Diyanet iŞleri başkanliği kuruluş ve göREVleri hakkinda kanun ile bazi kanun ve kanun hüKMÜnde kararnamelerdeYüklə 47,13 Kb.
tarix02.11.2017
ölçüsü47,13 Kb.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Vaizler:MADDE 17- Vaizler, cami ve mescitler ile diğer mekanlarda her türlü vasıtadan yararlanarak toplumu dinî konularda bilgilendirmek, din görevlileri ile cami ve mescitleri denetlemek ve görev alanı ile ilgili verilecek diğer irşat, denetim ve rehberlik işlerini yapmakla görevlidir. Vaizlik mesleği; adaylık döneminden sonra vaiz, uzman vaiz ve başvaiz kariyer basamaklarına ayrılır.

Kariyer basamaklarında yükselmede kıdem, eğitim, hizmet, bilimsel, sosyal, kültürel faaliyetler ve sicil puanları ile sınav sonuçları esas alınır. Kariyer basamaklarında yükseleceklerin gireceği sınav, sınava katılacaklarda aranacak en az çalışma süresi, hizmet içi eğitim veya lisansüstü eğitim nitelikleri, her bir değerlendirme ölçütüne ilişkin hususlar ve puan değerleri, yükselmeye ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Toplam serbest vaiz kadro sayısı içinde, başvaiz oranı % 10, uzman vaiz oranı % 20’dir. Bakanlar Kurulu bu oranları bir katına kadar artırmaya yetkilidir.

Vaiz, uzman vaiz ve başvaizlerin çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.”


MADDE 2- 633 sayılı Kanunun 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İmam-hatip ve müezzin-kayyımlar:MADDE 18- İmam-hatip ve müezzin-kayyımlar, cami ve mescitlerde din hizmetlerini yürütmek ve dinî konularda toplumu bilgilendirmekle görevlidir. İmam-hatiplik mesleği; adaylık döneminden sonra imam-hatip, uzman imam-hatip ve başimam-hatip olmak üzere kariyer basamaklarına ayrılır. Adaylık dönemini başarıyla tamamlayanlar mesleğe imam-hatip olarak atanır.

İmam-hatiplik kariyer basamaklarında yükselmede kıdem, eğitim, hizmet, bilimsel, sosyal, kültürel faaliyetler ve sicil puanları ile sınav sonuçları esas alınır. İmam-hatiplik kariyer basamaklarında yükseleceklerin gireceği sınav, sınava katılacaklarda aranacak en az çalışma süresi, hizmet içi eğitim veya lisansüstü eğitim nitelikleri, her bir değerlendirme ölçütüne ilişkin hususlar ve puan değerleri, yükselmeye ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Toplam serbest imam-hatip kadro sayısı içinde, başimam-hatip oranı %10, uzman imam-hatip oranı %20’dir. Bakanlar Kurulu bu oranları bir katına kadar artırmaya yetkilidir.

İmam-hatip, uzman imam-hatip ve başimam-hatipler ile müezzin-kayyımların çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.”


MADDE 3- 633 sayılı Kanuna 18 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yurt dışı teşkilatı:MADDE 18/A- Başkanlık, 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.

Yurt dışı sürekli görev süresi üç yıldır, bu süre hizmetin gerektirdiği hallerde


Başbakan veya ilgili bakanın onayı ile bir yıla kadar uzatılabilir. Bu hüküm müteakip yurt dışı atamalarında da uygulanır. Aynı unvanlı yurt dışı sürekli göreve en fazla iki kez atanılabilir.

Başkanlık yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanabilmek için; en az dört


yıllık dini yüksek öğrenim veren fakülte veya yüksek okul mezunu olmak, Başkanlıkta
vaizlik, uzmanlık, müdürlük ve üstü görevlerde veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi
olarak en az üç yıl çalışmış olmak, öncelikle görevlendirileceği ülkenin resmi dilinden veya İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından veya buna denkliği kabul edilen diğer dil sınavlarından bu düzeyde puan almış olmak zorunludur. Türk dili ve lehçelerinin kabul gördüğü ülkelerdeki sürekli göreve atanmalarda bu şart aranmaz.

Başkanlık teşkilatında Başkan Yardımcısı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Birim Başkanı ve İl Müftüsü olanlar ile ilahiyat fakültelerinde profesör olanlar bu görevlerde toplam üç yıl çalışmış olmak şartıyla meslekî ehliyet sınavına tabi tutulmazlar. Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları ile Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı dışındakilerin temsil yeteneği yapılacak mülakatla belirlenir.

Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında ilk defa görevlendirilecek din görevlileri için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından istenecek puan Başkanlıkça belirlenir. Ancak, ikinci görevlendirmede Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az elli, üçüncü görevlendirmede ise en az yetmiş puan alma şartı aranır. Bu kişilerin meslekî ehliyet sınavları Başkanlıkça yapılır. Bu personel yurt dışında en çok üç kez görevlendirilebilir ve yurt dışı görev süresi dört yıla kadar uzatılabilir.

Yurt dışı teşkilatına atanacak personelin seçim esaslarına dair diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.”


MADDE 4- 633 sayılı Kanunun 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Hac ve umre hizmetlerinin yürütülmesi:


MADDE 21- Hac ve umre ibadetlerinin Devletin onuruna yaraşır ve usulüne uygun bir şekilde sağlık ve güvenlik şartları içinde ifası amacıyla Başkanlıkça hac ve umre seferleri düzenlenir. Her türlü denetim ve gözetim yetkisi Başkanlıkta olmak üzere (A) grubu seyahat acentelerine hac kontenjanı verilebilir. Başkanlıkça düzenlenen hac ve umre seferlerinde 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 4 üncü maddesinde sözü edilen işletme belgesi aranmaz.

Başkanlık, gerektiğinde hac ve umre hizmetlerinin alım-satım, ulaşım, muhasebe ve mali işlemlerinin yürütülmesinde Türkiye Diyanet Vakfı ve/veya Dinî ve Sosyal Hizmet Vakfı ile işbirliği yapar. Başkanlığın denetiminde ilgili vakıfça açılan Hac ve Umre Hesabından hac ve umre hizmetleri, Başkanlığın yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetleri ile dinî nitelikli diğer hizmet ve faaliyetler için gereken harcamalar yapılır. İlgili vakfa yürüttüğü hizmetler karşılığında Başkanlıkça belli bir meblağ ödenir.

Hac ve umre ibadetlerinin ifası amacıyla yapılan faaliyetler iktisadi işletme oluşturmaz. Bu faaliyetler nedeniyle yapılan işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu paralar kamu kaynağı ve kamu geliri olarak değerlendirilmez.

Hac ve umre hesabının oluşturulması, bu hesapta yer alan tutarların harcanması, hac ve umre hizmetlerinin yürütülmesi, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu ile Hac ve Umre Komisyonunun kuruluş, görev ve yetkilerine dair esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Bunun dışında kalan hususlar yönetmelikle düzenlenir.”


MADDE 5- 633 sayılı Kanunun 35 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Camilerin ibadete açılması ve yönetimi :MADDE 35- Üzerlerinde inşa edildikleri taşınmazların mülkiyetine bakılmaksızın tüm cami ve mescitler, Başkanlığın izni ile ibadete açılır ve Başkanlıkça yönetilir. Cami ve mescitler, bunlara ait minare, avlu, bahçe ile müştemilatında bulunan Kur’an kursu, yurt, pansiyon, lojman, din görevlilerinin ikameti için ayrılmış mekânlar, toplantı salonu, büro, abdest alma mahalli, tuvalet gibi yerlerin her türlü kullanım, denetim ve yönetimi Başkanlığa aittir.

Mülkiyeti Hazineye ve diğer kamu idarelerine ait taşınmazlar ile kamuya ait alanlar üzerinde gerçek kişiler, dernek ve vakıflar tarafından kendi imkânlarıyla veya yardım ve bağışlarla yapılan cami ve mescitler ile müştemilatının yönetimine bu kişiler veya yöneticilerince hiçbir şekilde müdahalede bulunulamaz; kira, ecr-i misil veya başka adlar altında herhangi bir ücret talep edilemez. Mülkiyeti Hazineye ve diğer kamu idarelerine ait taşınmazlar ile kamuya ait alanlar üzerinde inşa edilmiş cami, mescit ve müştemilatında bulunan ve ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerin idaresine ilişkin esas ve usuller ile buradan elde edilecek gelirlerin paylaşımı, taşınmaz maliki kamu idareleri ile Maliye Bakanlığı ve Başkanlıkça müştereken belirlenir.

Mülkiyeti gerçek kişilere veya dernek ve vakıflara ait taşınmazlar üzerinde, bu kişilerin, kendi imkânlarıyla veya yardım ve bağışlarla inşa ettikleri cami ve mescitler ile müştemilatında bu kişilerin ikamet ve faaliyetleri Başkanlığın iznine tâbidir. Camiye gelir sağlamak üzere iş yeri olarak inşa edilen yerler Başkanlığın ihtiyacının olmaması ve uygun görmesi halinde maliki olan dernek, vakıf veya gerçek kişiler tarafından bu amaçla kiraya verilebilir. Cami müştemilatında ikamet ve faaliyeti Başkanlıkça uygun görülmeyen vakıf ve dernekler ile gerçek kişiler Başkanlığın talebi üzerine mülki idare amirince tahliye ettirilir. Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce gerçek kişiler, vakıf veya derneklerce yapılıp ibadete açılan cami ve mescitlerin yönetimi üç ay içinde Başkanlığa devredilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak cami ve mescitler de ibadete açılmadan önce din hizmetlerinde kullanılmak üzere müştemilatıyla birlikte Başkanlığa tahsis edilir.

Bu madde hükümlerine aykırı davranan vakıf ve dernek yöneticileri ile gerçek kişiler altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Cami ve mescitlerin yapımı, ibadete açılması, yönetimi, tasnifi, teberrükat eşyasının korunması, çevre düzenlemesi, vakıf, dernek, gerçek ve tüzel kişilerle ilişkilerinin yürütülmesi ve sair hususlar yönetmelikle belirlenir.”
MADDE 6- 633 sayılı Kanunun 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kadro ihdası:MADDE 38- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetveldeki Diyanet İşleri Başkanlığı bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek aynı bölüme eklenmiştir.”
MADDE 7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Zam ve Tazminatlar” başlıklı 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “C- Din Hizmetleri Tazminatı” bölümünün (a) bendine “ayrıca başvaiz unvanı kazanmış olanlar için %40'ına, uzman vaiz unvanı kazanmış olanlar için %20'sine,” hükmü ile (b) bendine aşağıdaki (4) numaralı alt bent eklenmiştir.

“4. Ayrıca, başimam-hatip unvanı kazanmış olanlar için %30’una, uzman imam-hatip unvanı kazanmış olanlar için %15'ine,”


MADDE 8- 633 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “döner sermaye işletme müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “baştabip, daire tabibi, diş tabibi, mühendis, mimar, astronom,” ibareleri eklenmiştir.
MADDE 9- 633 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 12- Bu Kanunun yayımı tarihinde dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olup murakıp kadrosunda bulunanlar üç yıl içinde en fazla iki defa vaizlik sınavına katılma hakkına sahiptir. Sınavda başarılı olanlar vaiz kadrosuna atanırlar. İki sınavda da başarılı olamayanlar ile dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmayan murakıplar kadrolarında bırakılırlar. Boşalan murakıp kadrolarına atama yapılmaz.”


MADDE 10- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU : DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI : TAŞRA


İPTAL EDİLEN KADROLARIN


KADRO SERBEST TUTULU

SINIFI UNVANI DERECESİ KADRO ADEDİ KADRO ADEDİ TOPLAM

GİH Kur’an Kursu Müdürü 1 57 - 57

GİH Kur’an Kursu Müdürü 2 4 - 4

GİH Kur’an Kursu Müdürü 3 20 - 20

GİH Daktiloğraf 5 70 - 70

GİH Daktiloğraf 6 1 - 1

GİH Mutemet 5 78 - 78

GİH Mutemet 6 8 - 8

GİH Mutemet 7 3 - 3

DH Murakıp 1 20 - 20

DH Murakıp 2 5 - 5

DH Murakıp 4 5 - 5

DH Murakıp 5 25 - 25

DH Murakıp 6 10 - 10

DH Murakıp 7 20 - 20

DH Murakıp 8 10 - 10

DH Murakıp 9 5 - 5

YH Bekçi 5 34 - 34

YH Bekçi 6 9 - 9

YH Bekçi 7 10 - 10

YH Bekçi 8 6 - 6

YH Bekçi 9 3 - 3

YH Bekçi 10 3 - 3

YH Bekçi 11 1 - 1TOPLAM 407 - 407

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU : DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI : DÖNER SERMAYE


İPTAL EDİLEN KADROLARIN


KADRO SERBEST TUTULU

SINIFI UNVANI DERECESİ KADRO ADEDİ KADRO ADEDİ TOPLAM

GİH Daktiloğraf 5 1 - 1TOPLAM 1 - 1

(2) SAYILI LİSTE

KURUMU : DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI : TAŞRA


İHDAS EDİLEN KADROLARIN


KADRO SERBEST TUTULU

SINIFI UNVANI DERECESİ KADRO ADEDİ KADRO ADEDİ TOPLAM

GİH Şube Müdürü 1 40 - 40

GİH Şube Müdürü 2 40 - 40

GİH Şube Müdürü 3 40 - 40

GİH Eğitim Merkezi Müdürü 1 4 - 4

GİH Şef 5 25 - 25

GİH Veri Hazırlama ve Kont.İşl. 3 15 - 15

GİH Veri Hazırlama ve Kont.İşl. 4 20 - 20

GİH Veri Hazırlama ve Kont.İşl. 5 20 - 20

GİH Veri Hazırlama ve Kont.İşl. 6 50 - 50

GİH Veri Hazırlama ve Kont.İşl. 10 25 - 25

GİH Veri Hazırlama ve Kont.İşl. 11 20 - 20

GİH Koruma ve Güvenlik Gör. 7 50 - 50

GİH Koruma ve Güvenlik Gör. 8 50 - 50

GİH Koruma ve Güvenlik Gör. 9 50 - 50

GİH Şoför 9 50 - 50

GİH Şoför 10 50 - 50

GİH Şoför 12 50 - 50

DH Vaiz 1 50 - 50

DH Vaiz 2 50 - 50

DH Vaiz 3 100 - 100

DH Vaiz 4 100 - 100

DH Vaiz 5 100 - 100

DH Vaiz 6 100 - 100

TH Teknisyen 6 5 - 5

TH Teknisyen 8 5 - 5

YH Hizmetli 7 50 - 50

YH Hizmetli 8 50 - 50

YH Kaloriferci 10 10 - 10

YH Kaloriferci 11 10 - 10

YH Kaloriferci 12 10 - 10

TOPLAM 1239 - 1239

GENEL GEREKÇE

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklikler yapan 1982 sayılı Kanun, Anayasa Mahkemesinin 18/12/1979 tarihli ve E:1979/25, K:1979/46 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Bugüne kadar yeni bir kanuni düzenleme de yapılamadığından iptal ile oluşan kanun boşluğu doldurulamamıştır.


Tasarı ile, Başkanlığın görevlerini daha etkili ve verimli bir şekilde yürütebilmesi amacıyla vaizlik ve imam-hatiplik mesleklerinin adaylık dönemlerinden sonra sırasıyla vaiz, uzman vaiz, ve başvaiz; imam-hatip, uzman imam-hatip ve başimam-hatip olmak üzere kariyer basamaklarına ayrılarak kariyer yapısının oluşturulması düzenlenmektedir.
Ayrıca, Başkanlığın yurt dışı teşkilatı kurması ve hac ve umre hizmetlerinin yürütülmesine dair kanuni düzenleme yapılmak suretiyle mevcut kanun boşluğu giderilmektedir. Diğer taraftan camilerin ibadete açılması ve yönetimi konusundaki ihtilafların giderilmesi ile cami hizmetlerinin daha düzenli yürütülebilmesini teminen yeni düzenlemeler yapılması gerekli görülmüştür.
Açıklanan sebeplerle ve uygulamada karşılaşılan problemlerin giderilmesi amacıyla bu Kanun Tasarısı hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Toplumu dini konularda bilgilendirmek görevini ifa eden vaizler, adaylık döneminden sonra sırasıyla, vaiz, uzman vaiz ve başvaiz olmak üzere kariyer basamaklarına ayrılmakta, aynı zamanda vaizlere din görevlileri ile cami ve mescitleri denetlemek görevi verilmektedir.
MADDE 2- Cami ve mescitlerde din hizmetlerini yürütmek ve dinî konularda toplumu bilgilendirmekle görevli imam-hatipler adaylık döneminden sonra sırasıyla, imam-hatip, uzman-imam hatip ve başimam-hatip olmak üzere kariyer basamaklarına ayrılmaktadır.
MADDE 3- Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Atanacak Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmeliğin bazı hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay 5. Dairesinde açılan 2005/940 esas sayılı davada anılan Dairece verilen 1/5/2006 tarihli yürütmenin durdurulması kararında, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilat kanununda yurt dışı teşkilatı kurma yetkisi bulunmadığı vurgulanmıştır. Yapılan düzenleme ile mevcut kanun boşluğu doldurulmuş ve yurt dışı teşkilatı ile ilgili ihtiyaç duyulan gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
MADDE 4- Başkanlıkça yürütülen hac ve umre ibadetleri ile ilgili kanuni düzenleme yapılarak kanun boşluğu doldurulmuştur. Yapılan düzenleme ile mevcut Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca yürütülmekte olan hac ve umre hizmetlerinin aynı esas ve usuller çerçevesinde yürütülmesi benimsenmiştir.
MADDE 5- Camilerin ibadete açılması ve yönetimi konusundaki ihtilafların giderilmesi ile cami hizmetlerinin daha düzenli yürütülebilmesini teminen maddenin yeniden düzenlenmesi gerekli görülmüştür.
MADDE 6- 633 sayılı Kanunun 17 ve 18 inci maddelerinde vaizlik ve imam-hatiplik kadrolarında yapılan kariyer düzenlemelerine paralel olarak, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde yer alan Başkanlık taşra teşkilatı kadrolarında iptal ve ihdas işlemleri düzenlenmiştir.
MADDE 7- Bu Kanunla getirilen başvaiz, uzman vaiz, başimam-hatip, uzman imam-hatip kariyer sistemi düzenlemesine paralel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda gerekli değişiklikler yapılmıştır.

MADDE 8- Başkanlık merkez teşkilatında çalışan ve maddede sözü edilen personel, emsal kurumlarda olduğu gibi sözleşmeli personel statüsüne alınmış ve bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesi sağlanmıştır.
MADDE 9- Başkanlıkta oluşturulan kariyer vaizlik yapılanmasına paralel olarak halen murakıp kadrolarında çalışmakta olan personele açılacak sınavlara girme ve vaiz olarak atanma hakkı tanınmaktadır.
MADDE 10- Yürürlük maddesidir.
MADDE 11- Yürütme maddesidir.

Yüklə 47,13 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə