uploads/wordfile
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ neptun markali deydvud qurğusunun ehtiyat hiSSƏLƏRİNİn s
  Atinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR. MÜsabiQƏ №am-133/2017
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ TİBBİ avadanliqlarin s
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ siğorta xiDMƏTLƏRİNİn satin alinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ MƏTBƏx ləvazimatlarinin s
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ MƏİŞƏt avadanliqlarinin satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ sumbata kağizi, İTİLƏYİCİ laqunda və DƏzgah daşlarinin s
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİNİN №am-073/2017 NÖMRƏLİ
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİNİN №am-068/2017 NÖMRƏLİ
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİNİN №am-064/2017 NÖMRƏLİ
  Atinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR. MÜsabiQƏ №am-130/2017
  Atinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Atinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ FƏRDİ MÜhafiZƏ vasiTƏLƏRİ VƏ XÜsusi geyiMLƏRİn s
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ generator və stabiLİzator avadanliqlarina texniKİ servis xiDMƏTLƏRİNİn s
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ TİKİNTİ materiallarinin satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ GƏMİ boyalarinin s
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ SÜZGƏCLƏRİn s
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ siğorta xiDMƏTLƏRİNİn satin alinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ sae-40/15 GƏMİ MÜHƏRRİk yağinin s
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ
  Atinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ Bİnanin dam öRTÜYÜNÜn təMİRİ İŞLƏRİNİn s
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ sae-40/15 GƏMİ MÜHƏRRİk yağinin s
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ TÖKMƏ sahəSİ ÜÇÜn mallarin s
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ
  Satinalinmasi iLƏ Əlaqədar keçİRDİYİ
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ yanğinsöNDÜRMƏ LƏvazimatlarinin s
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ Hİdravlik yağlarin satin alinmasi məQSƏDİLƏ AÇIQ
  Atinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR. MÜsabiQƏ №am-139/2017
  Atinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR. MÜsabiQƏ №am-127/2017
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ LÖVBƏr və LÖVBƏr zəNCİRLƏRİNİn satin alinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ Gəmilərdəki hidravlik sistemlərə və avtomatika sahələrinə texniki xidmətlərin satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Atinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR. MÜsabiQƏ №am-055/2017
  Atinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR. MÜsabiQƏ №am-126/2017
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ TİKİNTİ materiallarinin s
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ MƏTBƏxt ləvazimatlarinin s
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ TƏSƏRRÜfat mallarinin s
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ Gəmilərdəki hidravlik sistemlərə və avtomatika sahələrinə texniki xidmətlərin satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ TİBBİ avadanliqlarin s
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ MÜXTƏLİf gəMİ kabelləRİNİn s
  Atinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR. MÜsabiQƏ №am-131/2017
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ daxiLİ rabiTƏ Sİstemi avadanliqlarinin s
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ kompyuter və TƏŞKİlati texnikalarin satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ MÜXTƏLİf növ kг və Zİrehli bron kabelləRİNİn s
  Atinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR. MÜsabiQƏ №am-053/2017
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ kpm-32/16 markali liman kranin ( sap №3000034, buraxılış ILI 1976 ) TƏMİRİNİn s
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ DƏFTƏrxana ləvazimatlarinin satin alinmasi məQSƏDİLƏ AÇIQ
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ MÜXTƏLİf mal -materiallarin s
  Atinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR. MÜsabiQƏ №am-137/2017
  Atinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR. MÜsabiQƏ №am-138/2017
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ metal kəSMƏ VƏ qaynaq avadanliqlarinin s
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ polad künclüKLƏR,Şveller və İKİtavrlarin satinalinmasi
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİNİN №am-040/2017 NÖMRƏLİ
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİNİn am-002/2016 NÖMRƏLİ 29. 11. 2016-ci iltariXLİ sap erp sistemində layihələrin idarə olunması (Project System),Fondların idarə olunması
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ Müxtəlif növ gəmi mühərrikləri və nasosları üçün ehtiyat hissələri satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ GƏMİ Dİzel generatorunun və ehtiyat hiSSƏLƏRİNİn s
  Atinalinmasi iLƏ Əlaqədar keçİRDİYİ AÇiq müsabiQƏNİn qaliBİ haqqinda biLDİRİŞ
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ MÜXTƏLİF ÖLÇÜLÜ avtoşİNLƏRİn s
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ daxiLİ rabiTƏ Sİstemi avadanliqlarinin s
  Atinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ Ümumi TƏYİnatli mallarin s
  Atinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ GƏMİ MÜHƏRRİKLƏRİ ÜÇÜn ehtiyat hiSSƏLƏRİNİn s
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ SÜZGƏCLƏRİn s
  Atinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR. MÜsabiQƏ №am-128/2017
  Açiq müsabiQƏ elan ediR. MÜsabiQƏ № am-013/2016
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ Ümumi TƏYİnatli mallarin satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ akkumulyatorlarin satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Atinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ Şumbata kağizi,İTİLƏYİCİ,KƏSİCİ laqunda və DƏzgah daşlarinin satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ Əlvan təBƏQƏLƏR,setkalar və MƏFTİLLƏRİn satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ MƏTBƏxt ləvazimatlarinin satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİNİN
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ Ümumi TƏYİnatli mallarin satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ Mİs borularin satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ GƏmi üÇÜn avar elektrik müHƏrriklərin satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Atinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ Qazanxanalarda istilik sisteminin quraşdırılması işlərinin
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ XÜsusi geyiM,ayaqqabi və FƏRDİ MÜhafiZƏ vasiTƏLƏRİNİn satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ mebel aksessuarlarinin satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Atinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR. MÜsabiQƏ №am-101/2017
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ TƏSƏRRÜfat mallarinin satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ SƏRNİŞİn gəMİLƏRİNƏ Hİdravlik yağlarin s
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ polad tiKİŞSİz borular,DİRSƏKLƏr və keçİDLƏRİn s
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ server avadanliğinin satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ Şumbata kağizi,İTİLƏYİCİ,KƏSİCİ laqunda və DƏzgah daşlarinin satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ bolt, qayka,Şurup,Mİsmar,VƏ xamutlarin s
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ Şumbata kağizi,İTİLƏYİCİ,KƏSİCİ laqunda və DƏzgah daşlarinin satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ Dİzel müHƏRRİKİNİn generator iLƏ BİRLİKDƏ S
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİNİN
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ plastmas borular və aksesuarlarin satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ elektrik mallarinin satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Atinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR. MÜsabiQƏ №am-130/2017
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ daş hasarin üZƏRİNƏ Tİkanli məFTİLİn quraşdirilmasi xiDMƏTİNİn satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ kpm-32\16 markalı (Saap 2002066,istehsal tarixi 1985-ci IL) demontaj olunmuş liman kranın daşınaraq mövcud kranaltı yolda quraşdırılmasına və əsaslı təmirinin satin alinmasi
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ kpm-32\16 markali (Sap №3000034, buraxılış ILI 1976-cı IL) kranin təMİR İŞLƏRİNİn satin alinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ DƏFTƏrxana ləvazimatlarinin s
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ TÖKMƏ sahəSİ ÜÇÜn mallarin s
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ GÜc transformatorlarinin satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ MÜXTƏLİf diYİRCƏKLİ yastiqlar s
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ kompyuter və TƏŞKİlati texnikalarin satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ bolt,qayka,Şurup,Mİsmar və xamutlarin satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ kmэ – 5 markali (sap sayı 2002423, buraxılış ILI 1955) KÖRPÜLÜ kran və onun yollarinin əsasli təMİR İŞLƏRİNİn s
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ MÜXTƏLİf növ kabelləRİn s
  Atinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR. MÜsabiQƏ №am-049/2017
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ kafel metlaxin satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİNİN №am-049/2017 NÖMRƏLİ
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİNİN
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİNİN
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ daiRƏVİ VƏ altitiLLİ poladlarin satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ MÜXTƏlif öLÇÜLÜ KƏRPİCLƏRİn satinalinmasi məQSƏDİLƏ
  Atinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR. MÜsabiQƏ №am-127/2017
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ oksigen və maye qaz balonlarinin satinalinmasi məQSƏDİLƏ
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ emal məFTİL,SLİven kembrik və preşmanin s
  Atinalinmasi iLƏ Əlaqədar keçİRDİYİ AÇiq müsabiQƏNİn qaliBİ haqqinda biLDİRİŞ
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİNİN
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ MÜXTƏLİf gəMİ kabelləRİNİn s
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİNİN №am-046/2017 NÖMRƏLİ 17. 02. 2017-ci iltariXLİ Yü
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ oksigen balonlarinin təMİRİ XİDMƏTİNİn s
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİNİN №am-077/2017 NÖMRƏLİ
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ DƏFTƏrxana ləvazimatlarinin satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ TÖKMƏ sahəSİ ÜÇÜn mallarin satinalinmasi məQSƏDİLƏ
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ abraziv material
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ MÜXTƏLİf tiKİNTİ materiallarinin satinalinmasi məQSƏDİLƏ
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİNİN
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ MÜXTƏLİf lampalarin s
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ MÜXTƏLİF ÖLÇÜLÜ klapanlarin s
  Atinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR. MÜsabiQƏ №am-141/2017
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ MÜXTƏLİF ÖLÇÜLÜ klapanlarin s
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ akkumulyatorlarin satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ Müxtəlif növ gəmi mühərrikləri və nasosları üçün ehtiyat hissələri satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ GƏmi üÇÜn elektrik müHƏrriklərin satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ paraniT,reziN,nabivka və ƏYLƏc lentləRİNİn s
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ paraniT,reziN,nabivka və ƏYLƏc lentiNİn s
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ MÜXTƏLİF Çiraqlarin s
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ Şumbata kağizi, İTİLƏYİCİ laqunda və DƏzgah daşlarinin s
  Azrbaycan xzr dniz gmiÇİLİYİ” qapali shmdar cmiyyti plastmas borular V santexnika mallarinin satinalinmasi mqsdiL
  Azərbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ yanğina qarşi siqnalizasiya sistemiNİn quraşdirilmasi xiDMƏTİNİn s
directory uploads wordfile  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə