c/document_library
  Oromiyaa gov et Status
  Boqonna tokkoffaa seensawaliigalaa
  Seensa Hima Rakkoo 2
  Komishinii bulchiinsa manneen sirreessaa oromiyaatti
  Maanuwaalii adeemsa hojii ijoo bulchinsa kontiraataafi hojiiwwan ijaarsaa
  Gabaasa Raawwii Karoora Waggaa emtqoo
  The Yellow Wallpaper
  Haala Waliigala Biiroo Bishaan, Albuudaa fi Inarjii Oromiyaa
  Abbaa taayitaa misooma jallisii oromiyaa dokimeentii qorannoo "jbah" adeemsa hojii deegersaa misoomaa fi bulchiinsa qabeenya namaa
  Chaarterii Lammiilee Biiroo Daldala fi Misooma Gabaa romiyaa
  Obboo Abduljabbaar Husseen [llb,] Obboo Ahmad Jamaal [llb, llm]
  Goobanaa fayyisaa axinaafuu damissee nigaatuu balaachoo
  Information Network Security Agency (insa) Department of Software Development September 2011
  I jornadas de animación lectora (La Nucía)
  I jornadas de animación lectora (La Nucía)
  Il tedesco appartiene alle lingue germaniche, IL tedesco appartiene alle lingue germaniche
  Qabiyyee Fuula Kutaa Tokko: Seensa 2
  Mootummaa naannoo oromiyaatii
  Gurmaa’nsaa, Hojimaata fi Sirna Deeggarsaa fi Hordoffii Koomaand Poostii Bulchiinsa Gaarii Oromiyaa
  Finfinnee Waxabajjii, 2003
  Document Management System (dms)
  Information Network Security Agency (insa) Department of Software Development September 2010
  User Manual Oromiya Portal System
  Ummanni Oromoo akkuma sabaafi sablammoota ummatoota Itoophiyaa biro hundaa cunqursaa sirna gita bittaa nafxanyaa jaarraa tokkoof golboobee ture jalatti gidiraa argaa ture
  Bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa biiroo induustirii fi misooma magaalaatti
  Paablik Sarvisii Naamusa Isaatiin Galateeffatame Haaromsa Biyya Keenyaaf Sanada Marii Kabaja Ayyaanaa Guyyaa Pabliik Sarviisii Naannichaaf Qophaa'ee Waxabajii/2009 Finfineen
  Paablik Sarvisii Naamusa Gaarii Gonfate Haaromsa Keenyaaf Sanada Marii Kabaja Ayyaana Guyyaa Pabliik Sarviisii Naannichaaf Qophaa'ee Waxabajjii/2009 Finfinnee
  Intarpiraayizii Ijaarsa Daandiiwwan Oromiyaa
  Komishinii Siviil Sarviisii Oromiyaa
  Dokumaantii Qo’annoo Fooyya’insa jbah (Recalibrated) Adeemsa Hojii Ijoo Idileesaa Korniya
  Qabiyyee Fuula Kutaa Tokko: Waliigala 2
  Mis introduction and How to Accessing mis services
  Biiroo Dhimma Dubartootaa fi Daa’immani Oromiyaa
  Manu’alii A/H/Funca Dudhaa-2003
  Manu’álii hojii
docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2010/07
  Appendix III to the qrd templates for human medicinal products
c/document_library
  Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti
  Qajeelfama gurmii waldaalee hojii gamataa
  Motummaa naannoo oromiyaatti biiroo industirii fi misooma magaalaa oromiyaa
  Waajjira Aadaa fi Tuurizimii Godina Shawaa Bahaatti Karoora Waggaa Bara 2010 Caamsa 2010 Adaamaa Seensa
  Biiroo Dhimma Dubartootaa fi Daa’immani Oromiyaa
  Out come/ osoo hin ta’in hojii irratti qofa /task based
  Biiroo Industrii fi Misooma Magaalaa Oromiyaa
  Contriuie la dezvoltarea gândirii critice
  Daangaa fi Hojii Adeemsichaa Dangaa 3
  Biiroo Dhimma Dargaggootaa fi Ispoortii Oromiyaatti Safartulee Raawwii fi mannii Galmoota Tarsiimo’aa
  Sadaasa 2010 Finfinnee Biiroo Dhimma Dargaggootaa Fi Ispoortii Oromiyaatti Sanada Chaartarii Lammilee Bara 2010f Qopha’ee
  Qorannoo jbah adeemsa hojii ijoo bulchiinsa kontiraata fi karoora
  Bulchinsa Faayinaansii
  Kutaa Tokkoffaa Seensa
  Boonsaa tahe hojjechaa ture
  Motummaa naannoo oromiyaatti biiroo industirii fi misooma magaalaa oromiyaa
  Bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaatti biiroo qonnaa
  Galata /Acknowledgement/ Seensa
  Abbaa taayitaa misooma jallisii oromiyaa dookimantii qorannoo "jbah" adeemsa hojiiwwan iskiimota gurguddoo fi jiddu galeessaa
  Smbkt intarpiraayizii Ijaarsa Daandiiwwan Oromiyaa
  Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Biiroo Industirii fi Misooma Magaala Oromiyaa
  Tajaajilawwan /Services/ kennaman
  Dokumaantii Qo’annoo Fooyya’insa jbah (Recalibrated) Adeemsa Hojii Ijoo Idileesaa Korniya
  Komishinii bulchiinsa manneen sirreessaa oromiyaatti
  Karoora fiizikaalaa fi faayinaansii bara 2009
  Dambii ittiin bulmaata abbaa seeraa fi muudamaa gumii mana murtii mootummaa naannoo oromiyaa dambii lakk
  Ido karoora bara 2006 fi 2007
  Haala Godina Qellem Wallaggaa
directory document library  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə