Upload/MeqaleFiles
  “Elektron hökumət”: mövcud vəziyyət, problemlər, perspektiv və gözləntilər
Upload/MeqaleFiles2014
  Elektron hökumət
Upload/MeqaleFiles
  Dünya təcrübəsi əsasında Uğurlu “e-hökumət” sisteminin tətbiqinin əsas inkişaf mərhələləri necə olmalıdır?
  Respublikada “Elektron Hökumət”: mövcud vəziyyət, problemlər, perspektiv və gözləntilər
Upload/MeqaleFiles2014
  Elektron hökuməT – azərbaycanda “public goods” statusunda
Upload/MeqaleFiles
  Elektron hökuməTİ ƏyaləTƏ daşimaliyiq ideya göZƏLDİR, HƏDƏFİNƏ Çatdirilsa…
  Bizim “Elektron Hökumət”!
  «икт вя инновасийа игтисадиййаты» шюбяси
  "İkt ili" çərçivəsində "Respublikada "Elektronhökumət": mövcudvəziyyət, problemlər, perspektivvəgözləntilər" mövzusundaməqalə
Upload/MeqaleFiles2014
  Elektron imza zamandan çalınmış qızıl vaxtdır
Upload/MeqaleFiles
  Elektron hökumət
  “elektron hökuməT”İn azərbaycan modeli
  "Elektron hökumət": mövcudvəziyyət, problemlər, perspektivvəgözləntilər"
  Elektron hökuməT
  "İkt ili" çərçivəsində "Respublikada "Elektron hökumət": mövcud vəziyyət, problemlər, perspektiv və gözləntilər" mövzusunda analitik məqalə
  Elektron -hökümət vaxtımıza və büdcəmizə qənaətdir
Upload/MeqaleFiles2014
  «Mənim Elektron Hökumətim»
  Bir toxunuşla döVLƏt eviNİZDƏ Giriş
Upload/MeqaleFiles
  "İkt ili" çərçivəsində "Respublikada "Elektron Hökumət": mövcud vəziyyət, problemlər, perspektiv və gözləntilər"
  Elektron-Azərbaycan
  Turac Qəhrəmanova Elektron hökumət portalının analitik təhlili
Upload/MeqaleFiles2014
  Mənim Elektron hökumətim” 68 Daha irəlidə olmağımız üçün nələr yetmir?
  Эяляжяк артыг бурададыр
  Elektron Hökumət – vətəndaşların ümid yeri
  Azərbaycanda “elektron hökumət” geniş inkişaf perspektivlərinə malikdir
Upload/MeqaleFiles
  Elektron hökumət
  Elektron hökumət
  Dövlət internet portalları necə olmalıdır
Upload/MeqaleFiles2014
  Elektron hökumət
Upload/MeqaleFiles
  Elektron iNQİlab
  Dövrün tələbi elektron idarəetmə
upload/meqalefiles/qalib
  Elektron hökumət
Upload/MeqaleFiles2014
  Elektron hökumət- məqsədi, iş mexanizmi və mahiyyəti- analiZ
Upload/MeqaleFiles
  Elektron hökumət korrupsiyaya qarşı
  Elektron hökumətdən istifadə olunmasında geniş əhali kütləsinin bilik və bacarıqlarının artırılması
  Elektron hökumət
  Elektron hökumət
  Respublikada “elektron hökuməT”İn mövcudluğunun hüquqi aspektləRİ
  Qadınların enerjisi, bacarığı və gücü bəşəriyyətin faydalanmadığı ən dəyərli təbii sərvətdir
Upload/MeqaleFiles2014
  Elektron hökumət”: məmur-vətəndaş münasibətlərində şəffaflığın qarantı
Upload/MeqaleFiles
  "İkt ili" çərçivəsində “Respublikada “Elektron Hökumət”: mövcud vəziyyət, problemlər, perspektiv və gözləntilər”
Upload/MeqaleFiles2014
  Elektron hökumət: Gələcəyə açılan qapı araşdirma
Upload/MeqaleFiles
  Onlar elktron hökümət haqqında bilirlərmi?
  Müasir həyat və Elektron hökumət
Upload/MeqaleFiles2014
  Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2005-2008-ci illər üçün Dövlət P
  Elektron hökumət portalı: etibarlıdır ya yox? “E” hərfi ilə dəyişən dünya
  Elektron hökumət: cəmiyyətdə tərəqqiyə təkan verən müasir xidmət
  “Elektron hökumət”: mövcud vəziyyət, problemlər, perspektiv və gözləntilər
upload/meqalefiles/qalib
  Araşdırma Hökumətin elektron qapısının “açarı” kimin çibindədir?
Upload/MeqaleFiles
  Elektron Hökumət” nədir?
Upload/MeqaleFiles2014
  Mənim Elektron Hökumətim
  Elektron hökuməT – İNKİŞafin yeni brendi İlyasov Ramin Adgözəl oğlu
Upload/MeqaleFiles
  Elektronlaşa bilməyən vətəndaşdır, yoxsa hökumət strukturları?
  29 İyul 2013 Mövzuya dair digər materiallar
  Elektron Hökumət
Upload/MeqaleFiles2014
  Elektron Hökumət: çətinmi, asan-mı?
Upload/MeqaleFiles
  Elektron hökumət – asan, maneəsiz, sürətli virtual xidmət
  Elektron hökumət
Upload/MeqaleFiles2014
  Azərbaycanda "Elektron hökumət" öz əhatə dairəsini genişləndirir
  Elektron hökumət” yolu
Upload/MeqaleFiles
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
Upload/MeqaleFiles2014
  Elektron Hökumət: Reallıqlar və perspektivlər – araşdirma
Upload/MeqaleFiles
  E-hökumətin üstünlükləri
  Elektron hökumət (e-Government) və Respublikamızda onun inkişaf perspektivləri
  Cəmiyyətlə hökumət arasında birbaşa dialoq
  Azərbaycanda "elektron hökumət" quruculuğu
  Микайыл Щцсейнов Тцрканы йаьмалайыр
  Şəffaf hökümət=asan xidmət və elektron imza
  В настоящее время о необходимости создания электронного правительства говорят как на федеральном, так и на региональном уровне
  Elektron hökumətin qurulması Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına güclü təsir edəcək
  Elektron Hökumət”in məqsədləri və üstunlükləri Ölkəmizdə yeni bir anlayış olan “Elektron hökumət
upload/meqalefiles/qalib
  Мцхтялиф дювлят програмларынын иъра едилмяси артыг нечя иллярдир ки, Азярбайъанын сосиал-игтисади щяйатына йени няфяс эятирмякля йанашы, бу истигамятдя дювлят сийасятинин йени мцстявийя гядям гоймасыны тямин едиб
Upload/MeqaleFiles
  Əbilzadə Reşad Allahverən
Upload/MeqaleFiles2014
  Uzağa getməyə dəyməz, çünki dövlət xidmətləri ovucunun içində
Upload/MeqaleFiles
  Elektron hökumət informasiya cəmiyyətində
  Psixoloji rahatlığın müasir forması
directory Upload MeqaleFiles  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə