dissertasiyalar
  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu Əlyazması hüququnda tahiR İSGƏNDƏR oğlu NƏSİB
  Nizami adına ədəbiyyat institutu Əlyazması hüququnda abbasova mətanət maşallah qızı
  Əlyazması hüququnda SƏFİyeva vüsal arif qizi həMİd araslinin folklorşÜnasliq iRSİ
  İxtisas: 5710. 01 – Türk dilləri
  Elm sahəsi: filologiya – dilçilik
  Azərbaycan respublikasi əlyazması hüququnda Mİkro və makro mətnləRDƏ semantiK Əlaqə TİPLƏRİ
  İxtisas: 5706. 01 – Azərbaycan dili
  Mikro və makro mətnləRDƏ semantiK Əlaqə TİPLƏRİ
  Azərbaycan respulikasi
  Azərbaycan respublikasi əlyazması hüququnda azərbaycan təTBİQİ onomastikasi
  İlyas əFƏNDİyevin dramaturgiya diLİ İxtisas: 5706. 01 – Azərbaycan dili
  Azərbaycan respublikasi əlyazması hüququnda orxon abiDƏLƏRİNİn diLİNDƏ SÖz yaradiciliğI
  Maşin təRCÜMƏSİNDƏ semantik təHLİL İxtisas: 5701. 01 – Tətbiqi dilçilik
  MiLLİ Dİl korpuslari və onlarin formalaşmasi priNSİPLƏRİ
  MəHƏMMƏd hüseyn təBRİZİNİN “BÜrhani-qate” LÜĞƏTİNDƏ onomastik vahiDLƏR
  MəHƏMMƏd hüseyn təBRİZİNİN “BÜrhani-qate” LÜĞƏTİNDƏ onomastik vahiDLƏR
  Oğuz qrupu türk diLLƏRİNDƏ fonetik uyğunluq və norma ixtisas: 5710. 01 – Türk dilləri
  Azərbaycan respublikasi əlyazması hüququnda OĞuz türkləRİNİn məNƏVİ MƏDƏNİYYƏt leksikasi
  Азярбайжан милли елмляр академийасы
  Əlavə 3 azərbaycan respublikasi
  Azərbaycan respublikasi əlyazması hüququnda OĞuz türkləRİNİn məNƏVİ MƏDƏNİYYƏt leksikasi
  GüRCÜstan əraziSİNDƏKİ TÜrk məNŞƏLİ etnotoponiMLƏRİn linqviSTİk xüsusiYYƏTLƏRİ
  Dissertasiya iddiaçı: Lianna Hüsü qızı Əmrahova
  Azərbaycan respublikasi əlyazması hüququnda OĞuz qrupu türk diLLƏRİNDƏ fonetik uyğunluq və norma
  Zaman budaq cüMLƏSİNİn funksional-qrammatik xüsusiYYƏTLƏRİ
directory dissertasiyalar  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə