kq/groups/26604605/887625324/name
  Kredit bataqlığı
kq/groups/26604605/33433183/name
  Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında
kq/groups/26604605/1881679156/name
  Layihə təklifi
kq/groups/26604605/1880850713/name
  Йерли сявиййядя ичмяли су тяъщизаты идарячилийнин
kq/groups/26604605/1860813426/name
  Azərbaycanda yerli özünüidarə institutunun 9 illik fəaliyyətinin təhlili göstərir ki, səmərəli bələdiyyə idarəetməsinin təşkili sahəsində ciddi problemlər mövcuddur
kq/groups/26604605/626748029/name
  Vətəndaş iştirakçılığı və ictimai hesabatlılıq
kq/groups/26604605/485171351/name
  Vətəndaş iştirakçılığı və ictimai hesabatlılıq
kq/groups/26604605/77516602/name
  Vətəndaş iştirakçılığı və ictimai hesabatlılıq
kq/groups/26604605/1202299386/name
  Hormetli Alyans uzvleri
kq/groups/26604605/760126241/name
  BəLƏDİYYƏLƏRİN İNKİŞafi namiNƏ qht alyansi
kq/groups/26604605/586623755/name
  Азярбайжан Кянд Бялядиййяляри Ассосийасынын фяалиййятинин гиймятляндирилмясиня даир Мониторинг Щесабаты
kq/groups/26604605/24421785/name
  Бялядиййялярин бирляшдирилмяси
kq/groups/26604605/1820181335/name
  Азярбайжан Кянд Бялядиййяляри Ассосийасынын фяалиййятинин гиймятляндирилмясиня даир Мониторинг Щесабаты
kq/groups/26604605/239511258/name
  BəLƏDİYYƏLƏRİN İNKİŞafi namiNƏ qht alyansi
kq/groups/26604605/2017483571/name
  Azərbaycanda regional idarəetmənin təşkili
kq/groups/26604605/952219473/name
  Azərbaycanda
kq/groups/26604605/501014802/name
  Bə¬LƏ¬DİY¬YƏ¬LƏ¬Rİn sta¬TU¬su haq¬qin¬DA
kq/groups/26604605/1252183466/name
  Vətəndaş iştirakçılığı və ictimai hesabatlılıq Vətəndaş iştirakçılığı və ictimai hesabatlılığa dair Avropa Şurasının sənədləri
kq/groups/26604605/1274246284/name
  Azərbaycanda yerli özünüidarə institutunun 9 illik fəaliyyətinin təhlili göstərir ki, səmərəli bələdiyyə idarəetməsinin təşkili sahəsində ciddi problemlər mövcuddur
kq/groups/26604605/1478699285/name
  İstinadlar Qanunvericilik aktları
kq/groups/26604605/733676870/name
  BəLƏDİYYƏLƏRİN İNKİŞafi namiNƏ qht alyansi
kq/groups/26604605/1734250249/name
  Azərbaycanda yerli özünüidarə institutunun 9 illik fəaliyyətinin təhlili göstərir ki, səmərəli bələdiyyə idarəetməsinin təşkili sahəsində ciddi problemlər mövcuddur
kq/groups/26604605/2027099725/name
  Йерли сявиййядя ичмяли су тяъщизаты идарячилийнин
kq/groups/26604605/2127349594/name
  Beynəlxalq təCRÜBƏDƏ paytaxt şƏHƏRLƏRİn statusu
kq/groups/26604605/1418250923/name
  Bələdiyyə mülkiyyəti: əmlak təminatı və mülkiyyət toxunulmazlığı
kq/groups/26604605/664515521/name
  Bələdiyyə mülkiyyəti: əmlak təminatı və mülkiyyət toxunulmazlığı
kq/groups/26604605/1050334735/name
  Regionlaşma ilə bağlı beynəlxalq sənədlər
kq/groups/26604605/393264156/name
  Bələdiyyə mülkiyyəti: əmlak təminatı və mülkiyyət toxunulmazlığı Bələdiyyə mülkiyyətinə dair Avropa Şurasının sənədləri
kq/groups/26604605/1293129441/name
  Bələdiyyələrin kadr potensialının gücləndirilməsi ilə bağlı Avropa Şurasının sənədləri
kq/groups/26604605/2040711857/name
  Yerli özünüidarə orqanlarının fəaliyyətinə inzibati nəzarətlə bağlı Avropa Şurasının sənədləri
directory groups 26604605  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə