Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” fənnindən test sualları ar-sı ikinci dəfə hansı ildə müstəqilliyini qazanmışdır?


Аксизлярин дяряъяляри ким тяряфиндян мцяййян едилир?Yüklə 1,15 Mb.
səhifə6/7
tarix18.06.2018
ölçüsü1,15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Аксизлярин дяряъяляри ким тяряфиндян мцяййян едилир?

А) Верэиляр Назирлийи

Б) Назирляр Коллеэийасы

Ъ) Стандарт Метролоэийа идаряси

Д) Назирляр Кабинети

Е) Милли Мяълис


 1. Нахчыван Мухтар Республикасында вя бялядиййялярдя верэитутманын цмуми ясаслары щансы ганунвериъилик акты иля мцяййян едилир?

А) Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъялляси иля Назирляр Кабинетинин гярарлары иля

Б) Президентин Фярманы иля

Ъ) Назирляр Кабинетинин гярарлары иля

Д) йерли иъра органы тяряфиндян

Е) Кянд Тясяррцфаты Назирлийи тяряфиндян


 1. Юз яразиляриндя бялядиййяляр верэитутманын щансы елементлярини мцяййян едирляр?

А) верэитутма обйектини йалныз верэи дяряъялярини

Б) йалныз верэи дяряъялярини

Ъ) верэиляр цзря эцзяштляри вя Верэи Мяъялляси иля мцяййян едилян щядлярдя верэи дяряъялярини

Д) верэи мянбялярини

Е) верэи субйетини


 1. Ашаьыда эюстярилян щансы верэи Нахчыван Мухтар Республикасында тутулмур?

А) йол верэиси торпаг верэиси

Б) торпаг верэиси

Ъ) мядян верэиси

Д) аксиз верэиси

Е) ялавя дяйяр верэиси


 1. Ямлак верэисинин юдяйиъиляри кимлярдир?

А) мцлкиййятдя верэитутма обйектляри олан резидент вя гейри-резидент физики вя щцгуги шяхсляр йалныз резидент физики шяхсляр

Б) йалныз резидент щцгуги шяхсляр вя гейри-резидентлярин даими нцмайяндяликляри

Ъ) йалныз резидент физики шяхсляр

Д) йалныз щцгуги шяхсляр

Е) мцлкиййятчиляр


 1. Йашайыш мянтягяляринин цмуми истифадядя олан торпаглары торпаг верэисиня щансы гайдада ъялб едилир?

А) ъялб едилмир

Б) цмуми гайдада ъялб едилир

Ъ) верэинин дяряъяси 50% азалдылыр

Д) торпаьын бир щиссяси ъялб едилир

Е) верэи дяряъяси о (сыфыр) ендирилир


 1. Мцяссисяляр торпаг верэиси цзря щесабламалары верэи органына ня вахт тягдим едирляр?

А) ийунун 15-дян эеъ олмайараг

Б) майын 15-дян эеъ олмайараг

Ъ) апрелин 15-дян эеъ олмайараг

Д) декабырын 15-дян эеъ олмайараг

Е) йанвар айынын 15-дян эеъ олмайараг


 1. Щесабланмыш торпаг верэисинин мябляьи эялирдян чыхылмалара аид едилирми?

А) йалныз кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаглар цзря верэи мябляьляри аид едилир

Б) аид едилмир

Ъ) бцтцн щалларда аид едилир

Д) 50%-и аид едилир

Е) иъаряйя верилян торпаглар аид едилир


 1. Мядян верэисинин юдяйяъиляри кимлярдир?

А) щям Азярбайъан Республикасынын яразисиндя, щям дя онун щцдудларындан кянарда йерин тякиндян файдалы газынты чыхаран физики вя щцгуги шяхсляр АР-нин яразисиндя йерин тякиндян файдалы газынтылары чыхаран щцгуги шяхсляр

Б) АР-нин яразисиндя йерин тякиндян файдалы газынтылары чыхаран щцгуги шяхсляр

Ъ) Азярбайъан Республикасынын яразисиндя йерин тякиндян файдалы газынты чыхаран физики шяхсляр вя мцяссисяляр

Д) торпагла мяшьул олан азярбайъан вятяндашлары

Е) бцтцн мядян ишчиляр


 1. Йерли ящямиййятли тикинти материаллары щансылардыр?

А) кярпиъ-кирамид эилляри, тикинти гумлары вя йцксяк мющкямлийя малик чынгыл хаммалы кярпиъ-кирамид эилляри, тикинти гумлары вя минерал сулар

Б) мишар дашлары, семент хаммалы вя даш дуз

Ъ) кярпиъ-кирамид эилляри, тикинти гумлары вя минерал сулар

Д) торпаг

Е) су


 1. Щесабат айы цчцн мядян верэисинин мябляьи ня вахт юдянилир?

А) файдалы газынтыларын чыхарылдыьы айдан сонракы айын 15-дяк файдалы газынтыларын чыхарылдыьы айдан сонракы айын 20-дяк

Б) файдалы газынтыларын чыхарылдыьы айдан сонракы айын 20-дяк

Ъ) файдалы газынтыларын чыхарылдыьы айын сонунъу иш эцнцндя

Д) ай гуртарандан сонра

Е) рцб гуртарандан сонра


 1. Mядян верэиси ашаьыда эюстярилян щансы гайдада щесабланыр?

А)верэи дяряъяляри йерин тякиндян чыхарылмыш айры-айры нюв файдалы газынтыларын топдансатыш гиймятиня тятбиг едилмякля

Б) верэи дяряъяляри йерин тякиндян чыхарылмыш айры-айры нюв файдалы газынтыларын пяракяндя сатыш гиймятиня тятбиг едилмякля

Ъ) верэи дяряъяляринин йерин тякиндян чыхарылмыш айры-айры нюв файдалы газынтыла-рын базар гиймятляриня тятбиг едилмякля

Д) коммерсийа гиймятиня эюря

Е) щеч бир гиймятя эюря


 1. Йерли ящямиййятли тикинти материаллары цзря мядян верэиси щанsы бцдъяйя юдянилир?

А) йерли (бялядиййя) бцдъясиня

Б) дювлят бцдъясиня

Ъ)верэи мябляьинин 30%-и дювлят бцдъясиня, 70%-и ися (йерли) бялядиййя бцдъясиня юдянилир

Д) верэи органына

Е) бцдъяйя


 1. Bələdiyyələr torpaq sənədlərinin verilməsi üçün qərar qəbul etdiyi andan neçə gündən gec olmayaraq onun surətini bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqana göndərməlidirlər ?

 1. 15

 2. 3

 3. 5

 4. 7

 5. 21

 1. Ümumi istifadədə olan, habelə hüquqi və fiziki şəxslərin istifadəsində və icarəsində olan bələdiyyələrin kənd təsərrüfatı təyinatlı, eləcə də meşə və su fondu torpaqları xüsusi mülkiyyətə verilə bilərmi ?

a) bilməz

b) bilər


c) qanunla tutulmuş qaydada olar

d) yerli ilca hakimləri ilə razılaşdırıldıqdan sonra olar

e) qısa müddətli olar


 1. Бцдъядян кянар фондлар щансы мягсядляр цчцн йарадылыр?

a) конкрет проблемлярин щялли цчцн

b) истянилян проблемлярин

c) щяр щансы проблемин

d) шярти проблемлярин

e) сосиал проблемлярин


 1. Yerli büdcənin başlanması və qurtarması nə vaxt olur?

 1. 1 yanvar - 31 dekabr

 2. 31 yanvar - 1 dekabr

 3. 1 mart - 1 yanvar

 4. 1 yanvar – 1 avqust

 5. 31 yanvar - 31 dekabr

 1. Fiziki şəxslər və bələdiyyə müəssisələri torpaq sahələri barədə mülkiyyət və istifadə hüquqlarını təsdiq edən sənədləri aldıqdan sonra bələdiyyələrdə hansı müddətə uçota durmalıdırlar.

 1. 1 ay

 2. 3 gün

 3. 15 gün

 4. 5 gün

 5. 7 iş günü

 1. Güzəştli vergi tətbiq olunan fiziki şəxslərin torpaq vergisi şərti maliyyə vahidinin neçə misli miqdarında azaldılır ?

 1. 10 misli miqdarında

 2. 13 misli miqdarında

 3. 5 misli miqdarında

 4. 17 misli miqdarında

 5. 20 misli miqdarında

 1. Бялядиййядя бцдcя просsесини бирбаша тянзимляйян Мцлкц Мяcялля щансы сяняд нювцня аиддир?

a) щцгуги норматив акт

b) гейри-норматив акт

c) дювлят сяняди

d) верэи сяняди

e) рцсум сяняди


 1. Yerli büdcələrin icrası zamanı qəbul edilmiş öhdəliklər üzrə əməliyyatlar büdcə ili qurtardıqda başa çatır və istifadə olunmayan vəsait necə olur ?

a) bələdiyyələrin sərəncamında qalır

b)İcra hakimiyyətinə təhvil verilir

c) MSK-ya təhvil verilir

d) mütləq xərclənməlidir

e) bələdiyyə üzvləri arasında paylanılır

401. Azərbaycan müstəqillik və suverenliyini nə vaxt əldə etmişdir?

A)) 1991-ci ildə

B) 1993-cü ildə

C) 1990-cı ildə

D) 1994-cü ildə

E) 1992-ci ildə


402. İstehsal sahələrini nələr əmələ gətirir?

A) ) Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və əmək bölgüsünün dərinləşməsi

B) Məhsul növləri istehsalının mənimsənilməsi, məhsuldar qüvvələrin inkişafı

C) İstehsalın ixtisaslaşması, əmək bölgüsün ödənilməsi

D) İctimai əmək bölgüsünün inkişafı, məhsuldar qüvvələrin inkişafı

E) Coğrafi mövqei, məhsuldar qüvvələrin inkişafı


403. Regional iqtisadiyyat nəyi öyrənir?

A) Ölkənin məhsuldar qüvvələrinin ərazi quruluş vahidləri üzrə planlaşdırılması, ərazi təşkilinin nəzəri problemlərini, onların həlli yollarını

B) Ərazinin təşkilini, ərazinin nəzəri problemləri

C) Hərbi problemləri, ərazinin təşkilini

D) Ərazi strukturlarını, ərazi idarə etmələri

E) Ərazi idarə etmələri404. Regional idarəetmə nədir?

A) Ərazi idarəetmənin cox mühüm daxili tərkib hissəsidir

B) Ərazinin təşkilidir, daxili tərkib hissəsidir

C) Məhsuldar qüvvələrin planlaşdırılmasıdır

D) Ərazinin təyin olunmasıdır, məhsuldar qüvvələrin planlaşdırılması

E) Ərazinin inkişafının mühüm istiqamətidir


405. Regionla sosial-iqtisadi inkişafı idarə etmək üçün dövlət nəyə malik olmalıdır?

A) Real imkanlara

B) Əminamanlığa, maliyyə vasaitinə

C) Maliyyə vasitələrinə

D) Güclü orduya, müvafik qanunlara

E) Müvafiq qanunlara


406. Regional idarəetmənin məqsədlərinin müvəfəqiyyətlə həyata keçirilməsini təmin etmək üçün nəyin qəbul edilməsi vacibdir:

A) Onların hüquqi əsaslarını yaradan və təbliğ formalarını müəyyən edən qanunların digər normativ hüquqi aktların qəbul edilməsi

B) Sərəncam və qərarların qəbul edilməsi, hüququ aktlar, təlimlər

C) Qanunverici orqanların fəaliyyəti

D) Hüquqi aktlar, təlimatlar,normativ sərəncamları

E) Normativlər sərəncamlar


407. Regional siyasətin, regional inkişafın dövlət tənzimlənməsi və idarə olunması ilə kimlər məşğjul olur?

A) Dünyanın hec bir ölkəsində bu işlə məşğul olanvahid birmərkəz yoxdur.Hər bir dövlətin bütün strukturları bu və ya digər dərəcədə iştirak edir

B) Mərkəzi və yerli idarəetmə orqanları, icra hakimiyyəti, komissiyalar

C) Nazirlik, komitə, komissiyalar

D) Şuralar komissiyalar

E) Sahəvi idarəetmə orqanları


408. Müəyyən edilmə prinsiplərinə görə dövlət idarəetməsi və özünüidarəetmə regionları neçə qrupa bölünür?

A) 2 qrupa bölünür: milli dövlət regionları və inzibati ərazi vahidləri

B) 3 qrupa bölünür: Muxtar respublika, vilayət, milli mahal

C) 2 inzibati vilayət və inzibati ölkələr

D) İnzibati vilayət rayon, şəhər

E) Respublika daxili iqtisadi rayonlar


409. Regional siyasət mahiyyətinə görə nəyi əhatə edir?

A) Regional inkişafın dövlət tənzimi və idarə edilməsi ilə bağlı bir cox problem məsələlərin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi

B) İqtisadiyyatın sabit inkişafı üçün real şərtin mövcudluğunu, dövlət tənzim-

lənməsi və idarəaetmə

C) Ölkə daxilində əminamanlığın olmasını

D) Elmi cəhətdən əsaslandırılmış düzgün siyasətin və mövcud idarəetmə vasitələrinin olması

E) Hər bir qrup regionun idarədəetmədə rolunun düzgün müəyyən edilməsi
410. Demokratik cəmiyyət nədir?

A) Vətəndaş cəmiyyətidir

B) Mülkiyyət subyektidir, azadlıq vermədir, vətəndaş cəmiyyətidir

C) Hüquq vermədir, əmək kollektividir

D) Azadlıq vermədir

E) Əmək kollektividir


411. Özünü idarəetmə nə vaxt mümkün olur?

A) Hər bir əmək kollektivi və hər bir işçi özünü mülkiyyət subyekti kimi reallaşdırmaq hüququna malik olduqda

B) Vətəndaşların fəaliyyəti təşkil edildikdə, hər bir işçi mülkiyyət subyekti kimi

C) Yerli əhəmiyyətli məsələləri insanlar özləri həll etdikdə

D) Yerli əhalinin mənafeyi naminə dövlət

E) Normativ hüquqi aktlar hazır olduqda


412 Düzgün qiymət siyasəti nə üçün aparılır?

A) Büdcə kəsrini aradan qaldırmaq, regional büdcələrin maliyyə təminatını gücləndirmək və regionların inkişafını təmin etmək üçün

B) Qiymətlərin başlı-başına buraxılmasının qarşısını almaq üçün, büdcə kəsirlərini aradan qaldırmaq

C) Bazar sövdələşməsinin başlı-başına buraxılmasının qarşısını almaq üçün

D) Əmtəə qıtlığının yaranması və qiymətlərin qaldırılmasının qarşısına almaq üçün

E) Əhalinin güzəranını yaxşılaşdırmaq üçün413. Qiymətin əmələ gəlməsinin əsasında nə durur?

A) İctimai zəruri əmək məsələləri, tələb və təklif

B) Əl əməyi, tələb və təklif

C) Yüksək məhsul istehsalı, əmək məsrəfləri

D) İstehsal olunan məhsullara olan tələbat, tələb və təklif

E) Məhsulun keyfiyyəti, qiyməti


414. Respublikada neçə növ qiymət formalaşır?

A) 3 növ

B) 5 növ

C) 2 növ

D) 1 növ

E) 4 növ


415. Azərbaycanda qiymətin tənzimləməsini hansı təşkilat yerinə yetirir?

A) Tarif şurası

B) Nazirlər kabineti, tarif şurası

C) Milli Məclis, tarif şurası

D) Prezident, Nazirlər kabineti

E) Maliyyə Nazirliyi, tarif şurası


416. Fransada indikativ plan kim tərəfindən baxılır təsdiq edilir?

A) Ölkənin parlamenti tərəfindən baxılır, qəbul və təsdiq edilir

B) Müxtəlif firmaların rəhbərləri tərəfindən, parlament

C) Sahibkar tərəfindən, xalq tərəfindən

D) Alimlər, mütəxəssislər tərəfindən

E) Ayrı-ayrı qruplar tərəfindən


417. ABŞ da indiqativ planlaşdırma nəyə üstünlük verir?

A) Modelləşdirməyə

B) Dövlətin mənafeyini müdafiə etməyə, modelləşməyə

C) Uyğunlaşdırmaya, modelləşməyə

D) Gəlir və xərclərin əlaqələndirilməsinə

E) Şəraitə alışmaya


418. MDB ölkələrində indiqativ planlaşmadan nə üçün istifadə edilir?

A) İqtisadiyyatın dövlət tənzimləməsinin mühüm bir forması kimi

B) Bazar göstəricisi kimi, iqtisadi göstərici kimi

C) Aqrar sənaye sahələrinin inkişafı üçün, dövlət tənzimlənməsi kimi

D) Məqsədli proqramların hazırlanması üçün

E) Sahibkarlığı inkişaf etdirmək üçün


419. İdarəetmə metodu nədir?

A) İdarəedən subyektləri idarəedən obyektə qarşılıqlı təsir üsulları və vasitələrinin məcmusudur

B) İdarə olunan obyektlərin mənafeyini müdafiə etməkdir, qarşılıqlı təsir

C) Təşkilatların özünü maliyyələşdirməsidir, qarşılıqlı təsir və vasitə

D) Dövlət qurumları ilə obyektlər arasındakı əlaqədir

E) Obyektlə subyekt qarşılıqlı əlaqədir


420. Təşkilati inzibati metod öz mahiyyətinə görə nəyə yönəlir?

A) Mövcud qurluşun iqtisadi və ictimai münasibətlər sisteminin formalaşması və inkişafının təmin edilməsi

B) Ölkənin iqtisadi inkişafına, mövcud quruluşunu iqtisadi münasibətlər

C) İctimai münasibətlərin formalaşmasına

D) Təşkiletmə funksiyasının yerinə yetrilməsinə

E) Təşkilatı münasibətlərin yaranmasına


421. Mənəvi etik metod nədir?

A) Bu metodlarda insanın mənəviyyatına, ləyaqətinə, vicdanına təsir göstərilir

B) Tərbiyə tədbiridir, ləyaqətinə, vicdanına

C) Mənəvi mükafatlandırma tədbiridir, insanın mədəniyyəti

D) Cəzalndırmadır

E) İnsanların fəaliyyətinə təsir göstərmək vasitəsidir


422. İdarəetmənin sosial-psixaloji metodu nəyi tələb edir?

A) Kollektivin başında çevik, kollektivdaxili əhval ruhiyyəni, münasibətləri, duyan insanlar dursunlar

B) Kollektivin başında idarəetməni bacaran insanlar dursunlar, savadlı insan

C) İnsanların davranış səviyyəsinə rəhbərlik etməyi bacaran, savadlı şəxsiyyət

D) İdarəetmə vasitələrindən istifadə etməyi bacaranların kollektivin başında durmasını
423. Xüsusi iqrtisadi zonanın yaradılması haqda fərman nə vaxt imzalanmışdır?

A) 2007-ci ilin mart ayının 6-da

B) 2008-ci ildə aprel ayında

C) 2005-ci ildə may ayında

D) 2006-cı ildə noyabr ayında

E) 2007-ci il avqust ayında


424. Bələdiyyələrin su təsərrüfatı sahəsində mübahisələrin həlli ilə kim məşğul olur?

A) Bələdiyyələr məşğul olur

B) Su təsərrüfatı müəssisələri məşğul olur, bələdiyyələr məşğul olur

C) Yerli icra hakimiyyəti məşğul olur, bələdiyyələr məşğul olur

D) Aid olduğu nazirlik məşğul olur

E) Məhəllə komitələri məşğul olur


425. Bələdiyyələrin su təsərrüfatı qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyəti kim daşıyır?

A) Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında qanunvericiliyinin pozulmasında hüquqi və fiziki şəxslər

B) Su təsərrüfatı müəssisələri, hüquqi və fiziki şəxslər

C) Hüquqi şəxslər, su təsərüffatı müəsisələri

D) Yerli vətəndaşlar

E) Fiziki şəxslər


426. Bələdiyyə torpaqlarının tərkibini hansı torpaqlar təşkil edir?

A) Dövlət mülkiyyətində saxlanılmış və xüsusi mülkiyyətə verilmiş torpaqlar çıxılmaqla yerdə qalan torpaqlar

B) Xüsusi mülkiyyətə verilən torpaqlar, dövlət mülkiyyətindəki torpaqlar

C) Dövlət mülkiyyətində saxlanılan torpaqlar

D) Əkin üçün yararlı torpaqlar

E) Şoran torpaqlar, əkinə yararlı torpaqlar


427. Torpağın icarə haqqı nədir?

A) Torpaqdan müddətli istifadəyə görə icarəçinin icarəyə verənə ödədiyi vəsaitdir

B) Torpaqdan istifadəyə görən ödənilən vəsaitdir, müddətli istifadəyə görə vəsait

C) Torpaqdan daimi istifadəyə göndərilən vəsaitdir, ödənilən vəsaitdir

D) İdarəçinin ödədiyi vəsaitdir

E) Vətəndaşların ödədiyi vəsaitdir


428. Torpaq ödənişləri ilə güzəştlər necə müəyyən edilir?

A) Azərbaycan Respublikasının müvafiq normativ hüquqi aktları ilə

B) Aktlara, Azərbaycan Respublikasının müvafik normativ-hüququ aktları ilə

C) Xüsusi sənədlərlə, torpaq haqqında qanunla

D) Torpaq haqqında qanunlar

E) Xüsusi sənədlərlə


429. Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqan hansıdır?

A) Müvafiq icra hakimiyyəti

B) Bələdiyyələr, müvafik icra hakimiyyəti

C) Dövlət, müvafik icra hakimiyyəti

D) Hüquq mühafizə orqanları

E) Daimi və başqa komissiyalar


430. Bələdiyyələrə seçkilərin yekunu nə vaxt elan edilir?

A) Seçkilər günündən başlayaraq ən geci 20 gün müddətində

B) Ən geci 30 gün müddətində

C) Ən geci 25 gün müddətində

D) Ən geci 18 gün müddətində

E) Ən geci 13 gün müddətində


431. Seçki sənədləri nə qədər müddətində saxlanılır?

A) 6 ay müddətində

B) 3 ay müddətində

C) 1 ay müddətində

D) Daimilik

E) 15 gün müddətində432. Bələdiyyələrin iclasları neçə aydan bir keçirilir?

A) Ayda 1 dəfə

B) 2 Aydan bir

C) 20 gündən bir

D) 3 aydan bir

E) 15 gündən bir


433. Yerli büdcənin xərcləri kim tərəfindən müəyyənləşdirilir?

A) Bələdiyyələr tərəfindən

B) Dövlət tərəfindən, bələdiyələr tərəfindən

C) İcra hakimiyyəti tərəfindən, bələdiyələr tərəfindən

D) Yerli vətəndaşlar tərəfindən

E) Qeyri hökümət təşkilatları tərəfindən


434. Vergitutma məqsədləri üçün şəxs dedikdə kim nəzərdə tutulur?

A) İstənilən fiziki şəxs və hüquqi şəxs, qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi və digər bölməsi

B) Yalnız fiziki şəxslər, istənilən fiziki və hüququ şəxs

C) Yalnız Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsi və digər şəxslər

D) İstənilən hüquqi və fiziki şəxs

E) Müəssisə rəhbəri


435. Kimlər vergi agenti hesab edilir?

A) Vergi ödəyicisinin vergini hesablamağa, onu vergi ödəyicilərindən tutmağa və təyinatı üzrə köçürməyə borclu olan şəxs

B) Vergi ödəyicisinin kommersiya sirrini bilən şəxslər, vergini hesablamağı bacaran şəxs

C) Vergi ödəyicisinin ailə üzvləri

D) Vergi ödəyicilərinin fəaliyyətini izləyən xüsusi şəxslər

E) Vergi ödəyicisi


436. Azərbaycan Respublikasında hansı vergi sistemləri mövcuddur?

A) Dövlət vergiləri; muxtar respublika; bələdiyyə vergiləri

B) Dövlət vergiləri; yerli vergilər, bələdiyyə vergiləri

C) Vergi ödəyicisinin ailə üzvləri, bələdiyyə vergiləri

D) Vergi ödəyicilərinin fəaliyyətini izləyən xüsusi şəxslər

E) Vergi ödəyicisi


437. Dövlət qeydiyyatını həyata keçirən Ədliyyə Nazirliyi hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatına alınması barədə onlara qeydiyyat sənədləri ilə birlikdə daha hansı sənədləri verməlidir?

A) Həmin sənədlərin verilməsi tarixini əks etdirən arayış verməlidir

B) Qəbz verməlidir, arayış verməlidir

C) Protokoldan çıxarış verməlidir, tarixi ilə arayiş verməlidir

D) Heçnə verməli deyil

E) Anket verməlidir


438. Fiziki şəxslər uçota alınmaq üçün ərizəni vergi orqanıan nə vaxt verməlidir?

A) Gəlir əldə etmək hüququ yarandığı gündən gec olmayaraq

B) 30 gün ərzində, gəlir əldə etmək hüququnu əldə etdikdən sonra

C) İstənilən vaxt, , gəlir əldə etmək hüququ qazandığı gündən

D) 20 gün ərzində

E) Sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığı gündən


439. 1990-cı il yanvarın 20 də SSRİ qoşunlarının müdaxiləsi zamanı həlak almış şəxslərin valideyinlərinin və arvadlarının (ərlərinin) mülkiyyətində olan torpaqlara görə torpaq vergisi şərti maliyyə vahidinin neçə misli qədər azaldılır?

A) Azaldılmır

B) 100 misli, azaldılmır

C) 50 misli

D) 30 misli

E) 20 misli, azaldılmır


440. Bələdiyyələrin mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların maliyyə və təsərrüfat fəaliyyəti göstəriciləri kim tərəfindən qeydiyyata alınır?

A) Dövlət ststistika komitəsi tərəfindən

B) Dövlət nümayəndələri tərəfindən, Dövlət statistika komitəsi

C) Milli Məclis tərəfindən, Dövlət statistika komitəsi

D) Müəssisələr, ədliyyə Nazirliyi

E) Ədliyyə nazirliyi tərəfindən


441. Bələdiyyə mülkiyyəti nədir?

A) Bələdiyyələrə mənsub olan bütün növ daşınar və daşınmaz əmlaklar

B) Daşınmaz əmlaklar, daşınar əmlaklar

C) Daşınan əmlaklar

D) Müəssisələr, daşınar əmlaklar

E) İdarələr, daşınmaz əmlaklar


442. Bələdiyyə mülkiyyətini kimlər idarə edir?

A) Bələdiyyələr

B) İcra hakimiyyəti, bələdiyyələr

C) Dövlət, bələdiyyələr

D) Müəssisələr

E) Daimi komissiyalar


443. Yerli özünüidarəetmə üzrə əlaqələndirmə şuralarının tərkibi kimlərdən ibarətdir?
A) Sədr, müavin və şura üzvləri

B) Şura üzvlərindən, əlaqələndirmə şuraların sədrləri

C) Ərazidə yaşayan vətəndaşlardan, əlaqələndirmə şuraları

D) Sədr və müavinlərdən

E) Daimi və başqa komissiyalardan
444. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi yanında Tiponimiya komissiyası hansı tərkibdə təşkil olunur?

A) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin aparatı tərəfindən

B) Prezident aparatı tərəfindən, Milli Məclis

C) Nazirlər Kabineti tərəfindən, Milli Məclis

D) İcra hakimiyyəti tərəfindən, ədliyyə Nazirliyi

E) Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən


445. Sovet İttifaqı qəhramanlarının fəliyyəti üçün istifadə etdikləri binalara görə ödəməli olduqları əmlak vergisinin məbləği şərti maliyyə vahidinin neçə misli qədər azaldılır?

A) Azaldılmır

B) 30 isli,azaldılmır

C) 10 misli

D) 25 misli

E) 15 misli, azaldılmır


446. Rezident müəssisə tərəfindən ödənilən dividenddən ödəmə mənbəyində neçə faiz dərəcə ilə vergi tutulur?

A) 10%


B) 15%-10%

C) 12%-15%

D) 10%-15%

E) 14%Yüklə 1,15 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə