Domardirektiv för vibf: s distriktsdomare 16/17Yüklə 53,97 Kb.
tarix22.01.2018
ölçüsü53,97 Kb.
#40055
Domardirektiv för VIBF:s distriktsdomare 16/17

Västmanland Innebandyförbunds Domarkommitté (DK) har fastställt följande kravprofil för säsongen 16/17.

Kraven utvärderas och uppdateras kontinuerligt. Kravprofilen är ett verktyg för att få en enhetlig

domarkår med hög professionalitet och den är viktig för att DK ska kunna företräda domarnas

intressen gentemot andra aktörer.

Kravprofilen ska även hjälpa DK att göra jämförelser och fatta rätt beslut bl.a. vid klassificering men

den kan aldrig enskilt vara avgörande för bedömningen av ett domarpars kvaliteter.

DK vill vidare påpeka att det är skillnad på klassificering och matchning.

Klassificering handlar om att uppfylla specifika krav, matchning om att välja rätt domare till rätt match.

Ständiga representanter och synpunkter

Att vara distriktsdomare ställer krav på att man både i samband med uppdrag och i allmänhet ska

vara en god representant för VIBF och sin kår i kontakter med kollegor, ledare och lag, administratörer

och förtroendevalda.

Detta gäller även också i olika sociala medier. Som domare ska du inte heller kommentera eller göra inlägg i olika diskussionsforum där du eller någon kollega har blivit ifrågasatt. I samband med att du blir tillfrågad om en kollegas insats i en match så skall du inte ge några svar med respekt åt dina domarkollegor. Skulle det vara så att du anser att kollegans insats bör diskuteras kan det tas med kollegan direkt alternativt ta kontakt med DK och ge din version av händelsen.

Som domare i VIBF skall du aldrig publicera din åsikt hur lag, domare eller andra representanter har agerat i samband med match eller andra officiella uppdrag.

Förslag, frågor och klagomål bör lämnas till DK, som försäkrar att domare som

lämnar sina synpunkter inte betraktas som besvärliga utan som nödvändiga för utvecklingen.


Kurser och tester
Kursdeltagande

Kurserna hålls under en gemensam helg. Alla kursmoment ska genomföras aktivt och domarna ska

delta på den utbildning man är inbjuden till. Betalning av kurs ska ske i enlighet med det som anges i

kursinbjudan.Det kan finnas skäl för DK att tillåta anstånd med betalningen eller deltagande på annan kurs än den

man placerats på, sådana undantag medges dock sparsamt.

Löptest
Fystestet är ett traditionellt jojotest där du springer liknande ett beeptest. Det finns en mall uttagen som är baserad på vilken ålder och hur långt du sprungit. Kravet är att samtliga domare ska genomföra testet.

Regeltest

Testet görs enskilt och det krävs 85% steg 3, 80% steg 2, 70% steg 1 rätt för godkänt. Eventuella omprov genomförs med någon deltagare från DK eller kansliet. Omprovet ska genomföras och vara godkänt innan man kan få uppdrag.Observationer

När observation ska genomföras kontaktar domarobservatören domarparet senast en dag före

match. Sedan ligger ansvaret på domarparet att meddela förändringar till domarobservatören.

Domarlista

En domarlista finns tillgänglig för samtliga domare på VIBF:s hemsida. Domarscheman mejlas även ut till alla domare i god tid innan matcherna. Domarschemat finns även på hemsidan under domare och domarschema.

När ni får/läser listan, så gå igenom denna och notera vilka matcher ni är uppsatta på att döma. Notera speldag, tid, hall, vilken serie och vilket lag som är hemmalag. Använd kalendern i era mobiltelefoner etc. och lägg in matcherna där så har ni möjlighet att få en påminnelse innan matchstart så att ni blir väl förberedda i tid till match. Skriv ned matchnummer så ni har det tillgängligt.

Återbud

Återbud skall lämnas senast onsdagskväll kl. 18.00 inför helgmatcher och fredagskväll t.o.m. söndag. Match på vardagar månd. till torsd. så lämnas ev. återbud senast kl. 18.00 tre dagar före match. Detta görs endast via återbudsformuläret som finns under domare på hemsidan. (Vid akuta fall används telefon eller Facebookgruppen. SMS är ej tillåtet).
Se dock till att vara förutseende och lämna återbud så lång tid i förväg som möjligt för att underlätta tillsättandet.

Vid sena återbud mindre än tre dagar, oavsett orsak skall domaren själv hitta en ersättare med minst likvärdig klassificering. Domaren skall meddela återbudstillsättaren omgående vem som dömer istället, antingen via SMS 073-699 84 27 eller e-post; innebandy@idrotten.se. Vid akuta återbud samma dag så kontaktas domarjouren tel: 070 - 773 51 77 eller så används Facebookgruppen.

Om man ej lyckas hitta en ersättare och låter sin domarekollega döma matchen själv skall domarekollegan ta ut 1,5 arvode och resterande av arvodet kommer att faktureras till domaren som inte löst en ersättare.
(Exempelvis en H3 match. 600kr+300kr = 1,5 arvode. Resterande 300kr faktureras)

Vid sen ankomst till matchstart, då man inte har meddelat tillsättaren eller hemmalagets ledare, debiteras domaren med 150 kr i förseningsavgift. Om tillsättaren har tillsatt en ersättare skall ersättaren döma matchen även om domaren som är försenad kommer till matchstart.

Om man ej kommer till match för att man har glömt eller av någon annan orsak och inte har meddelat tillsättaren kommer domaren debiteras på 500 kr i avgift. Vid upprepade förseelser trots tillsägelser kan DK besluta om att tillsvidare ta bort domaren från sina uppdrag och tillsättning.

Matchprotokoll

a) Före match

Domarna ska före match kontrollera att laguppställningar är korrekt ifyllda samt bekräftade med respektive lagledares underskrift.

Eventuella dispenser skall alltid finnas skriftligen för att underlätta för domarna så det går snabbt och smidigt. Föreningarna är informerade om ledarens skyldighet att uppvisa ufärdad dispens före match till domare, sekretariat och ledare i motståndarlag. Dispenshandling skall alltid finnas med till match. Kan ledare inte styrka dispensen gäller inte dispensen.

b) Under match

Domare ska under match tala om för sekretariatet vilka händelser som ska noteras på matchprotokollet samt försäkra sig med hjälp av protokollföraren om att aktuell spelare finns noterad på matchprotokollet.c) Efter match

Domare ska efter match invänta att sekretariatet har fyllt i alla uppgifter. Därefter kontrollera att noteringarna för samtliga händelserna under matchen och att protokollet är korrekt ifyllt, samt att protokollföraren har signerat protokollet. Därefter ska domarna signera protokollet samt texta namnförtydligande.

Domare ska efter matchen dokumentera eventuella anmärkningsvärda förhållanden, matchstraff eller liknande.
Någon av domarna som dömer ska inom en vecka efter matchen posta matchprotokollet till administrerande förbund.

Domare är skyldig att rapportera/anmäla alla händelser som bryter mot SIBF:s Tävlingsbestämmelser eller administrerande myndighets föreskrifter.Domararvoden

På VIBF hemsidan finns en tabell som anger vad domararvodet är för matchen ni dömer.Domarkvittens

För att föreningen skall betala ut arvoden måste ni skriva en läslig kvittens och ange datum, namn, personnummer (alla tio siffrorna), er adress, vilken serie, vilka lag som spelar och arvodet, eventuell reseersättning samt skriva under och överlämna den till hemmalaget.

Det är alltid hemmalaget som betalar arvodet vid seriematcher. Arvodet skall utbetalas före matchstart.

Domarkvittenser finns att hämta ut på VIBF kansli eller att hämta på hemsidan.Lediga uppdrag

På hemsidan, under domare, lediga uppdrag kommer det att läggas upp de återbudsmatcher som kommer in. Är ni intresserade och kan döma någon av dessa matcher fyller ni intresseanmälan i formuläret under de lediga matcherna på hemsidan. Ni får besked av tillsättaren om ni får matchen.Reseersättning

Domare som åker från den egna bostadsorten ut till hall i en annan ort i Västmanland för att döma har rätt att ta ut reseersättning från hemmalaget. Milersättningen är 30kr/mil. (Gäller ej under DM och distriktslagsmatcher, då betalas 18,50kr/mil ut)

Det är enbart den som kör bilen som har rätt till reseersättning.

Domarparet SKALL samåka i möjligaste mån till matcherna.

Om ni dömer fler matcher i rad i samma hall skall ni fördela reseersättningen på de olika matcherna. Exempelvis om ni åker från Västerås till Surahammar och dömer och sedan far vidare till Ramnäs och dömer där skriver ni då: Västerås till Surahammar (betalas av Surahammar), Surahammar – Ramnäs, Ramnäs – Västerås (betalas av Ramnäs).

Om ni inte följer ovanstående och föreningen anmäler att ni tagit ut för mycket kommer ni att bli återbetalningsskyldiga.Ankomst till matcharenan

Ni skall infinna er i hallen minst 30 minuter före matchstart. Ta kontakt med hemmalagets ledare/sekretariat så att ledaren vet att ni kommit till hallen. Kontaktuppgifter finns på hemsidan under respektive lag/förening.Ledarlicens

Vid barn- och ungdomsmatcher skall minst en ledare för respektive lag uppvisa ledarlicens innan match för domarna. Ledaren skall även göra en notering med ”L” på matchprotokollet framför sitt namn i samma kolumn som han noterar Kapten och Målvakt.

Om ledare inte kan uppvisa sitt kort ”Ledarlicens” skall ni kryssa i rutan ”Anm Förhållande” på framsida av matchprotokollet och göra notering på baksidan av det vita protokollet på vilket/vilka förening/lag det gäller.

Vidare hantering kommer att ske av VIBF's kansli med uppmaning till föreningen att anmäla ledaren till att gå en utbildning arrangerad av VIBF. P.g.a. att SIBF har tagit fram en ny utbildningsstege har inte alla gått den nya utbildningen, men ni kan bemöda er att fråga efter ledarlicensen.Ansvar vid matcharrangemang

VIBF vill att ni domare skall rapportera in vilka lag/föreningar och/eller vilkas supportrar ni som domare upplever störande. Rapport om detta kan ske antigen med att kryssa i rutan ”Anm. Förh.” och göra notering om detta på baksidan av matchprotokollet. Alternativt att ni mailar in på vibf@idotten.se om detta och anger i mailet vilket lag/förening det gäller och om det är ledare och/eller publik det avser.

Här nedan kan ni se vad som gäller för er domare när ni upplever störande supportrar/publik på läktaren.

Det är arrangerande och gästande förening som ansvarar för sina spelare, ledare, funktionärers och supportrars uppförande/uppträdande i samband med match. Arrangerande förening är skyldig att se till att god säkerhet råder bland publiken och på matcharenan. Det är arrangerande förenings skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda funktionärer (domare, sekretariat, bollkallar osv.), spelare och publik från fysiska och psykiska övergrepp eller kränkningar.

Som domare har ni ingen rätt eller skyldighet att be någon i publiken att lämna hallen.

Men om ni som domare anser person/er i publiken vara så störande, uppträda olämpligt eller gör sig skyldig till missfirmelse (med missfirmelse avser att med tal, mimik, gester grovt förolämpa domare, spelare, ledare, övrig funktionär eller publik) kan ni blåsa av matchen och be/säga till arrangerande förening (=hemmalag) att de skall muntligt uppmana berörd person/er att vara 1) tysta eller 2) lämna hallen innan ni återupptar matchen.

Om de störande personerna ej blir tysta eller vägrar lämna hallen efter muntlig tillsägelse från arrangerande förening så har ni som domare rätt att avbryta matchen. Rapport om detta skall lämnas omgående till VIBF så att VIBF:s Tävlingskommitté kan besluta om omspel eller WO.

DINA ÅTAGANDEN SOM DOMARE

Västmanlands Innebandyförbund (VIBF) vill med detta dokument formalisera relationen mellan Dig som domare och Västmanlands Innebandyförbund som uppdragsgivare och på så sätt höja kraven, och därmed även statusen, på Dig som domare. För att tilldelas domaruppdrag i av VIBF arrangerad serie/cup skall Du som domare uppfylla nedanstående punkter:

1. Ha kännedom om och följa samtliga muntliga och/eller skriftliga seriedirektiv som gäller för Innebandyn i Västmanland, dessa finns på VIBF:s hemsida.

2. Kunna och tillämpa Innebandyns regelverk.

3. Inge anmälan om Matchstraff till berörd instans enligt gällande direktiv inom fastställda tidsramar och i övrigt skriftligen rapportera avbrutna matcher, lag/spelare som uppträder osportsligt och allmänt illa mot andra lag/spelare samt ledare, domare och publik.

4. Vidtala VIBF:s kansli direkt om oklarheter eller felaktigheter uppstår.

5. Vinnlägga sig om en bra kontakt och dialog med lagen genom ett korrekt uppträdande samt i övrigt vara behjälplig genom att visa god vilja och delaktighet i VIBF:s förbättrings- och utvecklingsarbete av verksamheten.

6. Iaktta normal tystnadsplikt gentemot utomstående angående VIBF:s angelägenheter.

7. I första hand döma för VIBF. Tilldelade matcher i VIBF ska gå i första hand innan domaren kan döma andra föreningar/distrikts matcher.

8. Vara medveten om att om någon eller några av ovanstående punkter ej respekteras kommer disciplinära åtgärder att vidtagas från Domarekommitténs (DK) sida, såsom:

a. Tillrättavisning

b. Temporär justering av domarlista/Tillsättning

c. Upphörande av domaruppdrag, tills vidare eller för viss tid

Sådan disciplinär åtgärd omfattar samtliga domaruppdrag inom VIBF.Tillsättare. återbud och domarjour

Återbud:
Stefan Karlsson 070 – 773 51 56
vibf@idrotten.se

Tillsättare och återbud:

Edvin Lindelöf 076 – 025 12 59edvinlindelof99@hotmail.com

Domarjour:
Roger Nilsson 070 - 773 51 77

Domararvoden 2016 - 2017

Damer Div 1 Region 750:-

Herrar

Damer

Div 2

650:- (effektiv speltid)

Div 2

650:- (effektiv speltid)

Div 3

600:- (effektiv speltid)

Div 3

600:- (effektiv speltid)

Div 4

550:- (effektiv speltid)

X

X

Herrjunior 17/bredd

500:- (effektiv speltid)

Damjuniorer

500:- (effektiv speltid)

PK1

360:- (effektiv speltid)

FK 1

360:- (effektiv speltid)

PK2

360:-

FK 2

360:-

PK3

260:- 

 

 

PK4 

260:- 

 

 

Föreningsdomare Serier

PK5

180:-

FK 3

180:-

PK6

180:-

 

 

PK7

180:-

 

 

Föreningsdomare Poolspel

Poolspel

150:-

 

 

I serier Pojkar Klass 5 – 7 samt i poolspel skall hemmaföreningen tillsätta egna föreningsdomare. I serier Flickor Klass 3 - samt i poolspel skall hemmaföreningen tillsätta egna föreningsdomare.

Har man inte egna FD får man i första hand fråga bortaföreningen innan man vänder sig till VIBF:s kansli.

Det är upp till respektive förening att besluta om arvodet.

Turneringar/Cuper

Ungdom

2*15

180:-

3*15

270:-

2*20

220:-

3*20

330:-

Junior

2*15

200:-

3*15

300:-

2*20

250:-

3*20

370:-

Seniorer

2*15

220:-

3*15

320:-

2*20

270:-

3*20

400:-

Reseersättning

2016-2017

Resa med bil

30:-/mil

Reseersättning Träningsmatcher och distriktslag samt slutspel

18,50:-/mil

 

 

 

 

 

 Domararvode för träningsmatcher:

Arvode när förbundslag spelar = 50% av högsta serietillhörighet.


Arvode när distriktets lag spelar = 75% av lägsta serietillhörighet.

ex:
VIBS H1 möter Arboga H2 = då gäller 50% av Div 1 arvodet. 


Arboga H2 möter Virsbo I H3 = 75% av de lag som har lägst serietillhörighet.Yüklə 53,97 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə