files/292871
  MÜhaziRƏ 5 İstehsalat zədələnmələri və peşə xəstəlikləri plan
  MÜhaziRƏ 12 Standartlaşdırma və ekologiya Plan
  MÜhaziRƏ 4 Əmək mühafizəsi üzrə işlərin təşkili Plan
  Mühazirə 10 Laboratoriyalarda və tədris kabinetlərində məşğələ zamanı əmək təhlükəsizliyi Plan
  Standartlaşdırma işlərinə dövlət nəzarəti
  MÜhaziRƏ 3 Əmək mühafizəsinin hüquqi və təşkilati məsələləri. Plan
  Mühazirə 13 Standartlaşdırma üzrə işlərin səmərəliliyi
  MÜhaziRƏ Standartlaşdırma və marketinq tədqiqatları Plan
  MÜhaziRƏ 7 Bİnalarin qizdirilma, ventilyasiYA, İŞiqlanma sistemləRİ VƏ onlara veriLƏn giGİyenik təLƏBLƏr plan
  Ümumtexniki standartların kompleks sistemləri Plan Konstruktor sənədlərinin vahid sistemi Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemi
  Plan Standartlaşdırma üzrə işlərin planlaşdırılmasında məqsəd
  Ütf və texnologiya kafedrasi fəNN: ƏMƏk mühafiZƏSİ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİYİ
  11. ŞÜŞƏ. Dekorativ materiallar plan
  10. qeyri – metallik materiallarin xüsusiYYƏTLƏRİ plan
  5. poladin termiKİ VƏ KİMYƏVİ termiKİ emali t e. n., dosent, E. M. Cavadovpla n
  12. İZolyasiya materiallari-1 plan
  3. ƏRİNTİLƏr nəZƏRİYYƏSİ. ƏRİNTİLƏRİn hal diaqrami haqqinda anlayiş. T. e n., dosent, E. M. Cavadovpla n
  M ü h a z I r ə 2 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Standartlaşdirma Sistemi
  MühaziRƏ 5 Standartlaşdırma fəaliyyətinin əsasını təşkil edən texniki
  10. MeşƏ materiallari plan
  MühaziRƏ 8 Standartlaşdırmanın metodiki əsasları
  Plan Standartların işlənib hazırlanmasında əsas məsələlər
  Kompleks və qabaqlayan standartlaşdırma. Plan Kompleks standartlaşdırma. Qabaqlayan standrtlaşdırma
  6. karbonlu poladlar, Çuqunlar, legiRLƏNMİŞ poladlar t e. n., dosent, E. M. Cavadov plan
  4. DƏMir –karbon ərintilərinin hal diaqrami t e. n., dosent, E. M. Cavadovpla n
  15. İNŞaat materiallari plan
  MühaziRƏ 5 İstehsalat zədələnmələri və peşə xəstəlikləri plan
  MühaziRƏ 12 Standartlaşdırma və ekologiya Plan
  Mühazirə 10 Laboratoriyalarda və tədris kabinetlərində məşğələ zamanı əmək təhlükəsizliyi Plan
  Plan Standartlaşdırma haqqında anlayış. Standartlaşdırmada tətbiq olunan əsas terminlər
  MühaziRƏ 15 Standartlaşdırma üzrə beynəlxalq və regional təşkilatlar
  Standartlaşdırma işlərinə dövlət nəzarəti
  Ümumtexniki standartların kompleks sistemləri Plan Konstruktor sənədlərinin vahid sistemi Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemi
  MühaziRƏ 3 Əmək mühafizəsinin hüquqi və təşkilati məsələləri. Plan
  Mühazirə 13 Standartlaşdırma üzrə işlərin səmərəliliyi
  Mühazirə 9 Məktəb və tədris emalatxanalarında əmək təhlükəsizliyi Plan
  MühaziRƏ Standartlaşdırma və marketinq tədqiqatları Plan
  Mühazirə 2 Əmək mühafizəsinin nəzəri əsasları. İnsanın psixoloji vəziyyəti, əməyin təhlükəsizliyinə təsir edən amillər Plan
  MühaziRƏ 7 Bİnalarin qizdirilma, ventilyasiYA, İŞiqlanma sistemləRİ VƏ onlara veriLƏn giGİyenik təLƏBLƏr plan
  MühaziRƏ 14 yanma və maddəLƏRİn yanğin təHLÜKƏLİ xassəLƏRİ
  MühaziRƏ 8 Standartlaşdırmanın metodiki əsasları
  Mühazirə 8 SƏs- küy və TİTRƏYİŞLƏRDƏn mühafiZƏ MƏSƏLƏLƏRİ Plan
  Plan Standartlaşdırma üzrə işlərin planlaşdırılmasında məqsəd
  11. ŞÜŞƏ. Dekorativ materiallar plan
  10. Qeyri – metallik materiallarin xüsusiYYƏTLƏRİ plan
  Mühazirə 6 İstehsalat sanitariyası. İşçi sahədə mikroiqlim şəraiti Plan
  10. MeşƏ materiallari plan
  MühaziRƏ 14 Keyfiyyət haqqında anlayış və onun qiymətləndirilməsi üsulları
  MühaziRƏ 10 Obyektlərin kodlaşdırılması
  Metallar haqqinda ümumi MƏlumat t e. n., dosent, E. M. Cavadovpla n
  9. ƏLvan metal əRİNTİLƏRİ p L a n
  Kompleks və qabaqlayan standartlaşdırma. Plan Kompleks standartlaşdırma. Qabaqlayan standrtlaşdırma
  6. karbonlu poladlar, Çuqunlar, legiRLƏNMİŞ poladlar t e. n., dosent, E. M. Cavadov plan
  12. İZolyasiya materiallari-1 plan
  MühaziRƏ 15 yanğinsöNDÜRMƏ vasiTƏLƏRİ, onlarla iŞLƏMƏ qaydalari plan
  5. poladin termiKİ VƏ KİMYƏVİ termiKİ emali t e. n., dosent, E. M. CavadostrreplN
  Plan Standartların işlənib hazırlanmasında əsas məsələlər
  MühaziRƏ 9 Obyektlərin identifikatlaşdırılması və təsnifatlaşdırılması
  3. ƏRİNTİLƏr nəZƏRİYYƏSİ. ƏRİNTİLƏRİn hal diaqrami haqqinda anlayiş. T. e n., dosent, E. M. Cavadovpla n
  MühaziRƏ Dövlətlərarası standartlaşdırma sistemi Plan
  Standartların kateqoriya və növləri Plan Standartların kateqoriyaları. Standartlara olan tələblər
  MühaziRƏ 5 Standartlaşdırma fəaliyyətinin əsasını təşkil edən texniki
  M ü h a z I r ə 2 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Standartlaşdirma Sistemi
  Əmək mühafizəsi və təhlükəsizliyi fənni, onun məqsədi və toxunduğu əsas məsələlər Plan
  16. Memarliq dizayni materiallarinin xassəLƏRİ plan
directory files 292871  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə