application/uploads/2015/07
  AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
application/uploads/2015/05
  АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
application/uploads/2016/02
  Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
application/uploads/2015/02
  Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
  «Maliyyə və maliyyə institutlari» kafedrası «Valyuta ehtiyatları və xarici borc siyasəti» fənninin proqrami
application/uploads/2015/11
  Бакалавр щazırlыьы цчцн “marketinq təDQİqatlari” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
  Маэистр щazırlыьы цчцн “тятбиги маркетинг тядгигатлары” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
application/uploads/2015/12
  Ali məktəb pedaqogikası
application/uploads/2015/11
  Mühazirə ali məktəbdə təlimin əsas təşkili forması kimi. Mühazirənin strukturu. Mühazirəyə verilən tələblər
application/uploads/2016/02
  Dərsliyin didaktik funksiyaları Təlimin mahiyyəti Təlim prosesinin elmi əsasları
application/uploads/2015/12
  Kompozisiya qanununun mahiyyəti nədən ibarətdir? Özünü qoruma qanununun mahiyyəti nədən ibarətdir?
application/uploads/2015/11
  Reklam və turiZM
  Marketinqə qarşı sosial iradlar 15 Marketinqin cəmiyyətə təsiri
application/uploads/2015/05
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
application/uploads/2015/11
  Marketinqə qarşı sosial iradlar 15 Marketinqin cəmiyyətə təsiri
application/uploads/2015/06
  Hacı Əhməd-Cabir Hacı İsmayıl oğlu
application/uploads/2015/11
  Fəsil XIII
  7 Satış kanallarının seçilməsinə təsir edən amillər Məhsulların fiziki bölüşdürülməsinin təşkili
application/uploads/2015/12
  Yeni İnstitusional nəZƏRİYYƏLƏR
application/uploads/2015/05
  Azərbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
application/uploads/2015/11
  Mövzu Mikroiqtisadiyyatda innovasiya prosesləri və innovasiya məhsulu
  2. Effektivlik və nəzarət Strateji nəzarət
  İstehsal proseslərində tətbiq olunan nəqletdirici qurğular və vasitələr fənnindən II kollekvium üçün suallar
  LogiSTİk sistemin strukturu və SƏRHƏDLƏRİ logiSTİk sistemləRİn təSNİfati «kanban» MİkrologiSTİk sistemi
  İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
  Mövzu marketinq təDQİqatlari plan: Marketinq tədqiqatları bazarın öyrənilməsi vasitəsidir
  Ii kollokvum
  Mövzu marketinq nəzarət sistemi План: Marketinq nəzarəti prosesi
  Dos. Nağıyev Zərdabi 430M “Mürəkkəb texniki təyinatlı malların təhlükəsizlik ekspertizası” fənninə aid imtahan sualları
  810M-860M qr. üçün “Eksperimentin planlaşdırılması və təşkili” fənni üzrə 2-ci kollokvium sualları
application/uploads/2015/12
  İsa Musayev “Kompüter elmlərinin tarixi və metodologiyası” fənni üzrə imtahan sualları
application/uploads/2015/11
  Xarici bazarda əmtəə və xidmətlərin yayılması üsulları Beynəlxalq bazarlara əmtəə və xidmətlərin irəlilədilməsi
  Mövzu logiSTİkanin nəZƏRİ-metodoloji Əsaslari plan
  Dos. Nağıyev Zərdabi 430m qəM istismar xassələri fənnindən imtahan sualları
application/uploads/2015/02
  Докtoрант və Dİssertantlar üÇÜN “İQTİsadi NƏZƏRİYYƏ” FƏNNİNDƏn namiZƏDLİK İmtahan
application/uploads/2015/11
  14 Xidmət anlayışı və onun spesifik xüsisyyətləri 14 Xidmətlərin təsnifləşdirilməsi, məqsədi və əhəmiyyəti 14 Xidmət marketinqinin beynəlxalq modelləri
application/uploads/2015/05
  «bazar münasiBƏTLƏRİNİn formalaşmasinda birjalarin rolu»
application/uploads/2015/11
  Mövzu logiSTİkanin funksiyalari plan: Logistik əməliyyatlar anlayışı
application/uploads/2015/12
  Ölkənin iqtisadi təhlükəsizlik problemlər fənnindən imtahan sualları
application/uploads/2015/11
  Mövzu Alıcının davranış reaksiyasının tədqiqi İstehlakçının davranış reaksiyası və onun növləri
  Muellim Mubariz m Gömrük işinin təkmilləşdirilməsi problemləri fənnindən imtahan sualları
  Statistikanın müasir problemləri Kollokvium -2
  Mövzu marketinq sistemiNDƏ QİYMƏtqoyma siyasəTİ Plan: Qiymət və ona təsir edən amillər Qiymətin növləri
  Mцvzu marketinqdџ MЏhsul siyasџTİ Plan: myhsul зeşidi vY mYhsul nomenklaturası myhsulların tYsniflYşdirilmYsi
  Mövzu: TƏdarükat logiSTİkasi plan: TƏdarükatin mahiYYƏTİ, MƏzmunu və obyektiv zəruriLİYİ TƏdarükatin planlaşdirilmasi
  Mövzu 10. MarketiNQİN İdarəetməstrukturunun təŞKİLİ Plan: 10 Müəssisədaxili idarəetmə konsepsiyası və onda marketinqin yeri
application/uploads/2015/12
  Metroloji fəaliyyətin hüquqi əsaslari
application/uploads/2015/11
  İqtisad elminin tarixi və metodologiyası
  Mövzu 11. MarketiNQİn strategiyasi və planlaşdirilmasi 11 Marketinqin planlaşdırılması, onun forma və metodları
application/uploads/2015/12
  «Ümumi keyfiyyət menecmenti» fənnindən imtahan biletlərinin sualları
application/uploads/2015/11
  Muellim Semedov r 2-ci kollokviumun sualları
  Mövzu: BÖLÜŞDÜRÜCÜ logiSTİka plan: BÖLÜŞDÜRÜCÜ logiSTİkanin mahiYYƏTİ VƏ VƏZİFƏLƏRİ BÖLÜŞDÜRÜCÜ logiSTİkada
  İqtisad elminin tarixi və metodologiyası
application/uploads/2015/12
  ƏMƏYİn elmi TƏŞKİLİNİn müASİr problemleri FƏNNİNDƏN İmtahan suallari
  Məmulatin isti-nəm emalı prosesləri imtahan suallari
application/uploads/2015/02
  Dünya iQTİsadiyyati fəNNİ ÜZRƏ MİNİmum (doktorluq) suallari
application/uploads/2015/11
  Mövzu liZİnq xiDMƏTLƏRİ bazarinda marketinq fəALİYYƏTİ Lizinq – iqtisadi-hüquqi kateqoriya kimi
application/uploads/2015/06
  Magistr dissertasiyasının müdafiəyə buraxılması haqqında Elmi Şura sədrinin qeydi
application/uploads/2015/11
  Рахнжчксг сзйахзч цкцчжрк
  Игтисад елминин тарихи вя методологийасы fənnindən 2 kollekum suallari
application/uploads/2015/12
  Яйани ы kurs 2015 Magistiratura цzrя “Иqtisad elminin tarixi vя
  Paket proqramlar əsasında variasiya və korrelyasiya təhlili
application/uploads/2015/11
  5 Bazarların seqmentləşdirilməsi İstehlak məhsulları bazarının seqmentləşdirilməsi
application/uploads/2015/02
  Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi
application/uploads/2015/12
  Dos. İsa Musayev Müasir informasiya sistemlərinin idarə edilməsi imtahan sualları
  Çoxişlənən malların texnologiyasının tarixi və metodologiyası fənnindən III imtahan sualları
application/uploads/2016/01
  Universitetdə İŞ staji 26 IL TƏDRİs etdiYİ FƏNLƏR
application/uploads/2015/05
  ” mövzusunda magistr dissertasiyasi ixtisasın şifri və adı 060401 “Dünya İqtisadiyyatı”
application/uploads/2015/11
  Ekoloji Ekspertiza və Setifikatlaşdirmanın Təşkili fənnindən 2ci kollokvium sualları
  Mövzu logiSTİK İdarəetməNİn obyektləRİ Plan: Logistik idarəetmədə obyektlərin təsnifatı Maliyyə axınları və onların iqtisadi təbiəti
  4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
application/uploads/2015/12
  Standartlaşma və sertfikaiya B/m Rəcəbov İ. Qrup 910 M
application/uploads/2015/11
  2. Satış xidmətinin idarə edilməsi Ticarət heyətinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi
application/uploads/2015/02
  Hərbi və xüsusi şöbənin müdiri, istefada olan polkovnik-leytenant Babayeva Səidə Məmməd qızı
application/uploads/2015/11
  Mövzu Marketinqin ətraf mühiti Plan: Marketinqin ətraf mühiti amilləri Marketinqin makromühiti
application/uploads/2015/12
  3. Yazı və onun növləri
application/uploads/2015/11
  Məqsədli auditoriya
application/uploads/2015/05
  Magistratura məRKƏZİ
application/uploads/2015/12
  Fənn: Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti İmtahan sualları
application/uploads/2015/05
  Azərbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
application/uploads/2015/06
  Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu Əhmədov
application/uploads/2015/02
  Qaydalar I kiS / ps / 03 Nəşr tarixi: Razılaşdırılıb: Qeyd
application/uploads/2015/11
  Mövzu: Əsas logiSTİk konsepsiyalar plan: logiSTİkada konsepsiya «DƏQİq vaxtinda»
application/uploads/2015/02
  Ekonometriya; iqtisadi statistika
application/uploads/2015/05
  Şöbədə əlavə təhsil ixtisasartırma və kadrların yenidən hazırlanması istiqamətləri üzrə təşkil olunur
application/uploads/2015/12
  Azərbaycan diLİ VƏ Nİtq məDƏNİYYƏTİ FƏNNİ ÜZRƏ 75 sual
application/uploads/2015/02
  Ekonometriya ixtisasından doktoranturaya qəbul imtahan sualları
application/uploads/2015/11
  Mövzu beynəlxalq marketinqin mahiyyəti və VƏzifəLƏri plan: Beynəlxalq marketinqin məzmunu və əsas anlayış­ları
application/uploads/2015/12
  FəNNİNDƏN İmtahan suallari
application/uploads/2015/02
  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (unec) unec təhsilalanlarının ixtisas təcrübələrinin təşkili haqqında
application/uploads/2015/11
  Iqtisadiyyat və ekologiya
application/uploads/2015/02
  Докtoрант və Dİssertantlar üÇÜN “İQTİsadi NƏZƏRİYYƏ” FƏNNİNDƏn doktorluq imtahan
application/uploads/2015/11
  Mövzu 14. XİDMƏt və qeyri-kommersiya marketiNQİ
  14 Xidmət anlayışı və onun spesifik xüsisyyətləri 14 Xidmətlərin təsnifləşdirilməsi, məqsədi və əhəmiyyəti 14 Хidmət mаrкеtinqinin beynəlxalq mоdеlləri
  1 Marketinq konsepsiyasının mahiyyəti və təkamülü Marketinqin formaları
  Mövzu Məhsulların bölüşdürülməsi və satışının təşkili Plan
application/uploads/2015/02
  Davamlı İnkişafın Sosial-iqtisadi problemləri
application/uploads/2015/11
  Mövzu marketinqdə MƏhsul siyasəTİ Plan: Məhsul çeşidi və məhsul nomenklaturası Məhsulların təsnifləşdirilməsi
  Mövzu marketinq sistemiNDƏ QİYMƏtqoyma siyasəTİ Plan
  Müasir istehsal prosesi yüksək tələblərə javab verməlidir. Bu aşağıdakı sə­bəb­lərlə izah edilir
  Mövzu marketiqin kommunikasiya sistemi plan: Marketinq-kommunikasiya sistemi Reklamın mahiyyəti və formaları
application/uploads/2016/02
  Fənn: Marketinq Müəllim: Ramil Cabbarov unec edu az/ramilcabbarov
application/uploads/2015/11
  Mövz bazarlarin seqmentləŞDİRİLMƏSİ VƏ MƏQSƏd seqmentiNİn seçİLMƏSİ Plan
application/uploads/2018/11
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ Ümumi TƏYİnatli mallarin satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
application/uploads/2015/11
  Mövzu 11. MarketiNQİn strategiyasi və planlaşdirilmasi 11 Marketinqin planlaşdırılması, onun forma və metodları
  Marketinqə qarşı sosial iradlar 15 Marketinqin cəmiyyətə təsiri
  Mövzu 13. Beynəlxalq marketinq 13 Beynəlxalq marketinqin mahiyyəti, funksiyaları və prinsipləri
  2. Xarici bazara çıxarkən istifadə olunan qiymətlər Beynəlxalq marketinqdə qiymətin səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi
application/uploads/2018/11
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ yanğinsöNDÜRMƏ LƏvazimatlarinin satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ plastmas borular və santexnika mallarinin satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
application/uploads/2015/02
  Təcrübənin təşkili şöbəsi unec təcrübə rəhbərlərin vəzifələri
application/uploads/2015/11
  Фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы baki -2015 azяrbaycan respublиkasы tяhsиl nazirlийи azяrbaycan dюvlяt иqtиsad unиversиtetи
  Mövz bazar iQTİsadiyyati siSİtemiNDƏ logiSTİka план: Logistika anlayışı və onun qısa tarixi
application/uploads/2015/01
  İşgüzar üslub başqa üslublardan nə ilə fərqlənir? Protokol haqqında məlumat verin və rekvizitlərini göstərin
  İşgüzar yazışmalar
  Əsgərova Ülkər İngilis dili-3
application/uploads/2019/05
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ plastmast borular və FİTİnqləRİn satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
application/uploads/2019/01
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ MƏRKƏZİ ats sistemiNİn yeniLƏNMƏSİ ÜÇÜn avadanliğIN,Lİsenziyanin və XİDMƏTİn satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
application/uploads/2015/02
  Toxuculuq və yüngül materiallarının və məhsulların texnologiyası
application/uploads/2015/01
  Nəsirova Qanqa Multikultrualizm
application/uploads/2015/05
  Əlavə təhsil şöbəsi
application/uploads/2015/02
  Ümumi iqtisadiyyat
application/uploads/2015/01
  Paşayev Elvin Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları
directory application uploads  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə