Särskilda föreskrifter om detta finns i 6-8 §§.


Likabehandlingsplan

6 § Huvudmannen för verksamheten eller den huvudmannen bestämmer skall se till att det finns en likabehandlingsplan för varje enskild verksamhet. Planen skall syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. I planen skall planerade åtgärder redovisas. Planen skall årligen följas upp och ses över.


Skyldighet att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling

7 § Huvudmannen för verksamheten eller den huvudmannen bestämmer skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för trakasserier och annan kränkande behandling.


Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och annan kränkande behandling

8 § Om huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med motsvarande ledningsfunktion eller annan personal får kännedom om att ett barn eller en elev i verksamheten anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling i samband med att verksamheten genomförs, skall huvudmannen eller den huvudmannen bestämmer utreda omständigheterna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra fortsatta trakasserier eller annan kränkande behandling.


Förbud mot diskriminering
Direkt diskriminering

9 § Huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med motsvarande ledningsfunktion eller annan personal får inte missgynna ett barn eller en elev genom att behandla barnet eller eleven sämre än denne företrädare för verksamheten behandlar, har behandlat eller skulle ha behandlat något annat barn eller någon annan elev i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.Indirekt diskriminering

10 § Huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med motsvarande ledningsfunktion eller annan personal får inte missgynna ett barn eller en elev genom att tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken särskilt missgynnar barn eller elever med visst kön, viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller visst funktionshinder. Detta gäller dock inte om bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet kan motiveras av ett berättigat mål och medlen är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet.


Trakasserier

11 § Huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med motsvarande ledningsfunktion eller annan personal får inte utsätta ett barn eller en elev för trakasserier.


Instruktioner att diskriminera

12 § Huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med motsvarande ledningsfunktion eller annan personal får inte lämna order eller instruktioner om diskriminering av ett barn eller en elev i sin verksamhet enligt 9-11 §§.


Förbud mot annan kränkande behandling

13 § Huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med motsvarande ledningsfunktion eller annan personal får inte utsätta ett barn eller en elev för annan kränkande behandling.


Förbud mot repressalier

14 § Huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med motsvarande ledningsfunktion eller annan personal får inte utsätta ett barn eller en elev för repressalier på grund av att barnet eller eleven har anmält eller påtalat att någon i verksamheten handlat i strid med denna lag eller på grund av att barnet eller eleven har medverkat i en utredning enligt denna lag.


Skadestånd

15 § Om huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med motsvarande ledningsfunktion eller annan personal åsidosätter sina skyldigheter enligt 6-14 §§, skall huvudmannen dels betala skadestånd till barnet eller eleven för kränkning, dels ersätta annan skada som har orsakats av åsidosättandet. Skadestånd för kränkning i andra fall än vid diskriminering eller repressalier utgår dock inte, om kränkningen är ringa. Om det finns särskilda skäl, kan skadeståndet för kränkning sättas ned eller helt falla bort.


Tillsyn

16 § Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, Handikappombudsmannen och Statens skolverk skall inom sina respektive ansvarsområden se till att denna lag följs.

Huvudmannen för verksamheten eller rektorn eller någon med motsvarande ledningsfunktion är skyldig att på uppmaning av en ombudsman eller av Statens skolverk lämna de uppgifter om förhållandena i verksamheten som kan vara av betydelse för tillsynen.
Rättegången

17 § Mål om skadestånd enligt denna lag skall handläggas enligt vad som är föreskrivet i rättegångsbalken om rättegången i tvistemål där förlikning om saken är tillåten.

I sådana mål kan det dock förordnas att vardera parten skall bära sin rättegångskostnad, om den part som har förlorat målet hade skälig anledning att få tvisten prövad.
Bevisbörda

18 § Om ett barn eller en elev som anser sig ha blivit diskriminerad enligt 9-12 §§, utsatt för annan kränkande behandling enligt 13 § eller utsatt för repressalier enligt 14 § visar omständigheter som ger anledning att anta att hon eller han blivit diskriminerad, utsatt för annan kränkande behandling eller utsatt för repressalier, är det huvudmannen för verksamheten som skall visa att diskriminering, annan kränkande behandling eller repressalier inte förekommit.


19 § Om ett barn eller en elev visar att han eller hon har blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling av ett annat barn eller en annan elev i samband med att verksamheten genomförs, skall huvudmannen för att undgå skadeståndsansvar visa att alla skäliga åtgärder för att förebygga eller förhindra behandlingen hade vidtagits.
Rätt att föra talan

20 § I en tvist om skadestånd enligt denna lag får Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, Handikappombudsmannen eller Statens skolverk som part föra talan för en elev som medger det. För barn och elever under 18 år som inte har ingått äktenskap skall vårdnadshavarna lämna medgivande.


Om en ombudsman eller Statens skolverk för talan enligt första stycket, får ombudsmannen eller verket i samma rättegång föra också annan talan som ombud för barnet eller eleven.

Det som föreskrivs i rättegångsbalken om part beträffande jävsförhållande, personlig inställelse, hörande under sanningsförsäkran och andra frågor som rör bevisningen skall gälla även den för vilken en ombudsman eller Statens skolverk för talan enligt första stycket.


Preskription m.m.

21 § En talan i mål om skadestånd enligt 9, 10, 12 eller 14 § skall väckas inom två år efter det att den påtalade handlingen företogs eller en skyldighet senast skulle ha fullgjorts. I annat fall är rätten till talan förlorad.


22 § En talan som förs av Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, Handikappombudsmannen eller Statens skolverk behandlas som om talan hade förts av barnet eller eleven själv.
Övergångsbestämmelser 2006:67

Denna lag träder i kraft den 1 april 2006 och tillämpas på skadefall som inträffar efter ikraftträdandet.

Yüklə 102,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin